Astudiaethau Achos

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dyn yn eistedd ar gadair, yn edrych ar y darn o bapur sydd yn ei law.

  Mae dylunwyr graffeg yn darllen briff dylunio cyn dechrau eu gwaith. Mae hwn yn dweud wrth y dylunydd beth sydd angen ei wneud ac erbyn pryd.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg, yn defnyddio gliniadur.

  Defnyddio meddalwedd dylunio i roi dyluniadau at ei gilydd.

 • Mae dau ddyn yn eistedd o flaen bwrdd gwyn yn trafod y pethau sydd wedi'u hysgrifennu arno.

  Trafod amserlenni ar gyfer darnau o waith dylunio graffeg sydd ar y gweill.

 • Mae dyn yn eistedd ar gadair, yn edrych ar gylchgrawn.

  Cyn eu bod nhw'n dechrau dylunio, mae dylunwyr graffeg yn edrych drwy lyfrau a chylchgronau dylunio i'w helpu nhw i feddwl am syniadau newydd.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg ac yn edrych ar ddarn mawr o bapur. Mae dyn arall yn sefyll wrth ei ymyl ac yn pwyntio at rywbeth ar y papur. Maen nhw'n siarad.

  Trafod drafft cyntaf o ddyluniad gyda chydweithiwr.

 • Mae dau ddyn yn sefyll o flaen desg. Maen nhw'n edrych ar lyfryn.

  Edrych ar ddarn o waith dylunio graffeg sydd wedi'i orffen.

 • Mae dau ddyn yn eistedd mewn stiwdio ddylunio. Maen nhw'n gweithio wrth gyfrifiaduron. Mae cyfrifiaduron eraill yn yr ystafell, ynghyd â byrddau, cadeiriau a rhesi o ffeiliau ar y wal gefn.

  Fel arfer, mae dylunwyr graffeg yn gweithio mewn stiwdio, fel rhan o dîm.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg, yn tynnu llun ar ddarn o bapur. Mae cyfrifiadur a gliniadur y tu ôl iddo, a silffoedd o ffeiliau ar y wal.

  Braslunio syniadau dylunio ar bapur.

 • Dylunydd Graffeg

Dylunydd Graffeg

Cyflwyniad

Fel Dylunydd Graffeg, byddwch yn creu dyluniadau ar gyfer gemau cyfrifiadurol, gwefannau, hysbysebion, cloriau llyfrau, posteri, deunyddiau pacio ac yn y blaen.

Adwaenir hefyd fel

 • Dylunydd, Graffeg

Fideo - Lee: Dylunydd Graffeg

Fideo - 'Swifty': Dylunydd Graffig

Fideo - Lee: Dylunydd Graffig

Fideo - Julia: Dylunydd Graffig

Gweithgareddau Gwaith

Fel Dylunydd Graffeg, byddwch chi'n creu dyluniadau i gyfleu neges benodol neu i greu effaith weledol.

Byddwch chi'n creu dyluniadau ar gyfer ystod eang o gynhyrchion, gan gynnwys:

 • gwefannau a gemau cyfrifiadurol
 • cloriau llyfrau
 • posteri, taflenni a llyfrynnau
 • papur ysgrifennu a logos
 • deunyddiau pacio ac arddangosiadau ar gyfer arddangosfeydd.

Bydd eich union rôl yn dibynnu llawer ar le y byddwch chi'n gweithio, yn ogystal â maes y diwydiant. Er enghraifft, mewn sefydliad bach, efallai y byddwch chi'n gwneud amrywiaeth eang o dasgau dylunio. Mewn sefydliad mawr, efallai y byddwch chi'n arbenigo mewn un maes graffeg ac un math o gynnyrch.

Gall Dylunwyr Graffeg hunangyflogedig weithio ar bob agwedd ar brosiect dylunio, ac mae angen iddynt feddu ar sgiliau busnes a marchnata.

Os byddwch chi'n dewis gweithio yn y diwydiant hysbysebu, efallai y byddwch chi'n creu dyluniadau ar gyfer llyfrynnau, posteri ac ymgyrchoedd postio. Yn y diwydiant cyhoeddi, efallai y byddwch chi'n creu dyluniadau ar gyfer llyfrau a chylchgronau. Yn y diwydiant teledu, fideo a ffilmiau, efallai y byddwch chi'n creu graffeg neu effeithiau arbennig ar gyfer rhaglenni, eitemau newyddion neu ffilmiau.

