Astudiaethau Achos

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dyn yn gosod llyfr ar silff sydd ag arddangosiad o lyfrau arni.

  Trefnu arddangosiad o lyfrau.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg. Mae'n teipio ar fysellfwrdd cyfrifiadur. Mae menyw yn eistedd gyferbyn ag ef, yn edrych ar sgrin cyfrifiadur sydd wedi'i throi fel bod y ddau'n gallu gweld y sgrin.

  Dangos i fyfyriwr sut i chwilio catalog y llyfrgell.

 • Mae dyn a menyw yn sefyll ar bob ochr i derfynell cyfrifiadur. Mae'r dyn yn pwyntio at rywbeth ar sgrin y cyfrifiadur.

  Dangos i fyfyriwr sut i ddefnyddio peiriant hunanwasanaeth ar gyfer rhoi benthyg a dychwelyd llyfrau.

 • Mae dyn yn gwthio troli sy'n llawn llyfrau.

  Gwthio troli o lyfrau er mwyn ail-lenwi silffoedd.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg gyda chyfrifiadur o'i flaen. Mae ar fin agor tudalen gyntaf y llyfr sydd ar y ddesg.

  Diweddaru cofnodion catalog ar gyfrifiadur.

 • Cynorthwyydd Llyfrgell

Cynorthwy-ydd Llyfrgell

Cyflwyniad

Mae cynorthwywyr llyfrgell yn helpu llyfrgellwyr i brynu, storio, arddangos a rhoi benthyg deunyddiau'r llyfrgell. Mae'r gwaith yn amrywio yn ôl maint a math y llyfrgell. Fel arfer, mae'r tasgau'n cynnwys rhoi benthyg llyfrau, rhoi labeli dyddiad a chodau bar mewn llyfrau ac ateb ymholiadau cyffredin.

Adwaenir hefyd fel

 • Cynorthwyydd Gwybodaeth
 • Cynorthwyydd Adnoddau Dysgu

Gweithgareddau Gwaith

Fel Cynorthwywyr Llyfrgell, byddwch yn helpu Llyfrgellwyr i brynu, storio, arddangos a rhoi benthyg deunyddiau'r llyfrgell. Bydd eich gwaith yn amrywio yn ôl maint a math y llyfrgell. Mewn llyfrgell fechan, efallai bydd gennych fwy o gyfrifoldeb.

Mewn rhai llyfrgelloedd, bydd rhan fawr o'ch gwaith yn ymwneud â rhoi benthyg eitemau a'u derbyn pan fyddan nhw'n dychwelyd. Fodd bynnag, erbyn hyn mae gan lawer o'r llyfrgelloedd mwy nifer o beiriannau hunanwasanaeth ar gyfer rhoi benthyg a dychwelyd eitemau.

Bydd angen i chi fod yno o hyd er mwyn dangos i gwsmeriaid newydd sut mae defnyddio'r rhain. Byddwch hefyd yn casglu dirwyon os bydd llyfrau'n cael eu dychwelyd yn hwyr.

Ar gyfer gwaith y ddesg rhoi benthyg, byddwch yn defnyddio system lyfrgell gyfrifiadurol. Pan fydd eitemau wedi'u dychwelyd, rhaid eu storio neu eu gosod ar silffoedd.

Mae llawer o lyfrgelloedd yn cadw CDs, DVDs, lluniau a chyfryngau eraill, yn ogystal â llyfrau; mae angen i chi eu harchwilio am arwyddion o ddifrod. Byddwch yn gwneud mân atgyweiriadau i lyfrau, fel ailosod tudalennau rhydd â thâp.

Fel arfer, chi fydd yn gyfrifol am y gwaith papur neu'r dogfennau ar-lein sy'n ymwneud â phrynu a derbyn eitemau newydd ac am ychwanegu deunydd at stoc y llyfrgell. Efallai y byddwch yn helpu i hyrwyddo gwasanaethau'r llyfrgell neu ddigwyddiadau lleol drwy osod posteri ac arddangosiadau.

Mae'r cyswllt â benthycwyr yn amrywio o anfon nodiadau atgoffa am lyfrau hwyr i ateb ymholiadau wyneb yn wyneb, dros yr e-bost a thros y ffôn. Byddwch yn helpu defnyddwyr i ddeall system y llyfrgell, dod o hyd i eitemau, defnyddio'r rhyngrwyd a gweithredu darllenyddion micro-luniau, catalogau mynediad cyhoeddus ar-lein a llungopiwyr.

