Astudiaethau Achos

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dyn mewn dillad gwaith yn sefyll ar lawnt. Mae’n clirio dail â rhaca.

  Mae gweithwyr garddwriaeth amwynder yn treulio’r rhan fwyaf o’u hamser yn yr awyr agored.

 • Mae dyn mewn dillad gwaith yn marcio llinellau gwyn ar gae pêl-droed.

  Rhaid rhoi marciau clir a chywir ar ardaloedd chwaraeon.

 • Mae dyn mewn dillad gwaith yn trwsio’r peiriant ar ddarn o gyfarpar garddwriaethol.

  Rhaid i’r gweithiwr ofalu am y peiriannau sy’n cael eu defnyddio i wneud y swydd.

 • Mae dyn mewn dillad gwaith a gwarchodwyr clustiau’n tocio perth gyda pheiriant tocio.

  Yn aml petrol sy’n pweru’r cyfarpar sy’n cael ei ddefnyddio er mwyn gallu ei ddefnyddio ymhell o’r ganolfan.

 • Mae dyn mewn dillad gwaith yn torri’r glaswellt ar gae pêl-droed.

  Mewn ardaloedd mawr, efallai fydd rhaid i’r gweithiwr garddwriaeth amwynder yrru cerbydau bach, fel y torrwr glaswellt hwn.

 • Garddwr

Garddwr

Cyflwyniad

Mae Garddwyr yn plannu blodau, llwyni, lawntiau a choed. ac yn gofalu amdanynt Gallent fod yn gweithio mewn parc cyhoeddus, ar ymyl ffordd, mewn tai preifat, neu'n paratoi planhigion i'w gwerthu mewn canolfan arddio neu feithrinfa blanhigion. Mae angen i Arddwyr wybod am wahanol fathau o blanhigion, Mae hyn yn cynnwys gwybod ble y bydd planhigyn yn tyfu'n dda a sut i ofalu amdano.

Adwaenir hefyd fel

 • Garddwr
 • Gweithiwr Garddwriaeth, Amwynder
 • Garddwr/Garddwraig Tymhorol
 • Garddwr/Garddwraig Tirlun

Fideo - Yvonne: Gweithiwr Garddwriaeth Amwynder

Gweithgareddau Gwaith

Mae Garddwyr yn paratoi ardaloedd i’w plannu drwy fesur a marcio’r tir. Efallai y bydd angen i chi baratoi’r pridd drwy ychwanegu compost neu wrtaith. Yna byddwch yn plannu blodau, llwyni a choed gan ddilyn cynllun.

Mae eich dyletswyddau cyffredinol yn cynnwys:

 • plannu
 • dyfrio
 • chwistrellu planhigion gyda chemegau i’w gwarchod rhag pla
 • torri glaswellt
 • tocio planhigion a thacluso perthi
 • cadw’r ardal yn rhydd o chwyn a sbwriel.

Mae rhai Garddwyr hefyd yn gosod llwybrau a chodi ffensys. Efallai y byddwch yn gwneud gwaith gyda choncrit a briciau.

Mae rhai yn arbenigo mewn gwaith meithrinfeydd a chanolfan arddio sy'n cynnwys tyfu planhigion newydd a gofalu amdanynt a'u paratoi i'w gwerthu. Bydd rhaid i chi fod yn hyderus wrth ymdrin â'r cyhoedd, gan helpu gyda'u cwestiynau a'u hymholiadau. Bydd angen i chi archwilio'r planhigion am afiechydon a phlâu.

Hefyd mae rhai Garddwyr sy’n cynllunio, gofalu a chynnal planhigion ac ardaloedd gwyrdd y tu fewn i adeiladau, mewn llefydd fel swyddfeydd a chanolfannau siopa. Caiff hyn ei alw’n dirlunio dan do.

Yn ogystal â defnyddio offer llaw, efallai y byddwch yn gyrru tractors ac yn defnyddio peiriannau ysgafn eraill fel tocwyr perthi, peiriannau palu a pheiriannau torri glaswellt.

Bydd rhaid i chi wybod sut i storio, trin a glanhau cyfarpar. Gall cynnal a chadw'r cyfarpar gynnwys gwneud mân atgyweiriadau.

