Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae tri dyn, sy'n gwisgo siacedi llachar a hetiau caled, yn sefyll ar safle adeiladu. Maen nhw'n siarad ac yn edrych ar ddalen o bapur.

  Mae peirianwyr sifil yn treulio peth amser ar safleoedd. Mae angen iddyn nhw allu gweithio'n dda gyda gweithwyr adeiladu.

 • Mae dyn, sy'n gwisgo crys gwyn, yn eistedd wrth ddesg ac yn defnyddio cyfrifiadur.

  Mae sgiliau TGCh yn hanfodol ar gyfer yr yrfa hon.

 • Mae dyn sy'n gwisgo crys glas gyda thei pinc yn siarad ar ffôn diwifr.

  Negodi gyda chleient.

 • Dogfen sy'n cael ei dal yn nwylo unigolyn.

  Archwilio'r cynlluniau ar gyfer adeilad newydd.

 • Mae dyn sy'n gwisgo crys glas gyda thei pinc yn eistedd wrth ddesg. Mae'n edrych trwy rai dogfennau.

  Mae'n rhaid i beirianwyr sifil fod yn drefnus i allu ymdopi â'r llwyth gwaith amrywiol.

 • Mae dyn a menyw mewn swyddfa. Mae'r dyn yn sefyll ac mae'r fenyw'n eistedd.

  Cadw golwg ar brosiect gyda pheiriannydd strwythurol.

 • Mae dyn sy'n gwisgo crys gwyn a throwsus du yn edrych trwy gwpwrdd ffeilio.

  Chwilio am rai dogfennau cynllunio.

 • Mae dau ddyn yn sefyll yn edrych ar rai cynlluniau. Mae un dyn yn gwisgo crys glas gyda thei pinc. Mae'r dyn arall yn gwisgo crys gwyn.

  Mae angen i chi allu gweithio'n dda mewn tîm yn yr yrfa hon.

 • Peiriannydd Sifil

Peiriannydd Sifil

Cyflwyniad

Mae peirianwyr sifil yn cynllunio, dylunio a rheoli prosiectau adeiladu mawr fel ffyrdd, twneli, systemau dwr, rheilffyrdd, meysydd awyr, stadia chwaraeon, gorsafoedd pwer a llawer mwy.

Adwaenir hefyd fel

 • Peiriannydd Adeiladu
 • Peiriannydd, Sifil
 • Peiriannydd Trafnidiaeth

Fideo - Steve: Cyfarwyddwr Prosiect

Fideo - Barbara: Peiriannydd Sifil

Gweithgareddau Gwaith

Fel Peiriannydd Sifil, byddwch yn cynllunio, yn dylunio ac yn rheoli prosiectau adeiladu mawr. Mae’r rhain yn cynnwys ffyrdd, systemau dwr a rheoli gwastraff, rheilffyrdd, meysydd awyr a gorsafoedd pwer. Byddwch yn gweithio mewn swyddfa ac ar safle. Mae eich dyletswyddau yn y swyddfa yn cynnwys:

 • cynhyrchu dyluniadau ar gyfer prosiectau
 • gwneud lluniadau manwl i'w defnyddio ar safle
 • cyfrifo a gwirio manylebau prosiectau
 • cynllunio gwaith a chadw cofnodion o gynnydd, stoc offer
 • cyllid

Fel arfer, byddwch yn defnyddio pecynnau Cynllunio gyda Chymorth Cyfrifiadur (CAD) neu Modelu Gwybodaeth am Adeiladau (BIM) ar gyfer y gwaith hwn. Pan fydd prosiect adeiladu ar waith, fel Peiriannydd Sifil ar y safle, byddwch yn gyfrifol am sicrhau bod y gwaith yn cael ei wneud yn unol â'r dyluniadau, y cynlluniau a'r amserlen fras.

