Peiriannydd Systemau

Cyflwyniad

Mae peirianwyr systemau’n dylunio, yn datblygu ac yn gwella systemau peirianneg. Maen nhw’n gweithio ar y system gyfan, ac efallai y byddan nhw’n ymwneud â phob agwedd ar y gwaith dylunio, datblygu, integreiddio, gweithgynhyrchu a marchnata. Mae angen iddyn nhw fod â gwybodaeth eang am beirianneg a rhaid iddyn nhw allu llywio datblygiad y system drwy bob cam.

Fideo - Jessica: Peiriannydd Systemau

Gweithgareddau Gwaith

Mae systemau peirianneg modern yn fawr ac yn gymhleth. Maen nhw’n cynnwys rhwydweithiau telegyfathrebu, systemau amddiffyn, systemau rheolaeth trafnidiaeth awyr a gweithfeydd gweithgynhyrchu. Mae’r holl systemau wedi’u ffurfio o flociau adeiladu wedi’u cysylltu â’i gilydd, boed yn dynn neu’n llac.

Fel Peirianydd Systemau, byddwch yn gyfrifol am sicrhau bod y system gyfan yn rhedeg yn ddi-drafferth. Byddwch yn ymwneud â'r canlynol:

 • Ymchwilio a dylunio
 • Gweithgynhyrchu
 • Atgyweirio
 • Cynnal a chadw
 • Marchnata

Nid dim ond gwybodaeth am feysydd gwahanol o beirianneg yw peirianneg systemau – mae’n ymwneud â gwneud i systemau weithio drwy ystyried yr holl ffactorau sydd ynghlwm. Mae’r rhain yn cynnwys gofynion a thargedau, datblygiad systemau dros amser, y prosesau a’r dulliau sydd ynghlwm, yn ogystal ag ystyriaethau economaidd, diogelwch, ansawdd ac ystyriaethau amgylcheddol. Mae angen i chi ysgrifennu adroddiadau sy’n rhestru'r adnoddau y mae eu hangen, gan gynnwys pobl, peiriannau, technoleg a chyllid.

Gallai Peirianwyr Systemau fod â gwybodaeth fanwl am un maes arbenigol, er ei fod yn hanfodol i chi fod â gwybodaeth eang am nifer o bynciau, fel electroneg, mecaneg, ergonomeg a meddalwedd gyfrifiadurol.

Mae system beirianneg nodweddiadol yn golygu bod nifer o fathau gwahanol o Beirianwyr yn gweithio gyda’i gilydd fel tîm; rhaid i chi allu deall a chefnogi gwaith pob aelod gwahanol o’r tîm.

Mae angen i chi fod â gwybodaeth eang oherwydd byddwch yn aml yn rheoli prosiectau; gallai hyn gynnwys arwain timau sy'n cynnwys Peirianwyr o gefndiroedd gwahanol.

Mae Peirianwyr Systemau’n defnyddio systemau cynllunio drwy gymorth cyfrifiadur (CAD) i gynhyrchu modelau cyfrifiadurol o systemau gweithio.

Rhaid i chi ddeall safbwynt y gweithgynhyrchydd a’r gweithredwr. Gallai Peirianwyr Systemau weithio gydag adrannau gwerthiant a marchnata hefyd.

Gallai darllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg fod o fantais wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

Er mwyn bod yn Beiriannydd Systemau, byddwch angen:

 • mwynhau datrys problemau drwy gymryd trosolwg ac edrych ar yr holl ffactorau gwahanol sydd ynghlwm.
 • gwybodaeth eang am beirianneg.
 • y gallu i ddeall lluniadau a diagramau technegol.
 • sgiliau cyfrifiadurol.
 • bod yn drefnus ac yn greadigol.
 • ymagwedd resymegol at eich gwaith.
 • sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu da, gan y byddwch yn debygol o weithio gydag amrywiaeth eang o bobl.
 • sgiliau trefnu da, er enghraifft, i gynllunio prosiectau.
 • y gallu i weithio’n annibynnol ac mewn tîm.
 • sgiliau ysgrifenedig da, er enghraifft, i greu adroddiadau.

