Astudiaethau Achos

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dyn, sy'n gwisgo cot wen labordy, yn sefyll nesaf at fainc weithio. Mae'n cynnal arbrawf.

  Profi deunyddiau newydd i wneud yn siwr eu bod nhw'n bodloni'r gofynion angenrheidiol.

 • Mae menyw, sy'n gwisgo cot wen labordy, yn sefyll mewn labordy wrth fainc weithio. Mae hi'n ysgrifennu ar ddalen o bapur.

  Cadw cofnodion eglur o ganfyddiadau.

 • Mae dyn yn sefyll nesaf at fainc weithio. Mae'n edrych ar flociau mawr o gorc, ac yn eu mesur gan ddefnyddio dyfais mesur corc.

  Archwilio samplau.

 • Mae dyn, sy'n gwisgo cot wen labordy, yn sefyll mewn labordy. Mae'n cynnal arbrawf.

  Toddi dau ddeunydd i gynhyrchu cyfansawdd.

 • Mae menyw a dyn, sy'n gwisgo cotiau gwyn labordy, yn sefyll mewn labordy. Maen nhw'n siarad ac yn edrych ar glipfwrdd.

  Mae angen sgiliau cyfathrebu da i esbonio canfyddiadau'n eglur.

 • Gwyddonydd Deunyddiau

Gwyddonydd Deunyddiau

Cyflwyniad

Mae Gwyddonwyr Deunyddiau yn astudio priodweddau, nodweddion a defnyddiau deunyddiau. Maen nhw'n ymchwilio i ddeunyddiau newydd a'u datblygu, ac yn gwella'r defnydd sy'n cael ei wneud o ddeunyddiau presennol. Maen nhw'n profi sut mae deunyddiau'n ymateb i amodau fel tymheredd, pwysedd a diriant, ac yn mynd i'r afael â phroblemau fel cyrydiad a lludded metel.

Gweithgareddau Gwaith

Fel Gwyddonydd Defnyddiau, byddwch yn defnyddio eich gwybodaeth i ymchwilio i ddefnyddiau newydd a'u datblygu, ac i wella'r defnydd sy'n cael ei wneud o ddefnyddiau presennol. Byddwch hefyd yn dewis y defnyddiau gorau ar gyfer tasgau penodol. Byddwch yn ymchwilio i gynhyrchion newydd mewn amrywiaeth eang o ddiwydiannau, gan gynnwys metelau, polymerau, plastigion, ffibrau naturiol a synthetig, cerameg, gwydr a thywod, ac yn profi a datblygu'r cynhyrchion hyn. Byddwch yn chwarae rhan bwysig wrth ddylunio a datblygu cynhyrchion ac adeileddau sy'n cael eu peiriannu, gan gynnwys awyrennau, purfeydd olew, gorsafoedd pwer niwclear, prosiectau peirianneg sifil, offer chwaraeon, a thechnoleg feddygol, megis breichiau a choesau artiffisial.

Mae rhai Gwyddonwyr Defnyddiau yn arbenigo mewn un math o ddefnydd. Er enghraifft, Technolegwyr Gwydr, Technolegwyr Cerameg, Technolegwyr Plastigion a Metelegwyr (sy'n arbenigo mewn metelau). Gallech fod yn gweithio ar dechnolegau defnyddiau carbon isel - gan helpu i ddatblygu defnyddiau newydd sy'n llai niweidiol i'r amgylchedd. Mae Gwyddonwyr Defnyddiau yn chwilio am ffyrdd o ailgylchu defnyddiau, a lleihau gwastraff a faint o ynni a ddefnyddir. Gallech ddefnyddio amrywiaeth o dechnegau i ymchwilio i strwythurau ffisegol defnyddiau ac asesu eu hymddygiad o dan amodau megis tymheredd, gwasgedd a diriant. Er enghraifft, gallech ddefnyddio microsgopau electron a phelydrau X i archwilio strwythurau mewnol. Gall hyn ddangos sut y mae tymereddau eithafol, er enghraifft, yn newid defnyddiau. Byddwch yn defnyddio meddalwedd arbenigol i brofi a gwerthuso defnyddiau. Gallai hyn olygu creu modelau digidol o strwythurau mewnol defnyddiau, ynghyd â'u hadwaith i wahanol arbrofion.

Fel Gwyddonydd Defnyddiau, byddwch fel arfer yn gweithio mewn labordy, a gallai fod angen i chi wisgo dillad amddiffynnol megis hetiau caled, esgidiau cadarn a menig.

Gallai darllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg fod o fantais wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Wyddonydd Deunyddiau, bydd arnoch angen:

 • sgiliau datrys problemau
 • diddordeb yn y defnydd ymarferol o wyddoniaeth (yn enwedig mathemateg, ffiseg a chemeg)
 • diddordeb mewn peirianneg, diwydiant a gweithgynhyrchu
 • dull amyneddgar, trefnus ac ymchwiliol o wneud gwaith ymchwil a datblygu
 • cywirdeb a sylw i fanylion
 • y gallu i esbonio eich canfyddiadau'n eglur ac yn gryno, gan gynnwys mewn adroddiadau ysgrifenedig
 • sgiliau gwaith tîm
 • y gallu i ddefnyddio technoleg, gan gynnwys cyfrifiaduron
 • parodrwydd i ddysgu a datblygu gwybodaeth newydd, a chael gwybod am ddatblygiadau gwyddonol ar draws y byd

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog Cyfraddau cyflog bras yw'r rhai a nodir isod.