Gallai darllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg fod o fantais wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I fod yn gynorthwyydd llyfrgell, byddwch angen:

 • y gallu i fod yn amyneddgar, yn gwrtais ac yn hawdd dod atoch.
 • meddwl rhesymegol a chwilfrydig.
 • sgiliau cyfathrebu da.
 • y gallu i fod yn drefnus iawn.
 • menter wrth ddatrys ymholiadau.
 • rhai sgiliau cyfrifiadur a bysellfwrdd, gan gynnwys sgiliau ymchwil ar y rhyngrwyd.
 • y gallu i fwynhau gweithio ar eich liwt eich hun ac yn rhan o dîm.

Mae'r gwaith yn gallu bod yn waith corfforol caled ac yn flinedig. Efallai bydd angen gwneud ychydig o godi, cario a phlygu.

Efallai bydd angen gwybodaeth bwnc arbenigol arnoch ar gyfer rhai mathau o waith.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Cyfraddau cyflog bras a nodir isod.

 • Cychwynnol: £17,000 - £18,000
 • Gyda phrofiad: £19,000 - £21,000
 • Safleoedd uwch: £22,000

Oriau gwaith

Mae Cynorthwywyr Llyfrgell yn gweithio 36-40 awr yr wythnos, ddydd Llun i ddydd Gwener. Mae gwaith rhan-amser ar gael yn ystod y dydd, gyda'r nos ac ar benwythnosau.

Ble allwn i weithio?

Mae cyflogwyr yn y sector cyhoeddus yn cynnwys llyfrgelloedd, ysgolion, ac adrannau'r GIG a'r llywodraeth. Yn y sector preifat, fe allech fod yn gweithio i sefydliadau ariannol, cyrff proffesiynol, cyhoeddwyr a'r cyfryngau.

Mae cyfleoedd i Gynorthwywyr Llyfrgell mewn trefi a dinasoedd ledled y wlad.

Ble mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu?

Mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu mewn papurau newydd lleol/cenedlaethol, yn y Ganolfan Byd Gwaith ac ar wefan Dod o Hyd i Swydd.

Mae cylchgrawn aelodau'r Sefydliad Siartredig Gweithwyr Proffesiynol Llyfrgell a Gwybodaeth (CILIP), 'CILIP Update', yn cynnwys swyddi i Gynorthwywyr Llyfrgell. Mae swyddi yn 'CILIP Update' yn cael eu cyhoeddi hefyd ar Lisjobnet.com, y wefan recriwtio gan CILIP.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad a hyfforddiant

Er nad oes angen cymwysterau arnoch bob amser, mae'r rhan fwyaf o gyflogwyr yn gofyn am 4 neu 5 TGAU (A*-C) o leiaf, gan gynnwys Saesneg, neu gymwysterau cyfwerth.

Mae Prentisiaeth Lefel Ganolradd neu Brentisiaeth Lefel Uwch yn fan cychwyn da. Am ragor o wybodaeth ynglyn ag ymgeisio am brentisiaeth, darllenwch ein herthygl wybodaeth 'Prentisiaeth- sut mae ymgeisio?'

Hyfforddiant

Mae hyfforddiant fel arfer yn digwydd mewn swydd, ond efallai hefyd y gallwch weithio tuag at gymhwyster perthnasol fel y Drwydded Yrru Gyfrifiadurol Ewropeaidd (ECDL).

Pe hoffech hyfforddiant, gallech astudio tystysgrif lefel 2 neu ddiploma level 3 ym maes gwasanaethau llyfrgelloedd, archifau, a gwybodaeth. Ceir sawl uned i'r cyrsiau, gan gynnwys:

 • deall amgylchedd y gwasanaethau llyfrgell, archifau, a gwybodaeth
 • creu a chynnal amgylchedd sy'n rhoi blaenoriaeth i'r defnyddiwr
 • helpu defnyddwyr i ganfod gwybodaeth a deunydd
 • cynnig gwybodaeth a deunydd
 • canfod ac ailosod gwybodaeth a deunydd
 • gwarchod, diogelu, a chopïo gwybodaeth a deunydd
 • cefnogi defnyddwyr yn eu defnydd o adnoddau digidol
 • deall sefydliadau gwasanaethau llyfrgell, archifau, a gwybodaeth
Gallai cyrsiau eraill fod ar gael yn eich ardal chi. Mae'r Gymdeithas ar gyfer Rheoli Gwybodaeth (Aslib) yn cynnal cyrsiau perthnasol.

