Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg. Mae'n defnyddio cyfrifiadur.

  Mae cyfrifiaduron yn ddefnyddiol ar gyfer storio gwybodaeth.

 • Mae dyn yn sefyll wrth fwrdd mewn swyddfa. Mae'n edrych ar fap mawr, sydd wedi'i osod ar y bwrdd.

  Mae coedwigwyr yn cyfrannu at ddatblygu coetiroedd a choedwigoedd. Yma, mae map o goetir newydd arfaethedig yn cael ei archwilio.

 • Mae menyw, sy'n gwisgo siaced lachar, yn sefyll mewn coedwig. Mae hi'n mesur cwmpas coeden, gan ddefnyddio tâp mesur.

  Mae coedwigwyr yn gweithio gyda gweithwyr coedwig ac yn eu goruchwylio.

 • Coedwigwr

Coedwigwr

Cyflwyniad

Mae coedwigwyr yn cynllunio, datblygu a rheoli gweithgareddau coedwigaeth. Bydd gennych gyfrifoldeb cyffredinol dros weithrediadau fel plannu a chynnal a chadw coed, a chynaeafu pren i'w werthu. Hefyd, mae coedwigwyr yn gwarchod amgylchedd y goedwig, yn rhoi cyngor i dirfeddianwyr, ac yn rheoli mynediad cyhoeddus ar gyfer gweithgareddau hamdden.

Adwaenir hefyd fel

 • Swyddog Coedwig
 • Rheolwr Coedwig

Fideo - Michael: Swyddog Coedwig

Gweithgareddau Gwaith

Fel Coedwigwr, byddwch yn cynllunio, yn trefnu ac yn arwain y gwaith o ddatblygu coedwigoedd a fforestydd. Efallai y byddwch yn cyfrannu at brosesu pren neu reoli'r coetir.

Mae gan goedwigoedd a choetiroedd rôl bwysig mewn hamdden, twristiaeth a bioamrywiaeth. Byddwch chi'n ymwneud ag agweddau ar gadwraeth a choedwigaeth, tirlunio a hamdden cynaliadwy, yn ogystal â chynhyrchu pren i'w werthu.

Gallwch ymwneud â phob cam o ddatblygiad, boed yn brisio a phrynu tir neu'n blannu coetiroedd newydd. Mewn prosesu pren, chi fydd yn cynllunio cyflenwi'r cynhaeaf pren i fasnachwyr, melinau llifio a chwmnïau prosesu.

Mae coedwigwyr yn rheoli gweithwyr a chontractwyr wrth iddynt wneud tasgau fel:

 • clirio safleoedd
 • plannu coed ifanc
 • tocio
 • gwneud gwaith arall i gynnal a chadw coed
 • chwistrellu pryfleiddiaid
 • gwaith draenio
 • codi ffensys

Mae hyn yn cynnwys recriwtio staff, gosod cyfraddau cyflog, a sicrhau bod staff yn cael yr hyfforddiant priodol a'u bod yn gymwys i gwblhau eu tasgau. Rhaid i goedwigwyr wybod am y ddeddfwriaeth diogelwch diweddaraf a'i rhoi ar waith, gan y gall gwaith coedwigaeth fod yn beryglus.

Mae ochr ariannol i'r gwaith hefyd, sy'n cynnwys cynllunio cyllidebau, penderfynu pa adnoddau i'w prynu, a rheoli contractau i werthu neu brynu pren. I sicrhau contractau gwerthu newydd, rhaid i chi farchnata eich pren, a chyd-drafod.

Mae coedwigwyr hefyd yn sicrhau bod y cyhoedd yn gallu manteisio ar ardaloedd coediog. Gall hyn olygu cyfarwyddo gweithwyr i greu a chynnal ardaloedd picnic, llwybrau cerdded, arwyddion, llwybrau natur a meysydd carafanau.

Cyn datblygu coedwig, bydd angen i chi gynghori ac ymgynghori â Thirfeddianwyr, er mwyn bodloni eu gofynion. Mae angen i goedwigwyr gysylltu â thirfeddianwyr cyfagos a sefydliadau sy'n dymuno defnyddio ardaloedd coedwigaeth ar gyfer chwaraeon a hamdden.

Mae coedwigwyr yn ymwneud yn fwyfwy â gwarchod amgylchedd y goedwig. Er enghraifft, byddwch yn monitro rhwystrau tân ac yn sicrhau bod gweithwyr a'r cyhoedd yn ymwybodol o faterion amgylcheddol.