Efallai y bydd gallu darllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg o fantais i chi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

Er mwyn bod yn Arddwr, byddwch angen:

 • mwynhau gweithio yn yr awyr agored ym mhob tywydd
 • gallu addasu a gwneud pob math o dasgau ymarferol
 • gallu gwneud gwaith caled, corfforol, fel palu, codi, a chludo
 • meddu ar sgiliau gwaith tîm
 • gallu dilyn cynlluniau a darluniau gan Ddylunwyr Tirlun a Phenseiri
 • meddu ar sgiliau rhifedd i fesur yn gywir a gweld faint o ddeunyddiau sydd eu hangen
 • meddu ar agwedd gyfrifol a’r gallu i ddilyn gweithdrefnau iechyd a diogelwch, ar gyfer gweithio gyda chyfarpar a chemegau.
 • gallu ymdrin â'r cyhoedd yn gwrtais a bod yn gymwynasgar.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Cyfraddau cyflog bras yw'r cyfraddau a roddir isod.

 • Cychwynnol: £17,000 - £18,000
 • Gyda phrofiad: £19,000 - £21,000
 • Safleoedd uwch: £22,000 - £23,500

Mae’r gyfradd yr awr fel arfer yn amrywio o’r isafswm cyflog cenedlaethol hyd at oddeutu £10 yr awr.

Oriau gwaith

Fel arfer bydd Garddwyr yn gweithio 39 awr yr wythnos. Fodd bynnag gallai oriau gwaith gynnwys gwaith gyda’r nos/ar y penwythnos ac oriau anghyson, gan ddibynnu ar y tymor a’r tywydd (er enghraifft mae’r oriau’n hirach yn yr haf pan fydd angen torri’r glaswellt).

Ble allwn i weithio?

Ymhlith y cyflogwyr mae:

 • awdurdodau lleol a chenedlaethol gyda chyfrifoldeb am reoli parciau cyhoeddus, gerddi ac ardaloedd wedi’u tirlunio.
 • contractwyr garddwriaethol a chwmnïau garddio tirlunio.
 • meithrinfeydd planhigion
 • canolfannau garddio
 • ffermydd ffrwythau

Mae cyfleoedd ar gyfer Garddwyr yn codi mewn trefi, dinasoedd ac ardaloedd gwledig drwy’r DU gyfan.

Hunangyflogaeth

Ceir cyfleoedd i Arddwyr fod yn hunangyflogedig, er enghraifft i dorri glaswellt ar gontract neu fel Garddwyr mewn gerddi preifat.

Ble mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu?

Mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu mewn papurau newydd lleol a chenedlaethol, yn y Ganolfan Byd Gwaith, ar wefan Dod o Hyd i Swydd, ac ar fyrddau swyddi cyffredinol a garddwriaethol.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau Mynediad

Bydd cymhwyster lefel 2 yn eich helpu i ddechrau yn yr yrfa hon. Byddai < G ID="15">Prentisiaeth Lefel Ganolradd neu Uwch yn fan cychwyn da. Am ragor o wybodaeth ynglyn ag ymgeisio am brentisiaeth, cymrwch gip ar ein herthygl wybodaeth 'Prentisiaeth- sut mae ymgeisio'.

Gallwch chi benderfynu mynd i’r coleg i astudio cwrs llawn amser mewn garddwriaeth, cyn edrych am swydd.

Mae BTEC yn cynnig cymwysterau lefel 2 a 3 mewn garddwriaeth.

Mae gwasanaethau tir City & Guilds yn darparu:

 • dyfarniadau, tystysgrifau a diplomâu Lefel 1 mewn astudiaethau tir.
 • tystysgrifau, tystysgrifau estynedig a diplomâu lefel 2 mewn garddwriaeth.
 • tystysgrifau, diplomâu atodol, diplomâu, a diplomâu estynedig lefel 3 mewn garddwriaeth.

Mae’r Gymdeithas Arddwriaethol Frenhinol (RHS) yn cynnig ei chymwysterau cenedlaethol ei hun. Mae’r rhain yn cynnwys tystysgrifau theori ar lefelau 2 a 3, a chymwysterau mewn garddwriaeth ymarferol ar lefelau 1-3. Ar wefan RHS, ceir rhestr o golegau sy’n cynnig y cymwysterau hyn, gan gynnwys drwy ddysgu o bell.

Gall myfyrwyr sydd â rhywfaint o brofiad ymarferol yn barod ymgeisio am Interniaethau Gwirfoddol tymor byr gyda’r RHS. Byddai hwn yn rhoi’r cyfle i chi weithio mewn gardd RHS a dysgu sgiliau a thechnegau garddio sylfaenol. Ewch i wefan RHS am ragor o wybodaeth.