Efallai y bydd gallu darllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg o fantais i chi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Ddylunydd Graffeg, byddwch angen:

 • giliau creadigol a syniadau gwreiddiol
 • dealltwriaeth o liw, siâp a ffurf
 • sgiliau cyfathrebu a thrafod da
 • gweithio'n dda ar eich pen eich hun a gyda phobl eraill
 • sgiliau TG
 • rhoi sylw i fanylion
 • sgiliau trefnu a chynllunio da
 • gweithio oddi mewn i derfynau amser a chyllidebau
 • sgiliau datrys problemau

Bydd angen sgiliau busnes a marchnata ar ddylunwyr graffeg hunangyflogedig neu rai sy'n gweithio ar eu liwt eu hunain.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog Mae cyfraddau cyflog Dylunwyr Graffeg yn amrywio yn ôl y diwydiant a'u cyfrifoldebau. Cyfraddau cyflog bras yw'r cyfraddau isod.

 • Cychwynnol: £20,500 - £22,500
 • Gyda phrofiad: £24,000 - £27,000
 • Safleoedd uwch: £29,000 - £32,000
Mae rhai Dylunwyr Graffeg yn derbyn bonws yn gysylltiedig ag elw, ar ben eu cyflog. Oriau gwaith Fel arfer, mae Dylunwyr Graffeg yn gweithio 39 awr yr wythnos, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Gall oriau gwaith dylunwyr hunangyflogedig fod yn afreolaidd, gan ddibynnu ar faint o waith sydd ganddyn nhw o un wythnos i'r llall. Gall fod angen iddynt weithio'n hwyr ac ar benwythnosau o bryd i'w gilydd, yn enwedig wrth i derfynau amser nesáu. Ble y gallwn i weithio? Mae cyflogwyr ledled y DU yn cynnwys:
 • asiantaethau hysbysebu
 • stiwdios dylunio graffeg
 • cwmnïau gemau cyfrifiadurol
 • cwmnïau cyhoeddi
 • cyhoeddi print traddodiadol a chyhoeddi electronig
 • cwmnïau yn y cyfryngau darlledu
Mae cyfleoedd eraill yn bodoli mewn llywodraeth leol, mewn adrannau dylunio cwmnïau masnachol, ac mewn ymgyngoriaethau dylunio. Mae cyfleoedd i Ddylunwyr Graffeg yn codi gyda chyflogwyr mewn trefi a dinasoedd ledled y DU.Hunangyflogaeth Mae cyfleoedd yn codi i Ddylunwyr Graffeg profiadol fod yn hunangyflogedig trwy weithio'n llawrydd. Mae'r gallu i hyrwyddo eu gwaith ar-lein dros y rhyngrwyd yn golygu bod lleoliad yn llai pwysig i Ddylunwyr Graffeg hunangyflogedig. Gall gwaith ymgynghorol a chontractau cyfnod penodol fod ar gael i ddylunwyr profiadol. Fel arfer, mae gwaith ymgynghorol a llawrydd ar gael trwy asiantwyr neu asiantaethau recriwtio arbenigol. Ble y caiff swyddi gwag eu hysbysebu? Caiff swyddi gwag eu hysbysebu mewn papurau newydd lleol/cenedlaethol, ar wefannau recriwtio a gwefannau cyflogwyr, ac ar Dod o Hyd i Swydd(www.gov.uk/jobsearch). Mae gwefannau'r cyfryngau cymdeithasol, megis LinkedIn, Twitter neu Facebook, yn ffordd dda o rwydweithio, dod o hyd i swyddi gwag, a chysylltu â chyflogwyr posibl. Sicrhewch fod eich proffil yn rhoi argraff broffesiynol a fydd yn ddeniadol i ddarpar gyflogwyr. Darllenwch ein Herthygl Wybodaeth Gyffredinol 'Chwilo am swyddi ar-lein'.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad Mae cwrs sylfaen mewn celf a dylunio wedi'i ddilyn gan radd mewn dylunio graffeg yn llwybr cyffredin i'r yrfa hon. Cadwch lygad allan am gyrsiau â theitlau eraill, gan gynnwys:

