Astudiaethau Achos

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dau ddyn, un yn gwisgo oferôls a'r llall yn gwisgo siwt a thei, yn sefyll wrth ymyl car. Maen nhw'n edrych ar ddogfennau papur.

  Siarad â thechnegydd yn un o'r gweithdai.

 • Mae dyn, sy'n gwisgo siwt a thei, yn sefyll mewn gweithdy wrth ymyl car. Mae'n defnyddio cyfrifiadur.

  Gwneud newidiadau i feini prawf profion.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg ac yn defnyddio cyfrifiadur. Mae rhai monitorau teledu ar y ddesg hefyd.

  Defnyddio cyfrifiaduron a theledu cylch cyfyng (CCTV) i ddadansoddi perfformiad cerbyd.

 • Mae dau ddyn, un yn gwisgo oferôls a'r llall yn gwisgo siwt a thei, yn edrych ar injan car. Mae arwydd ar y wal y tu ôl iddyn nhw gyda'r gair 'Lotus' arno.

  Mae angen sgiliau rhyngbersonol da ar beirianwyr mecanyddol, yn ogystal â gwybodaeth a gallu technegol.

 • Peiriannydd Mecanyddol

Peiriannydd Mecanyddol

Cyflwyniad

Mae peirianwyr mecanyddol yn defnyddio eu gwybodaeth am fecaneg, hydroleg, thermodynameg a deunyddiau i ddylunio a gwneud peiriannau a'u rhannau. Maen nhw'n gweithio mewn sawl diwydiant, gan gynnwys gweithgynhyrchu, diwydiannau prosesu, awyrofod, amddiffyn, olew a nwy, peirianneg biofeddygol a phrosesu bwyd ac ati.

Adwaenir hefyd fel

 • Peiriannydd, Mecanyddol

Fideo - Kevin : Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu

Fideo - John: Peiriannydd Mecanyddol

Fideo - Alex: Arweinydd Tîm Boeler

Fideo - Alan: Peiriannydd Mecanyddol

Gweithgareddau Gwaith

Fel Peirianydd Mecanyddol, eich gwaith fydd ymchwilio, dylunio a datblygu pob math o beiriannau a'u rhannau.

Os byddwch yn arbenigo mewn dylunio, byddwch yn defnyddio technoleg dylunio drwy gymorth cyfrifiadur (CAD) i ddylunio unrhyw beth o gar i dostiwr. Byddwch yn ystyried diogelwch, effeithlonrwydd, effaith amgylcheddol a, hefyd, sut olwg sydd ar gynnyrch.

Mae llawer o Beirianwyr Mecanyddol yn gweithio ar gynhyrchu parhaus, lle y byddan nhw'n gyfrifol am ddylunio, datblygu a rheoli technoleg gweithgynhyrchu drwy gymorth cyfrifiadur (CAM) a robotiaid.

Er enghraifft, mewn diwydiannau sy'n cynhyrchu bwyd, deunyddiau fferyllol, paent a glanedyddion, byddwch yn gyfrifol am brosesau mecanyddol fel cyfarpar llenwi, cymysgu, pecynnu a labelu. Hefyd, gallwch fod yn gosod, yn gweithredu ac yn cynnal y systemau sy'n cael eu defnyddio i reoli gwastraff.

Mewn diwydiannau gweithgynhyrchu, byddwch yn trefnu gosod cyfarpar newydd ac yn cynllunio amserlenni ar gyfer gwasanaethu ac atgyweirio'r holl beiriannau a chyfarpar cysylltiedig yn rheolaidd.

Mewn amaethyddiaeth a phrosesu bwyd, byddwch yn dylunio peiriannau cynaeafu, rhewgistiau, offer canio a ffyrnau diwydiannol, er enghraifft.

Byddwch hefyd yn defnyddio eich gwybodaeth a'ch profiad i fynd i'r afael â phroblemau byd-eang, er enghraifft, datblygu cyfarpar aredig nad yw'n niweidio priddoedd bregus.

Yn y diwydiannau nwy ac olew alltraeth, gallech fod yn gyfrifol am ddylunio, adeiladu a gweithredu llwyfannau alltraeth. I bob diben, mae'r rhain yn bentrefi sy'n cael eu cynnal uwchlaw'r môr, gyda chyflenwad pwer, cyfarpar prosesu a drilio, llety i'r staff a systemau cyfathrebu.

Mae peirianneg fecanyddol yn chwarae rhan hollbwysig mewn cludiant. Er enghraifft, gallech ymchwilio i ffyrdd o wneud ceir yn fwy diogel, gan ddefnyddio tanwydd yn fwy effeithlon, ac yn defnyddio technegau dylunio drwy gymorth cyfrifiadur (CAD) i ddylunio a phrofi peiriannau jet. Gallech helpu i greu cerbydau mwy diogel a thawel sy'n cynhyrchu llai o lygredd yn yr aer.

