Astudiaethau Achos

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae menyw yn eistedd wrth ddesg, yn defnyddio ffôn.

  Delio ag ymholiad ar y ffôn.

 • Mae dwy fenyw yn sefyll mewn llyfrgell. Mae'r ddwy yn edrych ar gyfrifiadur, sydd ar y ddesg o'u blaenau.

  Dangos i gynorthwy-ydd llyfrgell newydd sut i ddefnyddio'r system gyfrifiadurol.

 • Mae menyw yn eistedd wrth ddesg. Mae hi'n defnyddio cyfrifiadur.

  Gweithio gyda system gyfrifiadurol y llyfrgell.

 • Mae menyw yn trefnu dogfennau papur ar silffoedd arddangos cylchgronau.

  Trefnu deunyddiau'r llyfrgell.

 • Mae menyw yn eistedd wrth ddesg, yn ysgrifennu ar ddarn bach o bapur. Mae cylchgrawn ar agor ar y ddesg.

  Prynu llyfr newydd.

 • Mae menyw yn eistedd wrth ddesg. Mae hi'n edrych ar gylchgrawn lliwgar. Mae cyfrifiadur ar y ddesg.

  Dewis llyfrau newydd ar gyfer y llyfrgell.

 • Mae dwy fenyw yn sefyll mewn llyfrgell. Maen nhw'n edrych ar gylchgrawn. Mae cyfrifiadur ar y ddesg nesaf atynt.

  Trafod adnoddau llyfrgell gyda chynorthwy-ydd llyfrgell.

 • Mae menyw yn gosod arwydd ar hysbysfwrdd coch. Mae'r arwydd yn dweud 'For some great holiday reading, visit your library'. Mae'r arwydd hefyd yn dangos llun o ddau unigolyn yn sefyll ger y môr, gyda'r haul yn machlud ar y gorwel.

  Arddangos poster i annog pobl i ddefnyddio'r llyfrgell.

 • Llyfrgellydd

Llyfrgellydd

Cyflwyniad

Mae llyfrgellwyr yn dewis, yn prynu ac yn trefnu deunyddiau i'w gwneud ar gael i ddefnyddwyr y llyfrgell. Mae'r deunyddiau hyn yn cynnwys llyfrau, CDs, DVDs, cylchgronau a phapurau newydd. Mae llyfrgellwyr yn defnyddio technoleg gwybodaeth i ddod o hyd i lawer o'r wybodaeth a'i threfnu. Mae llyfrgellwyr hefyd yn goruchwylio staff.

Adwaenir hefyd fel

 • Llyfrgellydd Academaidd
 • Llyfrgellydd Astudiaethau Lleol
 • Llyfrgellydd Carchar
 • Llyfrgellydd Cyhoeddus
 • Llyfrgellydd Ysgol

Fideo - Lawrence: Llyfrgellydd Plant a Phobl Ifanc

Gweithgareddau Gwaith

Fell Llyfrgellydd, bydd angen i chi wybod am y cyhoeddiadau a'r adnoddau diweddaraf. Mae'n bosibl y byddwch yn clywed am y rhain wrth siarad â chyflenwyr, neu efallai byddwch gwneud gwaith ymchwil i ddeunydd newydd, gan ddefnyddio amrywiaeth o ffynonellau gwybodaeth ar-lein.

Ym mhob achos, rhaid i chi fod yn ymwybodol o'r holl ffynonellau sydd ar gael ac yn ymwybodol o ofynion gwybodaeth eich cwsmeriaid. Gall hyn gynnwys gwneud cysylltiadau agos â chwsmeriaid, er enghraifft, drwy ofyn am eu barn mewn arolygon. Hefyd, rhaid i chi ragweld anghenion eich cleientiaid am ddeunyddiau llyfrgell.

Byddwch yn defnyddio TG i drefnu llawer o'r wybodaeth, ac i ddod o hyd iddi. Byddwch yn gyfrifol am gatalogio, dosbarthu, mynegeio a threfnu deunyddiau.

Byddwch yn annog pobl i ddefnyddio'r llyfrgell ac yn sicrhau bod gwybodaeth a deunyddiau'n cael eu defnyddio yn y modd gorau posibl. Efallai byddwch yn gwneud hyn drwy raglenni addysgu defnyddwyr, ymgyrchoedd cyhoeddusrwydd, arddangos deunydd, neu ddosbarthu gwybodaeth drwy fwletinau. Byddwch hefyd yn delio ag ymholiadau dros y ffôn, drwy e-bost neu wyneb yn wyneb.

Mewn llyfrgelloedd cyhoeddus, efallai byddwch ynghlwm â gweithgareddau fel adrodd straeon i blant a helpu pobl i ddefnyddio'r rhyngrwyd a Chatalogau Mynediad Cyhoeddus Ar-lein y llyfrgell.

Fel Llyfrgellydd, mae'n debygol y byddwch yn goruchwylio staff, fel tîm o Gynorthwywyr Llyfrgell. Efallai hefyd y byddwch yn mynd i gyfarfodydd i drafod materion fel cyllid ac adnoddau.