 • dylunio graffig
 • cyfathrebu graffig
 • cyfathrebu gweledol
 • brandio a hunaniaeth graffig
Cofiwch edrych ar y cynnwys yn fanwl cyn penderfynu pa gwrs fydd orau i chi. Mae rhai myfyrwyr yn astudio gradd mewn pwnc celf a dylunio arall cyn symud i waith dylunio graffeg yn ddiweddarach. Ffordd dda i gael mynediad i'r yrfa hon yw drwy swydd breswyl. Edrychwch ar ein herthygl wybodaeth 'Swyddi preswyl', am fwy o fanylion. Mae gan Creative Skillset, corff y diwydiant, restr o gyrsiau prifysgol achrededig ar ei wefan. Mae Prentisiaeth Lefel Ganolradd neu Uwch hefyd yn lle gwych i ddechrau. Edrychwch ar ein herthygl wybodaeth 'Prentisiaethau - Sut mae gwneud cais?' am fwy o fanylion. Mae cymwysterau HNC HND a graddau sylfaen mewn dylunio graffig a phynciau cysylltiedig ar gael. Gall y rhain gael eu defnyddio fel cam tuag at gwrs gradd, neu i geisio mynd yn syth i waith. Bydd angen i chi greu portffolio o'ch gwaith, pa bynnag lwybr ddewiswch chi. Profiad Gwaith Mae cyflogwyr yn gwerthfawrogi sgiliau wedi'u hennill fel Cynorthwyydd mewn stiwdio ddylunio neu mewn ymgynghoriaeth ddylunio. Mae profiad mewn meysydd cysylltiedig, fel hysbysebu neu farchnata hefyd yn ddefnyddiol. Mae ymwybyddiaeth fasnachol a dealltwriaeth o'r diwydiant y byddwch yn gweithio ynddo yn fantais. Hyfforddiant Pan fyddwch chi'n gweithio, byddwch chi'n datblygu'ch sgiliau trwy ddysgu oddi wrth Ddylunwyr Graffig eraill neu trwy fynd ar gyrsiau hyfforddi byr neu ran-amser. Mae'n bwysig eich bod chi'n gwybod y diweddaraf am ddatblygiadau a thechnegau newydd mewn dylunio. Bydd hyn yn cynnwys dysgu sut i ddefnyddio meddalwedd dylunio cyffredin. Bydd rhaid i chi fod yn chwilfrydig am ddylunio fel bod eich syniadau'n gyfredol. Os hoffech gael mwy o hyfforddiant, mae cymhwyster BTECmewn dylunio graffig. Mae'r cwrs hwn yn gymhwyster lefel 3 a gellir ei dyfarnu fel tystysgrif, dyfarniad neu ddiploma. Gallai cyrsiau eraill fod ar gael yn eich ardal chi. DilyniantGyda phrofiad, gallech gael swydd uwch ddylunydd, gan ddod yn gyfarwyddwr neu sefydlu eich busnes eich hun yn y pen draw.

Cymwysterau

Er mwyn cael eich derbyn ar Brentisiaeth Lefel Canolradd neu Uwch, fel rheol byddwch angen 5 TGAU gradd C/4 neu uwch arnoch, efallai gan gynnwys Saesneg a mathemateg.

Y gofynion mynediad arferol ar gyfer cwrs sylfaen perthnasol yw 1/2 Safon Uwch. Bydd angen cymhwyster Safon Uwch arnoch mewn celf neu bwnc sy'n seiliedig ar gelf, a TGAU gradd C/4 neu'n uwch mewn 4/5 pwnc. Mae rhai cyrsiau'n gofyn i chi fod wedi llwyddo mewn Saesneg.

Mae dewisiadau eraill yn lle cymwysterau Safon Uwch yn cynnwys:

 • BTEC lefel 3 mewn celf a dylunio (graffeg) neu 'dylunio graffig'
 • cymhwyster City and Guilds lefel 2 mewn celf a dylunio- technegau 2D a 3D
 • Prentisiaeth Lefel Uwch mewn Dylunio.
 • Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol (IBD).
 • cymhwyster BTEC lefel 3 mewn 'cyfryngau rhyngweithiol, dylunio ar gyfer gemau, a TGCh'

Mae llawer o gymwysterau eraill yn cael eu derbyn hefyd, felly edrychwch ar brosbectysau am fwy o fanylion.

Mae'r gofynion mynediad ar gyfer Tystysgrifau Cenedlaethol Uwch, Diplomâu Cenedlaethol Uwch a graddau sylfaen perthnasol yn debyg i'r rhai sydd eu hangen ar gyfer y cwrs Sylfaen sy'n cael ei grybwyll uchod.

Os byddwch yn dechrau dilyn cwrs gradd yn uniongyrchol, fel arfer bydd arnoch chi angen:

 • 2 neu fwy o gymwysterau Safon Uwch. Mae llawer o gyrsiau'n gofyn bod gennych chi o leiaf gradd B mewn pwnc sy'n seiliedig ar gelf.
 • 4/5 TGAU gradd C neu'n uwch. Yn aml, mae angen i chi fod wedi llwyddo mewn Saesneg.

I ddilyn unrhyw gwrs mewn celf a dylunio, bydd angen portffolio o'ch gwaith arnoch chi.

Mae rhai prifysgolion yn derbyn cymhwyster Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag un Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad bennu terfynau oedran ar gyfer mynediad i waith, addysg neu hyfforddiant, oni bai eu bod yn gallu dangos bod gwir angen am y terfynau hyn.

