Astudiaethau Achos

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae menyw yn eistedd wrth ddesg, yn defnyddio cyfrifiadur.

  Cyfieithu pamffled.

 • Mae menyw yn eistedd wrth ddesg, yn edrych ar eiriadur.

  Defnyddio geiriadur i gadarnhau ystyr gair.

 • Mae menyw yn eistedd wrth ddesg ac mae hi ar y ffôn. Mae hi'n edrych ar ddogfennau papur.

  Cadarnhau'r dyddiad cwblhau ar gyfer cyfieithiad gyda chleient.

 • Mae menyw yn edrych drwy ffolder. Mae llawer o ffolderi eraill ar y silffoedd o'i blaen hi.

  Cyfeirio at waith cyfieithu blaenorol.

 • Mae rhywun yn tynnu papur wedi'i argraffu o beiriant Braille.

  Mynd â dalenni cyfieithiadau gorffenedig o beiriant Braille.

 • Mae dyn a menyw yn eistedd ac yn siarad â'i gilydd. Mae'r ddau'n edrych ar ddogfennau papur.

  Siarad â chleient am ei ofynion ar gyfer darn o waith cyfieithu.

 • Mae dwy fenyw yn eistedd wrth ddesg mewn swyddfa. Maen nhw'n siarad ac yn edrych ar ddogfennau papur.

  Trafod gwaith cyfieithu gyda chydweithiwr.

 • Mae menyw yn eistedd wrth ddesg mewn swyddfa. Mae hi'n defnyddio cyfrifiadur ac yn edrych ar wefan.

  Yma, mae'r cyfieithydd yn cadw i fyny â diwylliant a newyddion o wlad y mae'n cyfieithu i'w hiaith.

 • Cyfieithydd

Cyfieithydd

Cyflwyniad

Fel Cyfieithydd, byddwch yn trosi testun o un iaith i iaith arall. Bydd angen i chi feddu ar ddealltwriaeth dda o un iaith dramor neu fwy. Byddwch yn cyfieithu deunyddiau fel gwerslyfrau, llawlyfrau cyfarwyddyd a phapurau ymchwil. Mae hyn yn gofyn am ddealltwriaeth o bwnc arbenigol, er enghraifft y gyfraith, cyllid neu dechnoleg.

Adwaenir hefyd fel

 • Ieithydd
 • Cyfieithydd

Fideo - Jutta: Cyfieithydd

Fideo - Chloe: Gweinyddwr sy'n Siarad Sbaeneg

Gweithgareddau Gwaith

Fel Cyfieithydd, byddwch yn trosi testun o un iaith i iaith arall. Byddwch yn sicrhau eich bod yn cadw at ystyr cywir y testun gwreiddiol, gan sicrhau bod y testun yn briodol i'r darllenwyr targed. Mae hon yn dasg arbenigol. Mae'r rhan fwyaf o'r cyfleoedd sy'n codi ym maes cyfieithu technegol, gwyddonol a masnachol, gan weithio gyda deunyddiau fel gwerslyfrau, llawlyfrau cyfarwyddyd, adroddiadau busnes, papurau ymchwil a llyfrynnau hysbysebu. Yn gyffredinol, mae'r gwaith hwn yn gofyn am ddealltwriaeth o faes arbenigol, er enghraifft y gyfraith, cyllid, peirianneg neu dechnoleg. Efallai y byddwch yn gweithio ym maes cyfieithu ar gyfer y cyfryngau, er enghraifft sgriptiau ffilm ac is-deitlau. Neu efallai mai canllawiau teithio neu lyfrau addysgol fydd eich arbenigedd. Mae cynnwys gwefannau a meddalwedd yn cyfrif am fwy a mwy o waith cyfieithu. Bydd angen i chi ddeall geirfa a jargon technegol ac arbenigol. Nid yw cyfieithu technegol yn ymwneud â chreu llenyddiaeth, mae'n ymwneud â chyfleu ystyr mewn geiriau y gall y darllenydd eu deall. Wrth gyfieithu llyfr, barddoniaeth neu ddrama sydd mewn iaith dramor, bydd angen i chi gyfleu naws y gwaith gwreiddiol. Bydd angen i chi feddu ar y gallu i ddod o hyd i'r ymadrodd cywir. Hefyd, bydd angen i chi feddu ar ddealltwriaeth o arddull yr awdur ac, o bosibl, y cyfnod pan fu'r awdur yn ysgrifennu. Weithiau, bydd Cyfieithwyr Llenyddiaeth yn gweithio ar sail cyfieithiad bras a baratowyd gan rywun arall, y byddant yn ei fireinio i greu ffurf fwy derbyniol. Nifer bach o bobl sy'n ennill bywoliaeth o gyfieithu llenyddiaeth, oherwydd gall gymryd blynyddoedd i feithrin enw da. Felly, mae'n arferol cyfuno cyfieithu llenyddiaeth â gwaith arall. Fel Cyfieithydd, byddwch yn gweithio ar eich pen eich hun fel arfer. Byddwch yn defnyddio cyfeirlyfrau, geiriaduron arbenigol ac adnoddau'r Rhyngrwyd yn eich maes gwaith.

