Astudiaethau Achos

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dyn yn sefyll mewn ty, ac yn edrych ar foeler. Mae'n ysgrifennu ar glipfwrdd.

  Mae angen i aseswyr ynni wirio y tu mewn a'r tu allan i dai. Yma, mae'r asesydd yn gwirio'r boeler cynhesu.

 • Mae dyn yn sefyll y tu allan i dy, yn mesur hyd wal gyda thâp mesur.

  Mesur wal allanol.

 • Mae dyn yn sefyll y tu allan i dy, yn cofnodi mesuriadau wal.

  Cofnodi'r mesuriadau.

 • Mae dyn yn sefyll mewn ty, yn defnyddio dyfais golau i fesur maint ystafell.

  Yn ogystal â waliau allanol, gallai'r asesydd fesur pellteroedd mewnol. Yma, mae'n defnyddio dyfais mesur electronig.

 • Mae dyn yn sefyll ar ysgol, mewn ty. Mae'n fflachio tortsh mawr i mewn i lofft.

  Mae gwirio maint a math yr insiwleiddio mewn lofft yn rhan bwysig o waith asesydd ynni.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg mewn swyddfa. Mae'n defnyddio cyfrifiadur.

  Yn ogystal ag ymweld ag eiddo, bydd yr asesydd ynni'n gweithio mewn swyddfa o bryd i'w gilydd hefyd.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg mewn swyddfa. Mae'n siarad ar y ffôn ac yn ysgrifennu ar lyfr nodiadau.

  Trefnu apwyntiad i fynd i asesu eiddo arall.

 • Asesydd Ynni Domestig

Aseswr Ynni Cartref

Cyflwyniad

Mae aseswyr ynni cartref yn gwirio eiddo pobl sy'n gwerthu eu cartrefi. Maen nhw'n ystyried pa mor ynni-effeithlon yw'r cartrefi.

Ar ôl cynnal y gwiriadau, mae aseswyr yn rhoi'r dogfennau sydd eu hangen ar y gwerthwyr yn ôl y gyfraith i werthu eu cartrefi.

Adwaenir hefyd fel

 • Arolygydd Cartrefi

Gweithgareddau Gwaith

Fel Asesydd Ynni Cartref, byddwch yn darparu Tystysgrifau Perfformiad Ynni (EPCs) i bobl sy'n gwerthu eu cartrefi. Rhaid i bawb sy'n gwerthu eu cartrefi yng Nghymru a Lloegr gael y ddogfen yma.

Byddwch yn gwirio oedran a chyflwr eiddo, ac yn ystyried pa mor ynni-effeithlon ydyn nhw. Byddwch yn gwirio'r tu mewn a'r tu allan i eiddo. O ran y tu mewn, byddai hynny'n golygu pethau fel y nenfydau, y lloriau a'r waliau mewnol. O ran y tu allan, byddwch yn edrych ar bethau fel y simnai, y cwteri a'r ffenestri.

Wrth wirio eiddo, byddwch yn rhoi gradd i bob rhan. Ar ôl gorffen, bydd yn rhoi gradd rhwng ‘A’ a ‘G’ i'r eiddo am ei effeithlonrwydd ynni a'i allyriadau carbon. ‘A’ yw'r radd orau.

Ar ôl rhoi'r dystysgrif, byddwch yn rhoi cyngor i'ch cleientiaid am sut i wneud eu cartrefi'n fwy ynni-effeithlon.

Gallai darllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg fod o fantais wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

Er mwyn bod yn Asesydd Egni Cartref, byddwch angen:

 • diddordeb mewn adeiladau a sut maen nhw'n cael eu hadeiladu.
 • agwedd gyfeillgar ar gyfer yr adegau pan fyddwch yn delio â chleientiaid a gweithwyr proffesiynol eraill sy'n gysylltiedig â chartrefi e.e. Gwerthwyr Tai.
 • sgiliau TG.
 • bod yn graff i allu sylwi ar ddiffygion adeiladu.
 • bod yn drefnus oherwydd byddwch yn gweithio ar sawl prosiect ar yr un pryd.
 • sgiliau ysgrifennu da a'r gallu i egluro pethau mewn iaith glir.

Mae teithio'n lleol yn rhan o'r swydd yma, felly byddai trwydded yrru a bod â cherbyd o ddefnydd.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Mae'r cyflogau isod yn rhai amcan.

 • Cychwynnol: £23,500 - £26,500
 • Gyda phrofiad: £28,500 - £32,000
 • Safleoedd uwch: £35,000 - £40,000

Oriau gwaith

Mae Aseswyr yn gweithio tua 35-40 awr yr wythnos, dydd Llun i ddydd Gwener, a rhywfaint o waith min nos ac ar benwythnosau. Gallai fod cyfleoedd i weithio'n rhan-amser.

Ble allwn i weithio?Mae Aseswyr Ynni Cartref yn debygol o weithio i:

 • Werthwyr Tai Preswyl
 • Cyfreithwyr a Thrawsgludwyr
 • cwmnïau arolyguadeiladau
 • cwmnïau ynni
 • sefydliadau sy'n cynnig arolygon cartrefi.

Mae cyfleoedd ar gyfer Aseswyr Ynni Domestig mewn trefi a dinasoedd ledled y Deyrnas Unedig.