Hyfforddiant

Gall fod yn bosibl hefyd i ddod o hyd i waith ac astudio rhan amser. Mae rhai cyflogwyr yn gadael i weithwyr garddwriaeth amwynder fynychu’r coleg ar sail diwrnodau astudio.

Efallai y gallech weithio at ddyfarniadau, tystysgrifau a diplomâu gwasanaethau tir City & Guilds mewn garddwriaeth seiliedig ar waith (lefelau 1-3) neu sgiliau garddwriaeth ymarferol (lefel 1).

Dilyniant

Gallech gael dyrchafiad i fod yn Arweinydd Tîm neu’n Oruchwyliwr, yn gyfrifol am dîm o Weithwyr Garddwriaeth. Gyda phrofiad helaeth, a, fel arfer, rhagor o gymwysterau (fel gradd sylfaen, HND neu radd), gallech weithio eich ffordd i swydd rheolwr.

Deddf Adsefydlu Troseddwyr

Mae rhai swyddi sydd, er enghraifft, yn cynnwys gweithio ar dir ysgol neu o gwmpas adeiladau gofal cymdeithasol, yn eithriadau i Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr 1974. Mae hyn yn golygu bod rhaid i chi gyflenwi gwybodaeth i gyflogwr am unrhyw euogfarn sydd wedi darfod neu nad yw wedi darfod, rhybuddiad, cerydd, neu rybudd, os gofynnir i chi wneud.

Mae hyn yn wahanol i yrfaoedd eraill, lle mae’n rhaid i chi ddatgelu gwybodaeth am euogfarnau sydd heb ddarfod yn unig.

Profiad gwaith

Byddai profiad blaenorol o arddio neu waith arall yn yr awyr agored, naill ai â thâl neu yn wirfoddol, yn ddefnyddiol iawn ar gyfer yr yrfa hon.

Cymwysterau

Does dim angen cymwysterau fel arfer i fod yn Arddwr. Fodd bynnag mae’n beth da cael rhai cymwysterau TGAU, yn enwedig mewn pynciau gwyddonol, neu gymwysterau perthnasol cyfatebol.

Fel arfer, i gael eich derbyn ar Brentisiaeth Lefel Canolradd neu Uwch, bydd angen 5 TGAU gradd C neu uwch arnoch, gan gynnwys efallai Saesneg a Mathemateg.

Does dim isafswm gofynion academaidd ar gyfer gwneud cymhwyster Cyntaf (BTEC) Lefel 2 Edexcel.

Ar gyfer mynediad i gymhwyster Cenedlaethol (BTEC) Lefel 3 Edexcel fel arfer bydd angen 4 TGAU (A*-C) neu gymhwyster Cyntaf lefel 2.

Nid oes gofynion penodol ar gyfer cymwysterau Gwasanaethau Tir City & Guilds mewn Astudiaethau Tir neu Arddwriaeth. Bydd darparwyr cyrsiau’n edrych a oes gennych chi’r potensial i gwblhau’r cwrs yn llwyddiannus.

Fodd bynnag, gyda’r holl gymwysterau uchod, mae’r gofynion yn gallu amrywio, felly holwch y colegau unigol yn ofalus.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad bennu terfynau oedran ar gyfer mynediad i waith, addysg neu hyfforddiant, oni bai eu bod yn gallu dangos bod gwir angen am y terfynau hyn.

Sgiliau/profiad

Bydd rhai ymgeiswyr wedi sicrhau sgiliau a gwybodaeth berthnasol drwy brofiad garddio neu waith awyr agored arall, boed â thâl neu beidio.

Cyrsiau

Fel arfer bydd colegau’n ystyried ceisiadau gan ymgeiswyr nad ydyn nhw’n diwallu eu gofynion mynediad arferol. Edrychwch ar bolisi derbyn y colegau unigol.

Efallai y byddwch yn gallu cael mynediad a hyfforddiant drwy Brentisiaeth Lefel Canolradd neu Brentisiaeth Lefel Uwch mewn Garddwriaeth.

Mae gwefan y Gymdeithas Arddwriaeth Genedlaethol (RHS) yn cynnwys rhestr o sefydliadau sy’n cynnig opsiynau dysgu o bell sy’n arwain at gymwysterau RHS.

Gallwch edrych am gyrsiau perthnasol ar wefan Lantra, y cyngor sgiliau sector ar gyfer y sector tir ac amgylcheddol.