Mae llawer o reoliadau diogelwch yn gysylltiedig â'r diwydiant adeiladu. Er enghraifft, rhaid gwisgo het galed ar safleoedd adeiladu. Gallai darllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg fod o fantais wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

Er mwyn bod yn Beiriannydd Sifil, byddwch angen:

 • gallu dadansoddi a datrys problemau
 • hyder i oruchwylio pobl eraill.
 • gallu gweithio'n dda mewn tîm.
 • sgiliau trefnu cryf i ymdopi â'r llu o wahanol gamau mewn prosiect adeiladu.
 • diddordeb mewn adeiladau a sut maen nhw'n cael eu hadeiladu.
 • sgiliau mathemateg.
 • diddordeb mewn ffiseg.
 • sgiliau TGCh da a rhywfaint o brofiad o ddefnyddio meddalwedd CAD.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog Cyfraddau cyflog bras yw'r cyfraddau isod.

 • Dechreuol: £30,500 - £34,000
 • Gyda phrofiad: £37,000 - £45,000
 • Swyddi uwch: £48,000 - £53,000
Oriau gwaith Mae'r rhan fwyaf o Beirianwyr Sifil yn gweithio tua 35-40 awr yr wythnos, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Fodd bynnag, mae'n bosibl y bydd yn rhaid i chi ddechrau'n gynnar a gorffen yn hwyr, ac efallai y bydd yn rhaid i chi weithio ar benwythnosau, yn enwedig wrth i ddyddiadau cwblhau agosáu. Ble y gallwn weithio?

Mae cyflogwyr yn cynnwys ymgynghorwyr peirianneg, contractwyr adeiladu a pheirianneg sifil, awdurdodau lleol a chwmnïau nwy, dwr a thrydan. Mae cyflogwyr eraill yn cynnwys y Gwasanaeth Sifil, y diwydiant gweithgynhyrchu a'r lluoedd arfog. Mae cyfleoedd ar gyfer Peirianwyr Sifil yn codi mewn trefi a dinasoedd ledled y DU. Mae Peirianwyr Sifil yn cael cyfleoedd i weithio ar brosiectau mewn gwledydd eraill, yn Ewrop a gweddill y byd. Hunangyflogaeth

Mae cyfleoedd yn codi i beirianwyr sifil weithio'n annibynnol fel ymgynghorwyr. Ble y mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu?

Mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu mewn papurau newydd lleol/cenedlaethol, ar wefannau recriwtio a gwefannau cyflogwyr, ac ar Dod o Hyd i Swydd(www.gov.uk/jobsearch). Mae gwefannau cyfryngau cymdeithasol, er enghraifft LinkedIn, Twitter neu Facebook, yn ffordd wych o rwydweithio, dod o hyd i swyddi, a chysylltu â darpar gyflogwyr. Sicrhewch fod eich proffil yn eich cyflwyno mewn modd proffesiynol a fydd yn apelio at ddarpar gyflogwyr. Darllenwch ein herthygl Gwybodaeth Gyffredinol 'Chwilio am Swyddi Ar-lein'. Mae GreenJobs yn hysbysfwrdd swyddi sydd wedi'i anelu at bobl sydd â diddordeb mewn gyrfaoedd gwyrdd: www.greenjobs.co.uk/browse-jobs/civil-engineer/

