Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Canolfan arddio fawr.

  Mae canolfannau garddio, siopau crefft cartref mawr a phlanhigfeydd manwerthol yn cyflogi cynorthwywyr. Canolfan arddio yw hon.

 • Mae dyn yn sefyll mewn iard. Mae'n cymryd toriadau o berth fawr.

  Cymryd toriadau o blanhigyn.

 • Mae menyw'n sefyll mewn siop. Mae hi'n rhoi rhai blychau cardbord coch sy'n llawn cynhyrchion ar y silffoedd.

  Llenwi'r silffoedd y tu mewn i'r ganolfan arddio.

 • Mae dyn yn eistedd mewn gardd ar gadair blastig wen. Mae'n plannu planhigion yn y border.

  Rhoi planhigion bach mewn potiau.

 • Mae dyn yn cerdded trwy dy gwydr. Mae'n dal can dwr coch.

  Rhoi dwr i'r planhigion.

 • Mae dau ddyn yn sefyll mewn canolfan arddio. Mae un o'r dynion yn dal planhigyn mewn pot. Maen nhw'n siarad.

  Cynghori cwsmer ar y planhigion gorau i'w dewis ar gyfer ei ardd.

 • Cynorthwyydd Canolfan Arddio

Cynorthwy-ydd Canolfan Arddio

Cyflwyniad

Mae cynorthwywyr canolfannau garddio yn gwerthu planhigion, blodau, offer a chyfarpar i'r ardd. Mae cynorthwywyr yn gofalu am blanhigion, yn trefnu arddangosiadau deniadol, yn cadw cofnod o stoc, yn gwerthu nwyddau ac yn rhoi cyngor i gwsmeriaid. Mae rhai cynorthwywyr yn gweithio mewn planhigfeydd, yn tyfu planhigion yn ogystal â'u gwerthu nhw.

Adwaenir hefyd fel

 • Gweithiwr Garddwriaethol, Canolfan Arddio
 • Cynorthwyydd Gwerthiannau Awyr Agored
 • Cynghorydd Peiriannau
 • Cynorthwyydd Gardd Planhigfa

Gweithgareddau Gwaith

Fel Cynorthwyydd Canolfan Arddio, bydd gennych sawl swyddogaeth wahanol, gan gynnwys:

 • hau hadau
 • potio
 • torri a thocio
 • chwistrellu planhigion i ladd plâu a chlefydau
 • dyfrhau
 • llenwi silffoedd a threfnu arddangosiadau
 • tacluso.

Mae cynorthwywyr yn treulio'u hamser y tu allan, o gwmpas y ganolfan, neu'r tu mewn yn siop neu wahanol adrannau'r ganolfan. Y tu mewn, byddwch yn delio â gwerthu nwyddau trwy dderbyn arian parod a thaliadau cardiau credyd gan gwsmeriaid.

Byddwch yn helpu cwsmeriaid i ddod o hyd i beth sydd ei angen arnyn nhw ac yn rhoi gwybodaeth, er enghraifft, am y ffordd orau o ofalu am fath penodol o blanhigyn.

Mewn planhigfeydd, gallwch fod yn tyfu planhigion newydd o doriadau neu drwy impio/trawsblannu. Mae dyletswyddau eraill yn cynnwys cymysgu compost, hau hadau a phlannu bylbiau, yn ogystal â gofalu'n gyffredinol am y planhigion.

Mae rhai planhigfeydd yn defnyddio cyfrifiaduron soffistigedig i reoli'r dyfrhau, y golau, y tymheredd a'r lleithder. Efallai bydd yn rhaid i'r cynorthwyydd wirio'r system yn rheolaidd i wneud yn siwr ei bod yn gweithio'n dda.

Gallwch ddefnyddio offer fel peiriannau torri gwair a pheiriannau palu, yn ogystal ag offer llaw fel trywelion. Efallai bydd yn rhaid i chi ddefnyddio gwrteithiau cemegol a phorthiannau ar ffurf hylif hefyd.

