Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dau ddyn, sy’n gwisgo ofyrôls, yn sefyll mewn gweithdy mawr. Mae un o’r dynion yn edrych ar injan lori, sydd wedi cael ei gogwyddo ymlaen i ganiatáu mynediad iddi.

  Mae mecanyddion a thechnegwyr cerbydau trwm yn gwasanaethu ac yn trwsio tryciau, bysus a choetsys.

 • Mae dyn, sy’n gwisgo ofyrôls a gogls amddiffynnol, yn gweithio ar injan lori.

  Paratoi’r siasi ar gyfer gerbocs newydd.

 • Mae dyn, sy’n gwisgo ofyrôls, yn sefyll wrth flaen lori. Mae’n defnyddio darn o offer i addasu prif oleuadau’r lori.

  Mae mecanyddion a thechnegwyr yn defnyddio offer i helpu gyda thasgau fel addasu prif oleuadau.

 • Mae dyn, sy’n gwisgo ofyrôls, yn defnyddio darn o offer hir i edrych ar dracio olwyn lori a’i fesur.

  Mesur tracio olwyn.

 • Mae dyn, sy’n gwisgo ofyrôls, yn defnyddio jac mawr i godi gerbocs lori. Mae’r dyn mewn gweithdy.

  Mae mecanyddion a thechnegwyr yn defnyddio jac a hoist i godi eitemau trwm fel y gerbocs yma.

 • Mae dyn, sy’n gwisgo ofyrôls, yn gorwedd o dan lori. Mae'n gosod gerbocs yn y lori.

  Gosod gerbocs.

 • Mae dyn, sy’n gwisgo ofyrôls, yn defnyddio peiriant monitro bach, sy’n rhedeg ar fatri. Mae wedi’i gysylltu â pheiriant llawer mwy. Mae’r dyn mewn gweithdy mawr.

  Defnyddio offer profi i wirio bod batri’n gweithio’n iawn.

Mecanydd/Technegydd Cerbydau Trwm

Cyflwyniad

Mae mecanyddion/technegwyr cerbydau trwm yn gwasanaethu ac yn trwsio cerbydau trwm, fel tryciau, bysus a choetsis. Mae gan fecanyddion a thechnegwyr ddyletswyddau tebyg, er bod technegwyr yn tueddu i fod yn fwy medrus o ran diagnosio diffygion.

Adwaenir hefyd fel

 • Mecanydd Bysus
 • Mecanydd Cerbydau Mawr
 • Mecanydd Lorïau
 • Mecanydd, Cerbydau Trwm
 • Mecanydd Tryciau
 • Mecanydd Cerbydau, Cerbydau Trwm

Fideo - Nigel: Mecanydd Cerbydau Trwm

Gweithgareddau Gwaith

Mae mecanyddion/technegwyr cerbydau trwm yn gwneud y gwaith gwasanaethu a thrwsio rheolaidd ar gerbydau trwm neu fawr, er enghraifft tryciau, bysus a choetsys. Maen nhw’n defnyddio offer diagnostig cyfrifiadurol i gael hyd i ddiffygion.

Mae pob cerbyd yn cael gwasanaeth ar ôl teithio hyn a hyn o filltiroedd neu ar ôl cyfnod penodol. Mae mecanyddion/technegwyr yn amnewid, yn trwsio neu’n addasu unrhyw rannau sydd wedi treulio ac yn gyffredinol yn gwirio, yn tiwnio ac yn addasu i sicrhau perfformiad da.

Fel rhan o wasanaeth arferol, maen nhw’n gwirio ac yn newid yr olew, yn ogystal â gwirio ac addasu’r brêcs a’r llywio.

Yn ogystal â gwasanaethu arferol, mae mecanyddion/technegwyr hefyd yn gwneud gwaith atgyweirio sylweddol. Mae hynny’n golygu stripio cerbydau, gwirio a glanhau eu rhannau, ac yna’u rhoi yn ôl at ei gilydd.

Mae mecanyddion/technegwyr hefyd yn delio gyda diffygion y maen nhw wedi cael gwybod amdanynt. Maen nhw’n dod o hyd i’r diffyg ac yn rhoi diagnosis, gan drwsio ac amnewid rhannau yn ôl y galw.

Gall fod angen iddyn nhw yrru allan at gerbydau sydd wedi torri i lawr i’w trwsio yn y fan a’r lle.

