Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae menyw, sy'n gwisgo côt wen ar gyfer labordy, yn eistedd wrth ddesg ac yn defnyddio cyfrifiadur.

  Cadw cofnod gofalus o ddarganfyddiadau.

 • Mae menyw, sy'n gwisgo côt wen ar gyfer labordy a menig latecs, yn sefyll wrth ddesg fechan ac yn defnyddio cyfrifiadur.

  Gwneud yn siwr bod y peiriant dadansoddi'n gweithio'n gywir.

 • Mae menyw, sy'n gwisgo côt wen ar gyfer labordy, yn sefyll mewn labordy. Mae'n defnyddio cyfarpar gwyddonol.

  Sleisio samplau o feinwe i greu sleidiau.

 • Mae menyw, sy'n gwisgo côt wen ar gyfer labordy, yn sefyll mewn labordy. Mae'n defnyddio darn mawr o gyfarpar gwyddonol, gan gynnwys monitor teledu.

  Defnyddio monitor i edrych ar sleidiau â chelloedd croen arnyn nhw.

 • Mae menyw, sy'n gwisgo côt wen ar gyfer labordy, yn eistedd wrth ddesg ac yn edrych i ficrosgop. Mae llawer o ddysglau bach plastig mewn pentyrrau ar fwrdd y tu ôl iddi hi.

  Defnyddio microsgop i archwilio biomeithriniadau.

 • Mae dyn, sy'n gwisgo côt wen ar gyfer labordy, yn sefyll mewn labordy. Mae sawl darn o gyfarpar gwyddonol ar y fainc waith y tu ôl iddo. Mae'n edrych ar ddarn o bapur.

  Mae gwyddonwyr biomeddygol yn dadansoddi gwaed, meinweoedd a sbesimenau eraill er mwyn helpu meddygon i wneud diagnosis o glefyd a'i drin.

 • Gwyddonydd Biomeddygol

 • Gwyddonydd Biomeddygol

Gwyddonydd Biomeddygol

Cyflwyniad

Fel Gwyddonydd Biomeddygol, byddwch yn archwilio samplau meddygol, er enghraifft, o waed a meinweoedd, gan helpu meddygon i wneud diagnosis o glefydau a'u trin. Byddwch yn defnyddio eich gwybodaeth ac yn profi canlyniadau i gynghori a chefnogi meddygon a staff meddygol eraill. Bydd angen i chi feddu ar ddealltwriaeth fanwl o feysydd fel patholeg, anatomeg a ffisioleg.

Adwaenir hefyd fel

 • Gwyddonydd, Biomeddygol
 • Swyddog Gwyddonol Labordy Meddygol

Fideo - Neil: Gwyddonydd Biomeddygol

Gweithgareddau Gwaith

Fel Gwyddonydd Biofeddygol, byddwch yn profi ac yn dadansoddi samplau meddygol, er enghraifft, o waed a meinweoedd, er mwyn helpu Meddygon i wneud diagnosis o glefyd, ei fonitro a'i drin. Byddwch yn gweithio mewn labordai, gan ddefnyddio peiriannau profi awtomataidd, microsgopau, cyfrifiaduron a mathau eraill o gyfarpar uwch-dechnoleg. Heb waith Gwyddonwyr Biofeddygol, ni fyddai Meddygon yn gallu adnabod afiechydon difrifol, a rhai sy'n bygwth bywyd weithiau, fel diabetes, canser a HIV/AIDS, a phenderfynu ar y driniaeth fwyaf effeithiol ar eu cyfer. Bydd y gwaith y byddwch yn ei wneud yn eithriadol o bwysig. Byddwch yn ymchwilio i samplau a gymerwyd yn ystod profion iechyd, rhaglenni sgrinio, llawdriniaeth a gwasanaethau rhoi gwaed. Byddwch hefyd yn astudio samplau o feinwe a gymerwyd yn ystod

post-mortemau. Fel Gwyddonydd Biofeddygol, gallech arbenigo mewn meysydd fel:

