Astudiaethau Achos

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dyn sy'n eistedd wrth ddesg yn edrych ar lun o dy ar wefan.

  Edrych i weld sut mae eiddo wedi cael ei gyflwyno ar y wefan.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg, yn siarad ar y ffôn.

  Bydd angen i chi fod yn gyfeillgar dros y ffôn i fod yn werthwr tai.

 • Mae dyn a menyw mewn swyddfa. Mae'r dyn yn sefyll ac mae'r fenyw yn eistedd. Maen nhw'n edrych ar sgrin cyfrifiadur.

  Mae'r gallu i ymwneud yn dda â phobl yn sgìl hanfodol yn yr yrfa hon.

 • Mae dyn yn teipio wrth ddesg.

  Anfon e-bost at gleient.

 • Mae dyn sy'n gwisgo siwt a thei yn mesur lled ystafell gan ddefnyddio dyfais fesur electronig.

  Mae mesur pob ystafell mewn eiddo i'w werthu yn rhan o waith gwerthwr tai.

 • Mae dyn mewn siwt yn gosod llun plastig i'w arddangos mewn ffenestr siop.

  Gosod hysbyseb newydd mewn ffenestr siop.

 • Mae dyn mewn siwt yn sefyll y tu allan i dy. Mae'n dal clipfwrdd.

  Yn yr yrfa hon, byddwch yn treulio rhywfaint o amser i ffwrdd o'r swyddfa.

 • Gwerthwr Tai

Gwerthwr Tai

Cyflwyniad

Mae gwerthwyr tai yn trefnu gwerthu eiddo.

Adwaenir hefyd fel

 • Prisiwr - Adeiladau

Fideo - Trushal: Gwerthwr Tai

Gweithgareddau Gwaith

Fel Gwerthwr Tai, byddwch yn gyfrifol am drefnu gwerthu eiddo. Yn ogystal, efallai byddwch yn trafod prisiau rhwng prynwyr a gwerthwyr. Byddwch yn helpu prynwyr i benderfynu beth maen nhw eisiau ei brynu, yn rhoi cyngor ar faint o arian gall y prynwr ei fenthyca, ac yn sicrhau bod y pris y cytunwyd arno yn dderbyniol i'r prynwr a'r gwerthwr. Bydd gennych nifer o gyfrifoldebau gwahanol fel Gwerthwr Tai, gan gynnwys:

 • rheoli cronfa ddata o gwsmeriaid (gan gynnwys manylion prynwyr a gwerthwyr)
 • paru gofynion cwsmeriaid ag eiddo - dod o hyd i'r eiddo perffaith iddyn nhw!
 • trefnu ac arwain ymweliadau (dangos eiddo i brynwyr posibl)
 • prisio eiddo
 • gwaith dros y ffôn - ffonio pobl yn ôl, cysylltu â chleientiaid, cofnodi adborth ar eiddo y mae cleientiaid yn mynd i'w gweld
 • bodloni targedau gwerthiant a gytunwyd
 • creu llyfrynnau/taflenni ffeithiau a deunydd marchnata
 • gwaith gweinyddu cyffredinol yn y swyddfa, gan gynnwys rheoli'r dyddiadur, argraffu rhestrau eiddo, postio taflenni.

Byddwch yn treulio rhywfaint o'ch amser yn y swyddfa yn delio ag ymholiadau gan brynwyr a gwerthwyr posibl, a byddwch yn treulio gweddill yr amser allan o'r swyddfa yn mynd â chleientiaid i weld eiddo, felly bydd angen i chi allu gyrru, a bydd rhai gwerthwyr tai yn gofyn i chi fod â mynediad at eich car eich hun. Yn y rôl hon, byddwch yn delio â phobl sy'n prynu am y tro cyntaf yn ogystal ag unigolion cyfoethog sy'n chwilio am fflat mawr moethus arbennig - felly bydd angen i chi fod yn gyfforddus yn ymdrin â phobl ar bob lefel. Efallai bydd angen i chi weithio oriau hir yn y rôl hon, er mwyn cyrraedd eich targedau gwerthiant. Mae rhai rolau'n cynnig comisiwn yn ogystal â chyflog. Gallai darllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg fod o fantais wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I fod yn Werthwr Tai, bydd angen i chi:

 • fod yn drefnus
 • feddu ar sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid da
 • ddangos dealltwriaeth ac amynedd, gan fod prynu a gwerthu eiddo yn gallu achosi straen i bobl.
 • feddu ar yr hyder a'r sgiliau y mae eu hangen i annog pobl i brynu.
 • feddu ar sgiliau cyfathrebu gwych gyda phobl o bob math
 • edrych yn drwsiadus.
 • feddu ar lefel dda o rifedd.
 • wybod y diweddaraf am unrhyw newidiadau cyfreithiol yn y diwydiant.