Gallai'r gallu i ddarllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg fod o fantais wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Gyfieithydd, byddwch angen:

 • dealltwriaeth fanwl o un iaith dramor o leiaf
 • sgiliau Saesneg rhagorol
 • gwybodaeth am ddiwylliant y gwledydd lle y mae'r iaith darged yn cael ei siarad
 • sylw i fanylion.
 • y gallu i ysgrifennu'n glir
 • y gallu i beidio â dangos tuedd
 • y parodrwydd i weithio ar eich pen eich hun yn bennaf
 • sgiliau cyfathrebu da wrth ddelio â chleientiaid
 • amynedd, dyfalbarhad a'r gallu i ganolbwyntio'n dda, oherwydd gall y gwaith fod yn gymhleth
 • sgiliau bysellfwrdd rhagorol a'r gallu i ddefnyddio cyfrifiaduron
 • y gallu i weithio'n gyflym er mwyn cyrraedd terfynau amser
 • sgiliau ymchwil da, gan gynnwys ymchwil ar-lein, i ddarganfod a chadarnhau pa mor gywir yw gwybodaeth
Os ydych yn arbenigo mewn maes cyfieithu penodol, rhaid i chi fod yn barod i gadw eich gwybodaeth am unrhyw ddatblygiadau yn y maes hwnnw yn gyfredol. Mewn rhai achosion, efallai y byddwch yn cyfieithu gwybodaeth gyfrinachol, felly rhaid i chi fod yn gyfrinachgar ac yn ddibynadwy.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog Cyfraddau bras yw'r cyfraddau cyflog isod. Mae cyfieithwyr yn ennill tua:

 • Cychwynnol: £23,000-£24,500
 • Gyda phrofiad: £26,000-£31,000 y flwyddyn
 • Uwch Gyfieithwyr yn ennill £33,000
Oriau gwaith Fel arfer, bydd cyfieithwyr yn gweithio 39 awr yr wythnos. Efallai y bydd angen i chi weithio'n hwyr ac ar benwythnosau, yn enwedig wrth i derfynau amser agosáu. Ble y gallwn weithio?? Mae'r rhan fwyaf o gyfieithwyr yn weithwyr hunangyflogedig sy'n gweithio ar eu liwt eu hunain. Mae sefydliadau sy'n cyflogi cyfieithwyr yn cynnwys cwmnïau masnachol a diwydiannol mawr. Mae'r BBC a'r Gwasanaeth Sifil yn cyflogi cyfieithwyr llawn-amser. Mewn dinasoedd mawr, mae yna gwmnïau cyfieithu sy'n cyflogi staff llawn-amser yn ogystal â staff sy'n gweithio ar eu liwt eu hunain. Mae rhai awdurdodau lleol yn cyflogi pobl sy'n siarad un neu fwy o ieithoedd lleiafrifol ethnig i weithio fel cyfieithwyr cymunedol. Mae yna gyfleoedd prin i gyfieithwyr ymuno â sefydliadau fel Llys Cyfiawnder Ewrop, Senedd Ewrop, y Comisiwn Ewropeaidd a'r Cenhedloedd Unedig.