 • Cychwynnol: £30,000 - £34,000
 • Gyda phrofiad: £37,000 - £45,500
 • Uwch Wyddonwyr Defnyddiau yn ennill £49,500 - £54,000
Oriau gwaith Fel arfer byddwch yn gweithio 37 awr yr wythnos, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Mae'n bosibl y bydd angen i chi orffen yn hwyr bob hyn a hyn, ac mae sifftiau'n gyffredin mewn gwaith cynhyrchu. Ble y gallwn i weithio? Ymhlith y cyflogwyr y mae cynhyrchwyr metelau, plastigion, polymerau, rwberi synthetig, ffibrau naturiol a ffibrau o wneuthuriad dyn, cerameg a gwydr. Mae cyflogwyr eraill yn cynnwys cwmnïau sy'n defnyddio defnyddiau, er enghraifft diwydiannau peirianneg a chwmnïau telathrebu, nwy, trydan, cemegol, olew a phwer niwclear. Mae cyfleoedd ymchwil ar gael mewn diwydiant preifat, labordai prifysgolion, cymdeithasau ymchwil diwydiannol, labordai ymchwil dan gontract a labordai'r llywodraeth, megis y Labordy Gwyddoniaeth a Thechnoleg Amddiffyn (Dstl), y Labordy Ffisegol Cenedlaethol a'r BRE (sef y Sefydliad Ymchwil Adeiladu gynt). Mae cyfleoedd yn codi mewn trefi a dinasoedd ledled y Deyrnas Unedig. Mae cyfleoedd ar gael i Wyddonwyr Defnyddiau weithio mewn gwledydd eraill hefyd. Gallai'r yrfa hon olygu gweithio i asiantaeth. Hunangyflogaeth Mae rhai Gwyddonwyr Defnyddiau yn gweithio fel ymgynghorwyr hunangyflogedig. Ble y caiff swyddi eu hysbysebu? Caiff swyddi eu hysbysebu ar wefan y Sefydliad Defnyddiau, Mwynau a Chloddio. Maent yn ymddangos mewn cylchgronau a chyfnodolion gwyddonol megis y New Scientist (sy'n hysbysebu swyddi ar ei wefan hefyd). Caiff swyddi hefyd eu hysbysebu mewn papurau newydd lleol/cenedlaethol, ar wefannau recriwtio a gwefannau cyflogwyr, ac ar Dod o Hyd i Swydd (www.gov.uk/jobsearch). Mae gwefannau'r cyfryngau cymdeithasol, megis LinkedIn, Twitter neu Facebook, yn ffordd dda o rwydweithio, dod o hyd i swyddi gwag, a chysylltu â chyflogwyr posibl. Sicrhewch fod eich proffil yn rhoi argraff broffesiynol a fydd yn ddeniadol i ddarpar gyflogwyr. Darllenwch ein Herthygl Wybodaeth Gyffredinol 'Darganfod Gwaith Ar-lein'.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

I fod yn Wyddonydd Deunyddiau, bydd arnoch angen gradd berthnasol. Fe allwch chi hefyd gael y swydd hon gyda gradd sylfaen neu HND/HNC perthnasol, er bod hyn yn fwy tebygol o arwain at swydd lefel Technegydd.

Mae graddau arbenigol ar gael mewn gwyddor deunyddiau. Mae prifysgolion fel arfer yn cynnig gwyddor deunyddiau ar y cyd â pheirianneg neu, weithiau, pynciau gwyddonol fel cemeg.

Mae hefyd yn bosibl cael y swydd hon ar ôl cwblhau gradd mewn pwnc cysylltiedig, fel ffiseg, cemeg neu beirianneg. Efallai y byddwch eisiau cael cymhwyster ôl-raddedig mewn gwyddor deunyddiau, neu efallai y bydd cyflogwyr yn disgwyl i chi fod â chymhwyster o'r fath.

Mae rhai prifysgolion yn cynnig cyrsiau gradd gyda blwyddyn sylfaen. Blwyddyn ychwanegol yw hon ar gyfer myfyrwyr nad oes ganddyn nhw'r cymwysterau Safon Uwch penodol mewn gwyddoniaeth sydd eu hangen i ddilyn y cwrs gradd.

Efallai y gallech ymuno â'r yrfa hon trwy wneud Prentisiaeth Lefel Canolradd neu Uwch, a gweithio'ch ffordd i fyny.

Hyfforddiant

Fe allech chi gael hyfforddiant yn y gwaith, er enghraifft, ar dechnegau labordy penodol neu offer arbenigol. Fe allai datblygiad proffesiynol parhaus gynnwys dilyn cyrsiau byr, addysgu pobl eraill, a mynd i gynadleddau, seminarau a gweithdai.