Os oes gennych sgiliau arwain, byddai’r rhain yn ddefnyddiol iawn hefyd. Efallai y bydd arnoch angen gwybodaeth am weithdrefnau diogelwch a gofynion cyfreithiol hefyd.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Cyfraddau cyflog bras yw'r cyfraddau isod.

 • Cychwynnol: £33,500 - £37,000
 • Gyda phrofiad: £41,000 - £50,000
 • Safleoedd uwch: £55,500 - £62,000

Oriau gwaith

Mae’r rhan fwyaf o Beirianwyr Systemau’n gweithio tua 35-40 awr yr wythnos, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Fodd bynnag, efallai y bydd dechrau’n gynnar, gorffen yn hwyr a rhywfaint o waith ar benwythnosau yn ofynnol, yn enwedig wrth agosáu at derfynau amser.

Ble allwn i weithio?

Y cyflogwyr mawr yw’r rheiny ym maes peirianneg awyrenegol, peirianneg modurol a pheirianneg amddiffyn. Fodd bynnag, mae Peirianwyr Systemau hefyd yn gweithio i gwmnïau yn y diwydiannau canlynol:

 • gweithgynhyrchu
 • egni
 • cyfathrebu
 • adeiladu
 • cyfrifiaduro
 • trafnidiaeth
 • cemegol
 • dwr
 • roboteg
 • y diwydiant morol ac ar y môr
 • adrannau’r llywodraeth

Mae cyfleoedd ar gyfer Peirianwyr Systemau’n codi mewn trefi a dinasoedd ledled y DU.

Hunangyflogaeth

Mae cyfleoedd yn codi i Beirianwyr Systemau weithio fel ymgynghorwyr annibynnol neu mewn partneriaeth ag arbenigwyr eraill mewn ymarfer proffesiynol.

Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu?

Mae swyddi'n cael eu hysbysebu mewn papurau newydd lleol/cenedlaethol, cyhoeddiadau’r diwydiant masnach, yn y Ganolfan Byd Gwaith ac ar y wefan Dod o Hyd i Swydd>.

Mae modd dod o hyd i swyddi hefyd drwy asiantaethau recriwtio peirianneg arbenigol, hysbysfyrddau swyddi ar y we a gwefannau cyrff peirianneg proffesiynol. Mae GreenJobs yn hysbysfwrdd swyddi sydd wedi'i anelu at bobl sydd â diddordeb mewn gyrfaoedd gwyrdd: www.greenjobs.co.uk/browse-jobs/engineering/

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Fel arfer, y ffordd o ddod yn Beiriannydd Systemau yw drwy radd, gradd sylfaen neu HND perthnasol mewn peirianneg.

Ffordd wych o ddechrau ar yr yrfa hon yw trwy interniaeth. Darllenwch ein herthygl wybodaeth ar 'Interniaethau', am ragor o fanylion.

Mae Prentisiaeth Lefel Uwch neu Brentisiaeth Gradd yn fan cychwyn da. Darllenwch ein herthygl wybodaeth, 'Prentisiaethau – Sut rydw i'n gwneud cais', i gael rhagor o fanylion am wneud cais am brentisiaeth.

Mae rhai cyrsiau peirianneg systemau arbenigol ar gael hefyd, mewn nifer bach o brifysgolion ar draws y wlad.

Mae’n hanfodol gwirio gwefannau colegau/prifysgolion yn ofalus i wneud yn siwr eich bod yn dewis cwrs sy’n briodol i’r gangen o beirianneg rydych chi am ei dilyn.

Hyfforddiant

Mae rhai graddedigion yn ymuno â chynlluniau hyfforddi graddedig, sy’n cynnig hyfforddiant a dysgu strwythuredig.

Yn dibynnu ar lefel eich mynediad, mae peirianwyr yn gallu ennill statws proffesiynol Peiriannydd Siartredig (CEng) neu Beiriannydd Corfforedig (IEng). Mae’r ddau statws yn uchel eu parch gan gyflogwyr drwy’r diwydiant cyfan.

I gofrestru fel CEng neu fel IEng, rhaid i chi ymuno â sefydliad peirianneg proffesiynol perthnasol sydd wedi’i drwyddedu gan y Cyngor Peirianneg.

