Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dyn yn gyrru cynaeafwr trwy goedwig.

  Tynnu canghennau o goed sydd wedi cael eu cwympo, gan ddefnyddio peiriant o'r enw cynaeafwr.

 • Mae dyn, sy'n gwisgo het galed, yn sefyll mewn coedwig wrth ymyl coeden sydd wedi disgyn.

  Mesur coeden sydd wedi cael ei chwympo er mwyn ei thorri'n foncyffion.

 • Mae dyn, sy'n gwisgo het galed, yn sefyll mewn coedwig. Mae'n cwympo coeden gan ddefnyddio llif gadwyn.

  Cwympo coeden gan ddefnyddio llif gadwyn.

 • Mae dyn, sy'n gwisgo het galed, yn sefyll mewn coedwig wrth ymyl coeden sydd wedi disgyn.

  Bwrw golwg ar ardal yn y goedwig lle mae angen teneuo'r coed.

 • Mae dyn yn gosod arwydd i hongian ar ffens bren, wrth ymyl coedwig. Mae'r rhybudd, ' Warning: Forest Operations', ar yr arwydd.

  Gosod arwydd rhybudd wrth ymyl ardal o waith coedwig.

 • Mae dyn yn sefyll mewn cae, ymhlith coed ifanc iawn.

  Monitro coed ifanc am blâu ac afiechydon.

 • Mae dyn yn trwsio postyn ffens mewn cae.

  Trwsio darn o ffens o amgylch ardal gadwraeth.

 • Mae rhywun yn defnyddio craen sydd wedi'i gysylltu wrth dractor er mwyn rhoi boncyffion mewn pentwr.

  Defnyddio peiriannau arbenigol i ychwanegu boncyffion at bentwr o foncyffion.

 • Gweithiwr Coedwig

Gweithiwr Coedwig

Cyflwyniad

Mae gweithwyr coedwig yn cwblhau amrywiaeth o dasgau ymarferol i blannu, cynnal a chadw, a chynaeafu pren mewn ardaloedd coediog. Mae'r gwaith yn cynnwys clirio safleoedd, plannu coed ifanc, tocio a gwneud gwaith cynnal a chadw arall i goed, cwympo coed, chwistrellu pryfleiddiaid, gwaith draenio a chodi ffensys. Mae eu dyletswyddau hefyd yn cynnwys helpu i ddiffodd tanau coedwig, gwaith cadwraeth a gwella mynediad cyhoeddus.

Adwaenir hefyd fel

 • Gweithiwr Pren
 • Crefftwr/Crefftwraig Coedwig

Fideo - Ian: Gweithiwr Coedwig

Fideo - Laura: Crefftwr Coedwig

Gweithgareddau Gwaith

Fel Gweithiwr Coedwig, bydd gennych ystod o waith mewn ardaloedd coediog. Byddwch yn paratoi safleoedd newydd ar gyfer coedwigaeth, gan gynnwys tynnu llwyni, draenio a pharatoi'r tir, a chodi ffensys o amgylch y safle.

Mae rhai Gweithwyr Coedwig yn adeiladu ffyrdd hefyd er mwyn gallu cyrraedd yr ardal goediog a symud at ei thraws.

Byddwch yn plannu ac yn gofalu am goed ifanc, yn rhoi plaladdwyr a phryfleiddiaid, ac yn clirio chwyn er mwyn annog coed i dyfu'n iach.

Mae gwaith cynnal a chadw a gofalu rheolaidd yn cynnwys:

 • Monitro coed am blâu ac afiechydon
 • Torri
 • Cribinio dail
 • Cloddio ffosydd draenio
 • Gofalu am offer
 • Trwsio ffensys

Mae tasgau eraill yn cynnwys chwistrellu, teneuo a chwympo coed. Bydd gweithwyr yn tynnu coeden i lawr pan fydd yn barod i'w chynaeafu neu os yw'n afiach neu'n beryglus. Mae tasgau cynaeafu eraill yn cynnwys llifio pren.

Mae Gweithwyr Coedwig yn defnyddio ystod o offer a pheiriannau soffistigedig, gan gynnwys llifiau cadwyn, tractorau, cynaeafwyr a lorïau.