Mae trwydded yrru yn ddefnyddiol, oherwydd mae'n rhaid i werthwyr tai ymweld ag eiddo a chleientiaid. Mae sgiliau iaith hefyd yn werthfawr iawn yn yr yrfa hon.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Mae'r cyfraddau cyflog sy'n cael eu rhoi isod yn rhai bras.

 • Cychwynnol: £18,500 - £20,000
 • Gyda phrofiad: £22,500 - £25,500
 • Safleoedd uwch: £28,000
Yn aml, bydd car cwmni'n cael ei ddarparu, gyda lwfans ar gyfer petrol. Mae rhai rolau'n cynnig comisiwn yn ogystal â chyflog.

Oriau gwaith

Mae Gwerthwyr Tai yn gweithio 39 awr yr wythnos. Efallai bydd yn rhaid i chi ddechrau'n gynnar, gorffen yn hwyr a gweithio ar y penwythnos, yn ôl rota fel arfer.

Ble allen i weithio?

Y cyflogwyr ar draws y Deyrnas Unedig yw swyddfeydd Gwerthwyr Tai, sy'n amrywio o sefydliadau â llawer o ganghennau i bartneriaethau llai a chwmnïau teuluol.

Mae cyfleoedd ar gael i Werthwyr Tai gyda chwmnïau ym mhob tref a dinas ledled y Deyrnas Unedig.

Hunangyflogaeth

Mae cyfleoedd i Werthwyr Tai profiadol agor eu cwmni eu hunain, ond gall fod angen buddsoddiad mawr er mwyn gwneud hyn.

Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu?

Mae swyddi'n cael eu hysbysebu mewn papurau newydd lleol/cenedlaethol, ar wefannau recriwtio a gwefannau cyflogwyr, ac ar Dod o Hyd i Swydd (www.gov.uk/jobsearch). Mae'r cyfryngau cymdeithasol, fel LinkedIn, Twitter neu Facebook, yn ffyrdd gwych o rwydweithio, dod o hyd i swyddi gwag a chysylltu â chyflogwyr posibl. Sicrhewch fod eich proffil yn eich cyflwyno mewn ffordd broffesiynol a fydd yn apelio at gyflogwyr posibl. Cymerwch olwg ar ein Herthygl Wybodaeth Gyffredinol 'Dod o hyd i waith ar-lein'.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

I ddechrau yn yr yrfa hon, mae angen lefel rhesymol o addysg arnoch chi. Fodd bynnag, mae cyflogwyr yn tueddu i ganolbwyntio ar rinweddau a sgiliau personol yn hytrach nag ar gymwysterau.

Mae Prentisiaeth Lefel Ganolradd neu Brentisiaeth Lefel Uwch yn fan cychwyn da. Am ragor o wybodaeth ynglyn ag ymgeisio am brentisiaeth, darllenwch ein herthygl wybodaeth 'Prentisiaeth- sut i ymgeisio'. Bydd cyflogwyr yn gwerthfawrogi profiad perthnasol, megis:

 • profiad o fewn y diwydiant ariannol, e.e. morgeisi, bancio
 • cynllunio tai
 • profiad o werthu uniongyrchol

Hyfforddiant

Bydd eich hyfforddiant yn cael ei wneud yn y gwaith yn bennaf, a bydd Gwerthwr Tai profiadol yn eich goruchwylio chi. Pe hoffech hyfforddiant, mae Cymdeithas Genedlaethol y Gwerthwyr Tai (NAEA) yn cynnig cwrs cyflwyno ym maes gwerthu tai preswyl. Mae sawl uned yn rhan o'r cwrs, gan gynnwys:

 • deall iechyd a diogelwch yn y gwaith a'i berthynas â'r gweithle
 • deall y materion o ran diogelwch wrth ymweld ag eiddo a chynnal system ddiogel gydag allweddi
 • deall elfennau sylfaenol o'r gyfraith a chytundebau
 • deall elfennau sylfaenol atebolrwydd y tu hwnt i ddeddfwriaeth contract
Edrychwch ar y wefan am ddyddiadau ac argaeledd.

Mae nifer o raddau sylfaen a Diplomâu Cenedlaethol Uwch (HND) mewn gwerthu tai ar gael ar draws y Deyrnas Unedig.

Profiad Gwaith

Byddai profiad blaenorol o werthu, marchnata, gwasanaeth cwsmeriaid, a thirfesur yn hynod ddefnyddiol ar gyfer yr yrfa hon.

