Astudiaethau Achos

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg, yn edrych trwy lyfr bioleg ddynol.

  Ymchwilio i fanylion anatomi - mae'n bwysig bod darluniadau'n gywir.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg, yn defnyddio cyfrifiadur.

  Gweithio ar ddarluniad sy'n dangos strwythur y galon.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg, yn defnyddio cyfrifiadur. Mae'n lluniadu yn uniongyrchol ar y cyfrifiadur.

  Gweithio ar ddiagram sy'n darlunio mater meddygol.

 • Mae dyn yn tynnu dalen fawr o bapur o beiriant argraffu llydan.

  Argraffu arddangosiad fformat mawr.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg, yn defnyddio cyfrifiadur.

  Dylunio poster gwybodaeth am iechyd.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg, yn lluniadu ar ddalen o bapur. Mae llyfr ar agor ar y ddesg, ac mae'r dyn yn cyfeirio ato.

  Braslunio cymal y glun, gan ddefnyddio deunydd cyfeirio.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg, yn siarad ar y ffôn.

  Trafod gwaith gyda ffotograffydd meddygol ar y ffôn.

 • Mae dau ddyn yn eistedd wrth ddesg, yn edrych ar lyfr bioleg ddynol. Mae un o'r dynion yn gwneud nodiadau ar ddarn o bapur melyn.

  Trafod prosiect sydd angen darluniadau gyda gweithiwr gofal iechyd proffesiynol.

Darlunydd Meddygol

Cyflwyniad

Mae darlunwyr meddygol yn cynhyrchu delweddau o gyflyrau meddygol a'r anatomi dynol, gan ddefnyddio amrywiaeth o dechnegau artistig a graffig. Maent yn gweithio mewn ysbytai, ysgolion meddygol a sefydliadau ymchwil.

Adwaenir hefyd fel

 • Artist, Meddygol
 • Darlunydd, Meddygol
 • Artist Meddygol

Gweithgareddau Gwaith

Mae darlunwyr meddygol yn cynhyrchu delweddau o gyflyrau meddygol, yr anatomi dynol ac offer meddygol, gan ddefnyddio amrywiaeth o dechnegau artistig a graffig. Mae eu gwaith yn cael ei ddefnyddio ar gyfer addysg feddygol, gofal cleifion, hyfforddiant ac ymchwil.

Mae'n bosibl y bydd darlunwyr meddygol hefyd yn gweithio ar ddylunio deunyddiau cyhoeddusrwydd, adroddiadau a gwefannau sy'n ymwneud â'r proffesiwn meddygol. Efallai y byddent yn copïo sleidiau a phelydrau X, ac yn defnyddio meddalwedd i gynhyrchu cyflwyniadau a deunyddiau eraill a ddefnyddir ar gyfer addysgu, ymchwil a hyfforddiant.

Mae darlunwyr yn defnyddio cyfrifiaduron i drin brasluniau a lluniadau cychwynnol, neu greu delweddau o'r dechrau. Efallai y bydd angen i ddarlunwyr meddygol gynhyrchu modelau tri dimensiwn hefyd.

Mae darlunwyr meddygol hefyd yn gweithio ochr yn ochr â ffotograffwyr meddygol a thechnegwyr clyweledol. Mae'r rhai hynny sy'n gweithio mewn adrannau mawr fel arfer yn arbenigo mewn un maes, fel ffotograffiaeth, tra bydd darlunydd meddygol sy'n gweithio mewn adran fach yn gwneud llawer o wahanol dasgau.

Gallai darllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg fod o fantais wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I fod yn ddarlunydd meddygol, bydd arnoch angen:

 • Diddordeb mewn gwyddoniaeth, meddygaeth a'r anatomi dynol.
 • Diddordeb a gallu mewn arlunio.
 • Y gallu i weithio mewn sefyllfaoedd sy'n peri gofid, er enghraifft, mae'n bosibl y bydd angen i chi weithio mewn post-mortem.
 • Y gallu i gyfathrebu'n dda â'r holl staff sy'n gweithio ym maes meddygaeth.
 • Sgiliau TGCH.
 • Y gallu i roi sylw i fanylion.