Rhaid i goedwigwyr ddilyn a gorfodi Gorchmynion Cadw Coed, sy'n amddiffyn coed sydd o bwys penodol, er enghraifft, i fywyd gwyllt neu gymeriad ardal. Hefyd, gall coedwigwyr gyfrannu at gadwraeth ac ymchwil bywyd gwyllt.

Mae agweddau eraill ar y gwaith yn cynnwys ysgrifennu adroddiadau, cyhoeddi trwyddedau a rheoli planhigfeydd sy'n cynhyrchu planhigion newydd (mae hyn yn cael ei alw'n epilio). Gan ddibynnu ar nifer y gweithwyr, gallwch gymryd rhan mewn rhai o'r gweithgareddau coedwigaeth ymarferol hefyd.

Gallai darllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg fod o fantais wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I fod yn Goedwigwr, bydd arnoch angen:

 • sgiliau rheoli rhagorol, gan gynnwys y gallu i gynllunio, trefnu a gwneud penderfyniadau.
 • sgiliau cyfathrebu i arwain gweithwyr a meithrin perthynas dda â Thirfeddianwyr, awdurdodau lleol a'r cyhoedd.
 • sgiliau ysgrifenedig i lunio adroddiadau.
 • y gallu i ddefnyddio cyfrifiaduron ar gyfer tasgau fel rheoli cyllidebau ac ysgrifennu adroddiadau.
 • sgiliau cyd-drafod, er enghraifft, i sicrhau contractau.
 • parodrwydd i geisio'r wybodaeth ddiweddaraf am ddeddfau iechyd a diogelwch a gwarchod coed.
 • trwydded yrru lawn
 • ymwybyddiaeth o faterion amgylcheddol

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Mae'r cyfraddau cyflog sy'n cael eu rhoi isod yn rhai bras.

 • Gyda phrofiad: £21,000

Oriau gwaith

Byddwch yn gweithio 42 awr yr wythnos fel arfer, er y gallai fod angen dechrau'n gynnar a gwneud rhywfaint o waith ar benwythnosau.

Ble allen i weithio?

Mae cyflogwyr yn cynnwys:

 • Y Comisiwn Coedwigaeth (er enghraifft, yn yr asiantaethau Menter Coedwigaeth Genedlaethol neu Forest Research)
 • awdurdodau lleol
 • cwmnïau coedwigaeth preifat
 • ymgynghorwyr a chontractwyr
 • perchenogion ystadau a choedwigoedd yn y sector preifat

Mae cyfleoedd mewn ymchwil coedwigaeth, addysgu a rheolaeth dechnegol coedwigoedd masnachol a chwmnïau pren hefyd.

Mae cyfleoedd i Goedwigwyr yn codi mewn rhanbarthau o'r DU.

Ble mae swyddi’n cael eu hysbysebu?

Mae swyddi'n cael eu hysbysebu mewn papurau newydd lleol, yn y Ganolfan Byd Gwaith, ar wefan Dod o Hyd i Swydd, ac ar wefannau'r Comisiwn Coedwigaeth a'r Sefydliad Garddwriaeth. Hysbysfwrdd swyddi ar gyfer y rhai sydd â diddordeb mewn gyrfaoedd gwyrdd yw GreenJobs: www.greenjobs.co.uk/browse-jobs/forestry-jobs/

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

I fod yn goedwigwr, fel arfer bydd angen HND, gradd sylfaen neu radd BSc arnoch mewn pwnc fel coedwigaeth neu reoli coedwigoedd. Mae nifer fach o gyrsiau ôl-raddedig ar gael.

Bydd Prentisiaeth Lefel Ganolradd neu Uwch mewn coed a phren yn eich helpu i gael gwaith yn y maes hwn hefyd. Am ragor o wybodaeth ynglyn ag ymgeisio am brentisiaeth, darllenwch ein herthygl wybodaeth 'Prentisiaeth- sut i ymgeisio'.

Mae rhai Coedwigwyr yn ymuno â Sefydliad Siartredig y Coedwigwyr. Mae aelodaeth (broffesiynol) lawn o'r Sefydliad yn cydnabod cymhwysedd proffesiynol a thechnegol Coedwigwr. Gall Aelodau Proffesiynol ddefnyddio'r teitl Coedwigwr Siartredig.

Y cam cyntaf tuag at statws Coedwigwr Siartredig yw ymuno â'r Sefydliad fel Aelod Cyswllt. Nesaf, byddwch yn mynd drwy asesiad ar-lein strwythuredig o'r enw Mynediad Aelodaeth Broffesiynol (PME). Rhaid i chi gyflawni PME a bod ag o leiaf dwy flynedd o brofiad o reoli neu oruchwylio i symud ymlaen i'r cam terfynol, sef asesiad ysgrifenedig ac arholiad llafar.

