Astudiaethau Achos

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae menyw yn sefyll, gan sychu gwallt menyw arall mewn salon trin gwallt.

  Mae trinwyr gwallt yn golchi, cyflyru, sychu, torri, steilio, permio, sythu a lliwio gwallt. Mae’r triniwr gwallt yma’n sychu gwallt hir, sy’n dasg hir.

 • Mae menyw yn sefyll, gan dorri gwallt menyw arall mewn salon trin gwallt.

  Mae torri gwallt yn dasg sy’n galw am sgil.

 • Mae dwy fenyw yn eistedd nesaf at ei gilydd yn sgwrsio mewn salon trin gwallt.

  Trafod steil gwallt a thriniaeth gyda’r cwsmer.

 • Mae dwy fenyw yn sefyll bob ochr i gownter mewn salon trin gwallt. Mae un o’r menywod yn rhoi peiriant talu â cherdyn i’r llall.

  Mae trinwyr gwallt yn derbyn taliadau gan gwsmeriaid ac yn trefnu apwyntiadau.

 • Mae dyn yn sefyll y tu ôl i res o sinciau mewn salon trin gwallt. Mae’n defnyddio pibell i wlychu gwallt menyw sy’n eistedd ac yn pwyso’n ôl dros un o’r sinciau.

  Mae golchi gwallt yn aml yn rhan o ddyletswyddau prentis trin gwallt.

 • Mae menyw sy’n gwisgo ffedog yn sefyll mewn salon trin gwallt. Mae’n dal rhan o wallt menyw sy’n eistedd.

  Gosod aroleuadau yng ngwallt y cwsmer.

 • Mae dwy fenyw yn sefyll ger mynedfa salon trin gwallt. Mae un fenyw yn helpu’r llall i wisgo ei chot.

  Mae sgiliau gwasanaeth cwsmer yn bwysig iawn wrth drin gwallt.

 • Mae dyn yn defnyddio brwsh â choes hir i sgubo rhai o’r torion gwallt ar lawr salon trin gwallt.

  Fel arfer y prentisiaid sy’n tacluso ac yn sgubo.

 • Steilydd Gwallt

Steilydd Gwallt

Cyflwyniad

Mae Steilyddion Gwallt yn golchi, cyflyru, sychu, torri, steilio, permio, sythu a lliwio gwallt. Efallai y byddant hefyd yn cynghori cleientiaid am y cynhyrchion sydd ar werth yn y salon, ymgymryd â dyletswyddau’r dderbynfa ac ymdrin â thaliadau. Mae rhai Steilyddion Gwallt yn hunangyflogedig.