I weithio fel darlunydd meddygol hunangyflogedig neu ar eich liwt eich hun, bydd arnoch angen sgiliau busnes a marchnata.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Mae'r cyfraddau cyflog ar gyfer darlunwyr meddygol yn amrywio, yn dibynnu ar a ydyn nhw'n hunangyflogedig neu'n gyflogedig, a'r math o gyflogwr.

Mae gweithwyr y GIG yn cael eu talu ar raddfa gynyddol o fewn bandiau tâl sydd wedi cael eu diffinio, yn ôl eu sgiliau a'u cyfrifoldebau. Mae'r cyfraddau cyflog sy'n cael eu rhoi isod yn rhai bras.

Mae darlunwyr meddygol yn y GIG yn ennill tua £18,000 - £20,000 y flwyddyn, gan gynyddu i £25,500 - £30,000 y flwyddyn. Gall pobl mewn swyddi uwch ennill dros £45,000 y flwyddyn.

Oriau gwaith

Mae darlunwyr meddygol fel arfer yn gweithio wythnos 37.5 awr safonol, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Mae cyfleoedd rhan-amser ar gael hefyd.

Gall yr oriau gwaith ar gyfer darlunwyr hunangyflogedig fod yn afreolaidd, yn dibynnu ar faint o waith sydd ganddyn nhw. Ond, mae'n bosibl y bydd angen gorffen yn hwyr a gweithio ar y penwythnos o bryd i'w gilydd, yn enwedig wrth i derfynau amser nesáu.

Beth sy'n digwydd yn y maes gwaith hwn?

Mae'r sector dylunio'n gweithredu mewn marchnad fyd-eang fasnachol iawn erbyn hyn, gydag economïau sy'n dod i'r amlwg yn yr India a Tsieina, er enghraifft, yn cynrychioli bygythiad uniongyrchol.

Ond, mae twf cryf y diwydiant gwasanaeth yn y Deyrnas Unedig wedi arwain at agor marchnadoedd newydd, ac wedi helpu'r sector dylunio i gyrraedd sefyllfa gadarn. Mae'r gydnabyddiaeth o bwysigrwydd dylunio, yn y farchnad fyd-eang, wedi helpu'r sector i ddod trwy'r dirwasgiad mewn sefyllfa gadarn.

Mae technoleg wedi helpu i gyflymu'r broses ddylunio yn sylweddol, gan ei gwneud yn bosibl i ddylunwyr dderbyn llawer mwy o brosiectau. Ond, mae angen llai o bobl i gwblhau tasgau erbyn hyn, sydd wedi creu marchnad recriwtio gystadleuol iawn.

Mae'n bosibl i ddarlunwyr meddygol gael eu dyrchafu i swyddi uwch mewn adrannau darlunio meddygol.

Mae llawer o gystadleuaeth am swyddi darlunwyr meddygol, gan fod mwy o ymgeiswyr yn aml na'r swyddi sydd ar gael.

Ble allen i weithio?

Mae cyflogwyr yn cynnwys adrannau darlunio meddygol mewn ysbytai ac ysgolion meddygol, mewn meddygaeth breifat ac mewn sefydliadau ymchwil.

Gall gwaith ar gyfer cwmnïau cyhoeddi meddygol fod ar ffurf contractau dwy i dair blynedd weithiau.

Mae cyfleoedd ar gyfer darlunwyr meddygol yn codi gyda chyflogwyr mewn trefi a dinasoedd ar draws y Deyrnas Unedig.

Hunangyflogaeth

Mae rhai darlunwyr meddygol yn gweithio ar eu liwt eu hunain, trwy gael gwaith gan y proffesiwn meddygol neu gyhoeddwyr gwerslyfrau a chryno ddisgiau academaidd neu ddiddordeb cyffredinol.

Mae rhai darlunwyr yn defnyddio gwasanaethau asiantau i gael comisiynau a gwaith contract tymor byr.

Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu?

Mae swyddi'n cael eu hysbysebu ar wefan y Sefydliad Darlunwyr Meddygol (IMI), ar wefan y GIG ac mewn cyfnodolion/cylchgronau masnach y diwydiant.