Mae hyn yn golygu y bydd yn rhaid i chi ddilyn rheolau iechyd a diogelwch, a gwisgo dillad amddiffynnol fel menig ac esgidiau trwm ar gyfer rhai tasgau.

Efallai y bydd gallu darllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg o fantais i chi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

Er mwyn bod yn Gynorthwyydd Canolfan Arddio, byddwch angen:

 • mwynhau gweithio gyda phlanhigion.
 • y gallu i ddysgu am wahanol fathau o blanhigion, gan gynnwys ble maen nhw'n tyfu orau a sut i ofalu amdanyn nhw.
 • mwynhau gweithio y tu allan ym mhob math o dywydd.
 • ffitrwydd corfforol - mae'r swydd yn cynnwys gwaith codi, cario a phalu.
 • sgiliau ymarferol, a hyblygrwydd i wneud llawer o wahanol dasgau.
 • sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid
 • sgiliau rhif er mwyn derbyn taliadau, rhoi newid a chadw cofnodion o lefelau stoc.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Mae'r cyfraddau cyflog sy'n cael eu rhoi isod yn rhai bras.

 • Cychwynnol: £14,500 - £15,500
 • Gyda phrofiad: £16,500 - £19,000
 • Safleoedd uwch: £20,500 - £23,000

Oriau gwaith

Fel arfer, mae cynorthwywyr canolfannau garddio yn gweithio 39 awr yr wythnos. Fodd bynnag, gall oriau gwaith gynnwys nosweithiau/penwythnosau yn ystod cyfnodau prysur (er enghraifft, byddwch yn gweithio oriau hirach yn ystod y gwanwyn, yr hydref ac adeg y Nadolig).

Ble allwn i weithio?

Mae cyflogwyr yn cynnwys canolfannau garddio ac adrannau canolfannau garddio mewn siopau DIY mawr. Mae cyfleoedd ar gael i Weithwyr Canolfannau Garddio mewn trefi, dinasoedd ac ardaloedd gwledig ar draws y Deyrnas Unedig.

Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu?

Mae swyddi'n cael eu hysbysebu mewn papurau newydd lleol, yn y Ganolfan Byd Gwaith, ar wefan Dod o Hyd i Swydd, ac ar fyrddau swyddi cyffredinol a garddwriaethol. Negesfwrdd Swyddi ar gyfer y rhai sydd â diddordeb mewn gyrfaoedd gwyrdd yw GreenJobs: www.greenjobs.co.uk/browse-jobs/gardening-jobs/

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Fel arfer, bydd pobl yn dechrau gweithio ac yn cael hyfforddiant yn y gwaith. Bydd rhai pobl yn cael swyddi ar ôl cwblhau cwrs coleg amser llawn mewn garddwriaeth.

Mae Prentisiaeth Lefel Ganolradd yn fan cychwyn da. Am ragor o wybodaeth ynglyn ag ymgeisio am brentisiaeth, darllenwch ein herthygl wybodaeth 'Prentisiaeth- sut i ymgeisio'.

Gallwch chi benderfynu mynd i'r coleg i wneud cwrs amser llawn mewn garddwriaeth, cyn chwilio am swydd.

Mae (BTEC) yn cynnig cymwysterau lefel 2 a lefel 3 mewn Garddwriaeth.

Mae Gwasanaethau Tir City & Guilds yn cynnig:

 • dyfarniadau, tystysgrifau a diplomâu Lefel 1 mewn astudiaethau tir.
 • tystysgrifau, tystysgrifau estynedig a diplomâu Lefel 2 mewn garddwriaeth.
 • tystysgrifau, diplomâu atodol, diplomâu a diplomâu estynedig lefel 3 mewn garddwriaeth.

