Astudiaethau Achos

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae menyw yn sefyll wrth ddesg, yn defnyddio gliniadur.

  Mae dylunwyr ffasiwn yn defnyddio'r rhyngrwyd i ymchwilio i dueddiadau a syniadau ffasiwn.

 • Mae menyw yn eistedd wrth fwrdd lluniadu. Mae hi'n braslunio ar ddarn o bapur.

  Braslunio syniadau am ddyluniad ar bapur.

 • Mae menyw yn eistedd wrth fwrdd yn edrych ar wahanol ddarnau o ddefnydd lliw.

  Mae angen i ddylunwyr ffasiwn ddewis y defnydd a'r patrymau y byddan nhw'n eu defnyddio.

 • Mae menyw yn sefyll nesaf at reilen ddillad. Mae hi'n edrych ar rai o'r dillad sy'n hongian arni.

  Dod o hyd i ddilledyn blaenorol i gyfeirio ato.

 • Mae menyw yn eistedd wrth ddesg, yn defnyddio ffôn. Mae llawer o luniau a delweddau lliwgar ar y wal y tu ôl iddi.

  Trafod briff dylunio gyda chleient.

 • Mae menyw yn eistedd wrth ddesg, yn edrych ar gylchgrawn ffasiwn. Mae cylchgronau eraill ar y ddesg, yn ogystal â rhai lluniau lliwgar.

  Edrych trwy gylchgronau ffasiwn i ymchwilio i syniadau a thueddiadau ffasiwn newydd.

 • Mae menyw yn sefyll wrth fwrdd hir. Mae hi'n torri darn o bapur gan ddefnyddio siswrn mawr.

  Mae sgiliau torri patrwm yn ddefnyddiol i ddylunwyr ffasiwn.

 • Mae dwy fenyw yn edrych ar ddilledyn. Maen nhw mewn stiwdio ddylunio.

  Trafod dyluniad gyda chydweithiwr.

 • Dylunydd Ffasiwn

Dylunydd Ffasiwn

Cyflwyniad

Fel Dylunydd Ffasiwn byddwch yn creu dyluniadau ar gyfer dillad ac ategolion. Byddwch hefyd yn ceisio dilyn neu ragfynegi tueddiadau ffasiwn, ac apelio at brynwyr posibl. Gallech benderfynu beth fydd pobl yn ei wisgo ar y Stryd Fawr y flwyddyn nesaf!

Adwaenir hefyd fel

 • Dylunydd Dillad
 • Dylunydd, Ffasiwn

Fideo - Rebecca: Dylunydd Ffasiwn

Fideo - Jeni: Dylunydd Ffasiwn Cynorthwyol

Fideo - Fiona: Cynghorydd Ffasiwn

Gweithgareddau Gwaith

Fel Dylunydd Ffasiwn byddwch yn creu dyluniadau ar gyfer dillad ac ategolion. Byddwch yn ceisio dilyn neu ragfynegi tueddiadau ym myd ffasiwn ac apelio at ddarpar brynwyr.

Haute couture yw'r maes dylunio mwyaf dethol. Fel Dylunydd Haute Couture byddwch yn creu dillad ar gyfer cleientiaid unigol ac yn cynhyrchu casgliadau tymhorol sy'n dylanwadu ar weddill y diwydiant ffasiwn. Efallai y bydd gennych eich ty ffasiwn eich hun hyd yn oed!

Fel dylunydd dillad 'parod i'w gwisgo', byddwch yn creu dillad o ansawdd da i'w gwerthu mewn siopau dethol ym 'mhen ucha'r farchnad'. Gallwch naill ai ddilyn y ffasiwn haute couture neu gallwch weithio ar greu eich setil unigryw eich hun - steil y bydd pobl yn ei adnabod ar unwaith fel eich steil chi.

Pan fydd eich dillad yn cael eu cynhyrchu, byddwch yn rhoi cyngor ac yn datrys unrhyw broblemau sy'n codi gyda thorri neu bwytho. Byddwch yn gyfrifol am reoli ansawdd y y cynhyrchion - gan sicrhau bod y cynnyrch terfynol yn cyd-fynd â'ch safonau dylunio.