Adwaenir hefyd fel

 • Steilydd, Gwallt

Fideo - Barrie: Triniwr Gwallt

Fideo - Nicky: Barbwr

Fideo - Nelson: Triniwr Gwallt Cynorthwyol

Fideo - Shaun: Steilydd Gwallt

Fideo - Mel: Lliwiwr Gwallt

Fideo - Johnny: Perchennog Salon Gwallt

Gweithgareddau Gwaith

Fel Steilydd Gwallt, yn gyntaf rhaid i chi holi eich cleientiaid beth hoffen nhw i chi ei wneud i’w gwallt. Gallwch hefyd awgrymu triniaethau addas. Bydd eich gwaith yn cynnwys golchi, cyflyru, torri, steilio, sychu, sythu a gosod gwallt. Efallai y byddwch hefyd yn permio, lliwio a goleuo gwallt, neu’n rhoi diagnosis o broblemau gyda’r gwallt a chroen y pen. Mae Steilwyr Gwallt dynion (Barbwyr) hefyd yn torri barfau a mwstashis. Mae rhai Steilwyr Gwallt arbenigol yn ffitio wigiau. Byddwch yn rhoi cyngor i gwsmeriaid am y cynhyrchion sydd ar werth yn y salon ac yn ymgymryd â dyletswyddau’r dderbynfa, os oes angen. Efallai y byddwch hefyd yn gweini te neu goffi i’ch cleientiaid. Mewn salon fach, efallai y byddwch yn gwneud yr holl dasgau eich hun. Mewn salon mwy o faint, lle ceir nifer o aelodau o staff, efallai y bydd hyfforddai yn helpu’r Steilwyr Gwallt, drwy olchi gwallt, gwneud diodydd, sgubo’r llawr a golchi tywelion. Mae angen i chi fod yn ymwybodol o dueddiadau, technegau a thriniaethau newydd ym maes trin gwallt. Fel Steilydd Gwallt yn gweithio yn y byd teledu a'r theatr byddwch fel arfer yn cael profiad o weithio gyda cholur hefyd. Mae rhai Steilwyr Gwallt yn arbenigo mewn, er enghraifft, gweithio gyda gwallt Affricanaidd, gan ddefnyddio technegau fel gwasgu, plethu, gwau trwy ei gilydd a gosod estyniadau gwallt. Efallai y bydd gallu darllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg o fantais i chi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Steilydd Gwallt, byddwch angen:

 • bod yn gyfeillgar ac yn gwrtais
 • gweithio’n gyflym ac yn dda gyda’ch dwylo, gan wneud gwaith manwl
 • bod yn greadigol gyda synnwyr artistig
 • llygad da am liw a ffurf
 • bod yn ymwybodol o dueddiadau, technegau a dulliau newydd ym maes trin gwallt
 • bod yn ddestlus a thaclus, gan gymryd gofal gyda’ch ymddangosiad
 • bod yn ffit a gallu sefyll am gyfnod hir
Gallai defnyddio triniaethau sy’n cynnwys cemegau effeithio arnoch chi os oes gennych chi groen sensitif. Mewn rhai achosion, gall y triniaethau achosi problemau i bobl ag alergeddau, felly mae angen i chi fod yn ymwybodol o iechyd a diogelwch. Byddai trwydded yrru’n ddefnyddiol os ydych chi’n gweithio fel Steilydd Gwallt symudol.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog Cyfraddau cyflog bras yw'r rhai a nodir isod.

 • Cychwynnol: £12,000 - £14,000
 • Gyda phrofiad: £14,500 - £16,000
 • Uwch Steilwyr Gwallt yn ennill £19,000

Oriau gwaith Fel Steilydd Gwallt, byddwch chi fel arfer yn gweithio hyd at 42 awr yr wythnos, sydd fel arfer yn cynnwys gweithio ar ddydd Sadwrn. Efallai y bydd angen gweithio’n hwyr ar un neu ddwy noswaith yn ystod yr wythnos hefyd. Mae cyfleoedd ar gael ar gyfer gwaith rhan-amser fel arfer.

Ble y gallwn i weithio? Mae cyflogwyr yn cynnwys salonau trin gwallt, a allai fod yn fusnesau un unigolyn neu’n cyflogi nifer o bobl. Ymhlith y cyflogwyr eraill mae siopau adrannol mawr, gwestai moethus, canolfannau iechyd, ysbytai a llongau mordeithio pleser.

Mae Steilyddion Gwallt hefyd yn gallu ymgymryd â gwaith darlithio neu diwtora, er enghraifft mewn colegau addysg bellach neu gyda darparwyr hyfforddiant dysgu seiliedig ar waith. Mae cyfleoedd i Steilyddion Gwallt yn codi mewn trefi a dinasoedd ledled y DU. Mae cyfleoedd rhyngwladol ar gael i Steilyddion Gwallt hyfforddedig hefyd. Hunangyflogaeth