Gallai darllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg fod o fantais wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I fod yn Llyfrgellydd, byddwch angen:

 • y gallu i reoli pobl ac adnoddau.
 • dull rhesymegol a sgiliau trefnu.
 • sgiliau gweithio mewn tîm.
 • menter wrth ddelio ag ymholiadau.
 • sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid.
 • sgiliau ymchwil, gan gynnwys sgiliau chwilio ar-lein.
 • sgiliau TG a chronfa ddata gwych.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Mae'r cyfraddau cyflog sy'n cael eu rhoi isod yn rhai bras.

 • Cychwynnol: £20,000 - £23,500
 • Gyda phrofiad: £24,500 - £30,500
 • Safleoedd uwch: £33,500

Mae rhai adrannau llywodraeth a sefydliadau mawr mewn diwydiant a masnach yn cynnig codiadau cyflog mewn perthynas â pherfformiad.

Oriau gwaith

Mae llyfrgellwyr yn gweithio 36-40 awr yr wythnos, ddydd Llun i ddydd Gwener. Fodd bynnag, efallai bydd angen i chi weithio gyda'r nos ac ar benwythnosau. Mae gwaith rhan-amser ar gael hefyd.

Ble allwn i weithio?

Mae cyflogwyr yn y sector cyhoeddus yn cynnwys llyfrgelloedd cyhoeddus, prifysgolion, ysgolion, colegau ac adrannau llywodraeth a'r GIG. Yn y sector preifat, gallech weithio i sefydliadau ariannol, cyrff proffesiynol, cyhoeddwyr a'r cyfryngau.

Mae cyfleoedd i Lyfrgellwyr mewn trefi a dinasoedd ledled y wlad.

Ble mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu?

Mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu mewn papurau newydd lleol/cenedlaethol, yn y Ganolfan Byd Gwaith ac ar wefan Dod o Hyd i Swydd.

Mae gwefan Sefydliad Siartredig Gweithwyr Proffesiynol Llyfrgell a Gwybodaeth (CILIP) yn rhestru lleoedd gwag ar ei gynllun Cyfleoedd Hyfforddi i Raddedigion.

Mae cylchgrawn aelodau CILIP, 'CILIP Update', yn cynnwys swyddi i weithwyr proffesiynol llyfrgell a gwybodaeth. Mae'r swyddi yn CILIP Update hefyd yn cael eu cyhoeddi ar Lisjobnet.com, sef y wefan recriwtio gan CILIP.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau Mynediad Fel arfer, bydd llyfrgellwyr yn raddedigion. Mae mynediad yn bosibl gyda gradd mewn unrhyw bwnc. Mae nifer fach o raddau arbenigol mewn pynciau fel astudiaethau llyfrgell a rheoli gwybodaeth. Trowch at wefan Sefydliad Siartredig Gweithwyr Proffesiynol Llyfrgell a Gwybodaeth (CILIP) am ragor o fanylion.

Os nad ydych wedi cwblhau gradd arbenigol, gallwch wneud cwrs ôl-raddedig arbenigol neu gael ffordd i mewn drwy gynllun hyfforddi i raddedigion.

Mae CILIP yn achredu cyrsiau gradd ac ôl-raddedig, gan gynnwys rhai sydd ar gael drwy ddysgu o bell.

Mae hyfforddeiaethau i raddedigion yn darparu profiad gwaith gyda thâl, sydd fel arfer yn para rhwng 10 a 12 mis. Ar ôl y cyfnod hwn, gallwch gwblhau cymhwyster lefel ôl-raddedig sydd wedi'i achredu gan CILIP.

Os ydych yn unigolyn heb radd sy'n gweithio mewn llyfrgell neu safle rheoli gwybodaeth, gallwch gael eich cydnabod yn weithiwr proffesiynol drwy broses Cofrestru Gweithwyr Proffesiynol CILIP. Byddech yn gweithio tuag at ardystio, ac yna siarteru.

Pe hoffech hyfforddiant, gallwch astudio tystysgrif lefel 2 neu ddiploma lefel 3 ym maes gwasanaethau llyfrgelloedd, archifau, a gwybodaeth. O fewn y cyrsiau, gallwch astudio'r unedau canlynol:

 • deall amgylchedd y gwasanaethau llyfrgelloedd, archifau, a gwybodaeth
 • creu a chynnal amgylchedd sy'n rhoi blaenoriaeth i'r defnyddiwr
 • helpu defnyddiwr i ganfod gwybodaeth a deunyddiau
 • canfod ac ailosod gwybodaeth a deunyddiau
 • gwarchod, diogelu, a chopïo gwybodaeth a deunyddiau
 • cefnogi defnyddwyr yn eu defnydd o adnoddau digidol
 • deall sefydliad gwasanaeth llyfrgelloedd, archifau, a gwybodaeth
Gallai cyrsiau eraill fod ar gael yn eich ardal chi. Mae'r Gymdeithas ar gyfer Rheoli Gwybodaeth (ASLIB) yn cynnig cyrsiau hyfforddi perthnasol, gan gynnwys rhai dysgu o bell.

