Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg, yn defnyddio cyfrifiadur.

  Paratoi ffeiliau gwaith celf terfynol yn ofalus i'w hanfon at yr argraffwyr.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg, yn defnyddio cyfrifiadur.

  Creu ffeiliau terfynol, eglur iawn o ddyluniad a ddarparwyd gan ddylunydd graffig.

 • Mae dyn yn sefyll nesaf at fwrdd, yn edrych ar ddalen fawr o bapur.

  Edrych ar broflenni i weld a oes unrhyw gamgymeriadau gweledol neu destunol.

 • Mae dau ddyn yn sefyll nesaf at ddesg swyddfa. Maen nhw'n edrych ar lyfryn lliw.

  Trafod gofynion argraffu taflen gyda dylunydd graffig.

 • Mae dau ddyn yn eistedd wrth gyfrifiaduron mewn stiwdio ddylunio.

  Mae gweithwyr celf yn gweithio mewn stiwdio gyda dylunwyr graffig neu ddylunwyr pecynnu.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg, yn defnyddio ffôn. Mae'n edrych ar rai dogfennau papur sydd o'i flaen.

  Trafod manylion cynhyrchu gyda'r argraffydd.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg, yn defnyddio gliniadur.

  Gwneud newidiadau i destun llyfryn sydd i gael ei ailargraffu.

 • Mae dau ddyn yn eistedd o flaen bwrdd gwyn. Maen nhw'n edrych ar yr ysgrifen ar y bwrdd gwyn.

  Trafod terfynau amser gyda dylunydd graffig.

 • Gweithiwr Celf

Gweithiwr Celf

Cyflwyniad

Mae gweithwyr celf yn cymryd dyluniadau a grëwyd gan ddylunydd a'u paratoi ar gyfer eu hargraffu. Mae hyn yn cynnwys gwneud newidiadau a chywiriadau i'r dyluniad.

Mae gweithwyr celf yn defnyddio meddalwedd graffeg gyfrifiadurol yn eu gwaith.

Adwaenir hefyd fel

 • Gweithredwr Mac
 • Artist Graffig
 • Gweithiwr Celf Mac

Gweithgareddau Gwaith

Pan fydd Dylunydd Graffig neu Ddylunydd Pecynnu wedi creu dyluniad ar gyfer cynnyrch - a phan fydd hwn wedi cael ei gymeradwyo gan y cleient - mae llawer o waith i'w wneud o hyd cyn y bydd yn barod i'w gynhyrchu'n derfynol.

Er enghraifft, gall dyluniad ar sgrin cyfrifiadur edrych yn wahanol iawn pan fydd wedi'i argraffu. Y rheswm am hyn yw bod cyfrifiaduron yn dangos delweddau gan ddefnyddio lliwiau gwahanol o gymharu â gweisg argraffu, a gellir gweld llawer mwy o fanylder ar ddalen wedi'i hargraffu.

Fel Gweithiwr Celf, byddwch chi'n cymryd dyluniadau ac yn eu gwirio, gan wneud unrhyw gywiriadau neu newidiadau i'r testun, y delweddau neu'r gosodiad.

I wneud hyn, byddwch chi'n defnyddio amrywiaeth eang o becynnau meddalwedd graffeg.

Gallai rhai o'r dyluniadau y byddwch chi'n gweithio arnynt fod ar gyfer:

 • Llyfrynnau a thaflenni.
 • Hysbysebion a phosteri.
 • Deunydd ysgrifennu a logos.
 • Deunydd pecynnu.
 • Arddangosiadau ar gyfer arddangosfeydd.

Byddwch chi'n dechrau eich gwaith trwy gyfeirio at y briff dylunio a'r fanyleb argraffu ar gyfer y prosiect - er mwyn gwybod beth sydd angen ei wneud ac erbyn pryd. Yna, byddwch chi'n trafod y prosiect â Dylunwyr, a'r gofynion argraffu â'r Argraffwyr.

Gallai rhai o'r tasgau y byddwch chi'n eu gwneud fel Gweithiwr Celf gynnwys:

 • Dod o hyd i ffotograffau neu ddelweddau ac addasu eu maint.
 • Cywiro neu newid y lliwiau mewn dyluniad.
 • Gwirio proflenni am gamgymeriadau gweledol neu destunol.
 • Ychwanegu testun at ddyluniad neu wneud newidiadau iddo.
 • Cynhyrchu brasfodelau.
 • Archifo hen ffeiliau, delweddau a gwaith dylunio.