Gall y gwaith fod yn beryglus, felly mae Gweithwyr Coedwig yn gwisgo dillad amddiffynnol fel esgidiau trwm, menig, mygydau, gogls a harneisiau (pan fyddan nhw'n dringo coed). Mae Gweithwyr Coedwig yn treulio'r rhan fwyaf o'u hamser yn yr awyr agored ym mhob math o dywydd.

Hefyd, byddwch yn helpu i ddiffodd tanau, ac yn cymryd rhan mewn gwaith cadwraeth. Byddwch yn helpu i wella mynediad cyhoeddus lle mae hyn yn cael ei ganiatáu, er enghraifft, drwy glirio llwybrau natur.

Bydd gennych swyddi goruchwyliol. Byddwch yn cyfuno gwaith ymarferol â thasgau fel archebu deunyddiau, cwblhau taflenni amser, arolygu planhigfeydd a chynllunio gwaith.

Gallai darllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg fod o fantais wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I fod yn Weithiwr Coedwig, bydd angen:

 • i chi fwynhau gweithio y tu allan ym mhob math o dywydd.
 • sgiliau ymarferol i ddefnyddio offer llaw a pheiriannau fel llifiau cadwyn.
 • y gallu i ddilyn gweithdrefnau diogelwch.
 • sgiliau cyfathrebu i weithio mewn timau.
 • sgiliau rhif, er enghraifft, ar gyfer cyfrif a mesur.
 • ffitrwydd ac ystwythder corfforol.

Mae nifer gynyddol o Weithwyr Coedwig yn gontractwyr hunangyflogedig. I fod yn hunangyflogedig, mae angen y sgiliau ariannol a threfniadol arnoch i sefydlu a rhedeg eich busnes bach eich hun.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Mae'r cyfraddau cyflog sy’n cael eu rhoi isod yn rhai bras.

 • Gyda phrofiad: £21,000

Oriau gwaith

Byddwch fel arfer yn gweithio 39 awr yr wythnos. Fodd bynnag, efallai y bydd angen i chi ddechrau'n gynnar, gorffen yn hwyr a gweithio ar benwythnosau.

Ble allwn i weithio?

Byddwch yn dod o hyd i waith gyda'r Comisiwn Coedwigaeth, ar ystadau preifat ac â chwmnïau rheoli coedwigoedd.

Mae cyfleoedd i Weithwyr Coedwig yn codi mewn rhanbarthau o'r DU sydd â choedwigoedd masnachol mawr, fel Cymru, yr Alban a gogledd Lloegr.

Hunangyflogaeth

Mae cyfleoedd i Weithwyr Coedwig fod yn gontractwyr hunangyflogedig. Yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf, bu symudiad tuag at y ffordd hon o weithio.

Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu?

Mae swyddi'n cael eu hysbysebu mewn papurau newydd lleol, yn y Ganolfan Byd Gwaith, ar wefan Dod o Hyd i Swydd, ac ar wefannau'r Comisiwn Coedwigaeth. Mae GreenJobs yn hysbysfwrdd swyddi sydd wedi'i anelu at bobl sydd â diddordeb mewn gyrfaoedd gwyrdd: www.greenjobs.co.uk/browse-jobs/forestry-jobs/

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Nid oes unrhyw ofynion penodol ar gyfer y swydd hon. Mae hyfforddiant yn cael ei roi yn y gwaith, gan arwain at gymwysterau galwedigaethol neu ddyfarniadau sgiliau crefft.

Mae Prentisiaeth Lefel Canolradd yn fan cychwyn da. Darllenwch ein herthygl wybodaeth, 'Prentisiaethau – Sut rydw i'n gwneud cais', i gael manylion am wneud cais am brentisiaeth.

Mae rhai cyflogwyr yn galluogi Gweithwyr Coedwig i astudio'n rhan-amser yn y coleg am gymwysterau perthnasol, er enghraifft, drwy eu rhyddhau am ddiwrnod neu am gyfnod. Mae hefyd yn bosibl dilyn cwrs coleg amser llawn cyn chwilio am swydd.

Mae amrywiaeth o gymwysterau BTEC a City and Guilds galwedigaethol ar gael a gallent eich helpu chi i gael swydd - gweler isod am ragor o fanylion.