Dilyniant

Bydd cyfleoedd dilyniant yn dibynnu ar faint y sefydliad rydych chi'n gweithio iddo. Mewn mannau mwy o faint, bydd llwybrau dyrchafu mwy pendant. Mewn lleoedd llai o faint, efallai bydd rhaid i chi symud swyddi i symud ymlaen yn yr yrfa hon.

Mae rhai Llyfrgellwyr yn symud i feysydd eraill o reoli gwybodaeth.

Profiad Gwaith

Byddai profiad blaenorol o weithio mewn safle gweinyddol o ddefnydd i chi yn yr yrfa hon.

Y Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr

Mae swyddi mewn ysgolion a cholegau addysg bellach, a rhai safleoedd eraill, yn eithriadau i Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr 1974. Mae hyn yn golygu bod rhaid i chi roi gwybod i gyflogwr am unrhyw gollfarnau, rhybuddiadau, ceryddon neu rybuddion sydd wedi darfod neu sydd heb ddarfod, os bydd yn gofyn i chi am hynny. Mae hyn yn wahanol i yrfaoedd eraill, lle mae'n rhaid i chi ddatgelu gwybodaeth am gollfarnau sydd heb ddarfod yn unig, os bydd gofyn i chi.

Cymwysterau

I gael lle ar gwrs gradd mewn maes arbenigol fel rheoli gwybodaeth, y gofyniad arferol yw:

 • 2/3 Safon Uwch
 • TGAU yn eich pynciau Safon Uwch ar radd C/4 neu uwch
 • 2/3 TGAU arall ar radd C/4 neu uwch, gan gynnwys Saesneg.
Mae cymwysterau yn lle Safon Uwch yn cynnwys:
 • Cymwysterau <G ID="955">BTEC Lefel 3</G ID="860">Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol.
Fodd bynnag, mae gofynion cyrsiau'n amrywio, felly darllenwch wefannau'r colegau/prifysgolion yn ofalus. Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag un cymhwyster Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Cyrsiau

Os nad oes gennych y cymwysterau sydd eu hangen arnoch i gael lle ar gwrs gradd, efallai byddwch yn gallu dechrau un ar ôl cwblhau cwrs Mynediad coleg neu brifysgol. Fel arfer, nid oes angen unrhyw gymwysterau arnoch i ddechrau cwrs Mynediad, ond dylech holi darparwr y cwrs am hyn.

Dysgu o bell

Mae ychydig bach o brifysgolion yn cynnig cyrsiau achrededig Sefydliad Siartredig Gweithwyr Proffesiynol Llyfrgell a Gwybodaeth (CILIP) drwy ddysgu o bell.

Mae'r Gymdeithas Rheoli Gwybodaeth (ASLIB) yn darparu cyrsiau hyfforddi perthnasol, gan gynnwys rhai drwy ddysgu o bell.

Gwybodaeth Bellach

LGjobs

Local government vacancies

Gwefan www.lgjobs.com

myjobscotland: Scottish local government vacancies

Scottish enquiries

E-bost myjobscotland@cosla.gov.uk

Gwefan www.myjobscotland.gov.uk

Creative Skillset

Skills for the creative industries

E-bost info@creativeskillset.org

Gwefan www.creativeskillset.org

Creative Choices

Publisher: Creative & Cultural Skills

E-bost info@creative-choices.co.uk

Gwefan www.creative-choices.co.uk

Creative & Cultural Skills

Skills for craft, cultural heritage, design, literature, music, performing arts and visual arts

E-bost london@ccskills.org.uk

Gwefan ccskills.org.uk

Association for Information Management (ASLIB)

Ffôn 01274 777700

E-bost support@emeraldinsight.com

Gwefan www.aslib.com

Chartered Institute of Library and Information Professionals (CILIP)

Ffôn 02072 550500

E-bost info@cilip.org.uk

Gwefan www.cilip.org.uk/jobs-careers/pages/default.aspx

Arts and Humanities Research Council (AHRC)

E-bost enquiries@ahrc.ac.uk

Gwefan www.ahrc.ac.uk

LISjobnet

Librarian and information jobs published by CILIP

E-bost lisjobnet@cilip.org.uk

Gwefan www.lisjobnet.com

Chartered Institute of Library and Information Professionals in Scotland (CILIPS)

Scottish enquiries

E-bost cilips@slainte.org.uk

Gwefan www.cilips.org.uk

Scottish Library and Information Council (SLIC)

Scottish enquiries

Ffôn 0141 2284790

E-bost slic@slainte.org.uk

Gwefan www.scottishlibraries.org

Oxford Libraries Graduate Trainee Programme

Blog following the learning journey of Oxford University library graduate trainees

Gwefan oxfordtrainees.wordpress.com

Local Government Careers in Wales

Gwefan www.lgcareerswales.org.uk

Museums Archives and Libraries Wales (cyMAL)

Gwefan www.cymal.wales.gov.uk

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English