Astudiaethau Achos

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Llawr ffatri, yn llawn peiriannau mawr.

  Mae gweithredwyr peiriannau'n gweithio mewn gweithdai bach a ffatrïoedd mawr. Maen nhw'n gweithredu peiriannau sy'n cynhyrchu rhannau ar gyfer peirianneg. Mae'r gwaith yn ailadroddus.

 • Mae dyn yn sefyll nesaf at beiriant mawr. Mae'n gwneud addasiadau iddo.

  Newid gosodiadau'r peiriant.

 • Mae dyn yn sefyll nesaf at beiriant mawr. Mae'n gwneud addasiadau iddo.

  Pan fydd y peiriant wedi cael ei baratoi a'r deunyddiau crai yn eu lle, gellir troi'r peiriant ymlaen.

 • Mae dyn yn sefyll nesaf at banel rheoli peiriant mawr. Mae'n gwasgu botwm ar y panel.

  Tra bo'r peiriant yn rhedeg, mae'r gweithredwr yn cadw golwg ar y panel rheoli.

 • Mae dyn yn mesur maint silindr metel, gan ddefnyddio dyfais fesur las.

  Mae'r gweithredwr yn gwirio'r mesuriadau i baratoi'r peiriant.

 • Gweithredwr Peiriannau

Gweithredwr Peiriannau

Cyflwyniad

Fel Gweithredwr Peiriannau, byddwch yn defnyddio peiriannau i wneud rhannau ar gyfer y diwydiant peirianneg a gweithgynhyrchu.

Adwaenir hefyd fel

 • Gweithredwr Peiriannau, Peirianneg
 • Gweithredwr, Peirianneg Beiriannau

Fideo - Nicola: Gweithredwr Peiriannau Peirianegol

Gweithgareddau Gwaith

Fel Gweithredwr Peiriannau, byddwch yn defnyddio peiriannau i wneud rhannau ar gyfer y diwydiant peirianneg a gweithgynhyrchu.

Er enghraifft, gallech ddefnyddio turnau, tyllwyr, driliau, neu beiriannau malu neu felino i gynhyrchu rhannau o injan car neu awyren.

Neu fe allech fod yn gyfrifol am ddefnyddio Peiriannau Rheolaeth Rifiadol Gyfrifiadurol (CNC), sydd wedi'u rhaglennu i wneud tasg benodol.

Fel Gweithredwr Peiriant CNC, byddwch yn gosod a gweithredu'r peiriannau gan ddefnyddio rhaglenni a ysgrifennwyd ac a lawrlwythwyd yn arbennig, ynghyd ag offer a ddewiswyd yn arbennig.

Mae enghreifftiau o beiriannau CNC yn cynnwys:

 • Melinau
 • turnau
 • torwyr plasma
 • torwyr chwistrell ddwr
 • peiriannau mowldio chwistrellu

Gallai eich gwaith gynnwys:

 • rhoi deunydd crai yn y peiriant
 • cadw llygad ar y botymau rheoli tra bod y peiriant yn gweithio
 • cynnal a chadw'r peiriant, lle y bo'n bosibl
 • monitro ansawdd y cynnyrch terfynol
 • cynnal amgylchedd gweithio glân, diogel
 • deall a dilyn diagramau peirianneg sylfaenol
 • lawrlwytho rhaglenni a ysgrifennwyd yn benodol i weithredu peiriannau CNC

Gallai darllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg fod o fantais wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I fod yn Weithredwr Peiriannau, bydd angen i chi:

 • fod yn ofalus ac yn drefnus.
 • fod yn dda gyda'ch dwylo.
 • gallu dilyn cyfarwyddiadau ysgrifenedig a llafar.
 • bod â sgiliau rhif sylfaenol i wneud mesuriadau cywir.
 • gallu deall a dilyn diagramau a lluniadau peirianneg sylfaenol

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog Mae'r cyfraddau cyflog sy'n cael eu rhoi isod yn rhai bras.

