Astudiaethau Achos

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae menyw yn eistedd wrth ddesg mewn swyddfa fach. Mae hi'n defnyddio cyfrifiadur.

  Mae swyddogion cydymffurfio'n defnyddio cyfrifiaduron i wirio rheoliadau ac ysgrifennu adroddiadau.

 • Mae menyw yn sefyll nesaf at siart troi mawr, yn siarad. Mae menyw arall yn eistedd o'i blaen hi, yn edrych ar y siart troi.

  Gwirio cynnwys cwrs hyfforddi gyda swyddog hyfforddi'r cwmni.

 • Mae dwy fenyw yn eistedd wrth fwrdd, yn siarad. Mae ffolder mawr ar y ddesg. Mae un o'r menywod yn pwyntio at rywbeth ar ddogfen bapur.

  Gwneud yn siwr bod aelod o staff yn deall goblygiadau'r Ddeddf Credyd Defnyddwyr cyn casglu arian gan y cyhoedd.

 • Mae menyw yn eistedd wrth ddesg mewn swyddfa fach. Mae hi'n aroleuo testun ar ddogfen bapur argraffedig, gan ddefnyddio ysgrifbin aroleuo oren. Mae ffolder mawr ar y ddesg wrth ei hochr.

  Mae'n rhaid i swyddogion cydymffurfio gadw eu gwybodaeth am y rheolau a'r rheoliadau diweddaraf yn gyfredol. Mae llawer o ddarllen i'w wneud.

 • Mae dwy fenyw a dyn yn eistedd wrth fwrdd mewn swyddfa. Maen nhw'n siarad ac yn edrych ar gynnwys ffolder agored.

  Cyfarfod â chydweithwyr i weld sut y bydd newidiadau mewn rheolau'n effeithio ar bolisïau'r cwmni.

 • Swyddog Cydymffurfiaeth

Swyddog Cydymffurfio

Cyflwyniad

Mae swyddogion cydymffurfio yn helpu uwch-reolwyr i ofalu bod gweithgareddau eu sefydliad, a phawb sy'n rhan ohono, yn bodloni safonau gofynnol yr awdurdod rheoleiddio. Maent yn helpu i sefydlu polisïau, archwilio meysydd sy'n peri pryder, ac yn paratoi adroddiadau ar gyfer uwch-reolwyr a chyfarwyddwyr.

Adwaenir hefyd fel

 • Dadansoddwr, Cydymffurfio
 • Ymgynghorydd, Cydymffurfio
 • Rheolwr, Cydymffurfio
 • Swyddog Cydymffurfiad Grwp

Fideo - Benedict: Dirprwy Swyddog Cydymffurfio

Fideo - Rahul: Rheolwr Cydymffurfio a Risg

Gweithgareddau Gwaith

Mae'r rhan fwyaf o gwmnïau'n cael eu rheoleiddio mewn rhyw ffordd neu ei gilydd, ac yn gorfod cydymffurfio â gofynion y llywodraeth neu reoleiddwyr wedi'u penodi gan y llywodraeth.

Ceir enghreifftiau nodweddiadol ym meysydd iechyd a diogelwch, neu ddiogelu data. Mae llawer o Gyfarwyddiadau gan yr UE hefyd sy'n berthnasol i sefydliadau yn y Deyrnas Unedig. Uwch-swyddogion y cwmnïau o dan sylw sy'n gyfrifol am gydymffurfio â'r rheoliadau sy'n berthnasol i bob cwmni.

Gyda masnachwyr unigol, y masnachwyr unigol eu hunain sy'n gyfrifol. O ran cwmnïau bychain, bydd un o'r cyfarwyddwyr neu'r partneriaid yn aml yn ysgwyddo'r cyfrifoldeb, ynghyd â nifer o ddyletswyddau eraill o bosibl. Mewn cwmnïau mawr, bydd adran gydymffurfio fel arfer o dan arweiniad 'Swyddog Cydymffurfio' sy'n cynghori'r bwrdd am y rheoliadau sy'n berthnasol i'r cwmni, a sut mae angen i'r cwmni gydymffurfio â nhw.

Wrth adrodd yn ôl i Swyddog Cydymffurfio, yn aml ceir rheolwyr cydymffurfio, ymgynghorwyr technegol a staff monitro sy'n gwirio bod yr adrannau'n cydymffurfio.

Mae cwmnïau sy'n cynnig gwasanaethau ariannol fel morgeisi, yswiriant bywyd, rheoli buddsoddiadau, cynllunio ariannol a phensiynau, yn cael eu rheoleiddio gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA) neu'r Awdurdod Rheoleiddio Darbodus (PRA).