Mae'r Gymdeithas Frenhinol Arddwriaethol (yr RHS) yn cynnig ei chymwysterau ei hun, sy'n cael eu cydnabod yn genedlaethol. Mae'r rhain yn cynnwys tystysgrifau seiliedig ar theori ar lefelau 2 a 3, a chymwysterau mewn garddwriaeth ymarferol ar lefelau 1 i 3. Ar wefan yr RHS, cewch restr o'r colegau sy'n cynnig y cymwysterau hyn, gan gynnwys trwy ddysgu o bell.

Gall myfyrwyr sydd eisoes wedi cael rhywfaint o brofiad ymarferol wneud cais am interniaethau gwirfoddol gyda'r RHS. Byddech chi'n cael cyfle i weithio yn un o erddi'r RHS, gan ddysgu sgiliau a thechnegau garddio sylfaenol. Ewch i wefan yr RHS i gael mwy o wybodaeth.

Hyfforddiant

Mae llawer o gyflogwyr yn rhoi hyfforddiant yn y gwaith o dan oruchwyliaeth Cynorthwyydd Profiadol. Efallai bydd eich cyflogwr yn eich galluogi chi i astudio'n rhan-amser mewn coleg i ennill cymhwyster perthnasol.

Efallai byddwch chi'n gallu gweithio tuag at ddyfarniadau, tystysgrifau a diplomâu gwasanaethau tir City & Guilds mewn garddwriaeth yn seiliedig ar waith (lefelau 1 i 3) neu sgiliau garddwriaeth ymarferol (lefel 1).

Dilyniant

Yn dibynnu ar faint y ganolfan arddio, gallech chi gael dyrchafiad i rôl Goruchwyliwr neu Arweinydd Tîm. Gyda mwy o brofiad ac, fel arfer, cymwysterau (fel gradd sylfaen, HND neu radd), gallai fod yn bosibl i chi weithio'ch ffordd i fyny i swydd reoli.

Profiad Gwaith Byddai profiad blaenorol ym myd amaeth, coedwigaeth, gwasanaeth cwsmeriaid, neu fanwerthu yn ddefnyddiol iawn ar gyfer yr yrfa hon.

Cymwysterau

Nid oes cymwysterau penodedig ar gyfer dod yn Gynorthwy-ydd Canolfan Arddio. Fodd bynnag, mae'n ddefnyddiol cael rhai cymwysterau TGAU, er enghraifft mewn Saesneg, mathemateg a gwyddoniaeth, neu gymhwyster cyfwerth perthnasol arall. Gall cymhwyster garddwriaethol fod o fantais.

I wneud cymhwyster BTEC lefel 2 nid oes gofynion academaidd lleiaf.

Fel arfer, mae angen 4 TGAU (A*-C neu 9-4) neu gymhwyster Cyntaf lefel 2 i allu gwneud cymhwyster BTEC lefel 3.

Nid oes gofynion mynediad penodedig ar gyfer cymwysterau gwasanaethau tir City & Guilds mewn astudiaethau tir neu arddwriaeth. Bydd darparwyr cyrsiau yn edrych i weld a oes gennych chi'r potensial i gwblhau'r cwrs yn llwyddiannus.

Fel arfer, i gael eich derbyn ar Brentisiaeth Lefel Canolradd, bydd angen o leiaf 2 TGAU gradd C/4 neu uwch arnoch, gan gynnwys efallai Saesneg a mathemateg.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad bennu terfynau oedran ar gyfer mynediad i waith, addysg neu hyfforddiant, oni bai eu bod yn gallu dangos bod gwir angen am y terfynau hyn.

Sgiliau/profiad

Bydd rhai pobl sy'n dechrau yn y swydd hon wedi datblygu sgiliau a gwybodaeth berthnasol trwy brofiad gwaith, er enghraifft, mewn amaethyddiaeth, coedwigaeth, gwasanaeth cwsmeriaid neu adwerthu. Bydd rhai wedi cael profiad o arddio neu waith awyr agored arall, naill ai gyda thâl neu heb dâl.