Cyllid

Mae cyllid ar gyfer astudiaethau pellach ar gael gan Ymddiriedolaeth Coleg Studley ac Ymddiriedolaeth Merlin. Dylai ymgeiswyr edrych ar wefannau’r Ymddiriedolaethau i weld a ydyn nhw’n gymwys.

Ystadegau

 • Mae 60% o weithwyr garddwriaeth amwynder yn hunangyflogedig.
 • Mae 5% yn gweithio rhan amser.
 • Mae gan 6% oriau hyblyg.

Gwybodaeth Bellach

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

LGjobs

Local government vacancies

Gwefan www.lgjobs.com

Skills Development Scotland - Modern Apprenticeships

Ffôn 0800 9178000

E-bost info@skillsdevelopmentscotland.co.uk

Gwefan www.myworldofwork.co.uk/modernapprenticeships

myjobscotland: Scottish local government vacancies

Scottish enquiries

E-bost myjobscotland@cosla.gov.uk

Gwefan www.myjobscotland.gov.uk

Lantra

Skills for land-based and environmental industries

Cyfeiriad Lantra House, Stoneleigh Park, Coventry, Warwickshire CV8 2LG

Ffôn 02476 696996

E-bost reception@lantra.co.uk

Gwefan www.lantra.co.uk

City & Guilds Land Based Services

Cyfeiriad Building 500, Abbey Park, Stareton, Warwickshire CV8 2LY

Ffôn 02476 857300

E-bost information@cityandguilds.com

Gwefan www.nptc.org.uk

GreenJobs

E-bost info@greenjobs.co.uk

Gwefan www.greenjobs.co.uk

Horticultural Correspondence College (HCC)

Cyfeiriad Fiveways House, Westwells Road, Hawthorn, Corsham SN13 9RG

Ffôn 01225 816700

Gwefan www.hccollege.co.uk

Studley College Trust

Cyfeiriad The Old Post Office, Lower Boddington, Daventry, Northants NN11 6YB

E-bost studleyct@btinternet.com

Gwefan www.studleytrust.co.uk

Institute of Horticulture (IoH)

Ffôn 01992 707025

E-bost ioh@horticulture.org.uk

Gwefan www.horticulture.org.uk

Grow

Horticulture careers

Ffôn 0845 7078007

Gwefan www.growcareers.info

College of Agriculture, Food & Rural Enterprise (CAFRE)

Irish enquiries

Ffôn 0800 0284291

E-bost enquiries@cafre.ac.uk

Gwefan www.cafre.ac.uk

Chartered Institution of Water and Environmental Management (CIWEM)

Cyfeiriad 15 John Street, London WC1N 2EB

Ffôn 020 7831 3110

E-bost frontofhouse@ciwem.org

Gwefan www.ciwem.org

Royal Horticultural Society (RHS)

Cyfeiriad 80 Vincent Square, London SW1P 2PE

Ffôn 0845 2605000

E-bost careerinfo@rhs.org.uk

Gwefan www.rhs.org.uk

Merlin Trust

Cyfeiriad Royal Botanic Gardens, Kew, Richmond, Surrey TW9 3AB

Ffôn 020 8332 5585

E-bost info@merlin-trust.org.uk

Gwefan www.merlin-trust.org.uk

Institute for Horticultural and Rural Studies (IHRS)

Cyfeiriad Pethick Park, Looe, Cornwall PL13 1QR

Ffôn 01503 240835

E-bost info@ihrs.ac.uk

Gwefan www.ihrs.ac.uk

National Trust (NT)

Gwefan www.nationaltrust.org.uk

Belfast City Council

Irish enquiries

Cyfeiriad General enquiries, Chief Executive's Department, Belfast City Hall, Belfast.

Ffôn 028 9032 0202

E-bost parksinfo@belfastcity.gov.uk

Gwefan www.belfastcity.gov.uk

National Trust for Scotland (NTS)

Scottish enquiries

E-bost information@nts.org.uk

Gwefan www.nts.org.uk

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Soil Association

Cyfeiriad South Plaza, Marlborough Street, Bristol, BS1 3NX

Ffôn 0117 314 5000

Gwefan www.soilassociation.org

Volunteering Wales (Welsh Enquiries)

Ffôn 0800 288 8329

E-bost volunteering-wales@wcva.org.uk

Gwefan www.volunteering-wales.net

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English