Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae menyw'n sefyll y tu ôl i ddesg y dderbynfa mewn meddygfa.

  Mae derbynyddion meddygol yn croesawu cleifion, perthnasau, aelodau'r cyhoedd a phobl eraill wrth iddynt gyrraedd y dderbynfa.

 • Mae menyw'n sefyll y tu ôl i gownter gyda sgrin wydr mewn derbynfa. Mae hi'n defnyddio'r ffôn ac yn edrych ar sgrin cyfrifiadur.

  Trefnu apwyntiad i glaf sydd wedi ffonio'r feddygfa.

 • Mae menyw'n eistedd y tu ôl i gownter derbynfa ac yn defnyddio cyfrifiadur.

  Ychwanegu manylion claf at y system gyfrifiadurol.

 • Mae menyw'n sefyll y tu ôl i gownter mewn derbynfa. Mae hi'n siarad â menyw arall, sy'n sefyll yr ochr yr arall i'r cownter.

  Trafod â rheolwr.

 • Mae menyw'n eistedd wrth ddesg y tu ôl i gownter mewn derbynfa. Mae hi ar y ffôn.

  Rhoi gwybodaeth i aelod arall o staff yr ysbyty dros y ffôn. Mae angen sgiliau cyfathrebu da ar dderbynyddion.

 • Mae menyw'n tynnu ffeil bapur o gyfres o silffoedd sy'n ymestyn o'r llawr i'r nenfwd. Mae'r rhain yn llawn cofnodion papur, wedi'u rhannu gan amrywiaeth o ranwyr lliw.

  Dod o hyd i gofnodion claf.

 • Mae menyw'n eistedd y tu ôl i gownter derbynfa ac yn defnyddio cyfrifiadur. Mae colofnau gyda rhannau mewn lliwiau gwahanol i'w gweld ar sgrin y cyfrifiadur.

  Gwirio amserlenni clinigau ar y system gyfrifiadurol.

 • Mae menyw'n gosod dogfen mewn blwch glas sy'n un o gyfres o flychau o wahanol liwiau sydd wedi'u gosod ar ben ei gilydd.

  Trefnu llythyron a nodiadau cleifion.

 • Derbynnydd Meddygol

Derbynnydd Meddygol

Cyflwyniad

Mae derbynyddion meddygol yn croesawu cleifion ac ymwelwyr eraill. Maent yn gweithio tu ôl i ddesg neu gownter, gan gyfarch pobl wrth iddynt gyrraedd a gadael i'r cleifion wybod pan fydd hi'n amser iddyn nhw weld meddyg. Efallai bydd dyletswyddau eraill ganddyn nhw hefyd, er enghraifft, diweddaru systemau cyfrifiadurol, gwneud apwyntiadau, delio â chofnodion cyfrinachol cleifion a thrafod ymholiadau sy'n cael eu gwneud dros y ffôn neu drwy'r e-bost.

Adwaenir hefyd fel

 • Derbynnydd, Meddygol

Gweithgareddau Gwaith

Fel Derbynnydd Meddygol, byddwch yn croesawu cleifion, perthnasau, aelodau'r cyhoedd a phobl eraill wrth iddynt gyrraedd y dderbynfa, a rhoi gwybodaeth iddyn nhw.

Bydd eich dyletswyddau'n amrywio o un swydd i'r llall, yn ôl maint eu lle gwaith a pha fath o le yw hwnnw, er enghraifft, mewn: meddygfa

 • meddyg teulu
 • canolfan iechyd
 • deintyddfa
 • adran damweiniau ac achosion brys
 • ward ysbyty
 • clinig
 • canolfan galw i mewn
 • ysbyty neu glinig preifat
Weithiau, byddwch yn diweddaru system cofnodion cyfrifiadurol pan fydd cleifion yn cyrraedd. Er enghraifft, bydd angen i chi wneud yn siwr bod y cofnodion yn cynnwys y cyfeiriad a'r manylion cyswllt cywir. Mae hyn yn arbennig o bwysig os na welwyd claf ers amser hir. Efallai byddwch yn gofyn i gleifion newydd lenwi ffurflen gofrestru. Efallai bydd cleifion yn gallu trefnu apwyntiad gyda meddyg teulu eu hunain ar y rhyngrwyd, a hefyd trefnu apwyntiadau ysbyty ar-lein trwy'r system 'Choose and Book' yn Lloegr. Efallai byddwch yn rhoi cyfrineiriau i gleifion ac esbonio'r system iddyn nhw. Gall derbynyddion fynd i mewn i system cofnodion electronig cleifion i ddiweddau'r amseroedd sydd ar gael ar gyfer apwyntiadau trwy'r dull hwn.

