Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dyn mewn crys T du yn llwytho papur i beiriant.

  Llwytho'r peiriant.

 • Mae dyn mewn crys T du yn pwyso botymau ar beiriant mawr.

  Mae'n rhaid addasu'r peiriant ar gyfer pob rhediad argraffu.

 • Mae dyn mewn crys T du yn edrych ar ddogfen.

  Bwrw golwg ar yr argraffiad ar ôl rhediad argraffu prawf.

 • Mae dyn mewn crys T du yn pwyso botymau ar beiriant. Mae dogfen fawr o'i flaen ef, ar y peiriant.

  Byddwch chi'n treulio llawer o amser ar eich traed mewn swydd fel hon.

 • Mae dyn mewn crys T du yn edrych ar ddalen fawr o bapur.

  Mae llygad craff o ran manylion a lliw yn hanfodol ar gyfer yr yrfa hon.

 • Peiriant argraffu.

  Y peiriant ar waith.

 • Argraffwr Peiriant

Argraffwr Peiriant

Cyflwyniad

Mae argraffwyr peiriant yn paratoi ac yn gweithio gweisg argraffu. Maen nhw'n gwneud argraffiad prawf i weld yr ansawdd ac yn monitro'r prif rediad argraffu'n gyson.

Adwaenir hefyd fel

 • Gweithredwr Gwasg Argraffu
 • Argraffwr, Peiriant

Fideo - Paul: Argraffwr Peiriant

Gweithgareddau Gwaith

Mae argraffwyr peiriant yn paratoi ac yn gweithio peiriannau argraffu. Mae rhai ohonyn nhw'n arbenigo mewn math penodol o beiriant. Fel arfer, mae ganddyn nhw nifer o sgiliau ac maen nhw'n datblygu gwybodaeth dda iawn am liw ac atgynhyrchu ffotograffau, a mathau eraill o ddarluniau.

Tra bydd y peiriant yn gwneud ei waith, bydd yr argraffwr peiriant yn sicrhau bod ansawdd a lliwiau'r argraffiad yn gyson. Pan fydd yr argraffiad wedi'i gwblhau, rhaid i'r deunydd wedi'i argraffu gael ei ddadlwytho a'i bentyrru, yn barod i fynd ymlaen i'r broses nesaf. Fel arfer, mae cyfarpar codi ar gael i wneud hyn.

Mae'r amgylchedd gwaith yn gallu bod yn swnllyd, ac efallai bydd rhaid i chi wisgo dillad diogelu, fel oferôls.

Gallai darllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg fod o fantais wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I wneud y swydd hon yn dda, bydd angen y pethau canlynol arnoch:

 • Y gallu i ganolbwyntio am gyfnodau hir.
 • Sgiliau ymarferol.
 • Golwg lliw da. Mae'n bosibl y cewch chi brawf golwg.
 • Sgiliau TG.
 • Y gallu i weithio i derfynau amser.
 • Llygad craff.

Efallai na fydd y swydd yn addas i bobl sydd ag anhwylderau'r croen, fel ecsema, neu anhwylderau anadlu, fel asthma.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Mae'r cyfraddau cyflog sy'n cael eu rhoi isod yn rhai bras.

Mae argraffwyr peiriant yn ennill tua £16,000 - £22,000 y flwyddyn, sy'n codi i ryw £25,500. Mae enillwyr uwch yn gallu ennill tua £27,000 y flwyddyn.

Oriau gwaith

Mae argraffwyr fel arfer yn gweithio 37.5 awr yr wythnos; efallai bydd gofyn gwneud gwaith sifft a gwaith penwythnos ac mae'n bosibl y bydd goramser ar gael.

Beth sy'n digwydd yn y maes gwaith hwn?

Mae cwymp wedi bod yn nifer y bobl sy'n cael eu cyflogi yn y diwydiant argraffu yn y blynyddoedd diwethaf ac mae disgwyl i hynny barhau dros yr ychydig flynyddoedd nesaf. Mae'r diwydiant yn dioddef o ddelwedd wael ond, mewn gwirionedd, mae'n ddiwydiant uwch-dechnoleg sy'n cael ei reoli'n bennaf gan dechnoleg gyfrifiadurol.

Anghenion sgiliau yn y dyfodol

Mae'r prinderau sgiliau canlynol wedi'u nodi yn y diwydiant:

 • sgiliau technegol sy'n berthnasol i swydd
 • sgiliau gweithio mewn tîm
 • sgiliau rheoli ac arwain.

Ble allen i weithio?