Gallech chi geisio ennill profiad gwaith perthnasol cyn dechrau drwy gysylltu â chontractwyr cynnal a chadw coedwigoedd, planhigfeydd coed a llwyni lleol, awdurdodau parciau a meddygon coed, er enghraifft.

Hyfforddiant

Mae angen i Weithwyr Coedwig weithio tuag at Ddyfarniadau, Tystysgrifau neu Ddiplomâu Gwasanaethau Tir City & Guilds mewn meysydd fel defnyddio llifiau cadwyn a chwistrellu plaladdwyr cemegol.

Mae hyfforddiant sy'n arwain at asesiad ar gael drwy golegau a hyfforddwyr annibynnol sydd wedi'u cofrestru â Dyfarniadau Lantra (Lantra yw'r cyngor sgiliau sector ar gyfer diwydiannau'r tir), neu Wasanaethau Tir City & Guilds.

Efallai y byddwch yn gallu cwblhau Diplomâu mewn Coed a Phren yn y Gwaith (lefelau 2 a 3).

Profiad Gwaith Byddai profiad blaenorol mewn swydd garddwriaeth neu amaethyddiaeth yn ddefnyddiol, neu brofiad o faes arall sy'n cynnwys defnyddio offer a pheiriannau.

Dilyniant

Gyda mwy o brofiad a chymwysterau, gallwch symud ymlaen i swydd oruchwylio neu reoli. Yn fwyfwy, mae'r diwydiant coedwigaeth yn defnyddio contractwyr hunangyflogedig ar gyfer gwaith coedwig, felly efallai y gallech chi sefydlu a rhedeg eich busnes eich hun.

Cymwysterau

Er nad oes angen unrhyw gymwysterau addysgol i ddechrau yn y swydd hon fel arfer, mae TGAU mewn pynciau gwyddoniaeth, Saesneg a mathemateg, neu gymwysterau cyfwerth, yn ddefnyddiol. Fel arfer, i gael eich derbyn ar Brentisiaeth Lefel Ganolradd, bydd arnoch angen o leiaf 2 TGAU gradd C/4 neu uwch, gan gynnwys efallai Saesneg a mathemateg. Mae'r cyrsiau coleg perthnasol yn cynnwys:

 • BTEC lefel 2 - cefn gwlad a'r amgylchedd (sy'n cynnwys uned ymarferol ar sgiliau coedwigaeth, yn ogystal ag unedau perthnasol eraill).
 • City and Guilds lefel 2 a lefel 3 - coedwigaeth a choedyddiaeth.
 • BTEC lefel 3 - mewn coedwigaeth a choedyddiaeth
 • tystysgrif y Gymdeithas Goedwigaeth Frenhinol (RFS) mewn coedyddiaeth.
Nid oes unrhyw ofynion academaidd ar gyfer dilyn cymhwyster BTEC Lefel 2. Fel arfer, mae angen 4 TGAU (A*-C neu 9-4), yn aml yn cynnwys pynciau gwyddoniaeth, neu gymhwyster lefel 2.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad bennu terfynau oedran ar gyfer mynediad i waith, addysg neu hyfforddiant, oni bai eu bod yn gallu dangos bod gwir angen am y terfynau hyn.

Sgiliau/profiad

Mae rhai dechreuwyr wedi ennill sgiliau perthnasol drwy brofiad, er enghraifft, mewn amaethyddiaeth neu garddwriaeth neu faes arall sy'n cynnwys defnyddio offer a pheiriannau.

Cyrsiau

Fel arfer, bydd colegau'n ystyried ceisiadau gan oedolion nad ydyn nhw'n bodloni eu gofynion mynediad arferol. Dylech chi wirio polisi derbyn colegau unigol.

Mae'r Coleg Garddwriaeth Gohebol (HCC) yn cynnig Tystysgrif mewn Astudiaethau Coedyddiaeth drwy ddysgu o bell.

Mae Coleg Myerscough yn cynnig gradd sylfaen mewn Coedyddiaeth drwy ddysgu o bell. Ar ôl hyn, gallwch chi ddilyn cwrs ychwanegol am flwyddyn i ennill gradd lawn, hefyd drwy ddysgu o bell.

Mae hefyd yn bosibl cael swydd a hyfforddiant drwy Brentisiaeth Lefel Canolradd neu Brentisiaeth Lefel Uwch mewn Coed a Phren.

