Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg, yn defnyddio cyfrifiadur.

  Defnyddio system gyfrifiadurol i fonitro offer.

 • Mae dyn yn profi peiriant trwy bwyso botwm ar banel arddangos digidol. Mae rhai teclynnau bach o flaen y panel. Mae'r dyn mewn gweithdy.

  Profi peiriant ar ôl gwneud gwaith atgyweirio â llaw.

 • Mae dyn yn defnyddio peiriant llifanu er mwyn llifanu gwrthrych metel. Mae gwreichion yn tasgu o'r olwyn lifanu. Mae'r dyn yn gwisgo tabard melyn.

  Llyfnhau ymylon cydran fetel cyn rhoi peiriant yn ôl at ei gilydd.

 • Mae dyn yn sefyll wrth ymyl rhes o baneli trydanol. Mae wedi agor un o'r paneli ac mae e'n newid y cydrannau y tu mewn iddo. Mae e'n gwisgo oferôls amddiffynnol.

  Gosod panel trydanol.

 • Mae dau ddyn yn edrych i mewn i beiriant metel mawr gan ddefnyddio tortsh fawr las. Mae'r ddau ohonynt yn gwisgo oferôls amddiffynnol.

  Archwilio offer cyn gwneud gwaith atgyweirio.

 • Mae dyn yn sefyll mewn gweithdy. Mae'n edrych ar ddarn mawr o bapur gyda diagram technegol arno. Mae amrywiaeth o offer yn hongian ar y wal y tu ôl iddo. Mae e'n gwisgo oferôls amddiffynnol.

  Edrych ar ddiagram technegol i helpu i ddatrys problem.

 • Mae dau ddyn yn sefyll mewn gweithdy. Mae nhw'n edrych ar ddarn o gyfarpar ac yn siarad amdano. Mae amrywiaeth o declynnau'n hongian ar y wal y tu ôl iddynt. Mae un o'r dynion yn gwisgo oferôls amddiffynnol.

  Trafod gwaith gyda chydweithiwr.

 • Mae dyn sy'n gwisgo tabard melyn a sbectol ddiogelwch yn sefyll mewn gweithdy, yn defnyddio peiriant drilio.

  Defnyddio dril a dilyn canllawiau iechyd a diogelwch.

 • Peiriannydd Cynnal a Chadw

Peiriannydd Cynnal a Chadw

Cyflwyniad

Fel Peiriannydd Cynnal a Chadw, byddwch yn gwneud yn siwr bod yr offer a ddefnyddir mewn diwydiannau gweithgynhyrchu a phrosesu yn gweithio'n gywir. Mae hyn yn cynnwys canfod namau a'u hatgyweirio, a gwneud gwaith gwasanaethu rheolaidd ac atgyweirio mawr.

Adwaenir hefyd fel

 • Gosodwr Peirianneg, Cynnal a Chadw
 • Gosodwr, Cynnal a Chadw
 • Peiriannydd Amlsgiliau
 • Technegydd Cynnal a Chadw Mecanyddol

Fideo - Johnnie: Gosodwr Cynnal a Chadw

Gweithgareddau Gwaith

Pan fydd darn o beiriant neu offer yn mynd o'i le, eich cyfrifoldeb chi fydd ei atgyweirio. Byddwch yn edrych ar ddiagramau technegol o'r peiriant i ddod i wybod beth yw'r broblem, neu'n dilyn cyfarwyddiadau ysgrifenedig ar daflen galw allan. Mae'n bosibl y bydd angen i chi dynnu'r peiriant neu'r offer yn ddarnau i ddod o hyd i'r nam, gan ddefnyddio teclynnau llaw fel sbaneri, tyndroeon a sgriwdreifers. Gallech hefyd ddefnyddio teclynnau trydanol a sgiliau fel weldio neu sodro.

Weithiau, byddwch yn gosod rhannau newydd yn lle rhai sydd wedi treulio, ac yna'n glanhau, iro ac addasu'r peiriant neu'r offer cyn ei roi'n ôl at ei gilydd. Fel Peiriannydd Cynnal a Chadw, bydd arnoch angen sgiliau mewn sawl maes gwahanol. Er enghraifft, gallech fod yn gweithio gydag offer electronig, niwmatig a hydrolig.

Gallech hefyd fod yn gyfrifol am osod offer newydd, ac yna helpu i hyfforddi gweithredwyr ar sut i'w ddefnyddio.

Gallai darllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg fod o fantais wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Beiriannydd Cynnal a Chadw, bydd angen y canlynol arnoch chi:

 • sgiliau ymarferol da
 • diddordeb mewn deall sut mae peiriannau'n gweithio
 • y gallu i ddeall gwybodaeth dechnegol a diagramau
 • y gallu i ysgrifennu adroddiadau ar atgyweiriadau sydd wedi'u cwblhau
 • y gallu i ddeall a dilyn rheoliadau iechyd a diogelwch - gallech chi fod yn delio â pheiriannau peryglus, nwyon gwenwynig neu gemegau, neu offer foltedd uchel
 • y gallu i weithio o dan bwysau a gorffen o fewn terfynau amser

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog Cyfraddau cyflog bras yw'r rhai a nodir isod.

