Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae menyw’n rhoi toriadau planhigion bychain mewn potiau bach.

  Rhoi toriadau mewn potiau.

 • Mae menyw yn sefyll mewn gardd, yn dal pibell ddwr. Mae hi’n dyfrhau border blodau.

  Dyfrhau’r stoc.

 • Mae rhywun yn gweithio mewn ty gwydr mawr.

  Dipio toriadau mewn powdwr potio.

 • Mae rhywun yn gweithio mewn ty gwydr mawr.

  Addasu’r fentiau awyr yn y ty gwydr.

 • Mae rhywun yn gyrru tractor bach, sy’n tynnu ôl-gert.

  Defnyddio tractor i symud stoc ac offer o gwmpas.

Gweithiwr Garddwriaeth Fasnachol

Cyflwyniad

Mae gweithwyr garddwriaeth fasnachol yn tyfu ffrwythau, llysiau, blodau, planhigion addurniadol, coed a llwyni i’w gwerthu. Maen nhw’n gweithio mewn mannau fel ffermydd ffrwythau, perllannau, meithrinfeydd planhigion a chanolfannau garddio. Mae gweithwyr garddwriaeth fasnachol yn hau hadau a bylbiau, yn tocio planhigion, yn defnyddio gwrtaith, yn graddio’r planhigion yn ôl maint ac ansawdd, ac yn eu paratoi i’w gwerthu.

Adwaenir hefyd fel

 • Gweithiwr Garddwriaeth, Masnachol
 • Gweithiwr Gardd Farchnad
 • Gweithiwr Gardd Feithrin
 • Gweithiwr Garddwriaeth Gynhyrchu

Fideo - Martin: Arweinydd Tîm

Gweithgareddau Gwaith

Mae rhai gweithwyr garddwriaeth fasnachol yn ymwneud â lluosogi. Mae hyn yn golygu cynhyrchu planhigion newydd trwy hau hadau a bylbiau, eu tyfu o doriadau neu drwy impio. Mae microluosogi yn golygu cynhyrchu planhigion o gelloedd y planhigion gwreiddiol mewn labordy.

Elfen bwysig o waith garddwriaeth fasnachol yw gofalu am blanhigion. Mae hyn yn cynnwys dyfrhau, tocio, bwydo a defnyddio gwrtaith (gwrtaith cemegol fydd hwn, oni bai bod y gweithiwr ar fferm organig).

Mae angen i weithwyr garddwriaeth fasnachol gadw golwg ar y planhigion i sicrhau nad oes plâu arnynt. Eto, maen nhw’n debygol o chwistrellu cemegion i’w rheoli, er bod dulliau rheoli biolegol yn cynnwys cyflwyno pryfed eraill i fwyta’r plâu.

Mewn tai gwydr, mae gweithwyr garddwriaeth fasnachol yn gofalu am gnydau y mae galw amdanynt ar hyd y flwyddyn neu rai y mae’n anodd eu tyfu yn yr awyr agored unrhyw bryd yn y Deyrnas Unedig. Ymhlith y cnydau sy’n cael eu tyfu o dan wydr, neu gaeadau plastig, mae tomatos, ciwcymbrau a rhai blodau. Yma, mae gofalu am y planhigion yn waith soffistigedig a thechnegol iawn. Mae cyfrifiaduron yn rheoli’r dyfrhau ac amodau fel y golau, y tymheredd a’r lleithder.

Gallai gweithwyr garddwriaeth fasnachol gynaeafu a chasglu â llaw, neu drwy ddefnyddio peiriannau, yn dibynnu ar y cnwd. Er enghraifft, mewn meithrinfa blanhigion fwy neu wrth gynhyrchu llysiau yn yr awyr agored, mae gweithwyr yn aml yn defnyddio peiriannau i’w helpu gyda thasgau fel aredig, plannu a chynaeafu.

Ar ôl cynaeafu, mae’r gweithwyr yn pacio’r cnwd ac yn ei storio, fel ei fod yn barod i’w anfon i farchnadoedd ac adwerthwyr, er enghraifft, canolfannau archfarchnadoedd.

Mae rhai gweithwyr garddwriaeth yn defnyddio peiriannau fel tractorau a thryciau fforch godi i symud pethau (fel hadau, gwrtaith a chnydau sydd wedi’u cynaeafu) o amgylch yr uned arddwriaeth.