Mae swyddi hefyd yn cael eu hysbysebu ar yr holl brif fyrddau swyddi, ar Universal Jobmatch, ac yn y Ganolfan Byd Gwaith.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Fel arfer, bydd angen gradd mewn darlunio neu bwnc cysylltiedig ar ddarlunwyr meddygol. Mae'n bosibl y bydd darlunwyr sydd â phrofiad ac sydd wedi gweithio mewn amgylchedd masnachol yn gallu ymuno â'r proffesiwn hwn.

Mae graddau sylfaen, Tystysgrifau Cenedlaethol Uwch (HNCs) a Diplomâu Cenedlaethol Uwch (HNDs) ar gael, a gellir eu defnyddio fel llwybr i ymuno â chyrsiau gradd. Byddai pynciau fel dylunio graffig, a chelf a dylunio yn fwyaf defnyddiol.

Mae cyrsiau sylfaen mewn Celf a Dylunio ar gael, a gellir eu defnyddio fel llwybr i ymuno â chyrsiau gradd.

Hyfforddiant

Mae darlunwyr meddygol sy'n gweithio mewn ysbytai fel arfer yn dechrau fel hyfforddeion, gyda hyfforddiant yn cael ei roi gan gydweithwyr profiadol.

Mae'r rhan fwyaf o ddarlunwyr meddygol yn gweithio tuag at gymhwyster ôl-raddedig perthnasol.

Mae cyrsiau perthnasol wedi'u rhestru ar wefan y Sefydliad Darlunwyr Meddygol (IMI).

Mae'r IMI hefyd yn cynnig cyrsiau hyfforddi, cyfarfodydd a chynhadledd flynyddol fel rhan o ddatblygiad proffesiynol parhaus (DPP).

Mae'r Ymddiriedolaeth Addysg Artistiaid Meddygol yn darparu gwybodaeth am gyrsiau a hyfforddiant hefyd.

Dilyniant

Mae rhai darlunwyr meddygol yn mynd yn hunangyflogedig ac yn gweithio ar eu liwt eu hunain.

Mae darlunwyr meddygol sy'n gweithio ar eu liwt eu hunain fel arfer yn cael profiad yn gyntaf trwy weithio mewn adran darlunio meddygol neu fel cynorthwy-ydd i ddarlunydd meddygol sefydledig.

Mae darlunwyr meddygol eraill yn symud ymlaen i fod yn bennaeth adran, lle y byddent yn cael mwy o gyfrifoldeb ac y gwneud penderfyniadau.

Y Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr

Mae'r yrfa hon wedi'i heithrio o Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr 1974. Mae hyn yn golygu bod rhaid i chi roi gwybodaeth i gyflogwr am unrhyw euogfarnau, rhybuddiadau, ceryddau neu rybuddion sydd wedi darfod neu sydd heb ddarfod, os yw'n gofyn i chi. Mae hyn yn wahanol i yrfaoedd eraill, lle mae'n rhaid i chi ddatgelu gwybodaeth am euogfarnau sydd heb ddarfod yn unig os gofynnir i chi.

Cymwysterau

I ddilyn cwrs gradd perthnasol, fel arfer bydd arnoch angen:

 • 2 Safon Uwch neu fwy. Mae llawer o gyrsiau'n gofyn bod gennych chi o leiaf radd B mewn pwnc seiliedig ar arlunio.
 • 4/5 TGAU ar radd C neu uwch. Bydd angen marc llwyddo mewn Saesneg yn aml.

Mae dewisiadau eraill yn lle Safon Uwch yn cynnwys:

 • Diploma CenedlaetholBTEC lefel 3 mewn Celfyddyd Gain neu bwnc cysylltiedig.
 • Prentisiaeth Lefel Uwch.
 • Diploma Bagloriaeth Ryngwladol (IBD).

Ar gyfer yr IBD, bydd llawer o gyrsiau'n gofyn bod gennych chi Arlunio ar lefel Uwch.

Mae llawer o gymwysterau eraill yn cael eu derbyn, felly darllenwch brosbectysau i gael rhagor o fanylion.

I ddilyn unrhyw gwrs celf a dylunio, bydd arnoch angen portffolio o'ch gwaith.