Er na fyddwch chi fel arfer yn ymwneud ag agweddau creadigol ar y dylunio, mae'n bosibl y gofynnir i chi orffen dyluniad, gan ddilyn steil neu fformat penodol. Er enghraifft, efallai y bydd dyluniad ar gyfer llyfryn yn cael ei roi i chi, ac y byddwch chi'n cael cais i ychwanegu mwy o dudalennau yn yr un arddull.

Pan fyddwch wedi gorffen gwneud newidiadau i'r dyluniad, bydd angen i chi wneud yn siwr ei fod yn barod i'w argraffu. Mae angen i'r dyluniad fod yn y fformat argraffu cywir, gyda digon o le fel y bydd yn edrych yn dda pan fydd yr ymylon wedi cael eu tocio.

Byddwch chi'n argraffu copi enghreifftiol o'r dyluniad i'w wirio cyn ei roi i'r Argraffydd. Bydd yn rhaid i chi baratoi'r holl ffeiliau dylunio a'u cadw ar ddisg fel bod gan yr argraffydd yr holl wybodaeth angenrheidiol, yn barod ar gyfer argraffu.

Mae Gweithwyr Celf yn gweithio mewn stiwdios ochr yn ochr â Dylunwyr neu Reolwyr Stiwdio.

Gallai darllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg fod o fantais wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Weithiwr Celf, byddwch angen:

 • gweithio'n gywir iawn
 • gwybod llawer am becynnau meddalwedd graffeg gyfrifiadurol
 • gallu gweithio'n dda o fewn terfynau amser
 • sgiliau cyfathrebu a threfnu da
 • gallu gweithio'n dda ar eich pen eich hun a chyda phobl eraill
 • gallu dilyn cyfarwyddiadau gan bobl eraill, e.e. Dylunwyr
Er nad yw Gweithwyr Celf yn ymwneud ag agweddau creadigol ar ddylunio yn gyffredinol, mae ymwybyddiaeth o dechnegau creadigol a dylunio yn ddefnyddiol. Bydd angen sgiliau busnes a marchnata ar Weithiwr Celf sy'n hunangyflogedig neu sy'n gweithio ar ei liwt ei hun.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog Mae'r cyfraddau cyflog a nodir isod yn rhai bras.

 • Cychwynnol: £20,500 - £22,500
 • Gyda phrofiad: £24,000 - £27,000
 • Uwch Weithwyr Celf yn ennill £29,000 - £32,000
Oriau gwaith

Fel arfer, byddwch chi'n gweithio 39 awr yr wythnos, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Fodd bynnag, mae'n bosibl y bydd angen gorffen yn hwyr a gweithio ar y penwythnos, yn enwedig wrth i derfynau amser nesáu. Weithiau, gall Gweithwyr Celf fod yn gam cyntaf tuag at fod yn Ddylunydd Graffig proffesiynol. Mae yna ychydig o orgyffwrdd rhwng rolau Gweithiwr Celf a Dylunydd, ac mae'r teitlau'n golygu'r un peth mewn rhai sefydliadau.

Fodd bynnag, nid dyma'r llwybr mwyaf arferol tuag at fod yn Ddylunydd Graffig. Ble y gallwn i weithio?

Mae cyflogwyr yn cynnwys stiwdios dylunio masnachol bach, asiantaethau hysbysebu, cwmnïau arddangosfeydd, cwmnïau sy'n ymwneud â phwynt gwerthu ac arddangos, cwmnïau teledu, ffilm a chlyweled, ac adrannau cyhoeddusrwydd mewn sefydliadau mawr. Mae cyfleoedd ar gyfer Gweithwyr Celf yn codi mewn trefi a dinasoedd ledled y Deyrnas Unedig. Hunangyflogaeth

Mae cyfleoedd ar gael i Weithwyr Celf weithio ar eu liwt eu hunainar sail hunangyflogedig. Ble y caiff swyddi eu hysbysebu? Caiff swyddi eu hysbysebu mewn papurau newydd lleol/cenedlaethol, ar wefannau recriwtio a gwefannau cyflogwyr, ac ar Dod o Hyd i Swydd (www.gov.uk/jobsearch). Mae gwefannau'r cyfryngau cymdeithasol, megis LinkedIn, Twitter neu Facebook, yn ffordd dda o rwydweithio, dod o hyd i swyddi gwag, a chysylltu â chyflogwyr posibl. Sicrhewch fod eich proffil yn rhoi argraff broffesiynol a fydd yn ddeniadol i ddarpar gyflogwyr. Darllenwch ein Herthygl Wybodaeth Gyffredinol 'Darganfod Gwaith Ar-lein'

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Mae'r rhan fwyaf o bobl yn dechrau yn y swydd hon ar ôl dilyn cwrs perthnasol, er enghraifft mewn cyhoeddi bwrdd gwaith neu feddalwedd graffeg gyfrifiadurol. Gallwch astudio'r cyrsiau hyn yn rhan-amser mewn coleg.

