Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae menyw, sy'n gwisgo cot wen labordy, yn cynnal arbrawf mewn labordy.

  Mae technegwyr bwyd yn gweithio i weithgynhyrchwyr bwyd. Maen nhw'n gweithio mewn labordy fel arfer.

 • Mae menyw, sy'n gwisgo cot wen labordy, yn arllwys hylif o botel fawr blastig i mewn i jar lai o faint.

  Gall rhai cynhwysion sylfaenol gael eu storio mewn swmp.

 • Mae menyw, sy'n gwisgo cot wen labordy, yn cynnal arbrawf mewn labordy.

  Mae cofnodion yn cael eu cadw o arbrofion a chanlyniadau. Gallai'r rhain gael eu trosglwyddo i gyfrifiadur yn ddiweddarach.

 • Mae menyw, sy'n gwisgo cot wen labordy, yn cynnal arbrawf mewn labordy.

  Maen nhw'n defnyddio profion cemegol ac offer cyfrifiadurol i brofi cynhyrchion bwyd.

 • Mae menyw, sy'n gwisgo cot wen labordy, yn cynnal arbrawf mewn labordy.

  Mae samplau'n cael eu cymryd a'u dadansoddi. Fe allai technegwyr bwyd weithio ar eu pennau eu hunain neu mewn timau.

 • Technegydd Bwyd

Technegydd Bwyd

Cyflwyniad

Mae technegwyr bwyd yn helpu gwyddonwyr/technolegwyr bwyd i ddatblygu cynhyrchion bwyd. Maen nhw’n profi diogelwch ac ansawdd defnyddiau crai a chynhyrchion gorffenedig, yn ogystal â phrofi technegau pecynnu, prosesu a storio. Mae technegwyr yn gyfrifol am redeg y labordy o ddydd i ddydd, ac efallai y byddan nhw hefyd yn helpu yn y gwaith o ymchwilio i gynhyrchu a datblygu cynhyrchion newydd.

Fideo - Alison: Technegydd Bwyd

Fideo - Lee-Anna: Cydlynydd Cynnyrch Llaeth

Fideo - Katherine: Technegydd Labordy

Gweithgareddau Gwaith

Fel Technegydd Bwyd, byddwch yn gwneud yn siwr bod bwyd yn ddiogel ac o ansawdd da. Byddwch yn gwneud hyn drwy brofi’r bwyd ar gamau gwahanol yn y broses gynhyrchu, a hefyd pan mae’r cynnyrch wedi’i orffen.

Mae’r profion hyn yn gallu cael eu cynnal i ddarganfod halogiad cemegol neu bresenoldeb micro-organebau sy’n achosi afiechydon gwenwyn bwyd fel Salmonella ac E.coli. Byddwch yn defnyddio gweithdrefn drylwyr iawn o’r enw Dadansoddi Peryglon a Phwynt Rheoli Critigol (HACCP). Mae hyn yn golygu eich bod yn gallu adnabod problemau yn ystod pob cam o’r cynhyrchu, a chymryd camau i wneud yn siwr bod y bwyd yn ddiogel.

Mae Technegwyr yn gallu defnyddio peiriannau profi wedi’u hawtomeiddio i gynnal miloedd o brofion yn gyflym iawn, ac yn defnyddio cyfrifiaduron i gofnodi a dadansoddi eu canlyniadau. Mae profion eraill yn gallu cymryd mwy o amser, er enghraifft, gwneud arsylwadau gofalus gyda microsgopau electron.

Mae Technegwyr yn profi am flas, lliw a chynnwys maeth (gan gynnwys braster, protein, siwgr a fitaminau). Byddwch yn profi prosesau fel cymysgu, gwresogi, oeri a rhewi, gan sicrhau bod y bwyd yn cael ei brosesu a’i storio ar y tymheredd cywir.

Mae Technegwyr hefyd yn profi’r defnyddiau ar gyfer pecynnu’r bwyd, er mwyn gwneud yn siwr eu bod yn cyrraedd safonau cenedlaethol ac Ewropeaidd ar gyfer diogelwch ac ansawdd.

Mewn gwaith ymchwilio a datblygu, byddwch yn profi defnyddiau crai a thechnegau prosesu i helpu Gwyddonwyr/Technolegwyr i wneud cynhyrchion bwyd newydd neu ddod o hyd i ffyrdd o wella cynhyrchion sy’n bodoli’n barod.