Dilyniant

Gall Cynorthwywyr Llyfrgell symud ymlaen i fod yn Llyfrgellwyr cymwysedig drwy broses Cofrestru Proffesiynol gyda'r Sefydliad Siartredig Gweithwyr Proffesiynol Llyfrgell a Gwybodaeth (CILIP).

Profiad Gwaith

Byddai profiad blaenorol ym maes gweinyddu, gwasanaethau cwsmeriaid, neu amgylchedd TG yn hynod ddefnyddiol ar gyfer yr yrfa hon.

Y Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr

Mae swyddi mewn ysgolion a cholegau addysg bellach yn eithriadau i Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr 1974. Mae hyn yn golygu bod rhaid i chi roi gwybod i gyflogwr am unrhyw gollfarnau, rhybuddiadau, ceryddon neu rybuddion sydd wedi darfod neu sydd heb ddarfod, os bydd yn gofyn i chi wneud hynny.

Mae hyn yn wahanol i yrfaoedd eraill, lle mae'n rhaid i chi ddatgelu gwybodaeth am gollfarnau sydd heb ddarfod yn unig, os bydd gofyn i chi.

Cymwysterau

Mae'r rhan fwyaf o gyflogwyr yn gofyn am 4/5 TGAU ar radd C neu uwch, gan gynnwys Saesneg.

Mae rhai cyflogwyr yn gofyn am gymwysterau Safon Uwch.

Mae'r cymwysterau sy'n dderbyniol yn lle Safon Uwch yn cynnwys:

 • cymwysterau BTEC lefel 3
 • Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol.

Fodd bynnag, mae gofynion cyrsiau'n amrywio, felly darllenwch y prosbectysau yn ofalus.

Fel arfer, i gael eich derbyn ar Brentisiaeth Lefel Canolradd neu Uwch, bydd angen 5 TGAU gradd C neu uwch arnoch, gan gynnwys efallai Saesneg a mathemateg.

Mae rhai prifysgolion yn derbyn cymhwyster Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag un Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Sgiliau/profiad

Mae rhai ymgeiswyr wedi datblygu gwybodaeth a sgiliau perthnasol drwy brofiad gwaith mewn meysydd fel gweinyddu, gwasanaethau cwsmeriaid a TG.

Cyrsiau

Mae'r Gymdeithas Rheoli Gwybodaeth (ASLIB) yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau perthnasol i lyfrgelloedd drwy ddysgu o bell.

Gwybodaeth Bellach

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

LGjobs

Local government vacancies

Gwefan www.lgjobs.com

Skills Development Scotland - Modern Apprenticeships

Ffôn 0800 9178000

E-bost info@skillsdevelopmentscotland.co.uk

Gwefan www.myworldofwork.co.uk/modernapprenticeships

myjobscotland: Scottish local government vacancies

Scottish enquiries

E-bost myjobscotland@cosla.gov.uk

Gwefan www.myjobscotland.gov.uk

City & Guilds

Cyfeiriad 1 Giltspur Street, London EC1A 9DD

Ffôn 020 7294 2468

E-bost learnersupport@cityandguilds.com

Gwefan www.cityandguilds.com

Creative Skillset

Skills for the creative industries

E-bost info@creativeskillset.org

Gwefan www.creativeskillset.org

Creative Choices

Publisher: Creative & Cultural Skills

E-bost info@creative-choices.co.uk

Gwefan www.creative-choices.co.uk

Creative & Cultural Skills

Skills for craft, cultural heritage, design, literature, music, performing arts and visual arts

E-bost london@ccskills.org.uk

Gwefan ccskills.org.uk

Association for Information Management (ASLIB)

Ffôn 01274 777700

E-bost support@emeraldinsight.com

Gwefan www.aslib.com

Chartered Institute of Library and Information Professionals (CILIP)

Ffôn 02072 550500

E-bost info@cilip.org.uk

Gwefan www.cilip.org.uk/jobs-careers/pages/default.aspx

LISjobnet

Librarian and information jobs published by CILIP

E-bost lisjobnet@cilip.org.uk

Gwefan www.lisjobnet.com

Chartered Institute of Library and Information Professionals in Scotland (CILIPS)

Scottish enquiries

E-bost cilips@slainte.org.uk

Gwefan www.cilips.org.uk

Scottish Library and Information Council (SLIC)

Scottish enquiries

Ffôn 0141 2284790

E-bost slic@slainte.org.uk

Gwefan www.scottishlibraries.org

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Local Government Careers in Wales

Gwefan www.lgcareerswales.org.uk

Museums Archives and Libraries Wales (cyMAL)

Gwefan www.cymal.wales.gov.uk

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English