Cyrsiau

Fel arfer, bydd colegau'n ystyried ceisiadau gan oedolion nad ydyn nhw'n bodloni eu gofynion mynediad arferol. Dylech chi holi beth yw polisi derbyn colegau unigol.

Efallai byddwch chi'n gallu dechrau a hyfforddi trwy Brentisiaeth Lefel Canolradd neu Brentisiaeth Lefel Uwch mewn Garddwriaeth.

Mae'r Horticultural Correspondence College yn cynnig dysgu o bell, gyda thystysgrif mewn gwaith Canolfannau Garddio.

Mae gwefan y Gymdeithas Frenhinol Arddwriaethol (yr RHS) yn cynnwys rhestr o sefydliadau sy'n cynnig opsiynau dysgu o bell sy'n arwain at gymwysterau'r RHS.

Gallwch chi chwilio am gyrsiau perthnasol ar wefan Lantra, y cyngor sgiliau sector ar gyfer sector yr amgylchedd a'r tir.

Ystadegau

 • Mae 70% o bobl mewn galwedigaethau fel cynorthwy-ydd canolfan arddio yn gweithio'n rhan-amser.
 • Mae gan 3% oriau hyblyg.
 • Mae 6% o weithwyr yn gweithio mewn swyddi dros dro.

Gwybodaeth Bellach

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

Skills Development Scotland - Modern Apprenticeships

Ffôn 0800 9178000

E-bost info@skillsdevelopmentscotland.co.uk

Gwefan www.myworldofwork.co.uk/modernapprenticeships

Lantra

Skills for land-based and environmental industries

Cyfeiriad Lantra House, Stoneleigh Park, Coventry, Warwickshire CV8 2LG

Ffôn 02476 696996

E-bost reception@lantra.co.uk

Gwefan www.lantra.co.uk

City & Guilds Land Based Services

Cyfeiriad Building 500, Abbey Park, Stareton, Warwickshire CV8 2LY

Ffôn 02476 857300

E-bost information@cityandguilds.com

Gwefan www.nptc.org.uk

GreenJobs

E-bost info@greenjobs.co.uk

Gwefan www.greenjobs.co.uk

Horticultural Correspondence College (HCC)

Cyfeiriad Fiveways House, Westwells Road, Hawthorn, Corsham SN13 9RG

Ffôn 01225 816700

Gwefan www.hccollege.co.uk

Institute of Horticulture (IoH)

Ffôn 01992 707025

E-bost ioh@horticulture.org.uk

Gwefan www.horticulture.org.uk

Flowers & Plants Association

Cyfeiriad 68 First Avenue, London SW14 8SR

Ffôn 020 8939 6472

E-bost emily@fandpa.com

Gwefan www.flowersandplants.org.uk

Grow

Horticulture careers

Ffôn 0845 7078007

Gwefan www.growcareers.info

College of Agriculture, Food & Rural Enterprise (CAFRE)

Irish enquiries

Ffôn 0800 0284291

E-bost enquiries@cafre.ac.uk

Gwefan www.cafre.ac.uk

Royal Horticultural Society (RHS)

Cyfeiriad 80 Vincent Square, London SW1P 2PE

Ffôn 0845 2605000

E-bost careerinfo@rhs.org.uk

Gwefan www.rhs.org.uk

Merlin Trust

Cyfeiriad Royal Botanic Gardens, Kew, Richmond, Surrey TW9 3AB

Ffôn 020 8332 5585

E-bost info@merlin-trust.org.uk

Gwefan www.merlin-trust.org.uk

Institute for Horticultural and Rural Studies (IHRS)

Cyfeiriad Pethick Park, Looe, Cornwall PL13 1QR

Ffôn 01503 240835

E-bost info@ihrs.ac.uk

Gwefan www.ihrs.ac.uk

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English