I fod yn CEng neu’n IEng, mae angen i chi ddangos y cymhwysedd a’r ymroddiad priodol. Mae’r safonau ar gyfer hyn wedi’u nodi yn nogfen UK-SPEC y Cyngor Peirianneg. Rydych chi’n gallu lawrlwytho’r ddogfen hon o wefan y Sefydliad.

Mae UK-SPEC a’r sefydliad peirianneg rydych chi wedi ymuno ag ef yn gallu dweud wrthych ba gymwysterau sydd wedi’u hachredu neu’u cymeradwyo tuag at statws CEng neu IEng. Bydd eich sefydliad peirianneg hefyd yn rhoi cyngor i chi ar eich cais, ac yn ei brosesu.

Ymhlith y llwybrau tuag at statws CEng mae cwblhau:

 • gradd anrhydedd achrededig mewn peirianneg neu dechnoleg, a naill ai gradd meistr neu ddoethuriaeth peirianneg (EngD) briodol wedi’i hachredu gan sefydliad peirianneg proffesiynol, neu ddysgu pellach priodol ar lefel meistr.
 • neu, radd MEng integredig ac achrededig.

Ymhlith y llwybrau tuag at statws IEng mae cwblhau:

 • gradd baglor neu radd anrhydedd achrededig mewn peirianneg neu dechnoleg.
 • neu, HNC, HND neu radd sylfaen mewn peirianneg neu dechnoleg, yn ogystal â dysgu pellach priodol ar lefel gradd.
 • neu, NVQ lefel 4, sydd wedi’i gymeradwyo gan sefydliad peirianneg trwyddedig.

Fodd bynnag, gallwch dal ddod yn CEng neu’n IEng os nad oes gennych y cymwysterau academaidd hyn. Mae rhagor o wybodaeth am y broses asesu i’w chael yn UK-SPEC.

Profiad Gwaith Byddai profiad blaenorol mewn swydd peirianneg (er enghraifft trydanol, cemegol, telegyfathrebu, awyrenegol, mecanyddol) yn ddefnyddiol ar gyfer yr yrfa hon. Byddai profiad o ddefnyddio dylunio drwy gymorth cyfrifiadur yn ddefnyddiol iawn hefyd.

Dilyniant

Yn dibynnu ar y cymhwyster, mae Peirianwyr Systemau yn gallu datblygu drwy gymryd mwy o gyfrifoldeb am reoli prosiectau peirianneg a thimau o Beirianwyr.

Mae rhai Peirianwyr yn dewis mynd yn hunangyflogedig neu’n cymryd gwaith cytundeb fel peiriannydd llawrydd.

Cymwysterau

I gael lle ar Brentisiaeth Lefel Uwch, bydd arnoch angen o leiaf ddau gymhwyster Safon Uwch, neu Brentisiaeth Uwch. I gael lle ar Brentisiaeth Gradd, bydd arnoch angen o leiaf 2 gymhwyster Safon Uwch fel arfer. I gael mynediad i gwrs gradd mewn peirianneg systemau, yr hyn sy’n ofynnol fel arfer yw:

 • 2/3 Safon Uwch
 • TGAU yn eich pynciau Safon Uwch ar radd C/4 neu uwch
 • 2/3 TGAU pellach ar radd C/4 neu uwch
 • Mae Mathemateg ac un pwnc gwyddonol (Ffiseg yn aml) yn ofynnol fel arfer ar lefel Safon Uwch
 • Mae Saesneg, Mathemateg a phwnc gwyddonol yn ofynnol fel arfer ar lefel TGAU ar radd C/4 neu uwch.
Mae cymwysterau eraill ar gael, megis:

 • BTEC Lefel 3 - Systemau Cyfrifiaduron a Chymorth Rhwydwaith
 • City and Guilds Lefel 2 a 3 - Systemau ac Egwyddorion TGCh
 • Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol.
Mae rhai prifysgolion yn derbyn cymhwyster Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag un cymhwyster Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae’n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad osod terfynau oedran ar gyfer cael mynediad i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant, oni bai y gallan nhw ddangos bod gwir angen cael y terfynau hyn.