Gallai darllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg fod o fantais wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I fod yn weithiwr garddwriaeth fasnachol, bydd angen i chi ddatblygu dealltwriaeth dda o blanhigion, gan gynnwys eu cylchoedd bywyd, rheoli plâu, sut mae adnabod gwahanol fathau o blanhigion, a’r ffordd orau o ofalu am bob un.

Bydd angen y canlynol arnoch chi hefyd:

 • Mwynhau gweithio yn yr awyr agored ym mhob tywydd.
 • Sgiliau ymarferol, a gallu i addasu i wneud llawer o wahanol dasgau.
 • Parodrwydd i drochi’ch dwylo.
 • Cryfder a stamina ar gyfer tasgau fel palu, codi a chario.
 • Sgiliau gwaith tîm, yn ogystal â’r gallu i weithio heb fawr ddim goruchwyliaeth.
 • Agwedd gyfrifol: rhaid i chi fedru dilyn gweithdrefnau iechyd a diogelwch, a gweithio gyda phethau fel offer a chemegau.

Mae trwydded yrru lawn yn ddefnyddiol, gan y gallech chi fod yn defnyddio peiriannau fel tractorau.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Mae’r cyfraddau cyflog sy’n cael eu rhoi isod yn rhai bras.

Mae gweithwyr garddwriaeth fasnachol yn ennill tua £12,000 - £13,500 y flwyddyn, sy’n codi i £16,000 - £20,000 gyda phrofiad. Gall pobl sydd mewn swyddi uwch, er enghraifft goruchwylwyr, ennill cyflog uwch.

Mae’r tâl yr awr yn amrywio o’r isafswm cyflog cenedlaethol i £9 yr awr.

Oriau gwaith

Fel arfer mae gweithwyr garddwriaeth fasnachol yn gweithio wythnos 39-awr sylfaenol. Ond gallai’r oriau gwaith gynnwys gwaith gyda’r hwyr/ar y penwythnos, ac oriau afreolaidd, yn dibynnu ar y tymor a’r tywydd (er enghraifft, maen nhw’n gweithio oriau hirach yn ystod tymor y cynhaeaf).

Ble allen i weithio?

Mae’r cyflogwyr yn cynnwys meithrinfeydd planhigion, perllannau, ffermydd ffrwythau a chanolfannau garddio.

Mae cyfleoedd i weithwyr garddwriaeth fasnachol yn codi mewn trefi, dinasoedd ac ardaloedd gwledig ar draws y Deyrnas Unedig.

Beth sy’n digwydd yn y maes gwaith hwn?

Mae prinder sgiliau, ac mae cyflogwyr yn cael trafferth recriwtio pobl. Gallai’r sefyllfa hon waethygu yn y dyfodol, gan y bydd angen pobl â lefelau uwch o sgiliau ar gyflogwyr. Hefyd bydd cyfran uchel o’r gweithlu yn ymddeol yn ystod y 10 mlynedd nesaf. Dylai hyn olygu bod cyfleoedd da i gael gwaith.

Oherwydd bod galw cyson am fwyd, mae garddwriaeth fasnachol wedi gallu ymdopi â’r dirwasgiad yn haws na’r rhan fwyaf o feysydd eraill yn yr economi. Wrth i’r economi ddechrau ymadfer, rydym ni’n rhagweld y bydd y rhagolygon yn dda ar gyfer swyddi.

Ble mae swyddi’n cael eu hysbysebu?

Mae swyddi’n cael eu hysbysebu mewn papurau newydd lleol, mewn Canolfannau Byd Gwaith, ar wefan Universal Jobmatch, ac ar hysbysfyrddau swyddi cyffredinol a garddwriaethol.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

I fod yn weithiwr garddwriaeth fasnachol, does dim angen cymwysterau arnoch fel arfer.

Fodd bynnag, bydd Prentisiaeth Lefel Canolradd neu Uwch mewn Garddwriaeth yn eich helpu i gael y swydd hon.

Gallwch chi benderfynu mynd i’r coleg i ddilyn cwrs amser llawn mewn garddwriaeth, cyn chwilio am swydd.