Mae'r sefydliadau yma'n edrych ar sut mae cwmnïau rheoledig yn gwneud eu gwaith, dulliau hysbysebu a gwerthu cynnyrch a'r modd y maen nhw'n delio â chwynion. Maen nhw hefyd yn ystyried sut mae'r cwmnïau hyn wedi'u trefnu, a ydyn nhw'n ddiddyled ai peidio, ac a oes systemau a dulliau rheoli priodol ganddyn nhw. Mae FCA hefyd yn mynnu bod gan rai staff gymwysterau penodol.

Mae FCA a PRA yn rheoleiddio'n rhannol drwy reolau penodol ochr yn ochr ag egwyddorion cyffredinol, gan gynnwys cod ymarfer. Cyfrifoldeb yr uwch-reolwyr, y partneriaid a'r cyfarwyddwyr yw gofalu eu bod yn cydymffurfio â'r rheolau, a phenderfynu sut i ddehongli'r egwyddorion. Rhaid i un aelod o'r uwch-dîm rheoli ysgwyddo'r cyfrifoldeb cyffredinol am gydymffurfio.

Hwyrach mai'r swyddog cydymffurfio fydd yr unigolyn yma, ond mewn cwmnïau mawr, gallai'r swyddog cydymffurfio fod yr unigolyn sy'n rheoli'r adran gydymffurfio, yn rhoi cyngor ac arweiniad i uwch-reolwyr, ac yn goruchwylio sut mae'r cwmni'n cydymffurfio bob dydd.

Mae'n bwysig dros ben bod uwch-reolwyr yn gwrando ar bryderon y swyddog cydymffurfio oherwydd gall y rheoleiddiwr roi cosbau disgyblaeth, gan gynnwys dirwyon uchel, os nad yw'r cwmni'n bodloni'r safonau.

Mae swyddogion cydymffurfio yn cyfrannu at baratoi polisïau, llawlyfrau staff ac amserlenni hyfforddiant. Maen nhw'n cydweithio'n agos ag adrannau adnoddau dynol i ofalu bod yr hyfforddiant cywir ar gyfer staff yn cael ei gynnal a'i gofnodi'n briodol. Efallai byddan nhw'n rhoi hyfforddiant eu hunain. Mae angen iddyn nhw argyhoeddi cydweithwyr y dylai cydymffurfio fod yn rhan o ddiwylliant y cwmni cyfan.

Maent yn monitro holl weithgareddau eu sefydliad, yn archwilio unrhyw feysydd sy'n peri pryder, ac yn paratoi a chyflwyno adroddiadau. Maent yn flaenllaw o ran gofalu bod y strategaeth a'r deunyddiau gwerthu, hysbysebu a hyrwyddo yn glir, yn deg a ddim yn camarwain.

Mae swyddogion cydymffurfio yn meithrin perthnasoedd da gyda'r awdurdod rheoleiddio. Maent yn rheoli ac yn paratoi ar gyfer ymweliadau cydymffurfio ac yn cymryd unrhyw gamau dilynol sy'n ofynnol o ganlyniad i'r ymweliad.

Maent yn cadw llygad ar reoliadau newydd. Hwyrach y gofynnir iddyn nhw archwilio meysydd busnes newydd i ofalu eu bod yn cydymffurfio â'r gyfraith.

Mae gweithwyr cydymffurfio proffesiynol sy'n ymgynghorwyr yn ymweld â llawer o gwmnïau sy'n gleientiaid iddynt.

Gallai darllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg fod o fantais wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I fod yn Ymarferydd Cydymffurfio, byddwch angen:

 • sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol rhagorol.
 • gallu rhoi sylw i fanylion.
 • sgiliau ysgrifennu adroddiadau.
 • hunan gymhelliant.
 • sgiliau cyflwyno.
 • gallu blaenoriaethu tasgau a rheoli eich amser yn dda.
 • sgiliau TGCH cyffredinol.
 • hyder a phenderfynoldeb.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Mae'r cyflogau isod yn rhai bras.

 • Cychwynnol: £20,000 - £22,500
 • Gyda phrofiad: £25,000 - £29,500
 • Safleoedd uwch: £32,000 - £36,000

Oriau gwaith

Mae Swyddogion Cydymffurfio yn gweithio tua 35-40 awr fel arfer, dydd Llun i ddydd Gwener, a cheir oriau ychwanegol yn unol â gofynion y swydd. Mae rhai yn gweithio oriau llawer hwy. Mae cyfleoedd i weithio'n rhan-amser a rhannu swyddi ar gael.

Ble allwn i weithio?

Mae cyflogwyr yn cynnwys:

 • banciau
 • cymdeithasau adeiladu
 • cwmnïau yswiriant
 • cwmnïau buddsoddi arbenigol
 • banciau buddsoddi.