Heblaw am gynhyrchion newydd fel pethau llysieuol yn lle cig, gallech fod yn gweithio ar gyffeithyddion, lliwiau a blasau newydd.

Mae Technegwyr Bwyd yn treulio llawer o’u hamser yn y labordy. Fodd bynnag, gallwch hefyd dreulio llawer o amser yn ymweld â llawr y ffatri, er enghraifft, i gymryd samplau neu i fonitro a phrofi prosesau cynhyrchu.

Mae Technegwyr yn gorfod sicrhau hylendid bwyd a hefyd yn gorfod amddiffyn eu hunain rhag cemegion allai fod yn beryglus sy’n cael eu defnyddio wrth gynhyrchu neu brofi. Am y rhesymau hyn, byddwch yn gwisgo dillad amddiffynnol fel hetiau, menig, rhwydau gwallt a chotiau gwyn.

Gallai darllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg fod o fantais wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I fod yn Dechnegydd Bwyd, byddwch angen:

 • diddordeb mewn gwyddoniaeth, gan gynnwys egwyddorion prosesu bwyd a chyffeithio, maeth a hylendid.
 • meddwl ymchwilgar a sgiliau datrys problemau.
 • sgiliau arsylwi cadarn a dull trylwyr, rhesymegol o weithio.
 • sgiliau rhif da i gofnodi ac arddangos canlyniadau profion.
 • agwedd gyfrifol.
 • sylw i fanylder a’r gallu i ddilyn gweithdrefnau.
 • sgiliau cyfathrebu da i weithio mewn timau ac egluro eich canlyniadau i eraill.
 • y gallu i ddefnyddio amrywiaeth o offer a thechnoleg.
 • sgiliau cyfrifiadurol i gofnodi a dadansoddi canlyniadau.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Mae’r cyfraddau cyflog sy’n cael eu rhoi isod yn rhai bras.

 • Cychwynnol: £17,000 - £18,000
 • Gyda phrofiad: £19,000 - £22,000
 • Safleoedd uwch: £24,500 - £27,500

Oriau gwaith

Fel arfer, byddwch yn gweithio 39 awr yr wythnos, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Efallai y bydd angen i’r rhai sy’n gweithio mewn amgylchedd cynhyrchu weithio shifftiau a gweithio ar benwythnosau.

Ble gallwn i weithio?

Mae cyflogwyr yn gwmnïau yn y diwydiant bwyd a diod, mewn trefi a dinasoedd ledled y DU.

Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu?

Mae swyddi'n cael eu hysbysebu ar hysbysfyrddau swyddi y diwydiant bwyd a recriwtio cyffredinol, mewn papurau newydd lleol, yn y Ganolfan Byd Gwaith ac ar wefan Dod o Hyd i Swydd.

Mae GreenJobs yn hysbysfwrdd swyddi sydd wedi'i anelu at bobl sydd â diddordeb mewn gyrfaoedd gwyrdd: www.greenjobs.co.uk/browse-jobs/organic-jobs/

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

I ddod yn Dechnegydd Bwyd, bydd angen i chi naill ai gwblhau cwrs llawn-amser perthnasol cyn chwilio am gyflogaeth, neu ddod o hyd i swydd hyfforddai lle bydd hyfforddiant rhan-amser yn cael ei ddarparu.

Mae’n bosibl cael mynediad fel hyfforddai gyda chymwysterau TGAU (pedwar fel arfer ar raddau 9 - 4 / A*-C, gan gynnwys Saesneg, Mathemateg a phwnc gwyddonol) a hyfforddi yn y gwaith.

Mae cyrsiau llawn-amser yn cynnwys Safon Uwch (er enghraifft, mewn pynciau gwyddonol neu Ddylunio a Thechnoleg – Technoleg Bwyd) a Chymwysterau Cenedlaethol lefel 3 Edexcel (BTEC) perthnasol.

Efallai y gallwch chi gael mynediad a hyfforddi drwy Brentisiaeth Lefel Uwch mewn Bwyd a Diod. Darllenwch ein herthygl wybodaeth, 'Prentisiaethau – Sut rydw i'n gwneud cais', i gael rhagor o fanylion am wneud cais am brentisiaeth.

Hyfforddiant

Mae rhai cyflogwyr yn rhoi cyfle i hyfforddeion astudio’n rhan-amser, er enghraifft, drwy ddiwrnodau astudio, ar gyfer cymhwyster perthnasol fel Cymhwyster Cenedlaethol lefel 3 Edexcel (BTEC) neu HNC.