Efallai y bydd gallu darllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg o fantais i chi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Beiriannydd Mecanyddol, byddwch angen:

 • mwynhau datrys problemau trwy wyddoniaeth
 • gallu datblygu sgiliau a gwybodaeth dechnegol gadarn, ynghyd â gwybod y diweddaraf am newidiadau mewn technoleg
 • sgiliau cyfathrebu da - gallech chi fod yn gweithio mewn tîm gydag arbenigwyr eraill, er enghraifft daearegwyr neu weithwyr meddygol proffesiynol
 • sgiliau rheoli rhagorol i drefnu adnoddau fel pobl, arian a chyfarpar
 • y gallu i annog syniadau pobl eraill
 • bod yn hyblyg a gallu cyfaddawdu
 • sgiliau cyfrifiadurol da
 • sgiliau cyfathrebu cryf i ysgrifennu adroddiadau ac esbonio gwybodaeth gymhleth am beirianneg i bobl sydd heb gefndir technegol
 • sgiliau trefnu da - gallech chi fod yn gyfrifol am gynllunio cyllidebau a chyd-drefnu adnoddau
 • gweithio'n dda yn ôl terfynau amser
 • gallu cadw'ch pen a gweithio'n dda o dan bwysau
 • parodrwydd i ymgymryd â chyfrifoldeb, ac arwain a symbylu pobl eraill

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog Cyfraddau cyflog bras yw'r cyfraddau isod.

 • Cychwynnol: £22,000 - £25,000
 • Gyda phrofiad: £28,000 - £34,000
 • Uwch Beirianwyr Mecanyddol yn ennill £37,000 - £42,500
Oriau gwaith

Mae'r rhan fwyaf o Beirianwyr Mecanyddol yn gweithio tua 35 i 40 awr yr wythnos, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Fodd bynnag, gall fod angen dechrau'n gynnar, gorffen yn hwyr a gweithio ar y penwythnos.

Ble allwn i weithio? Mae cyflogwyr yn gwmnïau ar draws amrywiaeth fawr o ddiwydiannau, gan gynnwys gweithgynhyrchu a phrosesu, peirianneg feddygol, awyrofod, peirianneg modurol, pwer niwclear a chynhyrchu trydan. Mae cyfleoedd ar gael i Beirianwyr Mecanyddol gyda chyflogwyr ar draws y Deyrnas Unedig.

Hunangyflogaeth Mae cyfleoedd ar gael i Beirianwyr Mecanyddol profiadol weithio'n annibynnol fel ymgynghorwyr.

Ble mae swyddi yn cael eu hysbysebu?

Mae swyddi yn cael eu hysbysebu mewn papurau newydd lleol/cenedlaethol, cyhoeddiadau'r diwydiant masnach, yn y Ganolfan Byd Gwaith ac ar wefan Dod o Hyd i Swydd. Yn ogystal, mae'n bosibl dod o hyd i swyddi trwy asiantaethau recriwtio arbenigol ym maes peirianneg, byrddau swyddi ar y rhyngrwyd a gwefannau cyrff peirianneg proffesiynol. Bwrdd swyddi yw 'GreenJobs' sydd wedi'i anelu at bobl sydd â diddordeb mewn gyrfaoedd gwyrdd:www.greenjobs.co.uk/browse-jobs/engineering

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Fel arfer, mae Peirianwyr Mecanyddol yn cwblhau gradd, gradd sylfaen neu HND perthnasol mewn peirianneg. Ffordd wych o ddechrau ar yr yrfa hon yw trwy interniaeth. Darllenwch ein herthygl wybodaeth ar 'Interniaethau', am ragor o fanylion.

Mae Prentisiaeth Lefel Uwch neu Brentisiaeth Gradd yn fan cychwyn da hefyd.

Mae nifer fawr o gyrsiau ar gael mewn peirianneg fecanyddol. Mae rhai cyrsiau'n cael eu cyfuno â pheirianneg gweithgynhyrchu, er enghraifft.

Mae'n hanfodol gwirio gwefannau colegau/prifysgolion yn ofalus i wneud yn siwr bod y cwrs y dewiswch chi yn berthnasol i'r maes peirianneg rydych chi'n awyddus i'w ddilyn.

Hyfforddiant

Mae rhai graddedigion yn ymuno â chynlluniau hyfforddi graddedigion, sy'n cynnig hyfforddiant a dysgu wedi'u strwythuro.

Yn dibynnu ar eu lefel mynediad, gall peirianwyr ennill statws proffesiynol Peiriannydd Siartredig (CEng) neu Beiriannydd Corfforedig (IEng). Mae'r ddau statws hyn yn uchel eu parch ymhlith cyflogwyr ar draws diwydiant.

