Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae menyw yn eistedd wrth ddesg gymysgu fawr mewn stiwdio radio. Mae'n edrych ar ddarn o bapur.

  Mae rhywfaint o beth mae'r troellwr yn ei ddweud wedi'i sgriptio cyn y rhaglen.

 • Mae menyw yn eistedd o flaen meicroffon stiwdio mawr. Mae pâr o glustffonau o amgylch ei gwddf.

  Rhaid i droellwyr siarad yn glir a gallu defnyddio meicroffon yn hyderus.

 • Mae menyw yn eistedd wrth ddesg reoli. Mae pâr o glustffonau o hamgylch ei gwddf. Mae dyn yn sefyll wrth ei hymyl, ac mae'r ddau'n edrych ar ddarn o bapur.

  Mae'r troellwr sydd ar yr awyr nesaf yn dod i mewn am sgwrs.

 • Mae menyw yn eistedd wrth ddesg mewn stiwdio radio. Mae hi'n siarad i mewn i feicroffon mawr.

  Mae'r troellwr yma'n gweithio i orsaf radio leol.

 • Mae menyw yn defnyddio bysellfwrdd cyfrifiadur, sy'n gysylltiedig â desg gymysgu. Mae'n gwisgo clustffonau.

  Y bysellfwrdd yma sy'n rheoli'r gerddoriaeth.

 • Mae menyw yn sefyll, yn dal clustffonau i un glust. Mae'n edrych ar liniadur. Mae seinydd ar stand wrth ei hymyl.

  Mae troellwyr symudol yn mynd â'u hoffer i wahanol leoedd.

 • Mae dyn yn sefyll, yn defnyddio bysellfwrdd mewn clwb nos tywyll.

  Troellwr clwb nos yn cymysgu cerddoriaeth ac yn ychwanegu synau byw fel effeithiau.

 • Mae troellwr clwb nos, gyda dawnswyr o'i gwmpas, yn chwarae cerddoriaeth ar fysellfwrdd.

  Mae rhai troellwyr yn cynnwys cerddoriaeth fyw yn eu perfformiadau.

 • Therapydd Harddwch

Troellwr (DJ)

Cyflwyniad

Fel Troellwr (DJs), byddwch yn chwarae cerddoriaeth i gynulleidfaoedd gwasanaeth. Byddwch yn gweithio mewn gorsafoedd radio lleol neu genedlaethol, mewn tafarndai a chlybiau, ac mewn disgos symudol.

Adwaenir hefyd fel

 • Troellwr
 • DJ Radio
 • Cyflwynydd Radio

Fideo - Trevor: DJ a Darlledwr

Fideo - DJ Tutir-Rolling Sound: DJ

Gweithgareddau Gwaith

Mae Troellwyr (DJs) yn Berfformwyr sy'n cyflwyno ac yn chwarae cerddoriaeth i gynulleidfa benodol. Maen nhw'n gweithio mewn nifer o feysydd, gan gynnwys ar orsafoedd radio lleol neu genedlaethol, tafarndai a chlybiau, a disgos symudol. Mae natur y gwaith yn amrywio yn ôl ble maen nhw'n gweithio. Radio Fel Troellwr sy'n gweithio ar y radio (sy'n aml yn cael eu galw'n 'Gyflwynwyr'), byddwch yn cyflwyno ac yn chwarae cerddoriaeth, ac yn creu rhaglen o gwmpas y gerddoriaeth. Gall hyn gynnwys sawl peth fel cyfweld â gwesteion, gwahodd gwrandawyr i ffonio'r rhaglen, cyflwyno sioeau cwis, chwarae rhigymau o gerddoriaeth a siarad â gwrandawyr rhwng caneuon. Gallwch gyflwyno bwletinau newyddion a rhoi newyddion am deithio a'r tywydd hefyd yn ogystal â darlledu hysbysebion. Byddwch yn dilyn 'trefn y rhaglen' sy'n rhoi amseroedd ac amserlen ar gyfer eitemau. Mae'r rhan fwyaf o droellwyr yn helpu i benderfynu ar drefn y rhaglen gyda'r Cynhyrchydd. Byddwch hefyd yn helpu i ddewis cerddoriaeth a chynnig syniadau ar gyfer eitemau. Disgos symudol Os byddwch yn dewis rhedeg disgo symudol bydd yn rhaid i chi brynu offer cyn y gallwch ddechrau gweithio. Mae'r offer yn cynnwys eitemau fel mwyhawyr, unedau sain a goleuadau. Cyn gig, byddwch yn dadlwytho ac yn gosod eich offer. Yna byddwch yn ei ddatgysylltu ac yn ei gadw ar ddiwedd y gig. Bydd angen i chi gynnal eich offer, canfod diffygion a'u trwsio hefyd, yn enwedig os oes nam ar y system yn ystod gig. Fel Troellwyr Symudol, byddwch yn gyfrifol am bob agwedd ar eich gwaith, gan gynnwys cadw cyfrifon. Clybiau Mae Troellwyr Clybiau yn gallu dewis a chwarae cerddoriaeth yn fedrus i weddu gwahanol gynulleidfaoedd. Os na fydd pobl yn hoffi'r gerddoriaeth, bydd yn rhaid i chi feddwl yn gyflym; rhaid i chi 'ddarllen y gynulleidfa' a dewis cerddoriaeth sy'n cadw'r rhai sydd yn y clwb ar y llawr dawnsio. Byddwch yn dysgu sut i gymysgu cerddoriaeth rhwng un trac a'r un nesaf, gan olygu nad oes bylchau yn y gerddoriaeth neu er mwyn creu synau newydd. Gallwch gymryd ceisiadau am ganeuon gan y dawnswyr. Rhaid i chi hefyd drefnu i roi cyhoeddusrwydd i chi eich hun, neu'r dafarn/clwb yr ydych yn gweithio ynddo/ynddi. Mae teithio o gwmpas yr ardal leol yn rhywbeth arferol i lawer o droellwyr. Efallai byddwch yn gweithio ar draws y wlad a/neu dramor. Mae troellwyr sy'n gweithio mewn cyrchfan wyliau yn aml yn treulio tymor cyfan yr haf (Ebrill - Hydref) yn gweithio yn yr un lle. Efallai y gall darllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg fod o fantais i chi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn droellwr, mae angen i chi:

 • allu cyfathrebu'n hawdd â phobl
 • bod yn allblyg a hyderus
 • bod â diddordeb mewn cerddoriaeth
 • bod yn drefnus
 • gallu defnyddio offer technegol
 • gallu meddwl ac ymateb yn gyflym, pe byddai'r offer yn torri, er enghraifft

I fod yn Droellwr ar y Radio, mae'n hanfodol eich bod yn gallu siarad yn glir.

Mae llawer o Droellwyr Symudol yn gallu cynnal a chadw a thrwsio eu hoffer eu hunain.

Mae angen sgiliau busnes ar droellwyr hunangyflogedig i allu gwerthu eu gwasanaethau, rheoli cyllidebau, prynu offer a chadw cofnodion ariannol.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog Mae cyflogau Troellwyr yn amrywio yn dibynnu a ydych yn gyflogedig neu'n hunangyflogedig, a'ch poblogrwydd. Cyflogau bras yw'r cyfraddau cyflog isod.

 • Cychwynnol: £14,000 - £20,000
 • Gyda phrofiad: £30,000 - £50,000
Mae Troellwyr adnabyddus mewn clybiau nos yn debygol o gael eu talu rhwng £100 a £200 yr awr, a rhagor os ydyn nhw'n llwyddiannus. Oriau gwaith

Mae Troellwyr yn gweithio gwahanol oriau, gan ddibynnu ar natur eu gwaith; gall hyn gynnwys oriau rheolaidd, yn ystod y dydd, fin nos neu drwy gydol y nos. Mae gweithio ar benwythnosau a gwyliau banc yn gyffredin. Ble allwn i weithio? Mae Troellwyr yn gweithio mewn clybiau, tafarndai, gwestai a gwersylloedd gwyliau ledled y Deyrnas Unedig, yn ogystal ag ar longau fferi a llongau mordeithiau. Ym myd darlledu, mae cyflogwyr yn cynnwys radio lleol, rhanbarthol, cenedlaethol a Gwasanaeth Byd y BBC. Mae cyfleoedd hefyd i weithio mewn radio masnachol gyda gorsafoedd lleol a chenedlaethol. Mae cyfleoedd ar gyfer Troellwyr i weithio mewn gwledydd eraill, yn enwedig mewn cyrchfannau gwyliau.

Hunangyflogaeth Mae llawer o Droellwyr yn hunangyflogedig. Maen nhw'n dod o hyd i waith eu hunain, neu'n aml drwy asiant. Ble mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu? Mae swyddi gwag a chyfleoedd yn cael eu hysbysebu:

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Gallwch ennill y sgiliau a'r profiad sydd ei angen i fod yn Droellwr radio lleol drwy weithio i wasanaeth radio mewn ysbyty, siop, coleg neu gymuned, neu weithio mewn disgo neu glwb.

Mae creu demo a'i anfon at Reolwyr Rhaglenni neu Berchnogion Clybiau/Tafarndai yn un ffordd o gael gwaith ar y radio neu mewn tafarn/clwb. Hwyrach y cewch glyweliad i weld a ydych chi a'ch cerddoriaeth yn addas ar gyfer y lleoliad.

