Astudiaethau Achos

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dwy fenyw mewn stiwdio ddylunio yn archwilio dilledyn.

  Mae cynorthwywyr dylunio’n helpu dylunwyr gyda’u gwaith. Maen nhw fel arfer yn gweithio ar ddylunio tri dimensiwn, er enghraifft, dillad, tecstilau, cerameg, setiau llwyfan, etc.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg, yn defnyddio cyfrifiadur.

  Helpu i roi dyluniad at ei gilydd gan ddefnyddio meddalwedd gyfrifiadurol.

 • Mae menyw’n eistedd wrth ddesg, yn defnyddio teleffon.

  Galw cleient i drefnu cyfarfod gyda thîm o ddylunwyr.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg, yn defnyddio cyfrifiadur. Mae menyw’n sefyll wrth ei ymyl, yn edrych hefyd ar y sgrin gyfrifiadur. Mae dogfennau papur, CDs a chynwysyddion bach ar y ddesg.

  Cymryd cyfarwyddiadau gan ddylunydd.

 • Mae dau ddyn yn eistedd wrth fwrdd. Maen nhw’n edrych ar ddogfennau papur sydd ar y bwrdd.

  Bwrw golwg ar y briff dylunio a phenderfynu, gyda’r dylunydd, pa adnoddau sydd eu hangen ar gyfer prosiect dylunio penodol.

 • Mae dwylo rhywun yn peintio patrwm ar ddefnydd.

  Mae peintio a lluniadu â llaw yn rhannau allweddol o waith dylunio o hyd

 • Mae dyn yn rhoi darn o bren mewn peiriant mawr. Mae mewn gweithdy.

  Efallai bydd rhai cynorthwywyr dylunio’n helpu i wneud y cynnyrch gorffenedig, yn yr achos hwn, dodrefnyn.

 • Mae menyw’n edrych drwy lenni lliwgar llachar.

  Bwrw golwg ar rai o ddyluniadau’r tymor nesaf.

 • Cynorthwyydd Dylunio

Cynorthwy-ydd Dylunio

Cyflwyniad

Fel Cynorthwy-ydd Dylunio byddwch yn helpu dylunwyr gyda'u gwaith dylunio arbenigol. Gallai eich dyletswyddau nodweddiadol gynnwys ymchwilio i brosiect dylunio newydd, creu brasluniau a pharatoi deunyddiau ar gyfer eu cynhyrchu.

Adwaenir hefyd fel

 • Cynorthwyydd Stiwdio Ddylunio

Fideo - Andrew: Cynorthwyydd Dylunio Diwydiannol

Fideo - Louise: Cynorthwyydd Dylunio Stiwdio

Fideo - Jeni: Dylunydd Cynorthwyol

Gweithgareddau Gwaith

Fel Cynorthwy-ydd Dylunio byddwch yn helpu Dylunwyr wrth iddyn nhw weithio ar brosiect dylunio tri dimensiwn. Ystyr dylunio tri dimensiwn yw dylunio gwrthrychau solid, gan ganolbwyntio'n benodol ar eu golwg.

Gellir defnyddio'r dyluniadau y byddwch yn gweithio arnynt naill ai ar gyfer masgynhyrchu neu ar gyfer cynhyrchu gan ddylunwyr-grefftwyr, a fyddai ar raddfa unigol, llawer llai.

Byddwch yn gweithio mewn meysydd fel:

 • dylunio cynnyrch neu ddiwydiannol
 • dylunio mewnol
 • dylunio theatr
 • dylunio gemwaith
 • dylunio dodrefn
 • dylunio ceramig.

Er bod union natur y gwaith yn amrywio o'r naill faes dylunio i'r llall, mae'r prosesau'n debyg. Byddwch yn cael cyfarwyddiadau ar gyfer y prosiect: a

 • Beth sydd angen ei ddylunio?
 • Beth fydd ei rôl?
 • At bwy mae wedi'i anelu?

Yna, byddwch yn gweithio ar syniadau creadigol, gan gynhyrchu brasluniau gan ddefnyddio lliwiau, siapau a deunyddiau addas. Efallai hefyd y bydd disgwyl i chi gyflwyno syniadau i uwch ddylunwyr neu gleientiaid.

Yna, byddwch yn paratoi ac yn gwirio lluniadau gweithio, modelau neu brototeipiau manwl wrth baratoi ar gyfer cynhyrchu. Mae cynllunio gyda chymorth cyfrifiadur (CAD) yn cael ei ddefnyddio fel arfer yn rhan o'r broses hon.

Fel Cynorthwy-ydd Dylunio byddwch yn gweithio gyda dylunwyr ac aelodau eraill o'r tîm ar brosiectau. Efallai hefyd y byddwch yn nhw'n helpu i drefnu cyfarfodydd cleientiaid, paratoi deunyddiau marchnata a dod o hyd i fusnes newydd.

