Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dyn yn sefyll mewn gardd fawr. Mae'n arllwys hadau i mewn i gynhwysydd.

  Llenwi'r daliwr grawn â bwyd ar gyfer adar hela.

 • Mae dyn, sydd â gwn ar ei gefn, yn cyrcydu mewn coedwig. Mae'n gosod trap.

  Os yw fermin - fel llygod Ffrengig - yn achosi problem, efallai y bydd angen i'r ciper osod trapiau.

 • Mae dyn yn sefyll mewn coedwig, nesaf at goeden fawr. Mae'n rhoi canghennau o amgylch gwaelod y goeden.

  Mae ciperiaid yn rheoli ardaloedd coetir fel bod adar hela'n gallu bridio'n ddiogel. Mae'r ciper yma'n rhoi canghennau wrth waelod coed i helpu ffesantod i ddod o hyd i loches.

 • Mae dyn yn tanio gwn, mewn coedwig.

  Mae rheoli plâu yn rhan o'r swydd.

 • Ciper

Ciper

Cyflwyniad

Mae ciperiaid yn rheoli a gofalu am gêm fel ffesantod, petris a grugieir, yn ogystal â hwyaid, ceirw ac weithiau pysgod. Mae'r gwaith yn cynnwys trefnu digwyddiadau saethu, rheoli a chynnal a chadw'r amgylchedd, a gofalu am iechyd a lles yr anifeiliaid.

Adwaenir hefyd fel

 • Ciper, Anifeiliaid Hela
 • Warden, Anifeiliaid Hela

Gweithgareddau Gwaith

Wrth reoli bywyd gwyllt a thir ar gyfer saethu anifeiliaid hela, fel Ciper byddwch chi'n creu a chynnal cynefinoedd, ac yn cyfrannu at ddiogelu mathau eraill o fywyd gwyllt.

Mae angen cynefinoedd gwahanol ar rywogaethau gwahanol o adar hela, felly byddwch chi'n gyfrifol am amrywiaeth o ardaloedd, yn cynnwys coetir, iseldir pori, ucheldir glaswelltog a rhostiroedd grug.

Bydd rhaid i chi greu cynefinoedd bywyd gwyllt newydd, er enghraifft tyfu cêl i ddarparu cysgod ar gyfer ffesantod, neu blannu coetir newydd. Mae plannu perthi newydd yn hanfodol er mwyn gwarchod ac annog amrywiaeth eang o fywyd gwyllt, er enghraifft adar, gloÿnnod byw a gwyfynod.

Mae rheoli cynefinoedd yn cynnwys teneuo coetiroedd sydd wedi gordyfu, clirio ffosydd, tacluso pyllau, a thrwsio ffensys. Bydd angen i chi gynnal a chadw adeiladau, llociau ac offer hefyd.

Fel Ciper, byddwch chi'n cymryd rhan mewn rhaglenni i reoli plâu ac ysglyfaethwyr, er enghraifft llwynogod a brain, sy'n beryglus i gywion ac wyau. Mae rheoli ysglyfaethwyr o fudd i fathau eraill o fywyd gwyllt hefyd, er enghraifft cornicyllod a gylfinirod y cerrig.

Byddwch chi hefyd yn diogelu'r bywyd gwyllt a'r cynefinoedd rhag potswyr, yn atal tresmasu, ac yn gweithio gyda'r heddlu i ddelio â throseddau bywyd gwyllt, er enghraifft hela ysgyfarnogod a chloddio am foch daear.

Mae llawer o Giperiaid yn bridio a magu adar. Os byddwch chi'n dewis gwneud hyn, yna byddwch chi'n bwydo ac yn gofalu am yr adar ifanc, cyn eu rhyddhau i'r gwyllt.

Ar ddiwrnodau saethu, chi fydd yn gyfrifol am y digwyddiad saethu, ynghyd â Chapten y digwyddiad saethu. Bydd yn rhaid i chi wneud yn siwr bod digon o anifeiliaid hela ar gael. Byddwch chi'n hurio ac yn trefnu timau o Gurwyr, sy'n helpu i symud yr adar allan o'u cuddfannau er mwyn iddynt hedfan uwchben y gynnau.