Profiad Gwaith Byddai profiad blaenorol o weithio fel Technegydd o fewn diwydiannau perthnasol, megis polymerau, plastigau, neu cerameg, yn ddefnyddiol iawn ar gyfer yr yrfa hon.

Cymwysterau

I ddilyn gradd mewn gwyddor/technoleg defnyddiau, y gofyniad arferol yw o leiaf:

 • 2/3 chymhwyster Safon Uwch, gan gynnwys o leiaf un o blith mathemateg, ffiseg a chemeg. Mae dylunio a thechnoleg yn bwnc defnyddiol hefyd.
 • TGAU ar radd C/4 ac uwch yn eich pynciau Safon Uwch
 • 2/3 TGAU arall ar radd C/4 ac uwch, gan gynnwys Saesneg a mathemateg

Mae dewisiadau eraill yn lle Safon Uwch yn cynnwys:

 • cymwysterau BTEC lefel 3
 • Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol
Fodd bynnag, mae gofynion cyrsiau'n amrywio, felly gwiriwch wefannau'r colegau/prifysgolion yn ofalus iawn.

Mae rhai prifysgolion yn derbyn cymhwyster Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag un cymhwyster Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad bennu terfynau oedran ar gyfer mynediad i waith, addysg neu hyfforddiant, oni bai eu bod yn gallu dangos bod gwir angen am y terfynau hyn.

Sgiliau/profiad

Mae rhai gweithwyr newydd wedi ennill sgiliau trwy weithio fel technegwyr mewn diwydiannau perthnasol, er enghraifft, polymerau, plastigau neu cerameg. Mae gweithwyr newydd eraill wedi ennill sgiliau ar leoliadau gwaith diwydiannol.

Cyrsiau

Os nad oes gennych chi'r cymwysterau sydd eu hangen i ddilyn cwrs gradd, gradd sylfaen neu HND, mae'n bosibl y byddwch chi'n gallu dechrau un ar ôl cwblhau cwrs Mynediad, er enghraifft, Mynediad i Wyddoniaeth. Nid oes angen unrhyw gymwysterau arnoch chi fel arfer i ddilyn cwrs Mynediad, ond dylech gadarnhau hyn gyda darparwyr y cwrs.

Mae blwyddyn sylfaen cyn dechrau gradd neu HND gwyddonol ar gael mewn rhai prifysgolion a cholegau addysg uwch ar gyfer myfyrwyr nad oes ganddyn nhw'r cymwysterau Safon Uwch gwyddonol sydd eu hangen fel arfer i gael lle ar y cwrs.

Mae gradd ôl-raddedig dysgu o bell mewn deunyddiau peirianneg uwch ar gael o Brifysgol Manceinion.

Cyllid

Mae cyllid ar gyfer astudio gwyddor deunyddiau/meteleg ar gael gan Gwmni Anrhydeddus y Toddwyr Haearn. Mae nawdd ar gyfer astudio addysg uwch ar gael gan rai sefydliadau diwydiannol a chwmnïau gweithgynhyrchu.

Mae cyllid ar gyfer astudiaeth neu ymchwil ôl-raddedig ar gael, trwy brifysgolion, gan y Cyngor Ymchwil Peirianneg a'r Gwyddorau Ffisegol (EPSRC).

Ystadegau

 • Mae 18% o wyddonwyr/technolegwyr deunyddiau yn hunangyflogedig.
 • Mae 5% yn gweithio'n rhan-amser.
 • Mae 13% yn gweithio oriau hyblyg.
 • Mae 4% o weithwyr yn gweithio ar sail dros dro.

Gwybodaeth Bellach

Semta

Skills for science, engineering and manufacturing technologies

Cyfeiriad 14 Upton Road, Watford, Hertfordshire WD18 0JT

Ffôn 0845 6439001

E-bost customerservices@semta.org.uk

Gwefan www.semta.org.uk

The Engineer

Engineering technology news

E-bost customerservices@theengineer.co.uk

Gwefan www.theengineer.co.uk

New Scientist

Publisher: Reed Business Information Ltd

E-bost ns.subs@quadrantsubs.com

Gwefan www.newscientist.com

Inside Careers

Specialists in graduate careers

Cyfeiriad Unit 6, The Quad, 49 Atalanta Street, Fulham, London SW6 6TU

Ffôn 020 7565 7900

Gwefan www.insidecareers.co.uk

Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC)

Cyfeiriad Polaris House, North Star Avenue, Swindon SN2 1ET

Ffôn 01793 444000

Gwefan www.epsrc.ac.uk

Institute of Materials, Minerals and Mining (IOM3)

Cyfeiriad 1 Carlton House Terrace, London SW1Y 5DB

Ffôn 020 7451 7300

Gwefan www.iom3.org

Worshipful Company of Founders

Cyfeiriad Founders' Hall, Number One, Cloth Fair, London EC1A 7JQ

Ffôn 01273 858700

E-bost office@foundersco.org.uk

Gwefan www.foundersco.org.uk

People Exchange Cymru (PEC)

Public sector recruitment portal for Wales

E-bost peopleexchangecymru@gov.wales

Gwefan www.peopleexchangecymru.org.uk/home

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English