Mae angen rôl gydymffurfio ar sefydliadau eraill sy'n cynnig gwasanaethau ariannol, a gallent ddefnyddio gwasanaethau ymgynghorydd cydymffurfio hunangyflogedig.

Mae cyfleoedd ar gyfer staff cydymffurfio mewn trefi a dinasoedd ledled y Deyrnas Unedig.

Hunangyflogaeth

Mae cyfleoedd ar gyfer swyddogion cydymffurfio profiadol i weithio'n annibynnol fel ymgynghorwyr hunangyflogedig.

Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu?

Hysbysebir swyddi mewn:

 • papurau newydd lleol/cenedlaethol.
 • gwefannau cyflogwyr.
 • Canolfan Byd Gwaith.

Mae swyddi hefyd yn cael eu hysbysebu ar fyrddau swyddi fel:

 • insuranceJobs.co.uk.
 • online insurance jobs.
 • insurance times jobs.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Mae llawer o weithwyr newydd yn raddedigion sydd â phrofiad perthnasol o wasanaethau ariannol, yswiriant, morgeisi neu fuddsoddiadau. Mae pynciau gradd perthnasol yn cynnwys cyllid, economeg, cyfrifeg a chyfraith busnes. Ffordd wych o ddechrau ar yr yrfa hon yw trwy interniaeth. Darllenwch ein herthygl wybodaeth ar 'Interniaethau' am ragor o fanylion.

Mae Prentisiaeth Gradd yn fan cychwyn da hefyd.

Mae rhai cymwysterau ôl-raddedig mewn rheoleiddio a chydymffurfio ariannol ar gael.

Mae'n bosibl cael swydd gyffredinol ym maes gwasanaethau ariannol hefyd gyda chymwysterau Safon Uwch neu gyfatebol a mynd ymlaen i wneud gwaith cydymffurfio.

Man cychwyn da arall yw astudio ar gyfer Diploma Lefel 3 mewn Astudiaethau Ariannol gan y Sefydliad Gwasanaethau Ariannol (IFS). Bydd angen i chi ddod o hyd i goleg sy'n cynnig y pwnc hwn.

Hyfforddiant Mae cymwysterau perthnasol ar gyfer ymarferwyr cydymffurfio, gan gynnwys:

 • Tystysgrif Uwch a Diploma mewn Cydymffurfio gan y Gymdeithas Gydymffurfio Ryngwladol (mewn cydweithrediad â Chymdeithas Bancwyr Prydain ac Ysgol Fusnes Prifysgol Manceinion).
 • Diploma mewn Cydymffurfio wrth Fuddsoddi gan y Sefydliad Siartredig mewn Gwarannau a Buddsoddiadau ar gyfer pobl sy'n gweithio yn y diwydiant gwarannau a buddsoddi.

Dilyniant

Gall staff cydymffurfio symud ymlaen i swyddi rheolwr, pennaeth a/neu gyfarwyddwr cydymffurfio.

Profiad Gwaith Mae gan rai pobl sy'n dechrau'r swydd gefndir busnes neu gyllid. Gallai pobl newydd i'r swydd ddechrau mewn gwasanaethau yswiriant neu ariannol a symud i rolau cydymffurfio pan fyddant wedi datblygu sgiliau mwy cyffredinol.

Deddf Adsefydlu Troseddwyr

Mewn cwmni mawr, gallai'r Swyddog Cydymffurfio fod yn aelod o'r bwrdd ac felly'n Unigolyn Cymeradwy. Os felly, bydd y swydd wedi'i heithrio o Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr 1974.

Golyga hynny bod yn rhaid i chi roi gwybodaeth i gyflogwr am unrhyw euogfarnau, rhybuddiadau, ceryddon neu rybuddion sydd wedi darfod neu heb ddarfod, os ydynt yn gofyn i chi am y wybodaeth yma. Mae hyn yn wahanol i yrfaoedd eraill gan nad oes rhaid i chi ddatgelu gwybodaeth am euogfarnau heb ddarfod oni bai eu bod yn gofyn i chi.

Cymwysterau

I gael astudio gradd mewn cyllid neu wasanaethau ariannol, mae'r canlynol yn ofynnol fel arfer:

 • 2/3 Safon Uwch
 • TGAU gradd C/4 neu uwch mewn 2/3 phwnc arall
 • TGAU Saesneg a mathemateg gradd C/4 neu uwch

Mae cymwysterau a dderbynnir yn lle Safon Uwch yn cynnwys:

 • Cymwysterau BTEC Lefel 3
 • Diploma'r Fagloriaeth Ryngwladol
Fodd bynnag, mae gofynion cyrsiau yn amrywio, felly darllenwch y prosbectysau yn ofalus. Gallai rhai sefydliadau dderbyn pwyntiau tariff UCAS o dystysgrif neu ddiploma ifs mewn astudiaethau ariannol, mewn cyfuniad â chymwysterau eraill. I gael lle ar Brentisiaeth Gradd, bydd arnoch angen o leiaf 2 Safon Uwch fel arfer. Mae rhai prifysgolion yn derbyn cymhwyster Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag un Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad bennu terfynau oedran ar gyfer mynediad i waith, addysg neu hyfforddiant, oni bai eu bod yn gallu dangos bod gwir angen am y terfynau hyn.