Bydwch hefyd yn mynd i ffeiriau masnach i gael gwybod am fathau newydd o ddefnydd a dyluniadau neu i ddod o hyd i gyflenwyr newydd. Bydd yn rhaid i chi gadw golwg ar yr hyn sy'n digwydd ym myd ffasiwn - pwy sy'n ardadngos beth, a beth yw'r steiliau diweddaraf?

Gallai'r gwaith olygu teithio'n lleol, yn genedlaethol ac weithiau dramor.

Efallai y bydd gallu darllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg o fantais i chi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I fod yn Ddylunydd Ffasiwn, bydd arnoch angen:

 • sgiliau cyfathrebu, cyflwyno a chyd-drafod da.
 • sgiliau creadigol ac artistig.
 • hyblygrwydd i addasu dyluniadau i weddu i anghenion cleientiaid.
 • sgiliau trefnu a chynllunio da.
 • dealltwriaeth o wahanol fathau o ddefnydd a dulliau gwneud dillad.
 • diddordeb mewn ffasiwn a thueddiadau ffasiwn newydd.
 • y gallu i weithio o fewn terfynau amser a chyllidebau.
 • gwybodaeth am feddalwedd sy'n gysylltiedig â dylunio.

Bydd angen sgiliau busnes a marchnata ar Ddylunwyr Ffasiwn sy'n hunangyflogedig neu'n gweithio ar eu liwt eu hunain.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Cyflogau bras a nodir isod:

 • Cychwynnol: £24,000 - £25,000
 • Gyda phrofiad: £26,500 - £31,000
 • Safleoedd uwch: £33,000 - £35,500

Oriau gwaith

Byddwch fel arfer yn gweithio wythnos sylfaenol 39 awr, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Gallai'r oriau gwaith ar gyfer dylunwyr hunangyflogedig fod yn afreolaidd, yn dibynnu ar y prosiect y byddwch yn gweithio arno. Mae'n bosibl y bydd angen gorffen yn hwyr a gweithio ar y penwythnos o bryd i'w gilydd, yn enwedig wrth i derfynau amser nesáu.

Ble allwn i weithio?

Gweithgynhyrchwyr cyfanwerthol mawr sy'n cyflogi'r nifer fwyaf o Ddylunwyr Ffasiwn. Mae cyfleoedd eraill yn codi gyda manwerthwyr mawr. Ond, mae llawer o gwmnïau dylunio ffasiwn yn fusnesau bach sy'n cyflogi ychydig o ddylunwyr yn unig.

Hunangyflogaeth

Mae cyfleoedd ar gael i Ddylunwyr Ffasiwn weithio fel dylunwyr hunangyflogedig, ar eu liwt eu hunain yn gwneud gwaith ymgynghori a chontract cyfnod penodol. Gellwch gael y math hwn o waith trwy asiantaethau recriwtio arbenigol.

Ble mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu?

Mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu yng nghylchgronau/cyfnodolion y diwydiant dylunio fel Drapers, ar yr holl brif fyrddau swyddi, ar Dod o Hyd i Swydd, ac yn y Ganolfan Byd Gwaith.