 • cemeg glinigol - yn dadansoddi gwaed a samplau eraill, er enghraifft, i adnabod diabetes. Mae'r maes hwn hefyd yn golygu profi gweithrediadau organau fel yr arennau a'r afu
 • gwyddoniaeth drallwyso - adnabod grwpiau gwaed ar gyfer rhoi gwaed, paru'r grwp cywir â'r claf, a sicrhau bod digon o waed yn yr ysbyty i ymdopi ag argyfyngau fel damweiniau traffig ffordd
 • haematoleg -astudio gwaed a chelloedd gwaed, helpu i wneud diagnosis o gyflyrau fel lewcemia ac anemia
 • histoleg - astudio samplau meinwe dan ficrosgop, er enghraifft, wrth wneud diagnosis o ganser
 • microbioleg feddygol - astudio micro-organebau, fel bacteria a ffyngau, y mae rhai ohonynt yn achosi clefyd. Mae hyn hefyd yn cynnwys dod o hyd i driniaeth wrthfiotig
Mae Gwyddonwyr Biofeddygol eraill yn arbenigo mewn meysydd tebyg i firoleg, imiwnoleg a sytoleg (yn astudio profion ceg y groth yn bennaf).

Rhaid i Wyddonwyr Biofeddygol gofnodi canlyniadau eu harbrofion yn ofalus. Gallai'r gallu i ddarllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg fod o fantais wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Wyddonydd Biofeddygol, byddwch angen:

 • lefel uchel o wybodaeth wyddonol
 • y gallu i ddefnyddio cyfarpar labordy uwch-dechnoleg
 • sgiliau TG
 • sgiliau trefnu i gynnal nifer o ymchwiliadau ar yr un pryd ac i ymdrin â llawer o ddata
 • sgiliau cyfathrebu a gwaith tîm i gynghori a chefnogi Meddygon a staff meddygol eraill
 • amynedd, y gallu i ganolbwyntio, sylw i fanylion a dull trwyadl o weithio

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog Mae gweithwyr y GIG yn cael eu talu ar raddfa gynyddol mewn bandiau cyflog pendant, a hynny'n unol â'u sgiliau a'u cyfrifoldebau. Mae'r cyfraddau cyflog sy'n cael eu rhoi isod yn rhai bras.

Bydd Gwyddonwyr Biofeddygol ar Fandiau Cyflog y GIG 5 - 9, yn dibynnu ar eu rôl a'u cyfrifoldeb:

 • Cychwynnol: cyflog Band 5 o £23,023 - £29,608
 • Gyda phrofiad: cyflog Band 7 o £33,222 - £43,041
 • Uwch Wyddonwyr Biofeddygol yn ennill cyflog Band 9 o £84,507 - £102,506
Yn fras mae cyflogau'r sector preifat yn debyg i lefelau'r GIG.