Mae rhai Gweithwyr Celf yn ymuno â'r yrfa hon trwy hyfforddi yn y gwaith a datblygu eu sgiliau wrth iddyn nhw fynd.

Mae Prentisiaeth Lefel Ganolradd yn fan cychwyn da.

Hyfforddiant

Byddwch chi'n cael hyfforddiant yn y gwaith yn bennaf. Gallwch ddilyn cyrsiau coleg yn rhan-amser.

Datblygiad

Mae rhai Gweithwyr Celf yn symud ymlaen i swyddi dylunio graffig.

Cymwysterau

Efallai y bydd cyflogwyr yn gofyn am rai cymwysterau TGAU ar radd C/4 neu uwch i gael y swydd hon. Fodd bynnag, mae hyn yn amrywio o un sefydliad i'r llall. Gallai'r cymwysterau galwedigaethol canlynol helpu i'ch gwahanu oddi wrth y gweddill:

 • cymhwyster BTEC lefel 2 neu lefel 3 mewn celf a dylunio neu ddylunio graffig
 • cymhwyster
 • City and Guilds lefel 2 mewn technegau celf a dylunio 2D a 3D
Gwybodaeth am becynnau meddalwedd graffeg gyfrifiadurol perthnasol yw'r gofyniad pwysicaf ar gyfer y swydd hon.

I gael lle ar Brentisiaeth Lefel Ganolradd, fel arfer bydd arnoch angen o leiaf 2 TGAU ar radd C/4 neu uwch, a hynny efallai'n cynnwys Saesneg a Mathemateg.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad bennu terfynau oedran ar gyfer mynediad i waith, addysg neu hyfforddiant, oni bai eu bod yn gallu dangos bod gwir angen am y terfynau hyn.

Sgiliau/profiad

Mae sgiliau a galluoedd a gafwyd wrth ddefnyddio meddalwedd cyhoeddi bwrdd gwaith yn hanfodol.

Cyrsiau

Mae nifer fawr o ganolfannau'n cynnig cyrsiau ar lefelau amrywiol trwy ddysgu o bell. Mae gan gyrsiau perthnasol deitlau fel cyhoeddi bwrdd gwaith, neu maen nhw'n ymwneud â phecynnau meddalwedd penodol ar gyfer argraffu, fel QuarkXPress, Photoshop, Illustrator ac InDesign, a phecynnau'r we, fel Dreamweaver a Flash.

Fe allai fod yn bosibl ymuno â'r maes gwaith hwn trwy Brentisiaeth Lefel Canolradd mewn Dylunio.

Gwybodaeth Bellach

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

Skills Development Scotland - Modern Apprenticeships

Ffôn 0800 9178000

E-bost info@skillsdevelopmentscotland.co.uk

Gwefan www.myworldofwork.co.uk/modernapprenticeships

Creative Skillset

Skills for the creative industries

E-bost info@creativeskillset.org

Gwefan www.creativeskillset.org

Creative Choices

Publisher: Creative & Cultural Skills

E-bost info@creative-choices.co.uk

Gwefan www.creative-choices.co.uk

e-skills UK

Skills for business and information technology

Cyfeiriad 1 Castle Lane, London SW1E 6DR

Ffôn 020 7963 8920

E-bost info@e-skills.com

Gwefan www.e-skills.com

BCS: The Chartered Institute for IT

Cyfeiriad First Floor, Block D, North Star House, North Star Avenue, Swindon SN2 1FA

Ffôn 0845 3004417

E-bost custsupport@bcs.uk

Gwefan www.bcs.org

Creative & Cultural Skills

Skills for craft, cultural heritage, design, literature, music, performing arts and visual arts

E-bost london@ccskills.org.uk

Gwefan ccskills.org.uk

Design and Art Direction (D&AD)

Cyfeiriad Britannia House, 68-80 Hanbury Street, London E1 5JL

Ffôn 020 7840 1111

E-bost contact@dandad.org

Gwefan www.dandad.org

Harrison Scott Associates

Recruitment in printing, packaging and paper industries

Gwefan www.harrison-scott.com

artsHub

Publisher: Arts Hub UK

Gwefan www.artshub.co.uk/uk/

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Tech Partnership

E-bost info@thetechpartnership.com

Gwefan www.thetechpartnership.com/

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English