Mae'n syniad da datblygu rhwydwaith o gysylltiadau perthnasol, gan nad yw pob swydd dylunio ffasiwn yn cael ei hysbysebu. Fe all gwneud ceisiadau ar hap am swyddi fod yn effeithiol hefyd.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad Llwybr cyffredin i'r yrfa hon yw trwy gwrs Sylfaen mewn celf a dylunio ac yna gradd, HNC, HND neu radd sylfaen mewn pwnc fel dylunio ffasiwn. Ffordd wych o ddechrau ar yr yrfa hon yw trwy interniaeth. Darllenwch ein herthygl wybodaeth 'Interniaethau' am ragor o fanylion. Mae unrhyw fath o brofiad cyn mynediad yn ddefnyddiol, gan fod yr yrfa hon yn un boblogaidd iawn. Mae llawer o Ddylunwyr Ffasiwn newydd hefyd yn cael profiad dramor. Mae llawer o Ddylunwyr Ffasiwn newydd yn dechrau mewn swyddi iau, fel Dylunydd Ffasiwn Cynorthwyol, gan weithio gyda dylunwyr mwy profiadol, ac ennill sgiliau a phrofiad wrth fynd ymlaen. Dylech ystyried gwneud hyn o ddifrif. Mae Prentisiaeth Lefel Canolradd neu Uwch yn gallu bod yn fan cychwyn da. Efallai gallwch astudio ar gyfer NVQ fel rhan o'ch prentisiaeth.

Hyfforddiant Os hoffech fwy o hyfforddiant, mae Academi Brydeinig Dylunio Ffasiwn yn cynnig cwrs tystysgrif mewn dylunio ffasiwn. Mae hwn yn gymhwyster BTEC lefel 2 wedi'i achredu. Mae'r dystysgrif hon yn gwrs rhagarweiniol i bobl fyddai'n hoffi cael rhywfaint o brofiad yn y diwydiant. Mae rhai oi'r unedau byddwch yn eu hastudio yn cynnwys:

 • dadansoddi gwaith Dylunwyr Ffasiwn a dewis un sy'n eich ysbrydoli
 • y broses ymchwilio a dylunio
 • rhagweld tueddiadau
 • gwahanol agweddau ffabrigau
 • deall gwahanol siapiau corff
 • sut i greu bwrdd syniadau
Cewch eich asesu drwy gwblhau pump asesiad ymarferol. Gallai cyrsiau eraill fod ar gael yn eich ardal. Dilyniant

Mae llawer o Ddylunwyr yn mynd yn hunangyflogedig. Gyda phrofiad, mae rhai yn symud i rolau uwch mewn sefydliad. Profiad Gwaith

Byddai ennill sgiliau fel cynorthwyydd mewn stiwdio neu weithdy dylunio, neu mewn cwmni ymgynghori dylunio, yn ddefnyddiol iawn ar gyfer yr yrfa hon. Mae profiad mewn meysydd perthnasol, fel hysbysebu neu farchnata, hefyd yn ddefnyddiol er mwyn bod yn Ddylunydd Ffasiwn.

Cymwysterau

Y gofynion mynediad arferol ar gyfer cyrsiau HNC, HND a Sylfaen perthnasol yw:

 • 1/2 Safon Uwch lle byddwch angen cymhwyster Safon Uwch mewn celf neu bwnc seiliedig ar gelf
 • TGAU ar radd C/4 neu uwch mewn 4/5 o bynciau gyda rhai cyrsiau'n gofyn am lwyddo mewn Saesneg
 • bydd llwyddo mewn dylunio a thechnoleg yn ddefnyddiol
Mae dewisiadau eraill yn lle Safon Uwch yn cynnwys:
 • cymhwyster City and Guilds neu BTEC lefel 3
 • Diploma'r Fagloriaeth Ryngwaldol
Mae pynciau galwedigaethol defnyddiol yn cynnwys:
 • BTEC lefel 3 - celf a dylunio
 • BTEC lefel 3 - ffasiwn a dillad
 • BTEC lefel 3 - dylunio a chynhyrchu tecstilau
 • BTEC lefel 2 - tecstilau
 • City & Guilds lefel 3 - crefft
 • City & Guilds lefel 3 - dylunio a chrefft
Hefyd gallai dyfarniad BTEC Lefel 1 mewn torri patrymau helpu i'ch gwahaniaethu oddi wrth y gweddill a'ch helpu i greu eich dyluniadau eich hun. Derbynnir llawer o gymwysterau eraill, hefyd, felly darllenwch wefannau colegau/prifysgolion i gael rhagor o fanylion. I gael lle ar Brentisiaeth Lefel Ganolradd neu Uwch, fel arfer bydd arnoch angen pum TGAU ar radd C/4 neu uwch, yn cynnwys Saesneg a mathemateg o bosibl. I ymuno ag unrhyw gwrs celf a dylunio, bydd angen portffolio o'ch gwaith. Mae rhai prifysgolion yn derbyn Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag un cymhwyster Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad bennu terfynau oedran ar gyfer mynediad i waith, addysg neu hyfforddiant, oni bai eu bod yn gallu dangos bod gwir angen am y terfynau hyn.