Hyfforddiant

Mae cyrsiau amser llawn a rhan-amser mewn radio ar gael ar bob lefel, gan gynnwys City & Guilds, HNDs, graddau, graddau sylfaen a chymwysterau ôl-raddedig. Mae nifer o gyrsiau byr mewn sgiliau stiwdio radio ar gael hefyd. Os hoffech chi fwy o hyfforddiant, yna mae'r DJ Academy yn cynnig cwrs rhan amser 8 wythnos. Bydd y cwrs hwn yn eich galluogi i ddysgu'r holl sgiliau sydd eu hangen arnoch i fod yn llwyddiannus yn y diwydiant. Erbyn diwedd y cwrs, byddwch wedi dysgu am:

 • y caledwedd a'r offer sydd eu hangen
 • gosodiad y system sain dechnegol a fformatau cerddoriaeth
 • technegau cymysgu
 • rhaglennu cerddoriaeth ac adeiladu set
 • cofnodi eich cymysgeddau DJ
 • sut i hyrwyddo eich hun
Mae'r DJ Academy hefyd yn cynnig llawer o ddewisiadau eraill y gallwch gymryd rhan ynddynt. Mae'r cwrs hwn yn cael ei gynnig ledled y wlad hefyd, felly edrychwch ar y wefan am fwy o fanylion. Gallai cyrsiau eraill fod ar gael yn eich ardal chi.

Gallai gorsafoedd radio gynnig eu rhaglenni hyfforddiant eu hunain. Cyflwynir hyfforddiant yn y gwaith fel arfer ac mae'n dibynnu ar ofynion y rhaglen a'ch profiad blaenorol.

Dilyniant

Gyda phrofiad ar radio lleol, mae'n bosibl symud ymlaen i weithio ar radio a theledu cenedlaethol.

Gall Troellwyr Clybiau/Tafarndai symud ymlaen i leoliadau mwy ac ennill eu plwyf fel troellwyr adnabyddus.

Gall troellwyr symudol profiadol sydd â sgiliau busnes gyflogi troellwyr eraill a chynnig pecyn adloniant ehangach i gleientiaid. Profiad gwaith Gall cefndir yn y diwydiant adloniant a/neu gerddoriaeth fod yn ddefnyddiol iawn. Mae gwaith gwirfoddol neu waith gwyliau mewn gorsafoedd radio cymunedol, myfyrwyr neu ysbytai yn berthnasol. Ystyrir bod profiad sgriptio ar gyfer rhaglenni radio lleol hefyd yn werthfawr.

Cymwysterau

Nid oes unrhyw gymwysterau addysgol yn ofynnol i fod yn droellwr. Mae eich personoliaeth a'ch sgiliau technegol yn bwysicach.

Mae profiad gwaith perthnasol yn bwysig gan ei fod yn gyfle i chi ddysgu'r sgiliau angenrheidiol ac yn dangos brwdfrydedd ac ymroddiad.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad bennu terfynau oedran ar gyfer mynediad i waith, addysg neu hyfforddiant, oni bai eu bod yn gallu dangos bod gwir angen am y terfynau hyn.

Profiad

Gall profiad mewn adloniant a/neu'r diwydiant cerddoriaeth fod yn ddefnyddiol dros ben. Mae gwaith gwirfoddol neu yn ystod gwyliau mewn gorsafoedd radio cymunedol, myfyrwyr neu ysbytai yn berthnasol. Mae profiad o ysgrifennu sgriptiau ar gyfer rhaglenni radio lleol yn cael ei ystyried yn werthfawr hefyd.

Gwybodaeth Bellach

Creative Skillset

Skills for the creative industries

E-bost info@creativeskillset.org

Gwefan www.creativeskillset.org

Creative Choices

Publisher: Creative & Cultural Skills

E-bost info@creative-choices.co.uk

Gwefan www.creative-choices.co.uk

Creative & Cultural Skills

Skills for craft, cultural heritage, design, literature, music, performing arts and visual arts

E-bost london@ccskills.org.uk

Gwefan ccskills.org.uk

BBC Careers

Gwefan www.bbc.co.uk/careers/home

RadioCentre

Ffôn 020 7010 0600

E-bost info@radiocentre.org

Gwefan www.radiocentre.org

UTV

Irish enquiries

E-bost info@u.tv

Gwefan www.utvmedia.com

Hospital Broadcasting Association (HBA)

Gwefan www.hbauk.co.uk

ITV Jobs

Gwefan www.itvjobs.com

DJ Academy

Ffôn 07980 915424

E-bost andyking221@btinternet.com

Gwefan www.djacademy.org.uk

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English