Mae yna gyfleoedd i Steilyddion Gwallt profiadol fod yn hunangyflogedig, naill ai trwy fod yn Driniwr Gwallt llawrydd, gan ymweld â chleientiaid yn eu cartrefi, neu drwy rentu cadair mewn salon fawr. Ble y caiff swyddi gwag eu hysbysebu? Caiff swyddi gwag eu hysbysebu mewn papurau newydd lleol/cenedlaethol a chylchgronau’r diwydiant, ar fyrddau swyddi, ar Dod o Hyd i Swydd ac yn y Ganolfan Byd Gwaith. Mae swyddi gwag hefyd i’w gweld ar wefannau cadwyni trin gwallt mawr, gwestai moethus, sbas iechyd a llongau mordeithio pleser.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Nid oes unrhyw lwybrau mynediad penodol i’r yrfa hon. Fodd bynnag, mae amrywiaeth o gymwysterau galwedigaethol BTEC a City and Guilds ar gael, a gallai'r rhain eich helpu i fynd i mewn i'r yrfa hon - gweler isod am fwy o fanlyion.

Gallai cael swydd mewn salon trin gwallt ar ddydd Sadwrn fod yn brofiad da, neu gallech astudio pwnc galwedigaethol cysylltiedig yn yr ysgol. Bydd hyn yn rhoi cipolwg ar waith Steilydd Gwallt, a dylai fod o gymorth wrth ymgeisio am hyfforddiant neu gwrs coleg.

Hyfforddiant

Fel arfer, mae newydd-ddyfodiaid yn hyfforddi yn y gweithle yn llawn-amser a/neu'n cael eu rhyddhau am ddiwrnod i astudio yn y coleg.

Mae yna amrywiaeth eang o gyrsiau llawn-amser a rhan-amser mewn colegau addysg bellach a cholegau preifat. Mae colegau’n trefnu lleoliadau profiad gwaith gyda chyflogwyr lleol, neu mae’n bosibl y bydd ganddynt eu salon eu hunain ar y safle.

Mae Diplomâu NVQ mewn Trin Gwallt ar gael ar lefel 2 a 3. Efallai y byddwch chi'n gallu astudio ar gyfer y rhain yn rhan o Brentisiaeth Lefel Ganolradd neu Brentisiaeth Lefel Uwch.

Efallai y bydd rhai gwneuthurwyr cynhyrchion lliw a steilio gwallt hefyd yn cynnig cyrsiau byr i gyflwyno Trinwyr Gwallt i gynhyrchion a sgiliau newydd.

Datblygiad

Mae graddau sylfaen a chymwysterau HND mewn trin gwallt a rheoli salon ar gael. Mae’r rhain yn ddefnyddiol os ydych chi’n bwriadu datblygu eich gyrfa ymhellach yn y diwydiant trin gwallt.

Mae rhai Steilyddion Gwallt yn symud ymlaen i fod yn uwch-steilyddion neu’n rheolwyr salon. Gallai trinwyr gwallt hefyd ymgymryd â swyddi darlithio, er enghraifft mewn colegau addysg bellach.

Mae rhai yn dewis bod yn hunangyflogedig, a gallai hyn olygu agor eu salon eu hunain, rhentu cadair mewn salon, neu ymweld â chleientiaid yn eu cartrefi. Mae’r Ffederasiwn Gwallt a Phrydferthwch Llawrydd (FHBF) yn cynnig gwybodaeth am sefydlu a rheoli busnesau trin gwallt, yn ogystal â hyfforddiant parhaus.

Cymwysterau

Yn aml, nid oes angen cymwysterau addysgol i gael mynediad i golegau a chynlluniau hyfforddi - mae brwdfrydedd a phersonoliaeth addas yn cael eu hystyried yn bwysicach. I gael Prentisiaeth Lefel Ganolradd neu Lefel Uwch, fel arfer bydd arnoch angen pum TGAU ar radd C/4 neu uwch, a hynny efallai'n cynnwys Saesneg a mathemateg. Mae amrywiaeth o gymwysterau BTEC a City and Guilds ar gael, gan gynnwys:

 • BTEC lefel 1 a lefel 2 - 'trin gwallt', 'gwallt a harddwch' a 'gwasanaethau trin gwallt'.
 • BTEC lefel 3 - 'gwallt, colur a phrydferthwch proffesiynol'.
 • City and Guilds lefel 2 a lefel 3 - 'trin gwallt'
 • City and Guilds lefel 2 a lefel 3 - 'trin gwallt a gwaith barbwr'.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad bennu terfynau oedran ar gyfer mynediad i waith, addysg neu hyfforddiant, oni bai eu bod yn gallu dangos bod gwir angen am y terfynau hyn.