Hunangyflogaeth

Mae cyfleoedd i Aseswyr Ynni Cartref Domestig i sefydlu gwasanaeth hunangyflogedig.

Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu?

Hysbysebir swyddi ar yr holl brif fyrddau swyddi, ar Dod o Hyd i Swydd, ac yng Nghanolfan Byd Gwaith. Hysbysfwrdd swyddi ar gyfer y rhai sydd â diddordeb mewn gyrfaoedd gwyrdd yw GreenJobs: www.greenjobs.co.uk/browse-jobs/energy-jobs/

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

I gael y swydd yma, bydd angen i chi gyflwyno cais ar gyfer un o gyrsiau hyfforddi aseswyr ynni.

Mae Prentisiaeth Lefel Uwch yn fan cychwyn da hefyd. Cymerwch gip ar ein herthygl wybodaeth 'Prentisiaeth- Sut mae ymgeisio' am ragor o wybodaeth ynglyn ag ymgeisio am brentisiaeth.

Hyfforddiant

Bydd eich hyfforddiant ar gyfer bod yn Asesydd Ynni yn dibynnu ar faint o brofiad sydd gennych o dirfesur, ac a ydych wedi gweithio mewn swydd sy'n ymwneud ag eiddo ai peidio.

Dilyniant

Mae rhai Aseswyr Ynni Cartref yn mynd yn hunangyflogedig.

Deddf Adsefydlu Troseddwyr

Mae'r swydd yma'n eithriad i Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr 1974. Mae hyn yn golygu bod rhaid i chi roi gwybodaeth i gyflogwr am unrhyw gollfarnau sydd wedi darfod neu gollfarnau heb ddarfod, rhybuddiadau, ceryddon neu rybuddion, os bydd yn gofyn i chi wneud hynny. Mae hyn yn wahanol i yrfaoedd eraill, lle mae angen i chi ddatgelu gwybodaeth am gollfarnau heb ddarfod yn unig, os bydd gofyn i chi wneud hynny.

Cymwysterau

Fel arfer, i gael eich derbyn ar Brentisiaeth Lefel Uwch, byddwch angen 5 TGAU gradd C/4 neu uwch arnoch, gan gynnwys Saesneg a mathemateg, neu fod wedi cwblhau Prentisiaeth Lefel Canolradd.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad bennu terfynau oedran ar gyfer mynediad i waith, addysg neu hyfforddiant, oni bai eu bod yn gallu dangos bod gwir angen am y terfynau hyn.

Sgiliau/profiad

Bydd gan lawer o weithwyr newydd sgiliau a galluoedd a enillwyd mewn maes cysylltiedig, fel adeiladu neu dirfesur.

Cyrsiau

Mae ABBE yn cynnig Diploma mewn Asesu Ynni Cartref ar gyfer pobl sydd eisiau cymhwyso fel aseswyr ynni cartref.

Mae nifer o ddarparwyr hyfforddiant yn cynnig cyrsiau ABBE perthnasol drwy gyfuniad o hyfforddiant ymarferol ac astudio gartref. Mae rhestr o ganolfannau ar wefan ABBE.

Gall ymgeiswyr sydd â chymwysterau perthnasol gyflwyno cais am Achrediad o Gyflawniad Blaenorol (APA), drwy ganolfan asesu sydd wedi'i chymeradwyo gan ABBE.

Gwybodaeth Bellach

GreenJobs

E-bost info@greenjobs.co.uk

Gwefan www.greenjobs.co.uk

Asset Skills

Facilities management, housing, property, planning, cleaning and parking

Cyfeiriad 2 The Courtyard, 48 New North Road, Exeter EX4 4EP

Ffôn 0800 0567160

E-bost info@assetskills.org

Gwefan www.assetskills.org

Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS)

Cyfeiriad RICS HQ, Parliament Square, London SW1P 3AD

Ffôn 0870 3331600

E-bost contactrics@rics.org

Gwefan www.rics.org

Awarding Body for the Built Environment (ABBE)

Cyfeiriad Birmingham City University, Perry Barr, Birmingham B42 2SU

Ffôn 0121 3315174

E-bost abbeenquiries@bcu.ac.uk

Gwefan www.abbeqa.co.uk

Asset Skills Scotland

Scottish enquiries

Cyfeiriad Bank Street, Aberfeldy, Perthshire PH15 2BB

Ffôn 0844 8731018 or 01887 829171

E-bost scotland@assetskills.org

Gwefan www.assetskills.org

Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) Scotland

Scottish enquiries

Cyfeiriad 9 Manor Place, Edinburgh EH3 7DN

Ffôn 0131 2257078

E-bost scotland@rics.org

Gwefan www.rics.org

Find Your Way

Publisher: Asset Skills

Ffôn 0845 6782888

E-bost findyourway@assetskills.org

Gwefan www.findyourway.co.uk

BRE Group

Cyfeiriad Bucknalls Lane, Watford WD25 9XX

Ffôn 01923 664000

E-bost enquiries@bre.co.uk

Gwefan www.bre.co.uk

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

People Exchange Cymru (PEC)

Public sector recruitment portal for Wales

E-bost peopleexchangecymru@gov.wales

Gwefan www.peopleexchangecymru.org.uk/home

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English