Hunangyflogaeth Mae Cyfieithwyr sy'n gweithio ar eu liwt eu hunain yn tueddu i arbenigo mewn meysydd penodol, er enghraifft gwaith meddygol neu gyfreithiol. Ble y mae swyddi'n cael eu hysbysebu? Mae swyddi'n cael eu hysbysebu mewn papurau newydd lleol/cenedlaethol ac ar wefannau asiantaethau recriwtio sy'n arbenigo mewn ieithoedd. Mae Sefydliad Cyfieithu a Lladmeru (ITI) a Sefydliad Siartredig yr Ieithyddion (CIOL) hefyd yn hysbysebu swyddi ar eu gwefannau. Mae gwefannau cyfryngau cymdeithasol, er enghraifft LinkedIn, Twitter neu Facebook, yn ffordd wych o rwydweithio, dod o hyd i swyddi, a chysylltu â darpar gyflogwyr. Sicrhewch fod eich proffil yn eich cyflwyno mewn modd proffesiynol a fydd yn apelio at ddarpar gyflogwyr. Darllenwch ein Herthygl Wybodaeth Gyffredinol 'Chwilio am Swyddi Ar-lein'

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad Y llwybr arferol yw dechrau trwy gwblhau cwrs gradd mewn ieithoedd modern. Yn ogystal, mae rhai cyrsiau gradd ar gael sy'n cyfuno astudiaethau cyfieithu ag un neu fwy o ieithoedd. Mae hyfforddiant ôl-raddedig yn ddefnyddiol. Mae rhai cyrsiau yn caniatáu i chi arbenigo mewn cyfieithu gwyddonol, technegol, meddygol, llenyddol neu gyfieithu clywedol. Darllenwch fanylion y cwrs yn ofalus.

Mae Ymddiriedolaeth Addysgiadol Sefydliad Siartredig Ieithyddion (IoLET) yn darparu'r Diploma mewn Cyfieithu. Cymhwyster ôl-raddedig yw hwn. Cewch restr o ddarparwyr y cwrs ar wefan y Sefydliad Siartredig Ieithyddion (CIOL); mae rhai canolfannau'n cynnig y Diploma trwy ddysgu o bell. Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cynnig swyddi cyfieithu dan hyfforddiant am bum mis i raddedigion, gyda'r Gyfarwyddiaeth Gyffredinol ar gyfer Cyfieithu (DGT). Ffordd dda o gael mynediad i'r yrfa hon yw drwy swydd breswyl. Edrychwch ar ein herthygl wybodaeth 'Swyddi preswyl', am fwy o fanylion. Hyfforddiant

Byddai'n ddefnyddiol ymuno â'r CIOL neu Sefydliad Cyfieithu a Dehongli (ITI) i gael cydnabyddiaeth broffesiynol, cyfleoedd rhwydweithio, cymorth ac arweiniad, ac i allu manteisio ar gyfleoedd datblygu fel cyrsiau, gweithdai a seminarau. Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn rhedeg gweithdai cyfieithu mewn gwahanol wledydd yr UE, ble byddwch yn cael y cyfle i ddatblygu eich sgiliau. ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/translating_europe/index_en.htm Mae Sefydliad Ieithyddion yn cynnig tystysgrif lefel 2 mewn ieithoedd ar gyfer busnes. Mae'r cwrs yn cynnwys tri asesiad dan reolaeth ac un arholiad. Mae'r testunau y gallech fod yn astudio yn cynnwys:

 • cwmnïau a sefydliadau
 • cyfathrebu a gohebu mewn busnes
 • teithio rhyngwladol
 • gwerthu a marchnata
 • gwasanaeth cwsmeriaid
 • rheolau a rheoliadau
Gallai cyrsiau eraill fod ar gael yn eich ardal Dilyniant Gallai cyfieithwyr gyfuno'u gwaith â gwasanaethau cyfieithu ar y pryd. Mae rhai'n mynd i swyddi addysgu neu hyfforddi. Mae cyfleoedd ar gael i sefydlu gwasanaethau recriwtio neu ymgynghori, gan ddewis a recriwtio cyfieithwyr eraill i fodloni anghenion cleient. Gwaith Profiad Mae rhai yn dod i'r yrfa hon wedi cael profiad gwaith dramor, er enghraifft, mewn gwasanaeth neu gwmni cyfieithu. Adsefydlu Troseddwyr

Gall yr yrfa hon fod yn eithriad i Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr 1974 os yw'r gwaith yn ymwneud â materion diogelwch cenedlaethol. Os felly, mae hyn yn golygu bod rhaid i chi roi gwybodaeth i gyflogwr am unrhyw gollfarnau sydd wedi darfod neu sydd heb ddarfod, rhybuddiadau, ceryddon neu rybuddion, os yw'r cyflogwr yn gofyn i chi am y wybodaeth. Mae hyn yn wahanol i yrfaoedd eraill - dim ond datgelu gwybodaeth am gollfarnau sydd heb ddarfod sy'n rhaid ei wneud mewn gyrfaoedd eraill os yw'r cyflogwr yn gofyn i chi am y wybodaeth.