Sgiliau/profiad

Mae gan rhai gweithwyr newydd gefndir ym myd busnes neu arian. Gallai gweithwyr newydd ddechrau mewn gwasanaethau yswiriant neu ariannol cyn symud i feysydd cydymffurfio ar ôl datblygu sgiliau mwy cyffredinol.

Gallai cwmnïau mawr recriwtio graddedigion sydd â chefndir cyfreithiol neu gyfrifeg.

Cyrsiau mynediad

Os nad oes gennych y cymwysterau sydd eu hangen i astudio eich gradd neu eich cwrs HND dewisol, hwyrach mai astudio Cwrs mynediad (er enghraifft, Mynediad i Fusnes) yw eich dewis gorau.

Mae'r cyrsiau yma wedi'u dylunio ar gyfer pobl sydd heb ddilyn y llwybrau arferol i addysg uwch. Nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol fel arfer, ond dylech gysylltu â'r coleg unigol i wneud yn siwr.

Dysgu o bell

Mae nifer o sefydliadau yn cynnig cymwysterau perthnasol drwy ddysgu o bell. Mae'r rhain yn cynnwys y Sefydliad Yswiriant Siartredig (CII) a'r Sefydliad Siartredig ar gyfer Gwarannau a Buddsoddi (CISI).

Mae Prifysgol Reading yn cynnig rhaglen ôl-raddedig (MSc mewn Marchnadoedd Cyfalaf, Rheoleiddio a Chydymffurfio) trwy ddysgu o bell.

Ariannu

Mae Cymdeithas Ryngwladol Cyfalaf Marchnadoedd (ICMA) yn cynnig ysgoloriaethau ar gyfer y cwrs yn Reading. Cyflwynir ceisiadau drwy adran y brifysgol.

Gall nawdd fod ar gael gan gwmnïau gwasanaethau ariannol mawr ar gyfer y rhai sy'n astudio cyrsiau lefel gradd.

Ystadegau

 • Mae 4% o bobl mewn swyddi fel swyddogion cydymffurfio yn hunangyflogedig.
 • Mae 22% yn gweithio'n rhan-amser.
 • Mae 18% yn gweithio oriau hyblyg.
 • Gwaith dros dro sydd gan 8% o weithwyr.

Gwybodaeth Bellach

Sefydliadau proffesiynolDyma rôl sefydliadau proffesiynol:

 • Cynorthwyo eu haelodau.
 • Diogelu'r cyhoedd drwy gadw safonau'n uchel yn eu proffesiynau.

I gael mwy o wybodaeth am y sefydliad(au) sy'n berthnasol i'r yrfa yma, trowch at y cysylltiadau isod.

Directions

Publisher: Financial Skills Partnership (FSP)

Cyfeiriad 51 Gresham Street, London EC2V 7HQ

Ffôn 0845 2573772

E-bost directions@financialskillspartnership.org.uk

Gwefan www.directions.org.uk/careers

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

Financial Skills Partnership (FSP)

Skills for the financial, finance and accountancy sectors

Cyfeiriad 51 Gresham Street, London EC2V 7HQ

Ffôn 0845 2573772

E-bost info@financialskillspartnership.org.uk

Gwefan www.financialskillspartnership.org.uk

Inside Careers

Specialists in graduate careers

Cyfeiriad Unit 6, The Quad, 49 Atalanta Street, Fulham, London SW6 6TU

Ffôn 020 7565 7900

Gwefan www.insidecareers.co.uk

ifs School of Finance

Cyfeiriad 8th Floor, Peninsular House, 36 Monument Street, London EC3R 8LJ

Ffôn 020 7444 7111

E-bost customerservices@ifslearning.ac.uk

Gwefan www.ifslearning.ac.uk

International Compliance Association (ICA)

Cyfeiriad Wrens Court, 52-54 Victoria Road, Sutton Coldfield, Birmingham B72 1SX

Ffôn 0121 3627534

E-bost ict@int-comp.com

Gwefan www.int-comp.org

Jobs in Risk

Publisher: Incisive Media

E-bost info@jobsinrisk.com

Gwefan www.jobsinrisk.com/careers

People Exchange Cymru (PEC)

Public sector recruitment portal for Wales

E-bost peopleexchangecymru@gov.wales

Gwefan www.peopleexchangecymru.org.uk/home

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English