Mae Edexcel (BTEC) yn cynnig cymwysterau Cyntaf lefel 2 a chymwysterau Cenedlaethol lefel 3 mewn Garddwriaeth.

Mae Gwasanaethau Tir City & Guilds yn darparu:

 • Dyfarniadau, Tystysgrifau a Diplomâu Lefel 1 mewn Astudiaethau ar y Tir.
 • Tystysgrifau, Tystysgrifau Estynedig a Diplomâu Lefel 2 mewn Garddwriaeth.
 • Tystysgrifau, Diplomâu Atodol, Diplomâu a Diplomâu Estynedig Lefel 3 mewn Garddwriaeth.

Mae’r Gymdeithas Arddwriaeth Frenhinol (RHS) yn cynnig ei chymwysterau ei hun, sy’n cael eu cydnabod yn genedlaethol. Mae’r rhain yn cynnwys tystysgrifau theori ar lefel 2 a lefel 3, a chymwysterau garddwriaeth ymarferol ar lefel 1-3. Ar wefan yr RHS, cewch restr o’r colegau sy’n cynnwys y cymwysterau hyn, gan gynnwys trwy ddysgu o bell.

Gall myfyrwyr sydd â pheth profiad ymarferol eisoes wneud cais am Interniaeth Wirfoddol tymor byr gyda’r RHS, a fyddai’n rhoi cyfle i chi weithio mewn gardd RHS wrth i chi ddysgu sgiliau a thechnegau garddio sylfaenol. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan yr RHS.

Hyfforddiant

Mae hefyd yn gallu bod yn bosibl dod o hyd i swydd ac astudio’n rhan-amser. Mae rhai cyflogwyr yn caniatáu i weithwyr garddwriaeth fasnachol gael eu rhyddhau i fynd i’r coleg am ddiwrnod.

Mae’n bosibl y byddech chi’n gallu gweithio tuag at Ddyfarniadau, Tystysgrifau a Diplomâu Gwasanaethau Tir City & Guilds mewn Garddwriaeth yn y Gweithle (lefelau 1-3) neu Sgiliau Garddwriaeth Ymarferol (lefel 1).

Dilyniant

Gallech gael eich dyrchafu i swydd arweinydd tîm neu swydd goruchwyliwr, a bod yn gyfrifol am dîm o weithwyr garddwriaeth fasnachol. Gyda llawer o brofiad a chymwysterau pellach, fel arfer (er enghraifft gradd sylfaen, HND neu radd), gallech symud i fyny’n raddol i swydd reoli.

Cymwysterau

I fod yn weithiwr garddwriaeth fasnachol, does dim angen cymwysterau arnoch chi fel arfer. Serch hynny, mae’n ddefnyddiol os oes gennych chi rai cymwysterau TGAU, yn arbennig mewn pynciau gwyddonol, neu gymhwyster perthnasol cyfatebol.

I gael lle ar Brentisiaeth Lefel Canolradd neu Uwch mewn Garddwriaeth, fel arfer bydd arnoch angen pum TGAU ar radd C neu uwch, yn cynnwys Saesneg a Mathemateg o bosibl.

I gyflawni cymhwyster Cyntaf lefel 2 (BTEC) Edexcel, nid oes isafswm gofynion academaidd.

Fel arfer, mae angen 4 TGAU (A* - C) neu gymhwyster Cyntaf lefel 2 i gael mynediad at gymwysterau Cenedlaethol Edexcel (BTEC) lefel 3.

Nid oes gofynion mynediad penodedig ar gyfer cymwysterau Gwasanaethau Tir City & Guilds mewn Astudiaethau ar y Tir neu Arddwriaeth. Bydd darparwyr y cyrsiau’n gwirio bod gennych y potensial i orffen y cwrs yn llwyddiannus.

Serch hynny, yn achos pob un o’r uchod, gall y gofynion amrywio, felly holwch yn ofalus gyda’r colegau unigol.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae’n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad bennu terfynau oedran ar gyfer mynediad i waith, addysg neu hyfforddiant, oni bai eu bod yn gallu dangos bod gwir angen am y terfynau hyn.

Sgiliau/profiad

Mae rhai sy’n mynd i’r maes wedi datblygu gwybodaeth a sgiliau perthnasol trwy gael profiad o arddio neu waith arall yn yr awyr agored, am dâl neu heb dâl.