Oriau gwaith Mae'r rhan fwyaf o Wyddonwyr Biomeddygol yn gweithio tua 37.5 awr, ddydd Llun i ddydd Gwener. Fodd bynnag, efallai bydd gofyn gorffen yn hwyr a gweithio rhai penwythnosau. Gallai hyn gynnwys oriau anghymdeithasol neu waith y tu allan i oriau arferol. Ble allwn i weithio? Mae'r cyflogwyr yn cynnwys y GIG (mewn labordai ysbyty), ysgolion meddygol, yr Asiantaeth Diogelu Iechyd (sy'n rhan o Public Health England) a Gwaed a Thrawsblaniadau'r GIG. Mae hefyd swyddi yn y diwydiant gweithgynhyrchu (yn enwedig deunydd fferyllol), adrannau llywodraeth ac asiantaethau gan gynnwys yr Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Labordai Milfeddygol, labordai fforensig a'r lluoedd arfog. Efallai y bydd Gwyddonwyr Biomeddygol yn gwneud gwaith ac ymchwil i elusennau meddygol. Mae cyfleoedd i Wyddonwyr Biomeddygol yn codi mewn trefi a dinasoedd ledled y DU. Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu? Mae'r Sefydliad Gwyddoniaeth Fiofeddygol (IBMS) yn hysbysebu swyddi yn ei gylchgrawn: 'The Biomedical Scientist' (sy'n rhad ac am ddim i aelodau) ac ar careerscene.com (trowch at yr adran 'Gwybodaeth Bellach'). Mae swyddi hefyd yn ymddangos ar wefan Swyddi'r GIG, mewn papurau newydd lleol/cenedlaethol ac ar fyrddau swyddi.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad I fod yn Wyddonydd Biofeddygol, fel arfer mae'n rhaid i chi feddu ar radd anrhydedd mewn Gwyddoniaeth Fiofeddygol sydd wedi'i hachredu gan y Sefydliad Gwyddoniaeth Fiofeddygol (IBMS). Mae'r cyrsiau hyn fel arfer wedi'u cymeradwyo ar gyfer cofrestru gyda'r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC). Rhaid i chi gofrestru gyda HCPC i weithio fel Gwyddonydd Biofeddygol yn y DU. Mae Prentisiaeth Lefel Uwch yn fan cychwyn da hefyd. Edrychwch ar ein herthygl wybodaeth 'Prentisiaethau - Sut mae gwneud cais', am fwy o fanylion ar ymgeisio am brentisiaethau. Ffordd wych o ddechrau ar yr yrfa hon yw trwy interniaeth. Darllenwch ein herthygl wybodaeth ar 'Interniaethau' am ragor o fanylion. Hyfforddiant Ar ôl i chi raddio, byddwch fel arfer yn cael swydd dan hyfforddiant am flwyddyn o leiaf, gan gyflawni Tystysgrif Cymhwysedd IBMS. Gallwch wedyn wneud cais i gofrestru gyda HCPC. Profiad Gwaith Byddai profiad blaenorol o weithio mewn labordy yn ddefnyddiol iawn ar gyfer yr yrfa hon. Rhagor o wybodaeth am gyrsiau sydd wedi'u hachredu gan IBMS Mae'r rhan fwyaf o gyrsiau sydd wedi'u hachredu yn rhai llawn-amser, gan gynnwys rhai cyrsiau rhyngosod. Mae blwyddyn ar leoliad y cwrs rhyngosod yn gallu bodloni'r gofynion hyfforddiant ymarferol sydd eu hangen i gyflawni'r Dystysgrif Cymhwysedd a chofrestru gyda HCPC. Mae hyn yn dibynnu ar ba un a fyddwch yn treulio'ch blwyddyn o leoliad mewn labordy hyfforddi sydd wedi'i gymeradwyo gan IBMS. Mae yna hefyd raddau 'integredig' neu 'co-terminus' wedi'u hachredu. Mae'r rhain yn ymgorffori'r hyfforddiant ymarferol sydd ei angen i gyflawni'r dystysgrif cymhwysedd a chofrestriad gyda HCPC trwy leoliadau mewn labordai sydd wedi'u cymeradwyo gan IBMS. Mae rhai cyrsiau rhan-amser ar gael, sy'n eich galluogi i gyfuno'ch astudiaethau â phrofiad ymarferol, er enghraifft, fel gweithiwr dan hyfforddiant mewn labordy ysbyty. Os oes gennych radd mewn Gwyddoniaeth heb ei hachredu, bydd angen i IBMS ei hasesu i weld a yw ei chynnwys yn dderbyniol o ran gwyddoniaeth fiofeddygol. Efallai y bydd yn rhaid i chi wneud rhagor o astudio i fodloni'r lefel ofynnol o wybodaeth. Cysylltwch ag IBMS am ragor o wybodaeth. Mae rhestr o gyrsiau achrededig ar gael gan IBMS. Mae rhestr o gyrsiau cymeradwy hefyd i'w gweld ar wefan HCPC. Mae rhai cyflogwyr yn recriwtio pobl sy'n meddu ar gymwysterau Safon Uwch, neu gyfwerth, sy'n bodloni'r gofynion mynediad ar gyfer gradd anrhydedd, ac yn caniatáu iddynt wneud diwrnodau astudio er mwyn dilyn gradd berthnasol, yn ogystal â hyfforddiant ar gyfer cofrestru gyda HCPC. Dilyniant Yn y GIG, mae Gwyddonwyr Biofeddygol yn dilyn llwybr gyrfa pendant. Ar ôl cofrestru, mae Gwyddonwyr Biomeddygol yn cael y cyfle i ddewis maes arbenigol ac i ddilyn cymwysterau pellach er mwyn meithrin sgiliau a gwybodaeth fanylach. Fel arfer, ar ôl cwblhau cymhwyster ôl-raddedig, gallech fod yn gyfrifol am ran o'r labordy neu am reoli adran. Mae modd symud ymlaen hefyd i swydd ymchwil neu addysgu. Y Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr Gall yr yrfa hon fod yn eithriad i Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr 1974. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i chi roi gwybod i gyflogwr am unrhyw gollfarnau, rhybuddiadau, ceryddon neu rybuddion sydd wedi'u disbyddu neu sydd heb eu disbyddu, os gofynnir i chi wneud hynny. Mae hyn yn wahanol i yrfaoedd eraill, lle mae'n rhaid i chi ddatgelu gwybodaeth am gollfarnau sydd heb eu disbyddu yn unig, os gofynnir i chi wneud hynny.