Efallai byddwch yn paratoi ac yn argraffu rhestri o gleifion sydd i fod i ddod i bob clinig. Byddwch yn gwneud yn siwr bod cofnodion y claf ar gael i'r Meddyg, y Nyrs, y Deintydd neu'r gweithiwr gofal iechyd proffesiynol arall (er enghraifft, Ffisiotherapydd neu Therapydd galwedigaethol). Mae rhai derbynyddion yn galw enw'r claf pan fydd tro'r claf wedi cyrraedd. Mae gan rai meddygfeydd sgriniau cyffwrdd lle gall y cleifion ddangos eu bod nhw wedi cyrraedd a bydd sgrin electronig yn yr ystafell aros yn dangos tro pwy yw hi nesaf. Pan fydd claf wedi'i weld, byddwch yn trefnu apwyntiadau neu brofion pellach, fel profion gwaed neu belydr-X. Mae'n rhaid i chi gadw'r holl wybodaeth am gleifion yn gyfrinachol. Gallech fod yn gyfrifol am ddiweddaru cofnodion cleifion. Gallech fod yn cofnodi manylion pwy sydd wedi dod i'w hapwyntiadau, a phwy sydd heb. Mae Derbynyddion Meddygol yn ffonio cleifion, gweithwyr gofal iechyd proffesiynol a phobl eraill, fel Cynrychiolwyr Gwerthu Fferyllol, ac yn ateb galwadau ffôn ganddynt. Os ydych yn rhoi canlyniadau profion dros y ffôn, mae'n rhaid i chi gadarnhau eich bod yn siarad â'r claf cywir, er enghraifft, drwy ofyn am gyfeiriad a dyddiad geni'r unigolyn. Gallai Derbynyddion Deintyddol werthu pethau fel brwshys dannedd, cegolch a brwshys rhyngddeintiol i gleifion. Efallai bydd Derbynyddion Meddygon Teulu yn prosesu presgripsiynau amlroddadwy i gleifion ac yn delio â fferyllfeydd lleol. Os bydd clinig yn cael ei ganslo neu os bydd Meddyg yn sâl, er enghraifft, efallai bydd angen i chi ffonio'r holl bobl yr oedden nhw'n disgwyl eu gweld i roi gwybod iddyn nhw ac i drefnu apwyntiadau newydd.

Gallai Derbynyddion fod yn gyfrifol am gadw'r dderbynfa a'r ystafell aros yn daclus. Er enghraifft, gallech fod yn trefnu deunydd darllen cyffredinol, neu lyfrau a theganau i blant, neu bosteri arddangos, taflenni a gwybodaeth iechyd yn yr ystafell aros. Heblaw am gyfarch a delio â chleifion, gallai rhai derbynyddion fod â nifer fawr o ddyletswyddau a chyfrifoldebau eraill, gan gynnwys:

 • trefnu ystafelloedd cyfarfod
 • trefnu cludiant mewn ambiwlans
 • paratoi biliau
 • derbyn taliadau
 • prosesu geiriau
 • ffeilio
 • dosbarthu ac anfon pethau fel y post neu samplau gwaed
 • archebu nwyddau ac offer swyddfa
 • rhedeg switsfwrdd ffonau cyfrifiadurol

Bydd derbynyddion sy'n gweithio mewn adran damweiniau ac achosion brys mewn ysbyty, er enghraifft, yn delio â chleifion a pherthnasau a all fod wedi'u hanafu'n ddrwg, yn pryderu, wedi drysu neu mewn sioc. Mae angen i dderbynyddion roi gwybod i staff nyrsio os bydd cyflwr claf yn gwaethygu tra bydd yn aros. Rhaid i chi beidio â chynhyrfu a rhaid i chi dawelu meddwl pobl.