Cyrsiau

Bydd colegau fel arfer yn ystyried ceisiadau gan oedolion sydd ddim yn bodloni eu gofynion mynediad arferol. Dylech chi wirio polisi derbyn colegau unigol.

Efallai gallech chi gael mynediad a hyfforddiant trwy Brentisiaeth Lefel Canolradd neu Brentisiaeth Lefel Uwch mewn Garddwriaeth.

Mae gwefan y Gymdeithas Arddwriaeth Frenhinol (RHS) yn cynnwys rhestr o sefydliadau sy’n cynnig opsiynau dysgu o bell sy’n arwain at gymwysterau’r RHS.

Gallwch chi chwilio am gyrsiau perthnasol ar wefan Lantra, y cyngor sgiliau sector ar gyfer y sector amgylcheddol ac ar y tir.

Nawdd

Mae nawdd ar gyfer astudiaethau pellach ar gael o Ymddiriedolaeth Coleg Studley ac Ymddiriedolaeth Merlin. Dylai ymgeiswyr wirio cymhwyster ar wefannau’r Ymddiriedolaethau.

Ystadegau

 • Mae 16% o’r bobl sydd mewn swyddi fel gweithiwr garddwriaeth fasnachol yn gweithio’n rhan amser.
 • Mae 13% o’r gweithwyr yn gweithio dros dro.

Gwybodaeth Bellach

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

Skills Development Scotland - Modern Apprenticeships

Ffôn 0800 9178000

E-bost info@skillsdevelopmentscotland.co.uk

Gwefan www.myworldofwork.co.uk/modernapprenticeships

Lantra

Skills for land-based and environmental industries

Cyfeiriad Lantra House, Stoneleigh Park, Coventry, Warwickshire CV8 2LG

Ffôn 02476 696996

E-bost reception@lantra.co.uk

Gwefan www.lantra.co.uk

City & Guilds Land Based Services

Cyfeiriad Building 500, Abbey Park, Stareton, Warwickshire CV8 2LY

Ffôn 02476 857300

E-bost information@cityandguilds.com

Gwefan www.nptc.org.uk

GreenJobs

E-bost info@greenjobs.co.uk

Gwefan www.greenjobs.co.uk

Horticultural Correspondence College (HCC)

Cyfeiriad Fiveways House, Westwells Road, Hawthorn, Corsham SN13 9RG

Ffôn 01225 816700

Gwefan www.hccollege.co.uk

Studley College Trust

Cyfeiriad The Old Post Office, Lower Boddington, Daventry, Northants NN11 6YB

E-bost studleyct@btinternet.com

Gwefan www.studleytrust.co.uk

Institute of Horticulture (IoH)

Ffôn 01992 707025

E-bost ioh@horticulture.org.uk

Gwefan www.horticulture.org.uk

Grow

Horticulture careers

Ffôn 0845 7078007

Gwefan www.growcareers.info

College of Agriculture, Food & Rural Enterprise (CAFRE)

Irish enquiries

Ffôn 0800 0284291

E-bost enquiries@cafre.ac.uk

Gwefan www.cafre.ac.uk

Chartered Institution of Water and Environmental Management (CIWEM)

Cyfeiriad 15 John Street, London WC1N 2EB

Ffôn 020 7831 3110

E-bost frontofhouse@ciwem.org

Gwefan www.ciwem.org

Royal Horticultural Society (RHS)

Cyfeiriad 80 Vincent Square, London SW1P 2PE

Ffôn 0845 2605000

E-bost careerinfo@rhs.org.uk

Gwefan www.rhs.org.uk

Merlin Trust

Cyfeiriad Royal Botanic Gardens, Kew, Richmond, Surrey TW9 3AB

Ffôn 020 8332 5585

E-bost info@merlin-trust.org.uk

Gwefan www.merlin-trust.org.uk

Institute for Horticultural and Rural Studies (IHRS)

Cyfeiriad Pethick Park, Looe, Cornwall PL13 1QR

Ffôn 01503 240835

E-bost info@ihrs.ac.uk

Gwefan www.ihrs.ac.uk

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Soil Association

Cyfeiriad South Plaza, Marlborough Street, Bristol, BS1 3NX

Ffôn 0117 314 5000

Gwefan www.soilassociation.org

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English