Cymwysterau

I gael lle ar gwrs gradd mewn iaith fodern, y gofyniad arferol yw:

 • 2 Safon Uwch, gan gynnwys yr iaith/ieithoedd modern sy'n berthnasol i'r cwrs
 • TGAU ar radd C/4 neu uwch yn eich pynciau Safon Uwch
 • 2/3 TGAU arall ar raddau C/4 neu uwch, gan gynnwys Saesneg
Mae cymwysterau sy'n cael eu derbyn yn lle Safon Uwch yn cynnwys:
 • BTEC lefel 3
 • Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol
Fodd bynnag, mae gofynion cyrsiau'n amrywio, felly darllenwch wefannau'r colegau/prifysgolion yn ofalus. Mae rhai prifysgolion yn derbyn cymhwyster Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag un cymhwyster Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Sgiliau/profiad

Mae rhai pobl sy'n dechrau yn y swydd hon wedi cael profiad gwaith dramor, er enghraifft gyda chwmni neu wasanaeth cyfieithu.

Cyrsiau

Os nad oes gennych chi'r cymwysterau sy'n angenrheidiol fel arfer i gael lle ar gwrs gradd, gallech ddechrau un ar ôl cwblhau Cwrs Mynediad coleg neu brifysgol. Fel arfer, ni fydd angen unrhyw gymwysterau arnoch chi i ddechrau Cwrs Mynediad, ond dylech gadarnhau manylion y cyrsiau unigol.

Mae'r Brifysgol Agored yn cynnig graddau mewn Ffrangeg, Almaeneg a Sbaeneg.

Mae Prifysgol Middlesex a Phrifysgol Salford yn cynnig graddau rhan-amser mewn cyfieithu. Mae Prifysgol Glyndwr yn cynnig Tystysgrif Addysg Uwch mewn Cyfieithu i'r Gymraeg drwy astudio'n rhan-amser gyda'r nos.

Mae rhai canolfannau'n cynnig Diploma Cyfieithu'r Chartered Institute of Linguists Educational Trust (IoLET) trwy ddysgu o bell.

Mae Prifysgol Portsmouth yn cynnig MA mewn Astudiaethau Cyfieithu trwy ddysgu o bell.

Cyllid

Mae Gwasanaeth Cyfieithu Cyfarwyddiaeth y Comisiwn Ewropeaidd yn cynnig swyddi dan hyfforddiant; bydd grant yn cael ei dalu i'r rhai sydd dan hyfforddiant. Fel arfer, er mwyn cael lle, rhaid cael gradd a bod yn hollol rugl yn yr iaith darged (mamiaith neu brif iaith fel arfer) a rhaid cael dealltwriaeth drylwyr o ddwy iaith swyddogol arall yr Undeb Ewropeaidd o leiaf.

Gwybodaeth Bellach

Open University (OU)

Ffôn 0845 3006090

Gwefan www.open.ac.uk

CILT: National Centre for Languages

Gwefan www.cilt.org.uk

EU Careers: European Personnel Selection Office (EPSO)

Gwefan europa.eu/epso/index_en.htm

Institute of Translation and Interpreting (ITI)

E-bost info@iti.org.uk

Gwefan www.iti.org.uk

Chartered Institute of Linguists (CIOL)

Ffôn 0207 940 3100

E-bost info@iol.org.uk

Gwefan www.iol.org.uk

Languages Work

Gwefan www.languageswork.org.uk

European Commission

E-bost COMM-REP-LONDON@ec.europa.eu

Gwefan ec.europa.eu/unitedkingdom/

European Commission Office in Scotland

Scottish enquiries

E-bost Veronica.MIHAI@ec.europa.eu

Gwefan ec.europa.eu/unitedkingdom/about_us/office_in_scotland/index_en.htm

CILTCymru The National Centre for languages in Wales

Gwefan www.ciltcymru.org.uk

People Exchange Cymru (PEC)

Public sector recruitment portal for Wales

E-bost peopleexchangecymru@gov.wales

Gwefan www.peopleexchangecymru.org.uk/home

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English