Mae rhai pobl yn ymuno â'r yrfa hon trwy gwrs Sylfaen mewn Celf a Dylunio. Y gofynion mynediad arferol ar gyfer cwrs Sylfaen perthnasol yw:

 • 1/2 Safon Uwch. Bydd arnoch angen Safon Uwch mewn arlunio neu bwnc seiliedig ar arlunio.
 • Cymwysterau TGAU ar radd C neu uwch mewn 4/5 pwnc. Mae rhai cyrsiau'n gofyn bod gennych chi farc llwyddo mewn Saesneg
 • .

Mae dewisiadau eraill derbyniol yn lle Safon Uwch yn cynnwys:

 • Diploma Cenedlaethol BTEC mewn Celfyddyd Gain, neu gwrs cysylltiedig.
 • Diploma Bagloriaeth Ryngwladol.
 • Prentisiaeth Lefel Uwch.
 • Mae llawer o gymwysterau eraill yn cael eu derbyn, felly darllenwch brosbectysau i gael rhagor o fanylion.

Mae'r gofynion mynediad ar gyfer Tystysgrifau Cenedlaethol Uwch (HNCs), Diplomâu Cenedlaethol Uwch (HNDs) a graddau sylfaen perthnasol yn debyg i'r rhai hynny sydd eu hangen ar gyfer y cwrs Sylfaen y soniwyd amdano uchod.

Mae rhai prifysgolion yn derbyn cymhwyster Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag un Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad bennu terfynau oedran ar gyfer mynediad i waith, addysg neu hyfforddiant, oni bai eu bod yn gallu dangos bod gwir angen am y terfynau hyn.

Sgiliau/profiad

Gall gweithwyr newydd sydd â sgiliau darlunio perthnasol (a gafwyd trwy wneund dylunio graffig, er enghraifft) wneud rhagor o hyfforddiant. Mae'n bwysig eich bod chi'n diweddaru eich sgiliau'n rheolaidd, yn enwedig trwy ddefnyddio meddalwedd celfyddydau/graffeg gyfrifiadurol. Mae gwybodaeth am dechnegau argraffu a rhywfaint o ymwybyddiaeth fasnachol o fantais i'r darlunwyr hynny sy'n gweithio gyda chyhoeddwyr.

I gael y swydd hon neu ddilyn cyrsiau perthnasol, fel arfer bydd arnoch angen portffolio o waith sy'n dangos eich gallu.

Cyrsiau

Os nad oes gennych chi'r cymwysterau sydd eu hangen i ddilyn y cwrs gradd neu HND o'ch dewis, gallai cwrs Mynediad coleg neu brifysgol, fel Mynediad i Gelf a Dylunio, gynnig ffordd i mewn. Nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol fel arfer, ond dylech gadarnhau manylion cyrsiau unigol.

Mae hefyd yn bosibl gwneud cwrs Sylfaen rhan-amser mewn Arlunio, sy'n arwain at radd neu gwrs HND.

Dysgu o bell

Mae Prifysgol Caerdydd yn cynnig Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Darlunio Meddygol trwy ddysgu o bell.

Gwybodaeth Bellach

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

Skills Development Scotland - Modern Apprenticeships

Ffôn 0800 9178000

E-bost info@skillsdevelopmentscotland.co.uk

Gwefan www.myworldofwork.co.uk/modernapprenticeships

Creative Skillset

Skills for the creative industries

E-bost info@creativeskillset.org

Gwefan www.creativeskillset.org

Creative Choices

Publisher: Creative & Cultural Skills

E-bost info@creative-choices.co.uk

Gwefan www.creative-choices.co.uk

Creative & Cultural Skills

Skills for craft, cultural heritage, design, literature, music, performing arts and visual arts

E-bost london@ccskills.org.uk

Gwefan ccskills.org.uk

Institute of Medical Illustrators (IMI)

Cyfeiriad 12 Coldbath Square, London EC1R 5HL

Ffôn 020 7837 2846

E-bost info@imi.org.uk

Gwefan www.imi.org.uk

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Cardiff University

E-bost admissions@cardiff.ac.uk

Gwefan www.cardiff.ac.uk

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English