Bydd gan rai Derbynyddion wisg. Bydd rhai yn gweithio nosweithiau, penwythnosau a shifftiau nos. Gallai darllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg fod o fantais wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Dderbynnydd Meddygol, bydd angen y canlynol arnoch chi:

 • diddordeb mewn iechyd a gofal pobl
 • sgiliau cyfathrebu cryf, gan gynnwys lleferydd clir a ffordd broffesiynol o siarad â phobl dros y ffôn
 • gallu cadw gwybodaeth yn gyfrinachol
 • agwedd gwrtais, gyfeillgar, effeithlon a chymwynasgar tuag at bob claf
 • gallu blaenoriaethu tasgau a bod yn drefnus
 • gallu aros yn ddigynnwrf a thawelu meddwl pobl, ond bod yn bendant o dan bwysau
 • sgiliau bysellfwrdd a TGCH sylfaenol
 • cadw cofnodion cywir
 • gweithio fel rhan o dîm
 • bod yn sylwgar ac yn effro i bethau
 • dangos blaengaredd
 • golwg daclus
 • gwybod sut i ddefnyddio offer fel llungopïwr a switsfwrdd ffôn
Efallai bydd angen sgiliau cyfrifeg a rhif sylfaenol arnoch chi i gyfrifo biliau a delio ag arian. Mae'r gallu i siarad iaith arall yn gallu bod yn ddefnyddiol. Mae dyletswyddau derbynfa'n gallu bod yn straenus weithiau, yn enwedig mewn adrannau damweiniau ac achosion brys. Mae'n rhaid i chi allu ymdopi â'r pwysau hyn os ydych chi'n cyflawni'r dyletswyddau hyn.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog Mae'r cyfraddau cyflog sy'n cael eu rhoi isod yn rhai bras. Mae gweithwyr y GIG yn cael eu talu ar raddfa o'r Agenda am Newid.

 • Cychwynnol - Band 2: £17,652 - £19,020
 • Gyda phrofiad - Band 3: £18,813 - £20,795
Oriau gwaith

Mae'r rhan fwyaf o Dderbynyddion Meddygol yn gweithio 37 awr a hanner, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Gallai rhai pobl weithio patrwm sifftiau sy'n cynnwys nosweithiau a phenwythnosau. Gallai trefniadau gweithio amser llawn, rhan-amser, dros dro a gweithio hyblyg fod ar gael. Ble allen i weithio? Mae cyflogwyr yn cynnwys y GIG (mewn meddygfeydd meddygon teulu, ysbytai, canolfannau iechyd, canolfannau galw i mewn, deintyddfeydd a chlinigau), y sector iechyd preifat (gan gynnwys ysbytai, deintyddfeydd a chlinigau), labordai patholeg ac ysgolion meddygol. Gallai gwaith dros dro, sydd ar gael yn ysbeidiol neu ar gontractau tymor byr, fod ar gael trwy asiantaethau cyflogi sy'n recriwtio staff gweinyddol a chlercaidd. Mae cyfleoedd i Dderbynyddion Meddygol ar gael mewn trefi, dinasoedd a rhai pentrefi ar draws y Deyrnas Unedig. Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu?

Mae swyddi'n cael eu hysbysebu mewn papurau newydd lleol, yn y Ganolfan Byd Gwaith, ar wefan swyddi'r GIG, Dod o Hyd i Swydd, ac ar fyrddau swyddi.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad Gallwch ddechrau gweithio yn yr yrfa hon trwy wneud cais uniongyrchol am swyddi i hyfforddeion. Mae Prentisiaethau Lefel Canolradd a Phrentisiaethau Lefel Uwch yn fannau cychwyn da. Edrychwch ar ein herthygl wybodaeth 'Prentisiaethau - Sut mae gwneud cais', am fwy o fanylion ar sut i ymgeisio am brentisiaethau.