Efallai y bydd gallu darllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg o fantais i chi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Gynorthwyydd Dylunio, bydd angen canlynol arnoch:

 • sgiliau creadigol ac artistig
 • y gallu i droi syniadau'n ddyluniad tri dimensiwn
 • y gallu i weithio'n dda ar eich pen eich hun a chydweithio ag eraill
 • gwybodaeth am feddalwedd sy'n berthnasol i ddylunio
 • y gallu i gymryd cyfarwyddiadau gan Ddylunwyr
 • sgiliau cyfathrebu da
 • sgiliau ymchwil da
 • y gallu i weithio i derfynau amser

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog Mae'r cyfraddau cyflog isod yn rhai bras.

 • Cychwynnol: £24,000 - £25,500
 • Gyda phrofiad: £27,500 - £31,000
 • Uwch Gynorthwywyr Dylunio yn ennill £33,500 - £36,000
Oriau gwaith

Byddwch fel arfer yn gweithio 39 awr yr wythnos, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Fodd bynnag, efallai y bydd yn ofynnol i chi weithio'n hwyr a gweithio ar benwythnosau, yn enwedig wrth i derfynau amser nesáu.

Ble allwn i weithio? Mae'r cyflogwyr yn cynnwys cwmnïau gweithgynhyrchu mawr, stiwdios a gwasanaethau ymgynghori dylunio, cwmnïau arddangos a gweithgynhyrchwyr dodrefn. Mae'n bosibl hefyd y bydd cwmnïau teledu a theatr yn cyflogi Cynorthwywyr Dylunio i weithio ar effeithiau arbennig. Mae cyfleoedd i Gynorthwywyr Dylunio mewn trefi, dinasoedd ac ardaloedd gwledig ledled y DU. Mae rhai meysydd dylunio wedi'u crynodi mewn ardaloedd penodol o'r wlad. Er enghraifft, mae llawer o weithgynhyrchwyr cerameg mawr yng Ngogledd Swydd Stafford ac mae'r diwydiant gemwaith ac arian yn Llundain, Sheffield a Birmingham gan mwyaf. Ble mae swyddi yn cael eu hysbysebu? Mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu ar yr holl brif hysbysfyrddau swyddi, ar Dod o Hyd i Swydd, ac yn y Ganolfan Byd Gwaith. Mae'n syniad da i adeiladu rhwydwaith o gysylltiadau perthnasol, oherwydd nid yw pob swydd ddylunio'n cael ei hysbysebu. Mae hefyd yn gallu bod yn effeithiol gwneud ceisiadau swydd ar hap.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Daw rhai pobl i mewn i'r yrfa hon ar ôl cwblhau cwrs perthnasol fel HND neu radd. Mae llawer o wahanol gyrsiau dylunio. Mae rhai ohonyn nhw'n eang iawn ac mae eraill yn canolbwyntio ar faes arbenigol, fel dylunio dodrefn neu ddylunio mewnol.

Mae nifer o lwybrau i'r cyrsiau hyn:

 • cwrs sylfaen mewn celf a dylunio, pan fydd y cwrs yn ymdrin ag amrywiaeth eang o bynciau dylunio ac maen nhw'n helpu myfyrwyr i benderfynu pa faes dylunio hoffen nhw arbenigo ynddo
 • Safon Uwch mewn pynciau perthnasol
 • cymwysterau BTEC lefel 3

Mae graddau sylfaen mewn dylunio a phynciau perthnasol i ddylunio ar gael hefyd mewn nifer o brifysgolion a cholegau Addysg Uwch. Efallai bydd y rhain yn fodd i chi symud ymlaen i gwrs gradd achrededig.

Mae Prentisiaeth Lefel Ganolradd yn fan cychwyn da hefyd. Darllenwch ein herthygl wybodaeth am ragor o wybodaeth ynglyn ag ymgeisio am safleoedd prentisiaeth- 'Prentisiaethau- sut mae ymgeisio?'

Profiad Gwaith Byddai profiad o ddefnyddio meddalwedd dylunio gyda chymorth cyfrifiadur (CAD) o fantais i chi. Er mwyn cychwyn ar yrfa neu ar gyrsiau perthnasol, bydd angen i chi gyflwyno portffolio o'ch gwaith sy'n arddangos eich gallu creadigol.

Hyfforddiant

Pan fyddwch mewn swydd, fe all fod yn bosibl gweithio tuag at gymwysterau mewn dylunio.

Dilyniant

Mae rhai Cynorthwywyr Dylunio'n symud ymlaen i fod yn Ddylunwyr Proffesiynol.