Dilyniant

Gall Gwerthwyr Tai profiadol symud i swyddi rheoli. Mae rhai Gwerthwyr Tai yn gwneud hyfforddiant pellach ac yn gweithio mewn gyrfaoedd eraill sy'n gysylltiedig ag eiddo, fel tirfesur.

Cymwysterau

I fod yn Werthwr Tai, mae'n rhaid eich bod chi wedi cael addysg gyffredinol dda. Byddai TGAU gradd C/4 neu uwch mewn Saesneg a mathemateg yn ddefnyddiol iawn os ydych chi am weithio yn yr yrfa hon. Hefyd, mae arnoch angen sgiliau cyfathrebu da, a golwg drwsiadus. Fel arfer, i gael eich derbyn ar Brentisiaeth Lefel Ganolradd neu Lefel Uwch, bydd arnoch angen pum TGAU gradd C/4 neu uwch, gan gynnwys efallai Saesneg a mathemateg.

Dyma rai enghreifftiau o gymwysterau galwedigaethol:

 • BTEC
 • City & Guilds
 • Cambridge Technicals
 • Cambridge Nationals
 • NVQ
 • cymwysterauVTCT

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad bennu terfynau oedran ar gyfer mynediad i waith, addysg neu hyfforddiant, oni bai eu bod yn gallu dangos bod gwir angen am y terfynau hyn.

Sgiliau/profiad

Mae sgiliau perthnasol a gafwyd o werthu, marchnata, gwasanaeth cwsmeriaid neu dirfesur, er enghraifft, yn ddefnyddiol.

Cyrsiau

Mae rhai pobl yn dechrau yn yr yrfa hon trwy Brentisiaeth Lefel Canolradd neu Brentisiaeth Lefel Uwch mewn Gwasanaethau Eiddo.

Mae Cymdeithas Genedlaethol y Gwerthwyr Tai (NAEA), trwy'r Ffederasiwn Cenedlaethol Gweithwyr Proffesiynol ym maes Eiddo (NFOPP), yn cynnig amrywiaeth o gymwysterau perthnasol trwy ddysgu o bell.

Mae hunangyflogaeth mewn practis annibynnol yn bosibilrwydd i werthwyr tai profiadol.

Gwybodaeth Bellach

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

National Association of Estate Agents (NAEA)

Cyfeiriad Arbon House, 6 Tournament Court, Edgehill Drive, Warwick, Warwickshire CV34 6LG

Ffôn 0845 2506001

E-bost help@propertymark.co.uk

Gwefan www.naea.co.uk

Asset Skills

Facilities management, housing, property, planning, cleaning and parking

Cyfeiriad 2 The Courtyard, 48 New North Road, Exeter EX4 4EP

Ffôn 0800 0567160

E-bost info@assetskills.org

Gwefan www.assetskills.org

Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS)

Cyfeiriad RICS HQ, Parliament Square, London SW1P 3AD

Ffôn 0870 3331600

E-bost contactrics@rics.org

Gwefan www.rics.org

National Federation of Property Professionals (NFOPP)

Cyfeiriad Arbon House, 6 Tournament Court, Edgehill Drive, Warwick, Warwickshire CV34 6LG

Ffôn 0845 2506001

E-bost help@propertymark.co.uk

Gwefan www.nfopp.co.uk

Awarding Body for the Built Environment (ABBE)

Cyfeiriad Birmingham City University, Perry Barr, Birmingham B42 2SU

Ffôn 0121 3315174

E-bost abbeenquiries@bcu.ac.uk

Gwefan www.abbeqa.co.uk

Asset Skills Scotland

Scottish enquiries

Cyfeiriad Bank Street, Aberfeldy, Perthshire PH15 2BB

Ffôn 0844 8731018 or 01887 829171

E-bost scotland@assetskills.org

Gwefan www.assetskills.org

Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) Scotland

Scottish enquiries

Cyfeiriad 9 Manor Place, Edinburgh EH3 7DN

Ffôn 0131 2257078

E-bost scotland@rics.org

Gwefan www.rics.org

Estate Agency News

Publisher: Estates Press Ltd

E-bost enquiries@estateagencynews.co.uk

Gwefan www.estateagencynews.co.uk

Find Your Way

Publisher: Asset Skills

Ffôn 0845 6782888

E-bost findyourway@assetskills.org

Gwefan www.findyourway.co.uk

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

People Exchange Cymru (PEC)

Public sector recruitment portal for Wales

E-bost peopleexchangecymru@gov.wales

Gwefan www.peopleexchangecymru.org.uk/home

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English