Hyfforddiant Mae'r rhan fwyaf o gyflogwyr yn cynnig hyfforddiant yn y gwaith i'r rhai sy'n newydd i'r swydd. Mae'r hyfforddiant yn debygol o gynnwys:

 • cyflwyniad i'r ysbyty/clinig/meddygfa
 • systemau ffeilio
 • termau meddygol
 • y systemau cyfrifiadurol perthnasol
 • y Ddeddf Diogelu Data
 • cyfrinachedd a diogelwch
Gallai rhai hyfforddeion weithio tuag at dystysgrif neu ddiploma lefel 2 y Sefydliad Ysgrifenyddion Meddygol, Rheolwyr Practis, Gweinyddwyr a Derbynyddion (AMSPAR) mewn gweinyddu meddygol a dyfarniad lefel 2/tystysgrif lefel 3 mewn terminoleg feddygol. Mae'r rhain yn cael eu cyflwyno trwy City & Guilds. Mae'n bosibl y byddwch chi'n gallu gweithio tuag at: ddyfarniad
 • NVQ mewn busnes a gweinyddu ar lefel 1 neu 2
 • tystysgrif NVQ mewn busnes a gweinyddu ar lefelau 1 i 3
 • diploma NVQ mewn busnes a gweinyddu ar lefelau 2 i 3
 • tystysgrif NVQ mewn gwasanaeth cwsmeriaid ar lefel 1 neu 2
 • diploma NVQ mewn gwasanaeth cwsmeriaid ar lefel 3
Efallai byddwch chi'n gallu gweithio tuag at dystysgrif lefel 2 neu ddiploma lefel 3 mewn gwasanaethau cymorth gofal iechyd hefyd. Mae cyrsiau coleg perthnasol ar gael yn ogystal. Yn gyffredinol, mae'r cyrsiau'n ymdrin ag amrywiaeth o bynciau gan gynnwys technegau ffôn a switsfwrdd, peiriannau a thechnoleg swyddfa, prosesu testun, cyfrifon a sgiliau bysellfwrdd. Mae rhai cyrsiau'n fwy arbenigol. Mae'r Gymdeithas Brydeinig ar gyfer Ysgrifenyddion a Gweinyddwyr Meddygol (BSMSA) yn cynnig dau gwrs e-ddysgu perthnasol: terminoleg feddygol i ddechreuwyr a'r dystysgrif mewn terminoleg feddygol. Dilyniant

Gall Derbynyddion Meddygol symud i fyny i swyddi Arweinydd Tîm a Goruchwyliwr, ac yna i lefelau rheoli ar ôl cael mwy o hyfforddiant a phrofiad. Gallai rhai symud i yrfaoedd ym maes cofnodion iechyd neu fel ysgrifenyddion meddygol. Profiad Gwaith Byddai profiad blaenorol mewn rolau clercio, gweinyddu neu wasanaeth cwsmeriaid yn ddefnyddiol iawn ar gyfer yr yrfa hon. Deddf Adsefydlu Troseddwyr Mae gweithio fel Derbynnydd Meddygol yn eithriad i Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr 1974. Mae hyn yn golygu bod rhaid i chi roi gwybodaeth i gyflogwr am unrhyw gollfarnau, rhybuddiadau, ceryddon neu rybuddion sydd wedi darfod neu sydd heb ddarfod, os yw'r cyflogwr yn gofyn i chi am y wybodaeth. Mae hyn yn wahanol i yrfaoedd eraill - dim ond datgelu gwybodaeth am gollfarnau heb eu darfod sy'n rhaid ei wneud mewn gyrfaoedd eraill os yw'r cyflogwr yn gofyn i chi amdani.

Cymwysterau

Fel arfer, i gael eich derbyn ar Brentisiaeth Lefel Ganolradd neu Uwch, bydd angen 5 TGAU gradd C/4 neu uwch arnoch, gan gynnwys efallai Saesneg a mathemateg.

Yn aml, bydd cyflogwyr yn chwilio am dystiolaeth o sgiliau perthnasol, gan gynnwys gwasanaeth cwsmeriaid, sgiliau bysellfwrdd, sgiliau rhif, sgiliau clerigol a sgiliau TGCh cyffredinol.