Gallech fod yn rhan o brosiectau cadwraeth penodol, yn dibynnu ar y math o gynefin y byddwch chi'n ei reoli. Gallai hyn gynnwys prosiectau i ddiogelu rhywogaethau sydd mewn perygl, er enghraifft barcutiaid, gylfinirod y cerrig a gwiwerod coch.

Efallai y byddwch chi hefyd yn rhoi cyngor ac arweiniad i bobl sy'n defnyddio cefn gwlad, ac yn helpu gwyddonwyr gyda phrosiectau ymchwil.

Mae Ciperiaid yn teithio dros ardaloedd eang o dir, a hynny ar droed neu mewn cerbydau. Byddwch chi'n gweithio yn yr awyr agored ym mhob math o dywydd, fel arfer ar eich pen eich hun. Fodd bynnag, byddwch chi hefyd yn treulio amser yn siarad â phobl fel Tirfeddianwyr, Rheolwyr Fferm a Choedwigwyr.

Mae diwrnod Ciper yn un hir ac mae'n heriol yn gorfforol.

Gallai darllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg fod o fantais wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I fod yn Giper, byddwch angen:

 • diddordeb mewn cefn gwlad, bywyd gwyllt a chynefinoedd naturiol
 • parodrwydd i weithio yn yr awyr agored ym mhob math o dywydd
 • ffitrwydd corfforol
 • sgiliau ymarferol; mae sgiliau gwaith coed sylfaenol yn ddefnyddiol
 • hunanddisgyblaeth i weithio ar eich pen eich hun am gyfnodau hir
 • sgiliau cyfathrebu i weithio gyda phobl fel tirfeddianwyr, rheolwyr fferm, a'r cyhoedd
 • sgiliau trefnu ar gyfer diwrnodau saethu.

Bydd arnoch angen trwydded yrru ar gyfer y rhan fwyaf o swyddi, yn ogystal â thystysgrif dryllau ac arfau tanio. Mae angen i Giperiaid fod ag agwedd gyfrifol iawn, ac mae'n rhaid iddynt roi sylw i iechyd a diogelwch wrth weithio gydag offer tebyg i lifiau cadwyn, torwyr prysglwyni, beiciau cwad a chemegion.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Mae'r cyfraddau cyflog isod yn rhai bras.

 • Cychwynnol: £18,000 - £18,500
 • Gyda phrofiad: £20,000 - £23,000
 • Safleoedd uwch: £24,000

Oriau gwaith

Mae Ciperiaid yn gweithio oriau hir sydd weithiau'n afreolaidd, ac sydd fel arfer yn cynnwys dechrau'n gynnar, gorffen yn hwyr a gweithio ar y penwythnos.

Mae'n eithaf cyffredin i waith Ciper fod yn alwedigaeth ran-amser. Gallai gael ei gyfuno â gwaith coedwigaeth neu waith fferm, er enghraifft gyrru tractor.

Ble y gallwn i weithio?

Mae cyflogwyr yn cynnwys Tirfeddianwyr ystadau a ffermydd preifat, a syndicadau saethu, sy'n rhentu hawliau saethu gan Dirfeddianwyr.

Mae cyfleoedd ar gyfer Ciperiaid yn codi mewn ardaloedd gwledig ledled y Deyrnas Unedig. Mae ceidwaid grugieir yn cael eu cyflogi mewn ardaloedd rhostir (rhostir grugieir).

Ble y caiff swyddi eu hysbysebu?

Caiff swyddi eu hysbysebu mewn papurau newydd lleol/cenedlaethol, ar wefannau recriwtio a gwefannau cyflogwyr, ac ar Dod o Hyd i Swydd (www.gov.uk/jobsearch). Mae'r Ymddiriedolaeth Lles Ciperiaid yn cynnal Cofrestr Swyddi i baru cyflogwyr â phobl sy'n chwilio am waith. Mae GreenJobs yn hysbysfwrdd swyddi sydd wedi'i anelu at bobl sydd â diddordeb mewn gyrfaoedd gwyrdd: www.greenjobs.co.uk/browse-jobs/land-jobs/ Mae gwefannau'r cyfryngau cymdeithasol, megis LinkedIn, Twitter neu Facebook, yn ffordd dda o rwydweithio, dod o hyd i swyddi gwag, a chysylltu â chyflogwyr posibl. Sicrhewch fod eich proffil yn rhoi argraff broffesiynol a fydd yn ddeniadol i ddarpar gyflogwyr. Darllenwch ein Herthygl Gwybodaeth Gyffredinol ynghylch 'Darganfod Gwaith Ar-lein'..