Cymwysterau

I gael lle ar gwrs gradd wedi'i achredu, y gofyniad lleiaf arferol yw:

 • 3 Safon Uwch, gan gynnwys bioleg a chemeg.
 • TGAU ar radd C ac uwch yn eich pynciau Safon Uwch.
 • 2/3 TGAU arall (A*-C neu 9-4), gan gynnwys Saesneg a mathemateg.

Mae'r dewisiadau derbyniol yn lle Safon Uwch yn cynnwys:

 • cymwysterau BTEC 3 lefel 3
 • Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol.

I gael lle ar Brentisiaeth Uwch, bydd angen o leiaf 2 Safon Uwch arnoch, neu Brentisiaeth Lefel Uwch.

Mae rhai prifysgolion yn derbyn cymhwyster Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag un Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad bennu terfynau oedran ar gyfer mynediad i waith, addysg neu hyfforddiant, oni bai eu bod yn gallu dangos bod gwir angen am y terfynau hyn.

Cyrsiau

Os nad oes gennych y cymwysterau sydd eu hangen arnoch i gael lle ar gwrs gradd wedi'i achredu, efallai y byddwch yn gallu dechrau un ar ôl cwblhau cwrs Mynediad coleg neu brifysgol, fel Mynediad i Wyddoniaeth. Fel arfer, nid oes angen unrhyw gymwysterau arnoch i ddechrau cwrs Mynediad, ond dylech holi darparwr y cwrs am hyn.

Os oes gennych radd wyddoniaeth sydd heb ei hachredu, bydd angen i'r Sefydliad Gwyddoniaeth Fiomeddygol (IBMS) ei hasesu i weld a oes ganddi gynnwys derbyniol o ran gwyddoniaeth fiomeddygol. Efallai bydd rhaid i chi wneud rhagor o astudio i fodloni'r lefel ofynnol o wybodaeth.

Mae nifer o gyrsiau gradd rhan-amser wedi'u hachredu ar gael. Am restr lawn o gyrsiau, trowch at wefan IBMS.

Gwybodaeth Bellach

NHS Wales Careers Information

Publisher: National Leadership and Innovation Agency for Healthcare

E-bost abm.wedsteam@wales.nhs.uk

Gwefan www.wales.nhs.uk/sitesplus/829/page/36090

NHS Jobs

Gwefan www.jobs.nhs.uk

Step into the NHS

NHS careers

Ffôn 0345 6060655

Gwefan www.stepintothenhs.nhs.uk

Skills for Health

Skills for the health sector

Cyfeiriad Goldsmiths House, Broad Plain, Bristol BS2 0JP

Ffôn 0117 9221155

E-bost office@skillsforhealth.org.uk

Gwefan www.skillsforhealth.org.uk

New Scientist

Publisher: Reed Business Information Ltd

E-bost ns.subs@quadrantsubs.com

Gwefan www.newscientist.com

Health and Care Professions Council (HCPC)

Cyfeiriad Park House, 184 Kennington Park Road, London SE11 4BU

Ffôn 0845 3006184

E-bost education@hcpc-uk.org

Gwefan www.hcpc-uk.org

NHS Education for Scotland (NES)

Scottish enquiries

Cyfeiriad Westport 102, West Port, Edinburgh EH3 9DN

Ffôn 0131 6563200

E-bost enquiries@nes.scot.nhs.uk

Gwefan www.nes.scot.nhs.uk

Institute of Biomedical Science (IBMS)

Cyfeiriad 12 Coldbath Square, London EC1R 5HL

Ffôn 020 7713 0214

E-bost mail@ibms.org

Gwefan www.ibms.org

Careerscene.com

The Biomedical Science Career Network

Gwefan www.careerscene.com

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English