Y cyflogwyr yw cwmnïau argraffu o bob maint - yn rhai mawr a bach, adrannau argraffu llywodraeth leol a sefydliadau addysgol. Y cyflogwyr eraill yw busnesau argraffu papurau newydd lleol a chenedlaethol a chwmnïau sy'n arbenigo mewn argraffu ar blastig ac ar ddeunyddiau pacio eraill.

Mae cyfleoedd i argraffwyr peiriant yn codi mewn cwmnïau argraffu mewn trefi a dinasoedd ledled y DU.

Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu?

Mae swyddi'n cael eu hysbysebu ar yr holl brif fyrddau swyddi, ar Universal Jobmatch, ac yn y Ganolfan Byd Gwaith.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Nid oes unrhyw lwybrau mynediad penodedig i'r yrfa hon. Fodd bynnag, bydd llawer o gyflogwyr yn dymuno gweld eich bod wedi llwyddo o leiaf mewn cymwysterau TGAU neu gyfwerth.

Mae Prentisiaeth Lefel Canolradd neu Brentisiaeth Lefel Uwch yn fan cychwyn da hefyd.

Efallai bydd pobl sy'n dechrau yn y diwydiant argraffu yn dechrau fel cynorthwy-ydd ystafell argraffu, neu gynorthwy-ydd reprograffeg.

Hyfforddiant

Fel newydd-ddyfodiad, byddwch yn hyfforddi yn y gwaith ac efallai hefyd yn mynd i'r coleg. Mae cyrsiau perthnasol ar gael ledled y DU.

Dilyniant

Mae argraffwyr peiriant profiadol yn aml yn symud i swyddi goruchwylio.

Cymwysterau

Mae'r gofynion mynediad i'r yrfa hon yn amrywio yn ôl y cyflogwr.

Mae'n well gan lawer o gyflogwyr fod gan ymgeiswyr gymwysterau TGAU mewn pynciau fel Saesneg, Mathemateg a TGCh.

I gael lle ar Brentisiaeth Lefel Canolradd neu Brentisiaeth Lefel Uwch, bydd fel arfer angen 5 TGAU ar radd C neu uwch arnoch, gan gynnwys efallai Saesneg a Mathemateg.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad bennu terfynau oedran ar gyfer mynediad i waith, addysg neu hyfforddiant, oni bai eu bod yn gallu dangos bod gwir angen am y terfynau hyn.

Sgiliau/profiad

Mae'n well gan rai cwmnïau gyflogi ymgeiswyr sydd â sgiliau a gafwyd yn y diwydiant argraffu.

Mae cefndir mewn cynhyrchu gweithgynhyrchu, e.e. fel gweithredwr proses/gweithredydd peiriant, yn ddefnyddiol.

Gwybodaeth Bellach

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

Skills Development Scotland - Modern Apprenticeships

Ffôn 0800 9178000

E-bost info@skillsdevelopmentscotland.co.uk

Gwefan www.myworldofwork.co.uk/modernapprenticeships

City & Guilds

Cyfeiriad 1 Giltspur Street, London EC1A 9DD

Ffôn 020 7294 2468

E-bost learnersupport@cityandguilds.com

Gwefan www.cityandguilds.com

Proskills UK

Skills for process and manufacturing industries

Cyfeiriad Centurion Court, 85b Park Drive, Milton Park, Abingdon, Oxfordshire OX14 4RY

Ffôn 01235 833844

E-bost info@proskills.co.uk

Gwefan www.proskills.co.uk

Prospect4u

Careers in manufacturing

Gwefan www.prospect4u.co.uk

GQA Qualifications

Cyfeiriad Unit 1, 12 O'clock Court, Attercliffe Road, Sheffield S4 7WW

Ffôn 0114 2720033

E-bost info@gqaqualifications.com

Gwefan www.gqaqualifications.com

Harrison Scott Associates

Recruitment in printing, packaging and paper industries

Gwefan www.harrison-scott.com

British Printing Industries Federation (BPIF)

Cyfeiriad 2 Villiers Court, Meriden Business Park, Copse Drive, Coventry CV5 9RN

Ffôn 0845 2507050

E-bost hello@bpif.org.uk

Gwefan www.britishprint.com

Institute of Paper, Printing and Publishing (IP3)

Cyfeiriad Claremont House, 70-72 Alma Road, Windsor, Berkshire SL4 3EZ

Ffôn 0870 3308625

E-bost info@ip3.org.uk

Gwefan www.ip3.org.uk

National Skills Academy for Print

Cyfeiriad 85B Park Drive, Milton Park, Abingdon, Oxfordshire OX14 4RY

Ffôn 01235 432030

E-bost info@mps-academy.co.uk

Gwefan www.printskillsacademy.co.uk

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English