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Mae Prentisiaeth Lefel Ganolradd neu Uwch yn fan cychwyn da. Efallai y byddwch chi'n gallu astudio ar gyfer NVQ yn rhan o'ch prentisiaeth.

Mae llawer o gystadleuaeth am y swyddi hyn, felly mae'n ddefnyddiol os ydych chi wedi datblygu sgiliau perthnasol trwy rywfaint, o leiaf, o brofiad gwaith cyflogedig neu ddi-dâl.

Yn ddelfrydol, byddai hyn yn brofiad a gafwyd trwy helpu Ciper, er enghraifft, fel rhan o dîm curo ar ddiwrnodau saethu, neu mewn maes cysylltiedig fel ffermio neu goedwigaeth.

Yn draddodiadol, byddwch chi'n dechrau fel Ciper Cynorthwyol neu Is-giper sy'n gweithio o dan Giper profiadol, ond mae'n gallu bod yn anodd iawn dod o hyd i swyddi gwag. Mae amrywiaeth o gymwysterau BTEC a City and Guilds galwedigaethol ar gael, a gallent eich helpu i ddechrau yn yr yrfa hon - gweler isod am fwy o fanylion.

Hyfforddiant

Byddwch chi'n cael eich hyfforddi yn y gwaith fel arfer; efallai y byddwch chi'n gallu gweithio tuag at Ddiplomâu Seiliedig ar Waith mewn Rheoli Anifeiliaid Hela a Bywyd Gwyllt ar lefelau 2 a 3.

Mae Ciperiaid yn gweithio gydag amrywiaeth o offer, gan gynnwys llifiau cadwyn, torwyr prysglwyni a beiciau cwad. Gallant weithio gyda chemegion hefyd. Mae hyn yn golygu bod angen iddynt gael hyfforddiant priodol. Er enghraifft, bydd cymwysterau llif gadwyn yn hanfodol fel arfer. I gael y rhain, bydd angen i chi hyfforddi tuag at Ddyfarniadau, Tystysgrifau neu Ddiplomâu City and Guilds mewn Gwasanaethau Tir.

Mae rhai ciperiaid yn mynd i'r coleg yn rhan-amser, neu'n cael eu rhyddhau o'u swydd am y dydd i astudio ar gyfer cymhwyster perthnasol. Gallech geisio am swydd ar ôl cwblhau cwrs coleg llawn-amser hefyd.

Mae Prifysgol yr Ucheldir a'r Ynysoedd (Highlands and Islands) yn cynnal HNC mewn Gwaith Ciper a Rheoli Bywyd Gwyllt. Mae Coleg yr Esgob Burton yn cynnal graddau sylfaen mewn Rheoli Cefn Gwlad (Gwaith Ciper).

Datblygiad

Ar ystadau mwy o faint, gall ciperiaid profiadol gael eu dyrchafu i swyddi prif giperiaid.

Cymwysterau

Nid oes arnoch angen unrhyw gymwysterau i fod yn Giper, er y byddai rhai cymwysterau TGAU yn ddefnyddiol, er enghraifft, mewn Saesneg, mathemateg a gwyddoniaeth.

I gael lle ar Brentisiaeth Lefel Ganolradd neu Uwch, fel arfer bydd arnoch angen pum TGAU ar radd C/4 neu uwch, a hynny efallai'n cynnwys Saesneg a mathemateg. Mae cymwysterau BTEC perthnasol yn cynnwys:

 • lefel 3 - rheoli cefn gwlad
 • lefel 3 - rheoli anifeiliaid
 • lefel 3 - bywyd gwyllt a chadwraeth.
Mae cymwysterau City and Guilds perthnasol yn cynnwys:
 • lefel 3 - gofal anifeiliaid seiliedig ar waith
 • lefel 2 a lefel 3 - cefn gwlad a'r amgylchedd.
Er mwyn cael eich derbyn ar gyfer cymwysterau BTEC lefel 3, fel arfer bydd arnoch angen 4 TGAU (A*-C neu 9-4) neu gymhwyster lefel 2.