Sgiliau/profiad

Mae sgiliau a gafwyd fel cynorthwy-ydd mewn stiwdio neu weithdy dylunio, neu wasanaeth dylunio ymgynghorol, yn werthfawr. Mae profiad mewn meysydd cysylltiedig, fel hysbysebu neu farchnata, yn ddefnyddiol hefyd. Mae ymwybyddiaeth fasnachol a dealltwriaeth o'r diwydiant ffasiwn o fantais.

I gael y swydd hon neu ddilyn cwrs perthnasol, bydd arnoch angen portffolio o waith sy'n dangos eich gallu creadigol.

Cyrsiau

Os nad oes gennych chi'r cymwysterau sydd eu hangen i ddilyn y cwrs gradd neu HND o'ch dewis, gallai cwrs Mynediad coleg neu brifysgol (e.e. Mynediad i Gelf a Dylunio) gynnig ffordd i mewn. Nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol fel arfer, ond dylech gadarnhau hyn trwy ddarllen manylion cyrsiau unigol.

Gall y rhain arwain at gyrsiau gradd/HND perthnasol.

Mae hefyd yn bosibl gwneud cwrs Sylfaen rhan-amser mewn Celf, sy'n arwain at gwrs gradd neu HND. Mae cyrsiau Tystysgrif Genedlaethol Uwch (HNC) ar gael yn rhan-amser hefyd, yn aml gyda'r nos a/neu yn ystod y dydd.

Bydd prifysgolion a cholegau addysg uwch fel arfer yn ystyried ceisiadau gan ymgeiswyr nad ydynt yn bodloni eu gofynion mynediad arferol, yn enwedig y rhai hynny sydd â phrofiad ym meysydd celf, crefft neu ddylunio. Dylech ddarllen polisi derbyniadau prifysgolion a cholegau addysg uwch unigol.

Dysgu o bell

Mae nifer fawr o ganolfannau addysgol yn cynnig cyrsiau perthnasol ar lefelau amrywiol mewn pynciau dylunio ffasiwn, trwy ddysgu o bell.

Gwybodaeth Bellach

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

Creative Skillset

Skills for the creative industries

E-bost info@creativeskillset.org

Gwefan www.creativeskillset.org

Creative Choices

Publisher: Creative & Cultural Skills

E-bost info@creative-choices.co.uk

Gwefan www.creative-choices.co.uk

Creative & Cultural Skills

Skills for craft, cultural heritage, design, literature, music, performing arts and visual arts

E-bost london@ccskills.org.uk

Gwefan ccskills.org.uk

Chartered Society of Designers (CSD)

E-bost info@csd.org.uk

Gwefan www.csd.org.uk

Getting into Art & Design Courses

Author: James Burnett Publisher: Trotman

Gwefan trotman.co.uk/our-books/getting-into-art-and-design-courses/

London College of Fashion

Cyfeiriad 20 John Princes' Street, London W1G 0BJ

Ffôn 020 7514 7400

E-bost enquiries@fashion.arts.ac.uk

Gwefan www.fashion.arts.ac.uk

Drapers: The Fashion Business

Publisher: EMAP

Cyfeiriad Greater London House, Hampstead Road, London NW1 7EJ

Ffôn 020 3033 2600

Gwefan www.drapersonline.com

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Hiive

Hiive is the online professional network for creative people.

Gwefan app.hiive.co.uk/

The British Academy of Fashion Design

Ffôn 020 3773 7862

E-bost info@fashiondesignacademy.co.uk

Gwefan www.fashiondesignacademy.co.uk

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English