Ystadegau

 • Mae 52% o bobl mewn galwedigaethau fel gweithiwr coedwig yn hunangyflogedig.

Gwybodaeth Bellach

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

Skills Development Scotland - Modern Apprenticeships

Ffôn 0800 9178000

E-bost info@skillsdevelopmentscotland.co.uk

Gwefan www.myworldofwork.co.uk/modernapprenticeships

Lantra

Skills for land-based and environmental industries

Cyfeiriad Lantra House, Stoneleigh Park, Coventry, Warwickshire CV8 2LG

Ffôn 02476 696996

E-bost reception@lantra.co.uk

Gwefan www.lantra.co.uk

City & Guilds Land Based Services

Cyfeiriad Building 500, Abbey Park, Stareton, Warwickshire CV8 2LY

Ffôn 02476 857300

E-bost information@cityandguilds.com

Gwefan www.nptc.org.uk

GreenJobs

E-bost info@greenjobs.co.uk

Gwefan www.greenjobs.co.uk

The Doorway

Timber careers

Gwefan www.thedoorway.org.uk

Horticultural Correspondence College (HCC)

Cyfeiriad Fiveways House, Westwells Road, Hawthorn, Corsham SN13 9RG

Ffôn 01225 816700

Gwefan www.hccollege.co.uk

Department of Agriculture and Rural Development (DARD)

Irish enquiries

Cyfeiriad Dundonald House, Upper Newtownards Road, Ballymiscaw, Belfast BT4 3SB

Ffôn 0300 2007852

E-bost dardhelpline@dardni.gov.uk

Gwefan www.dardni.gov.uk

Forestry Commission

Cyfeiriad 620 Bristol Business Park, Coldharbour Lane, Bristol BS16 1EJ

Ffôn 0117 9066000

E-bost fe.england@forestry.gsi.gov.uk

Gwefan www.forestry.gov.uk

Institute of Chartered Foresters (ICF)

Cyfeiriad 59 George Street, Edinburgh EH2 2JG

Ffôn 0131 2401425

E-bost icf@charteredforesters.org

Gwefan www.charteredforesters.org

Royal Forestry Society (RFS)

Cyfeiriad The Hay Barns, Home Farm Drive, Upton Estate, Banbury OX15 6HU

Ffôn 01295 678588

E-bost rfshq@rfs.org.uk

Gwefan www.rfs.org.uk

Natural England

Cyfeiriad Foundry House, 3 Millsands, Riverside Exchange, Sheffield S3 8NH

Ffôn 0845 6003078

E-bost enquiries@naturalengland.org.uk

Gwefan www.naturalengland.org.uk

Countryside Jobs Service (CJS)

Cyfeiriad The Moorlands, Goathland, Whitby, North Yorkshire YO22 5LZ

Ffôn 01947 896007

E-bost ranger@countryside-jobs.com

Gwefan www.countryside-jobs.com

Chartered Institution of Water and Environmental Management (CIWEM)

Cyfeiriad 15 John Street, London WC1N 2EB

Ffôn 020 7831 3110

E-bost frontofhouse@ciwem.org

Gwefan www.ciwem.org

Countryside Management Association (CMA)

Cyfeiriad Writtle College, Lordship Road, Writtle, Chelmsford, Essex CM1 3RR

Ffôn 01245 424116

E-bost cma@writtle.ac.uk

Gwefan www.countrysidemanagement.org.uk

Forestry Commission Scotland

Scottish enquiries

Cyfeiriad Silvan House, 231 Corstorphine Road, Edinburgh EH12 7AT

Ffôn 0845 3673787

E-bost fcscotland@forestry.gsi.gov.uk

Gwefan www.forestry.gov.uk

Royal Scottish Forestry Society (RSFS)

Scottish enquiries

Cyfeiriad Potholm, Langholm, Dumfriesshire DG13 0NE

Ffôn 01556 640550

E-bost director@rsfs.org

Gwefan www.rsfs.org

Natural Resources Wales

Welsh enquiries

Cyfeiriad Ty Cambria, 29 Newport Road, Cardiff CF24 0TP

Ffôn 0300 0653000

E-bost enquiries@naturalresourceswales.gov.uk

Gwefan naturalresourceswales.gov.uk

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English