I gofrestru fel CEng neu IEng, mae'n rhaid i chi ymuno â sefydliad peirianneg proffesiynol, perthnasol, sydd wedi'i drwyddedu gan y Cyngor Peirianneg, fel Sefydliad y Peirianwyr Mecanyddol.

I fod yn CEng neu'n IEng, bydd angen i chi ddangos y cymhwysedd a'r ymrwymiad priodol. Mae'r safonau ar gyfer hyn wedi'u cyflwyno yn nogfen UK-SPEC y Cyngor Peirianneg, sydd ar gael i'w lawrlwytho o'u gwefan.

Gall UK-SPEC a'r sefydliad peirianneg rydych chi wedi ymuno ag ef ddweud wrthych chi pa gymwysterau sydd wedi cael achrediad neu gymeradwyaeth ar gyfer statws CEng neu IEng. Bydd eich sefydliad peirianneg hefyd yn rhoi cyngor i chi ar eich cais, ac yn ei brosesu.

Mae'r llwybrau at statws CEng yn cynnwys cwblhau:

 • Gradd anrhydedd wedi'i hachredu mewn peirianneg neu dechnoleg, a naill ai Gradd Feistr briodol neu Ddoethuriaeth mewn Peirianneg (EngD) wedi'u hachredu gan sefydliad peirianneg proffesiynol, neu ddysgu pellach priodol hyd at lefel gradd Feistr.
 • Neu, radd MEng integredig wedi'i hachredu.

Mae'r llwybrau at statws IEng yn cynnwys cwblhau:

 • Gradd Faglor neu radd anrhydedd wedi'i hachredu mewn peirianneg neu dechnoleg.
 • Neu, HNC, HND neu radd sylfaen mewn peirianneg neu dechnoleg, ynghyd â dysgu pellach priodol hyd at lefel gradd.
 • Neu, NVQ lefel 4, sydd wedi'i gymeradwyo gan sefydliad peirianneg trwyddedig.

Fodd bynnag, gallwch chi o hyd gael statws CEng neu IEng os nad yw'r cymwysterau academaidd hyn gennych. Mae mwy o wybodaeth am y broses asesu i'w chael yn UK-SPEC.

Profiad Gwaith Byddai profiad blaenorol o weithio fel Mecanydd neu Drydanwr Ceir yn ddefnyddiol ar gyfer yr yrfa hon.

Camu ymlaen yn eich gyrfa

Yn dibynnu ar eu cymhwyster, gall peirianwyr mecanyddol symud ymlaen trwy ymgymryd â mwy o gyfrifoldeb am reoli prosiectau peirianneg a thimau o beirianwyr.

Mae rhai peirianwyr yn dewis bod yn hunangyflogedig neu'n derbyn gwaith contract gan weithio ar eu liwt eu hunain.

Cymwysterau

Fel arfer, i gael eich derbyn ar Brentisiaeth Lefel Uwch, bydd angen 5 TGAU gradd C/4 neu uwch arnoch, gan gynnwys Saesneg a mathemateg, neu fod wedi cwblhau Prentisiaeth Lefel Ganolradd.

I gael lle ar Brentisiaeth Gradd, bydd arnoch angen o leiaf 2 Safon Uwch fel arfer.

I gael lle ar gwrs gradd mewn peirianneg fecanyddol, mae'r gofynion academaidd arferol fel a ganlyn:

 • 2/3 Safon Uwch, fel rheol mewn mathemateg a phwnc gwyddoniaeth neu dechnoleg, sef ffiseg yn aml
 • TGAU yn eich pynciau Safon Uwch gyda gradd C/4 neu uwch
 • 2/3 TGAU pellach gyda gradd C/4 neu uwch
 • Fel arfer, mae angen TGAU mewn Saesneg, mathemateg a phwnc gwyddoniaeth gyda gradd C/4 neu uwch

Mae cymwysterau eraill yn cael eu derbyn megis:

 • BTEC Lefel 3 - peirianneg fecanyddol
 • City & Guilds Lefel 2 a Lefel 3 - peirianneg gweithgynhyrchu mecanyddol
 • Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol
Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru fel cymhwyster cyfwerth ag un Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad bennu terfynau oedran ar gyfer mynediad i waith, addysg neu hyfforddiant, oni bai eu bod yn gallu dangos bod gwir angen am y terfynau hyn.

Cyrsiau

Os nad oes gennych chi'r cymwysterau sydd eu hangen i gael lle ar y cwrs gradd neu HND o'ch dewis, gallai cwrs Mynediad coleg neu brifysgol (e.e. Mynediad i Beirianneg) gynnig ffordd i mewn.