Cymwysterau

Y llwybr arferol i hyfforddiant dylunio yw cwblhau cwrs sylfaen mewn celf a dylunio, fel y diploma sylfaen BTEC mewn celf a dylunio.

Ar gyfer y cwrs hwn, bydd angen y canlynol arnoch:

 • 1/2 gymhwyster Safon Uwch
 • TGAU ar radd C neu uwch mewn 3/4 pwnc
Gallai cymhwyster BTEC lefel 3 mewn celf a dylunio helpu i'ch gwneud yn wahanol i bawb arall.

Mae cymwysterau cywerth yn cael eu derbyn hefyd ar gyfer lle ar gyrsiau Sylfaen yn ogystal â lle ar gyrsiau gradd a chyrsiau HND. Fodd bynnag, mae gofynion mynediad yn amrywio - darllenwch brosbectysau am fanylion.

I gael lle ar unrhyw gwrs mewn celf a dylunio, bydd angen portffolio eang iawn arnoch sy'n dangos eich potensial.

Efallai bydd cyflogwyr yn gofyn am rai TGAU ar radd C neu uwch i ddechrau'r math hwn o waith yn syth o'r ysgol, neu i gael lle ar gynlluniau hyfforddi seiliedig ar waith.

Ar gyfer Prentisiaethau Lefel Canolradd, bydd angen o leiaf 2 TGAU gradd C neu uwch arnoch fel arfer, gan gynnwys efallai Saesneg a mathemateg.

Mae rhai prifysgolion yn derbyn cymhwyster Bagloriaeth Cymru fel cymhwyster sy'n gyfwerth ag un Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad bennu terfynau oedran ar gyfer mynediad i waith, addysg neu hyfforddiant, oni bai eu bod yn gallu dangos bod gwir angen am y terfynau hyn.

Sgiliau/profiad

Mae sgiliau wedi'u hennill mewn defnyddio meddalwedd cynllunio gyda chymorth cyfrifiadur (CAD) o fantais.

I ddechrau'r gwaith neu gyrsiau perthnasol, mae angen i chi gael portffolio o waith sy'n arddangos eich gallu creadigol.

Cyrsiau

Os nad oes gennych y cymwysterau sydd eu hangen i wneud eich cwrs gradd neu HND dethol, mae'n bosibl mai cwrs Mynediad coleg neu brifysgol (e.e. Mynediad i Gelf a Dylunio) fydd y ffordd i mewn. Nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol fel arfer, ond dylech astudio manylion y gwahanol gyrsiau.

Gallan nhw arwain at gyrsiau gradd/HND perthnasol.

Mae hefyd yn bosibl gwneud cwrs Sylfaen rhan-amser mewn Celf a Dylunio, sy'n arwain at gwrs gradd neu HND.

Bydd colegau fel arfer yn ystyried ceisiadau gan ymgeiswyr sydd heb fodloni eu gofynion mynediad arferol, yn enwedig y rheini sydd â phrofiad yn y celfyddydau, crefftau neu ddylunio. Dylech astudio polisïau derbyn y gwahanol golegau.

Gall hefyd fod yn bosibl ymuno â'r maes gwaith hwn drwy wneud Prentisiaeth Lefel Canolradd mewn Dylunio.

Dysgu o bell

Mae cyrsiau perthnasol mewn pynciau celf a dylunio, ar lefelau amrywiol, yn cael eu cynnig gan nifer fawr o ganolfannau, drwy ddysgu o bell.

Gwybodaeth Bellach

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

Skills Development Scotland - Modern Apprenticeships

Ffôn 0800 9178000

E-bost info@skillsdevelopmentscotland.co.uk

Gwefan www.myworldofwork.co.uk/modernapprenticeships

Creative Skillset

Skills for the creative industries

E-bost info@creativeskillset.org

Gwefan www.creativeskillset.org

Creative Choices

Publisher: Creative & Cultural Skills

E-bost info@creative-choices.co.uk

Gwefan www.creative-choices.co.uk

Creative & Cultural Skills

Skills for craft, cultural heritage, design, literature, music, performing arts and visual arts

E-bost london@ccskills.org.uk

Gwefan ccskills.org.uk

Chartered Society of Designers (CSD)

E-bost info@csd.org.uk

Gwefan www.csd.org.uk

Getting into Art & Design Courses

Author: James Burnett Publisher: Trotman

Gwefan trotman.co.uk/our-books/getting-into-art-and-design-courses/

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

National Theatre Wales (Welsh Enquiries)

Ffôn 029 2035 3070

E-bost info@nationaltheatrewales.org

Gwefan nationaltheatrewales.org

Hiive

Hiive is the online professional network for creative people.

Gwefan app.hiive.co.uk/

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English