Gallai fod yn bosibl hefyd i dechnegwyr bwyd weithio tuag at Ddyfarniadau, Tystysgrifau a Diplomâu ar gyfer Hyfedredd mewn Rhagoriaeth Gweithgynhyrchu Bwyd (lefelau 2-4), neu gymhwyster fel:

 • Tystysgrif NVQ Lefel 2 neu Ddiploma NVQ lefel 3 mewn Gweithgareddau Labordy a Gweithgareddau Technegol Cysylltiedig.
 • Diploma NVQ Lefel 2/3 mewn Gwyddoniaeth Labordy.
 • Tystysgrif Lefel 2/3 PAA/VQSET mewn Gweithrediadau Labordy.

Profiad Gwaith Mae rhai pobl sy'n dechrau ar y gwaith hwn wedi datblygu sgiliau yn y diwydiant bwyd a diod, er enghraifft ym maes gweithgynhyrchu neu brosesu bwyd. Dilyniant

Gallech ddatblygu i swydd oruchwyliol neu swydd arweinydd tîm.

Mae rhai cwmnïau yn galluogi Technegwyr Bwyd profiadol i ddod yn Dechnolegwyr Bwyd drwy astudio’n rhan-amser, er enghraifft, drwy wneud HNC, gradd sylfaen neu radd ar sail diwrnodau astudio.

Cymwysterau

Fel arfer, y gofynion mynediad ar gyfer swydd hyfforddai yw 4 TGAU 9 - 4 (A*-C), gan gynnwys Saesneg, mathemateg a phwnc gwyddonol, neu gymwysterau cywerth. Mae gan nifer o’r rhai sy’n cael mynediad gymwysterau Safon Uwch neu gymwysterau cywerth.

Mae rhai prifysgolion yn derbyn cymhwyster Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag un Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae’n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad osod terfynau oedran ar gyfer cael mynediad i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant, oni bai y gallan nhw ddangos bod gwir angen cael y terfynau hyn.

Sgiliau

Mae rhai sy’n dechrau yn y maes wedi datblygu sgiliau yn y diwydiant bwyd a diod, er enghraifft, ym maes gweithgynhyrchu neu brosesu bwyd.

Hyfforddiant a chyrsiau

Fel arfer, bydd colegau’n ystyried ceisiadau gan oedolion nad ydyn nhw’n bodloni’u gofynion mynediad arferol. Dylech chi wirio polisïau mynediad colegau unigol.

Efallai bod Prentisiaethau Lefel Uwch mewn Bwyd a Diod ar gael yn eich ardal chi.

Ystadegau

 • Mae 8% o bobl mewn swyddi fel technegydd bwyd yn gweithio’n rhan-amser.
 • Mae 20% yn gweithio oriau hyblyg.

Gwybodaeth Bellach

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

Skills Development Scotland - Modern Apprenticeships

Ffôn 0800 9178000

E-bost info@skillsdevelopmentscotland.co.uk

Gwefan www.myworldofwork.co.uk/modernapprenticeships

Improve Ltd

Skills for food and drink industries

E-bost info@nsafd.co.uk

Gwefan www.improveltd.co.uk

Tasty Careers

Food and drink careers

E-bost info@tastycareers.org.uk

Gwefan tastycareers.org.uk

Food and Drink Federation (FDF)

Cyfeiriad 6 Catherine Street, London WC2B 5JJ

Ffôn 020 7836 2460

E-bost press.office@fdf.org.uk

Gwefan www.fdf.org.uk

Institute of Food Science & Technology (IFST)

Cyfeiriad 5 Cambridge Court, 210 Shepherds Bush Road, London W6 7NJ

Ffôn 020 7603 6316

E-bost info@ifst.org

Gwefan www.ifst.org

Taste Success

Cyfeiriad 6 Catherine Street, London WC2B 5JJ

Ffôn 020 7420 7140

E-bost tastesuccess@fdf.org.uk

Gwefan www.tastesuccess.co.uk

Taste Success Case Studies

Cyfeiriad 6 Catherine Street, London WC2B 5JJ

Ffôn 020 7836 2460

E-bost tastesuccess@fdf.org.uk

Gwefan www.fdf.org.uk/corporate_pubs/Taste_Success_future_in_food.pdf

PAA\VQ-SET

Vocational qualifications

Cyfeiriad Brooke House, 24 Dam Street, Lichfield, Staffordshire WS13 6AA

Ffôn 01543 254223

E-bost info@paa-uk.org

Gwefan www.paa-uk.org

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English