Cyrsiau

Os nad oes gennych y cymwysterau y mae eu hangen i gael mynediad i’ch gradd neu gwrs HND dewisol, efallai mai cwrs Mynediad coleg neu brifysgol (e.e. Mynediad i Beirianneg) yw’r ffordd i mewn.

Mae’r cyrsiau hyn wedi’u cynllunio i bobl nad ydyn nhw wedi dilyn y llwybrau arferol i mewn i addysg uwch. Does dim angen cymwysterau ffurfiol fel arfer, ond dylech wirio hyn gyda cholegau unigol.

Dysgu o bell

Mae llawer o sefydliadau yn cynnig cymwysterau peirianneg ar lefel israddedig ac ôl-raddedig drwy ddysgu o bell.

Hyfforddiant

Mae gwybodaeth am lwybrau i gofrestru fel Peiriannydd Siartredig (CEng) neu Gorfforedig (IEng) i’w gweld ar wefan y Cyngor Peirianneg.

Nawdd

Mae nawdd ar gyfer astudio ar lefel addysg uwch mewn systemau peirianneg ar gael gan y cwmnïau peirianneg a gweithgynhyrchu mwy o faint.

Arian

Mae arian ar gyfer astudio’n ôl-raddedig ar gael drwy brifysgolion o’r Cyngor Ymchwil Peirianneg a’r Gwyddorau Ffisegol (EPSRC).

Ystadegau

 • Mae 10% o beirianwyr systemau yn hunan-gyflogedig.
 • Mae 2% yn gweithio’n rhan-amser.
 • Mae 23% yn gweithio oriau hyblyg.
 • Mae 4% o weithwyr yn gweithio dros dro.

Gwybodaeth Bellach

Sefydliadau Proffesiynol Mae gan sefydliadau proffesiynol y rolau canlynol:

 • Cefnogi eu haelodau.
 • Amddiffyn y cyhoedd drwy gadw safonau uchel yn eu proffesiynau.

I gael rhagor o wybodaeth am y sefydliad(au) sy’n berthnasol i’r yrfa hon, mae rhestr o gysylltiadau isod.

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

LGjobs

Local government vacancies

Gwefan www.lgjobs.com

myjobscotland: Scottish local government vacancies

Scottish enquiries

E-bost myjobscotland@cosla.gov.uk

Gwefan www.myjobscotland.gov.uk

Semta

Skills for science, engineering and manufacturing technologies

Cyfeiriad 14 Upton Road, Watford, Hertfordshire WD18 0JT

Ffôn 0845 6439001

E-bost customerservices@semta.org.uk

Gwefan www.semta.org.uk

The Engineer

Engineering technology news

E-bost customerservices@theengineer.co.uk

Gwefan www.theengineer.co.uk

Tomorrow's Engineers

Publisher: EngineeringUK and Royal Academy of Engineering

E-bost contactus@tomorrowsengineers.org.uk

Gwefan www.tomorrowsengineers.org.uk

Engineer Jobs

Publisher: Venture Marketing Group

E-bost ner@vmgl.com

Gwefan www.engineerjobs.co.uk

Getting into Engineering Courses

Author: James Burnett Publisher: Trotman

Gwefan www.mpw.ac.uk/university-guides/getting-into/engineering-courses/

Scottish Engineering

Scottish enquiries

Cyfeiriad 105 West George Street, Glasgow G2 1QL

Ffôn 0141 2213181

E-bost consult@scottishengineering.org.uk

Gwefan www.scottishengineering.org.uk

Engineering Council

Cyfeiriad 246 High Holborn, London WC1V 7EX

Ffôn 020 3206 0500

Gwefan www.engc.org.uk

Engineering Training Council Northern Ireland (ETC NI)

Irish enquiries

Cyfeiriad Sketrick House, Ards Business Park, Jubilee Road, Newtownards BT23 4YH

Ffôn 028 9182 2377

E-bost info@etcni.org.uk

Gwefan www.etcni.org.uk

Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC)

Cyfeiriad Polaris House, North Star Avenue, Swindon SN2 1ET

Ffôn 01793 444000

Gwefan www.epsrc.ac.uk

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English