Gallai cymhwyster cysylltiedig â gwaith, er enghraifft cymhwyster BTEC lefel 2 , fod yn ddefnyddiol ar gyfer dechrau gweithio fel derbynnydd meddygol.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad bennu terfynau oedran ar gyfer mynediad i waith, addysg neu hyfforddiant, oni bai eu bod yn gallu dangos bod gwir angen am y terfynau hyn.

Mynediad

Mae mantais gan ymgeiswyr sydd â sgiliau a galluoedd a gawson nhw o swyddi clercaidd, gweinyddu neu wasanaeth cwsmeriaid.

Gallai Prentisiaethau Lefel Canolradd a Phrentisiaethau Lefel Uwch mewn Busnes a Gweinyddu, neu Wasanaethau Cymorth Gofal Iechyd, fod ar gael yn eich ardal.

Cyrsiau

Mae'r Sefydliad Ysgrifenyddion Meddygol, Rheolwyr Practis, Gweinyddwyr a Derbynyddion (AMSPAR) yn cynnig Tystysgrif lefel 2 a Diploma mewn Gweinyddu Meddygol a Dyfarniad lefel 2/Tystysgrif lefel 3 mewn Terminoleg Feddygol. Mae'r rhain ar gael trwy ddysgu amser llawn, rhan-amser a dysgu o bell.

Mae'r Gymdeithas Brydeinig ar gyfer Ysgrifenyddion a Gweinyddwyr Meddygol (BSMSA) yn cynnig dau gwrs e-ddysgu perthnasol: Terminoleg Feddygol i ddechreuwyr a'r Dystysgrif mewn Terminoleg Feddygol.

Mae cyrsiau perthnasol mewn prosesu geiriau, TGCh a gweinyddu, er enghraifft, yn cael eu cynnig gan nifer fawr o ganolfannau trwy ddysgu o bell.

Ystadegau

 • Mae 28% o bobl mewn galwedigaethau fel derbynnydd meddygol yn gweithio'n rhan-amser.
 • Mae gan 5% oriau hyblyg.
 • Mae 5% o weithwyr yn gweithio dros dro.

Gwybodaeth Bellach

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

Skills Development Scotland - Modern Apprenticeships

Ffôn 0800 9178000

E-bost info@skillsdevelopmentscotland.co.uk

Gwefan www.myworldofwork.co.uk/modernapprenticeships

City & Guilds

Cyfeiriad 1 Giltspur Street, London EC1A 9DD

Ffôn 020 7294 2468

E-bost learnersupport@cityandguilds.com

Gwefan www.cityandguilds.com

NHS Wales Careers Information

Publisher: National Leadership and Innovation Agency for Healthcare

E-bost abm.wedsteam@wales.nhs.uk

Gwefan www.wales.nhs.uk/sitesplus/829/page/36090

NHS Jobs

Gwefan www.jobs.nhs.uk

Step into the NHS

NHS careers

Ffôn 0345 6060655

Gwefan www.stepintothenhs.nhs.uk

Skills for Health

Skills for the health sector

Cyfeiriad Goldsmiths House, Broad Plain, Bristol BS2 0JP

Ffôn 0117 9221155

E-bost office@skillsforhealth.org.uk

Gwefan www.skillsforhealth.org.uk

NHS Education for Scotland (NES)

Scottish enquiries

Cyfeiriad Westport 102, West Port, Edinburgh EH3 9DN

Ffôn 0131 6563200

E-bost enquiries@nes.scot.nhs.uk

Gwefan www.nes.scot.nhs.uk

Association of Medical Secretaries, Practice Managers, Administrators and Receptionists (AMSPAR)

Ffôn 020 7387 6005

E-bost info@amspar.com

Gwefan www.amspar.com

British Society of Medical Secretaries and Administrators (BSMSA)

Cyfeiriad 132 Mayfield Road, Edinburgh EH9 3AH

Ffôn 0131 4660682

E-bost training@bsmsa.org.uk

Gwefan www.bsmsa.org.uk

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

People Exchange Cymru (PEC)

Public sector recruitment portal for Wales

E-bost peopleexchangecymru@gov.wales

Gwefan www.peopleexchangecymru.org.uk/home

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English