Mae'r cyrsiau hyn wedi'u llunio i bobl sydd heb ddilyn y llwybrau arferol i addysg uwch. Nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol fel arfer, ond dylech gadarnhau hyn gyda cholegau unigol.

Dysgu o bell

Mae'r Brifysgol Agored yn cynnig graddau israddedig a chymwysterau ôl-raddedig mewn Peirianneg.

Hyfforddiant

Mae gwybodaeth am lwybrau i gofrestru fel Peiriannydd Siartredig (CEng) neu Beiriannydd Corfforedig (IEng) i'w chael ar wefan y Cyngor Peirianneg.

Ysgoloriaethau

Mae Sefydliad y Peirianwyr Mecanyddol (IMechE) yn cynnig amrywiaeth o ysgoloriaethau a dyfarniadau. Cysylltwch ag IMechE i gael manylion.

Ystadegau

 • Mae 12% o bobl mewn galwedigaethau fel peiriannydd mecanyddol yn hunangyflogedig.
 • Mae 6% yn gweithio'n rhan-amser.
 • Mae gan 30% oriau hyblyg.
 • Mae 3% o weithwyr yn gweithio mewn swyddi dros dro.

Gwybodaeth Bellach

Sefydliadau proffesiynolMae'r rolau canlynol gan sefydliadau proffesiynol:

 • Cefnogi eu haelodau.
 • Diogelu'r cyhoedd trwy gadw safonau'n uchel yn eu proffesiynau.

I gael mwy o wybodaeth am y sefydliad(au) sy'n berthnasol i'r yrfa hon, trowch at y cysylltiadau isod.

Semta

Skills for science, engineering and manufacturing technologies

Cyfeiriad 14 Upton Road, Watford, Hertfordshire WD18 0JT

Ffôn 0845 6439001

E-bost customerservices@semta.org.uk

Gwefan www.semta.org.uk

The Engineer

Engineering technology news

E-bost customerservices@theengineer.co.uk

Gwefan www.theengineer.co.uk

Tomorrow's Engineers

Publisher: EngineeringUK and Royal Academy of Engineering

E-bost contactus@tomorrowsengineers.org.uk

Gwefan www.tomorrowsengineers.org.uk

Queen's University Belfast

Irish enquiries

Gwefan www.qub.ac.uk

Open University (OU)

Ffôn 0845 3006090

Gwefan www.open.ac.uk

Inside Careers

Specialists in graduate careers

Cyfeiriad Unit 6, The Quad, 49 Atalanta Street, Fulham, London SW6 6TU

Ffôn 020 7565 7900

Gwefan www.insidecareers.co.uk

University of Ulster

Irish enquiries

Ffôn 028 7012 3456

Gwefan www.ulster.ac.uk

Engineering Construction Industry Training Board (ECITB)

Cyfeiriad Blue Court, Church Lane, Kings Langley, Hertfordshire WD4 8JP

Ffôn 01923 260000

E-bost ecitb@ecitb.org.uk

Gwefan careers.ecitb.org.uk

Engineer Jobs

Publisher: Venture Marketing Group

E-bost ner@vmgl.com

Gwefan www.engineerjobs.co.uk

Getting into Engineering Courses

Author: James Burnett Publisher: Trotman

Gwefan www.mpw.ac.uk/university-guides/getting-into/engineering-courses/

Scottish Engineering

Scottish enquiries

Cyfeiriad 105 West George Street, Glasgow G2 1QL

Ffôn 0141 2213181

E-bost consult@scottishengineering.org.uk

Gwefan www.scottishengineering.org.uk

Engineering Council

Cyfeiriad 246 High Holborn, London WC1V 7EX

Ffôn 020 3206 0500

Gwefan www.engc.org.uk

Engineering Training Council Northern Ireland (ETC NI)

Irish enquiries

Cyfeiriad Sketrick House, Ards Business Park, Jubilee Road, Newtownards BT23 4YH

Ffôn 028 9182 2377

E-bost info@etcni.org.uk

Gwefan www.etcni.org.uk

Institution of Engineering and Technology (IET)

Cyfeiriad Michael Faraday House, Six Hills Way, Stevenage, Hertfordshire SG1 2AY

Ffôn 01438 313311

E-bost postmaster@theiet.org

Gwefan www.theiet.org

Teesside University Open Learning (Engineering)

Cyfeiriad School of Science & Engineering, Teesside University, Middlesbrough, Tees Valley TS1 3BA

Ffôn 01642 342740

E-bost tuole@tees.ac.uk

Gwefan www.tees.ac.uk/schools/sse/tuol/

Institution of Mechanical Engineers (IMechE)

Cyfeiriad 1 Birdcage Walk, Westminster, London SW1H 9JJ

Ffôn 020 7222 7899

E-bost enquiries@imeche.org

Gwefan www.imeche.org

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English