 • Cychwynnol: £22,000 - £25,000
 • Gyda phrofiad: £28,000 - £34,500
 • Uwch Beirianwyr Cynnal a Chadw yn ennill £38,000 - £42,500
Oriau gwaith

Fel arfer, mae Peirianwyr Cynnal a Chadw yn gweithio hyd at 39 awr yr wythnos, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Fodd bynnag, gall fod angen gweithio sifftiau, yn y nos ac ar y penwythnos. Hefyd, gallwch gael eich 'galw allan' os bydd darn hanfodol o offer yn torri. Ble y gallwn i weithio? Mae'r cyflogwyr yn cynnwys amrywiaeth fawr o gwmnïau gweithgynhyrchu, cyfleustodau cyhoeddus a sefydliadau megis ysbytai neu brifysgolion, sydd â llawer o offer technegol. Mae cyfleoedd ar gyfer Peirianwyr Cynnal a Chadw ar gael gyda chyflogwyr mewn trefi a dinasoedd ledled y Deyrnas Unedig.

Ble y caiff swyddi eu hysbysebu?

Caiff swyddi eu hysbysebu mewn papurau newydd lleol/cenedlaethol, ar wefannau recriwtio a gwefannau cyflogwyr, ac ar Dod o Hyd i Swydd (www.gov.uk/jobsearch). Mae gwefannau'r cyfryngau cymdeithasol, megis LinkedIn, Twitter neu Facebook, yn ffordd dda o rwydweithio, dod o hyd i swyddi gwag, a chysylltu â chyflogwyr posibl. Sicrhewch fod eich proffil yn rhoi argraff broffesiynol a fydd yn ddeniadol i ddarpar gyflogwyr. Darllenwch ein Herthygl Wybodaeth Gyffredinol 'Darganfod Gwaith Ar-lein'. Mae GreenJobs yn hysbysfwrdd swyddi sydd wedi ei anelu at bobl sydd â diddordeb mewn gyrfaoedd gwyrdd: www.greenjobs.co.uk/browse-jobs/engineering/

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Wedi i chi gwblhau'ch Safon Uwch, gallwch gael swydd ar lefel is fel Cynorthwyydd Cynnal a Chadw, a hyfforddi yn y gwaith. Gallech wneud Prentisiaeth Lefel Uwch mewn maes perthnasol. Nid oes angen i chi gwblhau gradd er mwyn cychwyn ar yr yrfa hon, ond bydd rhai cyflogwyr angen i chi feddu ar HND neu HNC cyn i chi gael bod yn Beiriannydd Cynnal a Chadw. Mae cyrsiau HND a HNC perthnasol i'w cael mewn sawl prifysgol. Er mwyn dechrau cwrs HND neu HNC byddwch angen o leiaf 2 Safon Uwch.

Datblygiad Gall Peirianwyr Cynnal a Chadw symud ymlaen i swyddi arbenigol neu swyddi Arweinydd Tîm/Goruchwyliwr ar ôl cael rhagor o hyfforddiant a phrofiad.

Profiad Gwaith

Byddai profiad blaenorol fel Gweithredwr Peiriannau o fudd i chi yn yr yrfa hon.

Cymwysterau

I gael lle ar Brentisiaeth Lefel Ganolradd neu Lefel Uwch, fel arfer bydd arnoch angen pum TGAU ar radd C/4 neu uwch, yn cynnwys Saesneg a mathemateg, o bosibl.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad bennu terfynau oedran ar gyfer mynediad i waith, addysg neu hyfforddiant, oni bai eu bod yn gallu dangos bod gwir angen am y terfynau hyn.

Sgiliau/profiad

Mae'n fantais cael sgiliau ymarferol a enillwyd fel gweithredwr peiriannau, er enghraifft.

Cyrsiau

Mae rhai cyflogwyr yn cyflogi oedolion sydd wedi cwblhau cymhwyster City & Guilds perthnasol neu Gymhwyster Cenedlaethol lefel 3 Edexcel (BTEC) yn y coleg.

Hyfforddiant

Mae llawer o oedolion sy'n dechrau yn y swydd yn trosglwyddo neu'n ailhyfforddi ar ôl bod mewn swyddi tebyg mewn gwaith cynnal a chadw cynhyrchu, efallai trwy gwblhau cymwysterau perthnasol yn y gwaith.

Ystadegau

 • Mae 2% o bobl mewn galwedigaethau fel gosodwr cynnal a chadw yn gweithio'n rhan-amser.
 • Mae gan 3% oriau hyblyg.
 • Mae 2% o weithwyr yn gweithio mewn swyddi dros dro.

Gwybodaeth Bellach

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

Skills Development Scotland - Modern Apprenticeships

Ffôn 0800 9178000

E-bost info@skillsdevelopmentscotland.co.uk

Gwefan www.myworldofwork.co.uk/modernapprenticeships

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English