Mae’r gwaith yn golygu sefyll, cyrcydu a gorwedd o dan gerbydau, yn ogystal ag estyn i mewn i fannau lletchwith.

Gallai darllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg fod o fantais wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

Fel mecanydd/technegydd cerbydau trwm, mae arnoch chi angen:

 • Sgiliau cryf yn dechnegol ac o ran datrys problemau.
 • Diddordeb mewn electroneg, systemau trydanol a thechnoleg gwybodaeth.
 • Sgiliau ymarferol.
 • Sgiliau dehongli da i ddeall gwybodaeth dechnegol.
 • Sgiliau rhif da i ddelio gyda mesuriadau, amcangyfrif cost gwaith trwsio a chyfrifiadau mathemategol.
 • Bod yn rhesymegol ac yn amyneddgar wrth gael hyd i ddiffygion.
 • Sgiliau trefnu da i flaenoriaethu eich llwyth gwaith.
 • Sgiliau cyfrifiadurol i ddefnyddio amrywiaeth o offer arbenigol, gan gynnwys cyfrifiaduron diagnostig plygio i mewn.
 • Sgiliau cyfathrebu cryf.
 • Gweithio’n dda mewn tîm.
 • Y gallu i ofyn y cwestiynau iawn i gwsmeriaid er mwyn dysgu am ddiffygion cerbyd.
 • Esbonio diffygion a gwaith trwsio yn eglur i gwsmeriaid.
 • Ymdopi gyda phlygu lawr, codi pethau ac ymestyn.
 • Bysedd ystwyth i drafod rhannau bychain ac offer llaw.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Mae’r cyfraddau cyflog sy’n cael eu rhoi isod yn rhai bras.

Mae mecanyddion/technegwyr cerbydau trwm yn ennill tua £14,500 - £18,500, sy’n codi i £22,000 - £26,500. Gall swyddi uwch ennill hyd at £31,000 y flwyddyn.

Oriau gwaith

Fel arfer, mae mecanyddion/technegwyr cerbydau trwm yn gweithio wythnos 39 awr, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Gall fod gofyn dechrau’n gynnar, gorffen yn hwyr, gweithio yn y nos ac ar ddydd Sadwrn.

Beth sy’n digwydd yn y maes gwaith hwn?

Mae tystiolaeth bod busnesau yn y sector hwn yn dileu swyddi, heb gyflogi pobl yn lle’r staff hynny.

Anghenion sgiliau yn y dyfodolMae prinder wedi’i nodi yn achos y sgiliau canlynol:

 • Technegol ac ymarferol.
 • Trin cwsmeriaid.
 • Rheolaeth.

Ble allen i weithio?

Mae’r cyflogwyr yn cynnwys cwmnïau cludiant ffyrdd, cwmnïau bysus a choetsys, a chwmnïau masnachol a diwydiannol sydd â cherbydlu cerbydau trwm, er enghraifft, cadwyni o archfarchnadoedd, a chwmnïau petrol a chemegion.

Mae cyfleoedd yn codi i fecanyddion/dechnegwyr cerbydau trwm mewn gweithdai mewn trefi a dinasoedd ledled y Deyrnas Unedig.

Hunangyflogaeth

Mae cyfleoedd yn codi i fecanyddion/dechnegwyr medrus ym maes cerbydau trwm gychwyn eu busnesau gwasanaethu/trwsio cerbydau eu hunain.

Ble mae swyddi’n cael eu hysbysebu?

Mae swyddi’n cael eu hysbysebu mewn papurau newydd lleol/cenedlaethol, yng nghyhoeddiadau’r diwydiant masnach, mewn Canolfannau Byd Gwaith ac ar wefan Universal Jobmatch.

Cewch hyd i swyddi hefyd trwy asiantaethau recriwtio arbenigol ym maes peirianneg, ar hysbysfyrddau swyddi ar y rhyngrwyd, ac ar wefannau cyrff peirianneg proffesiynol.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Fel arfer byddwch yn cychwyn ar yrfa yn y maes hwn trwy wneud cais am swydd hyfforddai gyda chyflogwr.

Mae Prentisiaeth Lefel Canolradd, Uwch neu Uchaf yn fan cychwyn da.

Mae rhai cyrff hyfforddi, gan gynnwys Hyfforddiant y Diwydiant Modur Adwerthu (Remit), a rhai o’r cyflogwyr mwyaf, yn cynnig Prentisiaethau Uwch.