Profiad/sgiliau

Mae cyflogwyr yn gwerthfawrogi sgiliau sy'n cael eu hennill fel cynorthwy-ydd mewn stiwdio ddylunio neu ymgynghoriaeth ddylunio. Mae profiad mewn meysydd cysylltiedig, fel hysbysebu neu farchnata, yn ddefnyddiol hefyd. Mae ymwybyddiaeth fasnachol a dealltwriaeth o'r diwydiant yr hoffech chi weithio ynddo o fantais.

I ddechrau yn y gwaith neu ar gyrsiau perthnasol, mae angen portffolio o'ch gwaith arnoch chi, fel arfer, sy'n dangos eich gallu creadigol.

Cyrsiau

Os nad oes gennych chi'r cymwysterau sydd eu hangen i ddilyn eich cwrs gradd neu Ddiploma Cenedlaethol Uwch dewisol, gall cwrs Mynediad (e.e. Mynediad at Gelf a Dylunio) mewn coleg neu brifysgol fod yn ffordd i mewn. Fel arfer, nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol, ond dylech chi wirio manylion cyrsiau unigol.

Gallan nhw arwain at gyrsiau gradd/Diploma Cenedlaethol Uwch perthnasol.

Mae hefyd yn bosibl gwneud cwrs Sylfaen Celf rhan-amser, sy'n arwain at gwrs gradd neu Ddiploma Cenedlaethol Uwch. Mae cyrsiau Tystysgrif Genedlaethol Uwch (HNC) ar gael yn rhan-amser hefyd, yn aml gyda'r nos ac/neu yn ystod y dydd.

Fel arfer, bydd prifysgolion a cholegau addysg uwch (AU) yn ystyried ceisiadau gan ymgeiswyr nad ydyn nhw'n bodloni'r gofynion mynediad arferol, yn enwedig y rhai sydd â phrofiad mewn celf, crefft neu ddylunio. Dylech chi ddarllen polisi derbyn prifysgolion a cholegau AU unigol.

Dysgu o bell

Mae cyrsiau perthnasol ar lefelau amrywiol mewn dylunio graffeg yn cael eu cynnig gan nifer o ganolfannau trwy ddysgu o bell.

Mae Prifysgol Hertfordshire yn cynnig MA/PgD/PgC mewn Dylunio Graffeg trwy ddysgu o bell.

Ystadegau

 • Mae 35% o bobl mewn galwedigaethau fel dylunydd graffeg yn hunangyflogedig.
 • Mae 20% yn gweithio'n rhan-amser.
 • Mae 16% yn gweithio oriau hyblyg.
 • Mae 8% o weithwyr yn gweithio ar sail dros dro.

Gwybodaeth Bellach

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

LGjobs

Local government vacancies

Gwefan www.lgjobs.com

Skills Development Scotland - Modern Apprenticeships

Ffôn 0800 9178000

E-bost info@skillsdevelopmentscotland.co.uk

Gwefan www.myworldofwork.co.uk/modernapprenticeships

myjobscotland: Scottish local government vacancies

Scottish enquiries

E-bost myjobscotland@cosla.gov.uk

Gwefan www.myjobscotland.gov.uk

Creative Skillset

Skills for the creative industries

E-bost info@creativeskillset.org

Gwefan www.creativeskillset.org

Creative Choices

Publisher: Creative & Cultural Skills

E-bost info@creative-choices.co.uk

Gwefan www.creative-choices.co.uk

Creative & Cultural Skills

Skills for craft, cultural heritage, design, literature, music, performing arts and visual arts

E-bost london@ccskills.org.uk

Gwefan ccskills.org.uk

Chartered Society of Designers (CSD)

E-bost info@csd.org.uk

Gwefan www.csd.org.uk

Getting into Art & Design Courses

Author: James Burnett Publisher: Trotman

Gwefan trotman.co.uk/our-books/getting-into-art-and-design-courses/

London Art College

Cyfeiriad PO Box 719, Lancaster LA1 2WT

Ffôn 0800 3280465

E-bost admin@londonartcollege.co.uk

Gwefan www.londonartcollege.co.uk

Design and Art Direction (D&AD)

Cyfeiriad Britannia House, 68-80 Hanbury Street, London E1 5JL

Ffôn 020 7840 1111

E-bost contact@dandad.org

Gwefan www.dandad.org

Harrison Scott Associates

Recruitment in printing, packaging and paper industries

Gwefan www.harrison-scott.com

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Welsh Books Council (Welsh Enquiries)

Cyfeiriad Castell Brychan, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2JB

Ffôn 01970 624151

E-bost info@wbc.org.uk

Gwefan www.cllc.org.uk

Hiive

Hiive is the online professional network for creative people.

Gwefan app.hiive.co.uk/

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English