Fodd bynnag, gall y gofynion ar gyfer pob un o'r uchod amrywio, felly dylech gadarnhau gyda cholegau unigol.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad bennu terfynau oedran ar gyfer mynediad i waith, addysg neu hyfforddiant, oni bai eu bod yn gallu dangos bod gwir angen am y terfynau hyn.

Sgiliau/profiad

Mae rhai gweithwyr newydd wedi cael sgiliau perthnasol trwy brofiad o helpu ciper neu drwy weithio mewn maes cysylltiedig fel amaethyddiaeth, coedwigaeth neu ofal anifeiliaid.

Cyrsiau

Mae'n bosibl y byddwch chi'n gallu cael swydd ciper trwy Brentisiaeth Lefel Ganolradd neu Brentisiaeth Lefel Uwch mewn Rheoli Gêm a Bywyd Gwyllt.

Bydd colegau fel arfer yn ystyried ceisiadau gan oedolion nad ydynt yn bodloni eu gofynion mynediad arferol. Dylech ddarllen polisi derbyniadau colegau unigol.

Gwybodaeth Bellach

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

Skills Development Scotland - Modern Apprenticeships

Ffôn 0800 9178000

E-bost info@skillsdevelopmentscotland.co.uk

Gwefan www.myworldofwork.co.uk/modernapprenticeships

Lantra

Skills for land-based and environmental industries

Cyfeiriad Lantra House, Stoneleigh Park, Coventry, Warwickshire CV8 2LG

Ffôn 02476 696996

E-bost reception@lantra.co.uk

Gwefan www.lantra.co.uk

City & Guilds Land Based Services

Cyfeiriad Building 500, Abbey Park, Stareton, Warwickshire CV8 2LY

Ffôn 02476 857300

E-bost information@cityandguilds.com

Gwefan www.nptc.org.uk

Natural England

Cyfeiriad Foundry House, 3 Millsands, Riverside Exchange, Sheffield S3 8NH

Ffôn 0845 6003078

E-bost enquiries@naturalengland.org.uk

Gwefan www.naturalengland.org.uk

Countryside Jobs Service (CJS)

Cyfeiriad The Moorlands, Goathland, Whitby, North Yorkshire YO22 5LZ

Ffôn 01947 896007

E-bost ranger@countryside-jobs.com

Gwefan www.countryside-jobs.com

Countryside Management Association (CMA)

Cyfeiriad Writtle College, Lordship Road, Writtle, Chelmsford, Essex CM1 3RR

Ffôn 01245 424116

E-bost cma@writtle.ac.uk

Gwefan www.countrysidemanagement.org.uk

Natural Resources Wales

Welsh enquiries

Cyfeiriad Ty Cambria, 29 Newport Road, Cardiff CF24 0TP

Ffôn 0300 0653000

E-bost enquiries@naturalresourceswales.gov.uk

Gwefan naturalresourceswales.gov.uk

British Association for Shooting and Conservation (BASC)

Cyfeiriad Marford Mill, Rossett, Wrexham LL12 0HL

Ffôn 01244 573000

E-bost webqueries@basc.org.uk

Gwefan www.basc.org.uk

Game & Wildlife Conservation Trust (GWCT)

Cyfeiriad Burgate Manor, Fordingbridge, Hampshire SP6 1EF

Ffôn 01425 652381

E-bost info@gwct.org.uk

Gwefan www.gwct.org.uk

National Gamekeepers Organisation (NGO)

Cyfeiriad PO Box 246, Darlington DL1 9FZ

Ffôn 01833 660869

E-bost info@nationalgamekeepers.org.uk

Gwefan www.nationalgamekeepers.org.uk

Scottish Gamekeepers Association

Scottish enquiries

Cyfeiriad Arran House, Arran Road, Perth PH1 3DZ

Ffôn 01738 587515

E-bost info@scottishgamekeepers.co.uk

Gwefan www.scottishgamekeepers.co.uk

Gamekeepers’ Welfare Trust

Cyfeiriad Keepers Cottage, Tanfield Lodge, West Tanfield, Ripon, North Yorkshire HG4 5LE

Ffôn 01677 470180

E-bost gamekeeperwtrust@btinternet.com

Gwefan thegamekeeperswelfaretrust.com

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English