 • Cychwynnol: £17,500 - £19,000
 • Gyda phrofiad: £20,500 - £24,000
 • Safleoedd uwch: £25,500 - £30,500
Oriau gwaith Fel arfer, byddwch yn gweithio 39-40 awr yr wythnos, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Mae'n bosibl y bydd angen i chi weithio sifftiau, gyda'r nos, yn ystod y nos ac ar y penwythnos. Ble allwn i weithio? Mae cyflogwyr yn cynnwys diwydiannau gweithgynhyrchu bach a mawr ar draws y Deyrnas Unedig. Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu? Mae swyddi'n cael eu hysbysebu mewn papurau newydd lleol, cyhoeddiadau masnach y diwydiant, yn y Ganolfan Byd Gwaithac ar y wefan Dod o Hyd i Swydd. Gellir dod o hyd i swyddi trwy asiantaethau recriwtio arbenigol ym maes peirianneg a byrddau swyddi ar y rhyngrwyd hefyd.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Does dim un llwybr penodol i'w dilyn ar gyfer yr yrfa hon. Ond, os oes gennych o leiaf 2 TGAU mewn mathemateg a Saesneg sydd rhwng 9 - 4 (A* - C), byddent yn hynod ddefnyddiol.

Hyfforddiant Gallwch weithio tuag at gymhwyster seiliedig ar waith, fel:

 • Cymhwyster Cymhwysedd Galwedigaethol (VCQ)
 • Cymhwyster Cysylltiedig â Galwedigaeth (VRQ)
 • Cymhwyster Galwedigaethol Cenedlaethol (NVQ)

Gall y rhain ffurfio rhan o Brentisiaeth Lefel Ganolradd. Am ragor o wybodaeth ynglyn â cheisio am brentisiaeth, darllenwch ein herthygl wybodaeth 'Prentisiaethau- sut i ymgeisio'

Byddwch yn cael y profiad ac yn dysgu'r sgiliau sydd eu hangen arnoch i fod yn Weithredwr Peiriannau medrus.

Dilyniant

Fel Gweithredwr Peiriannau, gallech symud ymlaen i swyddi arbenigol neu swyddi Arweinydd Tîm/Goruchwyliwr ar ôl cael rhagor o hyfforddiant a phrofiad.

Profiad Gwaith

Byddai profiad blaenorol ym maes cynhyrchu diwydiannol yn hynod ddefnyddiol yn yr yrfa hon.

Cymwysterau

I gael lle ar Brentisiaeth Lefel Canolradd neu Uwch, fel arfer bydd arnoch angen pump TGAU ar radd C/4 neu uwch, yn cynnwys Saesneg a mathemateg o bosibl.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad bennu terfynau oedran ar gyfer mynediad i waith, addysg neu hyfforddiant, oni bai eu bod yn gallu dangos bod gwir angen am y terfynau hyn.

Sgiliau/profiad

Bydd y rhai hynny sydd â sgiliau a gafwyd mewn gwaith cynhyrchu diwydiannol mewn sefyllfa well.

Ystadegau

 • Mae 6% o weithredwyr peiriannau yn hunangyflogedig.
 • Mae 4% yn gweithio'n rhan-amser.

Gwybodaeth Bellach

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

Skills Development Scotland - Modern Apprenticeships

Ffôn 0800 9178000

E-bost info@skillsdevelopmentscotland.co.uk

Gwefan www.myworldofwork.co.uk/modernapprenticeships

Semta

Skills for science, engineering and manufacturing technologies

Cyfeiriad 14 Upton Road, Watford, Hertfordshire WD18 0JT

Ffôn 0845 6439001

E-bost customerservices@semta.org.uk

Gwefan www.semta.org.uk

The Engineer

Engineering technology news

E-bost customerservices@theengineer.co.uk

Gwefan www.theengineer.co.uk

Tomorrow's Engineers

Publisher: EngineeringUK and Royal Academy of Engineering

E-bost contactus@tomorrowsengineers.org.uk

Gwefan www.tomorrowsengineers.org.uk

Improve Ltd

Skills for food and drink industries

E-bost info@nsafd.co.uk

Gwefan www.improveltd.co.uk

Tasty Careers

Food and drink careers

E-bost info@tastycareers.org.uk

Gwefan tastycareers.org.uk

Engineering Construction Industry Training Board (ECITB)

Cyfeiriad Blue Court, Church Lane, Kings Langley, Hertfordshire WD4 8JP

Ffôn 01923 260000

E-bost ecitb@ecitb.org.uk

Gwefan careers.ecitb.org.uk

Engineer Jobs

Publisher: Venture Marketing Group

E-bost ner@vmgl.com

Gwefan www.engineerjobs.co.uk

Scottish Engineering

Scottish enquiries

Cyfeiriad 105 West George Street, Glasgow G2 1QL

Ffôn 0141 2213181

E-bost consult@scottishengineering.org.uk

Gwefan www.scottishengineering.org.uk

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English