Mae rhai pobl yn astudio’n llawn amser yn y coleg cyn cychwyn mewn swydd, er enghraifft, i gwblhau cymhwyster Cenedlaethol Edexcel (BTEC) mewn Technoleg Cerbydau neu gymhwyster IMI (Sefydliad y Diwydiant Modur) mewn Cynnal a Chadw Cerbydau a’u Trwsio (Cerbydau Trwm).

Hyfforddiant

Mae’r hyfforddiant yn digwydd naill ai yn y gweithle, gyda diwrnodau neu gyfnodau rhydd i fynd i goleg addysg bellach, neu i ganolfan ragoriaeth gwneuthurwr.

Mae’r hyfforddiant yn arwain at gymwysterau fel Cynnal a Chadw a Thrwsio Cerbydau (Cerbydau Trwm) ar lefelau 2 a 3.

Mae cymwysterau hefyd ar gael yng nghyswllt systemau awyru cerbydau.

Dilyniant

Ar ôl casglu sgiliau perthnasol, mae’n bosibl y byddech yn gallu cyflawni Tystysgrif lefel 4 mewn Technegau Diagnostig Uwch Cerbydau Modur.

Cymwysterau

I gael lle ar Brentisiaeth Lefel Canolradd neu Uwch, fel arfer bydd arnoch angen pum TGAU ar radd C neu uwch, yn cynnwys Saesneg a Mathemateg o bosibl.

I gael lle ar Brentisiaeth Lefel Uchaf, bydd arnoch angen o leiaf ddau Safon Uwch, neu Brentisiaeth Lefel Uwch.

Mae rhai prifysgolion yn derbyn cymhwyster Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag un Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae’n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad bennu terfynau oedran ar gyfer mynediad i waith, addysg neu hyfforddiant, oni bai eu bod yn gallu dangos bod gwir angen am y terfynau hyn.

Sgiliau/profiad

Mae sgiliau a ddysgwyd wrth gynorthwyo mewn garej neu osod teiars/egsosts yn ddefnyddiol ar gyfer pobl sydd am gychwyn yn y swydd hon.

Cyrsiau

Mae cymwysterau Cenedlaethol lefel 3 Edexcel (BTEC) ar gael yn llawn neu’n rhan amser, gyda diwrnodau neu gyfnodau rhydd i fynd i’r coleg (ochr yn ochr â’r swydd).

Bydd y rhan fwyaf o golegau’n ystyried ceisiadau gan ymgeiswyr hyn sydd ddim yn bodloni’r gofynion mynediad arferol. Dylech wirio polisi derbyn colegau unigol.

Ystadegau

 • Mae 5% o’r bobl sydd mewn swyddi fel mecanydd/technegydd cerbydau trwm yn gweithio’n rhan amser.
 • Mae gan 3% oriau hyblyg.

Gwybodaeth Bellach

Sefydliadau proffesiynolMae sefydliadau proffesiynol yn cyflawni’r rolau canlynol:

 • Cefnogi eu haelodau.
 • Amddiffyn y cyhoedd trwy gadw safonau’n uchel yn eu proffesiynau.

I gael rhagor o wybodaeth am y sefydliad(au) sy’n berthnasol i’r yrfa hon, edrychwch ar y manylion cyswllt isod.

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

LGjobs

Local government vacancies

Gwefan www.lgjobs.com

Skills Development Scotland - Modern Apprenticeships

Ffôn 0800 9178000

E-bost info@skillsdevelopmentscotland.co.uk

Gwefan www.myworldofwork.co.uk/modernapprenticeships

myjobscotland: Scottish local government vacancies

Scottish enquiries

E-bost myjobscotland@cosla.gov.uk

Gwefan www.myjobscotland.gov.uk

The Engineer

Engineering technology news

E-bost customerservices@theengineer.co.uk

Gwefan www.theengineer.co.uk

Institute of the Motor Industry (IMI)

Skills for the motor industry

Cyfeiriad Fanshaws, Brickendon, Hertford SG13 8PQ

Ffôn 01992 511521

E-bost comms@theimi.org.uk

Gwefan www.theimi.org.uk

Transport Training Services Ltd (TTS)

Irish enquiries

Cyfeiriad 15 Dundrod Road, Nutts Corner, Crumlin, County Antrim BT29 4SS

Ffôn 028 9082 5653

E-bost mail@transport-training.co.uk

Gwefan www.transport-training.co.uk

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English