Mae gwybodaeth a sgiliau sy'n cael eu datblygu drwy brofiad ymarferol yn bwysig. Gellwch gael y profiad hwn yn ystod gwyliau'r brifysgol, er enghraifft. Mae rhai graddau rhyng-gwrs, Diplomâu Cenedlaethol Uwch a graddau sylfaen ar gael hefyd.

Yn y Comisiwn Coedwigaeth, mae'r yrfa hon yn cael ei galw'n Swyddog Coedwigoedd.

Hyfforddiant

Pe hoffech hyfforddiant, mae City & Guilds yn cynnig cymhwyster lefel 3 ym maes coedwigaeth a choedyddiaeth. Ceir ystod o unedau fel rhan o'r cwrs, gan gynnwys:

 • deall egwyddorion gwyddoniaeth planhigion
 • deall egwyddorion gwyddoniaeth priddoedd
 • adnabod, plannu, a sefydlu coed a phrysgwydd
 • plannu, gofalu, a gwarchod coed a phrysgwydd
 • mesur coed a chasglu samplau
 • egwyddorion gwyddorau coed
 • rheoli gerddi treftadol ac arboreta
 • defnyddio sgiliau ystâd
 • deall egwyddorion torri coed a'r defnydd o lif gadwyn
 • egwyddorion peiriannau tir
Gallai cyrsiau eraill fod ar gael yn lleol i chi.

Profiad Gwaith

Byddai profiad blaenorol fel Gweithiwr Coed, neu mewn maes perthnasol megis coedyddiaeth, yn hynod ddefnyddiol ar gyfer yr yrfa hon.

Dilyniant

Gallai Coedwigwyr symud ymlaen i swyddi rheoli uwch sydd â mwy o gyfrifoldebau. Mae rhai Coedwigwyr yn mynd ymlaen i arbenigo mewn meysydd gwaith penodol, fel ymchwil, cynllunio neu ddatblygu technegol. Mae'n bosibl dod yn ymgynghorydd hunangyflogedig, er enghraifft, gan wneud gwaith tirfesur. Gallai statws Coedwigwr Siartredig fod yn fantais ar gyfer symud ymlaen.

Cymwysterau

I ddilyngradd mewn coedwigaeth, y gofyniad sylfaenol fel arfer yw:

 • 2/3 Safon Uwch, gan gynnwys o leiaf un pwnc gwyddonol neu fathemateg. Gallai bioleg a/neu gemeg fod yn bynciau dewisol, ynghyd ag astudiaethau amgylcheddol, daearyddiaeth, a daeareg.
 • TGAU ar radd C/4 neu uwch yn eich pynciau Safon Uwch.
 • 2/3 TGAU arall ar radd C/4 neu uwch
Efallai y bydd Saesneg a/neu fathemateg yn cael eu nodi.

Gallai cymwysterau cyfwerth megis cymhwyster BTEC lefel 3 mewn coedwigaeth a choedyddiaeth, a Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol, fod yn dderbyniol ar gyfer mynediad - gwiriwch wefannau'r colegau/prifysgolion yn ofalus iawn. Mae rhai prifysgolion yn derbyn cymhwyster Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag un cymhwyster Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad bennu terfynau oedran ar gyfer mynediad i waith, addysg neu hyfforddiant, oni bai eu bod yn gallu dangos bod gwir angen am y terfynau hyn.

Sgiliau/profiad

Mae rhai ymgeiswyr wedi ennill y sgiliau a'r wybodaeth berthnasol drwy brofiad fel gweithiwr coedwig, neu drwy weithio mewn maes perthynol, fel coedyddiaeth.

Cyrsiau

Oes nad oes gennych chi'r cymwysterau sydd eu hangen arnoch chi i ddilyn cwrs gradd, gradd sylfaen neu HND, efallai y byddwch yn gallu dilyn un ohonyn nhw ar ôl cwblhau cwrs Mynediad.

Fel arfer, nid oes angen unrhyw gymwysterau i ddechrau ar gwrs mynediad, er y dylech chi wirio manylion cyrsiau unigol.

Fel arfer, bydd prifysgolion a cholegau addysg uwch (AU) yn ystyried ceisiadau gan oedolion nad ydyn nhw'n bodloni'r gofynion mynediad arferol. Dylech chi ddarllen polisi derbyn prifysgolion a cholegau AU unigol.