Mynediad

Mae rhai ymgeiswyr wedi ennill sgiliau a galluoedd perthnasol fel cynorthwyydd trin gwallt mewn salon .

Gallai Prentisiaethau Lefel Canolradd a Phrentisiaethau Lefel Uwch mewn Trin Gwallt fod ar gael yn eich ardal chi.

Cyrsiau

Mae cyrsiau coleg perthnasol ar gael drwy astudio rhan amser gyda’r nos neu ar benwythnos.

Fel arfer bydd colegau’n ystyried ceisiadau gan ymgeiswyr nad ydyn nhw’n diwallu eu gofynion mynediad arferol. Edrychwch ar bolisi derbyn colegau unigol.

Mae cyrsiau gloywi ar gael i’r rheini sy’n dychwelyd at waith trin gwallt.

Ystadegau

 • mae 39% o drinwyr gwallt yn hunangyflogedig.
 • mae 24% yn gweithio rhan amser.
 • mae gan 6% oriau hyblyg.
 • mae 5% yn gyflogedig ar sail ran amser.

Gwybodaeth Bellach

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

Skills Development Scotland - Modern Apprenticeships

Ffôn 0800 9178000

E-bost info@skillsdevelopmentscotland.co.uk

Gwefan www.myworldofwork.co.uk/modernapprenticeships

City & Guilds

Cyfeiriad 1 Giltspur Street, London EC1A 9DD

Ffôn 020 7294 2468

E-bost learnersupport@cityandguilds.com

Gwefan www.cityandguilds.com

VTCT

Awarding organisation for hairdressing and beauty

Cyfeiriad Prysmian House, Dew Lane, Eastleigh, Hampshire SO50 9PX

Ffôn 02380 684500

E-bost customerservice@vtct.org.uk

Gwefan www.vtct.org.uk

ITEC

Ffôn 020 8994 4141

E-bost info@itecworld.co.uk

Gwefan www.itecworld.co.uk

Hairdressing and Beauty Industry Authority (Habia)

Cyfeiriad Oxford House, Sixth Avenue, Sky Business Park, Robin Hood Airport, Doncaster DN9 3GG

Ffôn 0845 6123555

E-bost info@habia.org

Gwefan www.habia.org

Connect2Beauty

Ffôn 07981 356730

E-bost info@connect2beauty.co.uk

Gwefan www.connect2beauty.co.uk

Northern Ireland Hairdressers' Association

Irish enquiries

Cyfeiriad 221-223 Woodstock Road, Belfast BT6 8PQ

Ffôn 028 9045 5740

E-bost stevenhjones@hotmail.com

Gwefan www.nihairdressersassociation.com

Freelance Hair and Beauty Federation (FHBF)

Cyfeiriad Head Office, The Business Centre, Kimpton Road, Luton, Bedfordshire LU2 0LB

Ffôn 01582 431783

E-bost enquiries@fhbf.org.uk

Gwefan www.fhbf.org.uk/index.php

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Skills Active

Cyfeiriad 2nd Floor, 8 Grosvenor Place, Belgravia, London, SW1X 7SH

Ffôn 0330004 0005

Gwefan www.skillsactive.com

The Hair Council

Cyfeiriad 30 Sydenham Road, Croydon, CR0 2EF

Ffôn 020 8760 7010

Gwefan www.haircouncil.org.uk

National Hairdressers’ Federation

Cyfeiriad One Abbey Court, Fraser Road, Priory Business Park, Bedford, Bedfordshire, MK44 3WH

Ffôn 01234 831965

Gwefan www.nhf.info/home

LHAA

How to become a Barber

E-bost enquiries@lhaa.co.uk

Gwefan www.lhaa.co.uk/how-to-become-a-barber

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English