Mae Prifysgol Cumbria yn cynnig MSc mewn Rheoli Ecosystemau Coedwigoedd drwy ddysgu o bell. Mae Prifysgol Bangor yn cynnig MSc mewn Coedwigaeth drwy ddysgu o bell. Mae'r ddau gwrs wedi'u hachredu gan Sefydliad Siartredig y Coedwigwyr.

Gallwch chi chwilio am gyrsiau perthnasol ar wefan Lantra, y cyngor sgiliau sector ar gyfer y sector seiliedig ar dir a'r amgylchedd.

Ystadegau

 • Mae 9% o bobl mewn galwedigaethau fel coedwigwr yn gweithio'n rhan-amser.
 • Mae 6% yn gweithiooriau hyblyg.

Gwybodaeth Bellach

Lantra

Skills for land-based and environmental industries

Cyfeiriad Lantra House, Stoneleigh Park, Coventry, Warwickshire CV8 2LG

Ffôn 02476 696996

E-bost reception@lantra.co.uk

Gwefan www.lantra.co.uk

City & Guilds Land Based Services

Cyfeiriad Building 500, Abbey Park, Stareton, Warwickshire CV8 2LY

Ffôn 02476 857300

E-bost information@cityandguilds.com

Gwefan www.nptc.org.uk

GreenJobs

E-bost info@greenjobs.co.uk

Gwefan www.greenjobs.co.uk

Earthworks-jobs.com

Gwefan www.earthworks-jobs.com

The Doorway

Timber careers

Gwefan www.thedoorway.org.uk

Department of Agriculture and Rural Development (DARD)

Irish enquiries

Cyfeiriad Dundonald House, Upper Newtownards Road, Ballymiscaw, Belfast BT4 3SB

Ffôn 0300 2007852

E-bost dardhelpline@dardni.gov.uk

Gwefan www.dardni.gov.uk

Forestry Commission

Cyfeiriad 620 Bristol Business Park, Coldharbour Lane, Bristol BS16 1EJ

Ffôn 0117 9066000

E-bost fe.england@forestry.gsi.gov.uk

Gwefan www.forestry.gov.uk

Institute of Chartered Foresters (ICF)

Cyfeiriad 59 George Street, Edinburgh EH2 2JG

Ffôn 0131 2401425

E-bost icf@charteredforesters.org

Gwefan www.charteredforesters.org

Royal Forestry Society (RFS)

Cyfeiriad The Hay Barns, Home Farm Drive, Upton Estate, Banbury OX15 6HU

Ffôn 01295 678588

E-bost rfshq@rfs.org.uk

Gwefan www.rfs.org.uk

Natural England

Cyfeiriad Foundry House, 3 Millsands, Riverside Exchange, Sheffield S3 8NH

Ffôn 0845 6003078

E-bost enquiries@naturalengland.org.uk

Gwefan www.naturalengland.org.uk

Countryside Jobs Service (CJS)

Cyfeiriad The Moorlands, Goathland, Whitby, North Yorkshire YO22 5LZ

Ffôn 01947 896007

E-bost ranger@countryside-jobs.com

Gwefan www.countryside-jobs.com

Chartered Institution of Water and Environmental Management (CIWEM)

Cyfeiriad 15 John Street, London WC1N 2EB

Ffôn 020 7831 3110

E-bost frontofhouse@ciwem.org

Gwefan www.ciwem.org

Countryside Management Association (CMA)

Cyfeiriad Writtle College, Lordship Road, Writtle, Chelmsford, Essex CM1 3RR

Ffôn 01245 424116

E-bost cma@writtle.ac.uk

Gwefan www.countrysidemanagement.org.uk

Forestry Commission Scotland

Scottish enquiries

Cyfeiriad Silvan House, 231 Corstorphine Road, Edinburgh EH12 7AT

Ffôn 0845 3673787

E-bost fcscotland@forestry.gsi.gov.uk

Gwefan www.forestry.gov.uk

Royal Scottish Forestry Society (RSFS)

Scottish enquiries

Cyfeiriad Potholm, Langholm, Dumfriesshire DG13 0NE

Ffôn 01556 640550

E-bost director@rsfs.org

Gwefan www.rsfs.org

Natural Resources Wales

Welsh enquiries

Cyfeiriad Ty Cambria, 29 Newport Road, Cardiff CF24 0TP

Ffôn 0300 0653000

E-bost enquiries@naturalresourceswales.gov.uk

Gwefan naturalresourceswales.gov.uk

Confederation of Forest Industries (ConFor)

Cyfeiriad 59 George Street, Edinburgh EH2 2JG

Ffôn 0131 2401410

Gwefan www.confor.org.uk

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English