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad Mae arnoch angen gradd Meistr Peirianneg (MEng) achrededig neu radd anrhydedd Baglor Peirianneg (BEng) mewn peirianneg sifil, neu bwnc cysylltiedig, i fod yn Beiriannydd Siartredig. Gallwch astudio'r rhain fel rhyng-gyrsiau, sy'n cynnwys profiad gwaith. Gallwch wneud gradd sylfaen, HNC neu HND mewn peirianneg sifil cyn symud ymlaen i gwrs gradd lawn. Fe allech ddechrau yn yr yrfa hon drwy'r cymwysterau uchod, ond bydd angen i chi gwblhau hyfforddiant achrededig pellach i gymhwyso'n llawn. Ffordd dda i mewn i'r yrfa hon yw trwy interniaeth. Edrychwch ar ein herthygl wybodaeth 'Interniaethau', am ragor o fanylion. Gall Sefydliad y Peirianwyr Sifil (ICE) roi rhestri o gyrsiau achrededig. Mae Prentisiaeth Uwch, Prentisiaeth Lefel Uwch neu Brentisiaeth Gradd hefyd yn lle gwych i ddechrau. Gallech astudio ar gyfer NVQ fel rhan o'ch prentisiaeth. Y Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu (CSCS) Bydd angen cerdyn CSCS arnoch i weithio ar safle. Mae'r cardiau hyn yn dangos eich bod yn gymwys i wneud y gwaith rydych chi wedi eich cyflogi ar ei gyfer. Bydd cerdyn CSCS yn costio £36 a bydd yn rhaid i chi lwyddo ym mhrawf iechyd, diogelwch ac amgylchedd priodol Bwrdd Hyfforddi'r Diwydiant Adeiladu. Bydd hyn yn costio £21. Byddwch wedyn yn cwblhau ffurflen gais ac yn talu'r cyfanswm o £57. Mae i ffurflen gais y CSCS bedair adran fydd angen i chi eu llenwi:

 • adran A: Yn yr adran hon byddwch yn cwblhau'ch manylion personol ac yn atodi llun pasbort neu'ch llun Prawf Iechyd, Diogelwch ac Amgylchedd
 • adran B: Dyma ble byddwch yn llenwi manylion eich swydd ac yn nodi pa gerdyn sydd ei angen arnoch. Y gwahanol gardiau yw cardiau medrus, crefft a gweithiwr.
 • adran C: Dyma adran ddatganiad ble bydd eich cyflogwr presennol, cyflogwr blaenorol neu ddeiliad cerdyn CSCS yn datgan eich bod yn cwrdd â gofynion y cerdyn
 • adran D: Dyma fanylion gofynion eich cerdyn a'r dystiolaeth fyddwch ei hangen i gael cerdyn CSCS

Hyfforddiant Ar ôl ennill gradd neu radd sylfaen/HNC/HND, rhaid i chi gael cyfnod o hyfforddiant cymeradwy a phrofiad gyda chyflogwr, a llwyddo mewn adolygiad proffesiynol, i gymhwyso'n llawn. Profiad Gwaith Byddai profiad blaenorol mewn swydd beirianneg (megis trydanol, cemegol a mecanyddol) yn ddefnyddiol ar gyfer yr yrfa hon. Dilyniant Gall Peirianwyr Sifil profiadol gael eu dyrchafu i swyddi Prif Beirianwyr Sifil. Mae rhai Peirianwyr Sifil yn mynd yn hunangyflogedig.

Cymwysterau

I gael lle ar Brentisiaeth Lefel Uwch neu Uchaf, fel arfer bydd arnoch angen o leiaf bum cymhwyster TGAU ar radd A*-C neu 9-4, gan gynnwys Saesneg a mathemateg a dau gymhwyster Safon Uwch, o bosibl. I gael lle ar Brentisiaeth Gradd, bydd arnoch angen o leiaf ddau gymhwyster Safon Uwch fel arfer. I astudio cwrs gradd mewn Peirianneg Sifil, bydd arnoch angen y canlynol fel arfer:

 • 2/3 Safon Uwch, gan gynnwys mathemateg a/neu ffiseg.
 • TGAU ar radd C/4 neu uwch yn eich pynciau Safon Uwch.
 • 2/3 TGAU arall ar radd C/4 neu uwch, gan gynnwys Saesneg, mathemateg a phwnc gwyddoniaeth.
Mae cymwysterau eraill yn aml yn cael eu derbyn yn lle Safon Uwch, er enghraifft: cymhwyster
 • BTEC lefel 3 mewn peirianneg sifil
 • Diploma'r Fagloriaeth Genedlaethol.
Mae rhai prifysgolion yn cynnig cyrsiau sylfaen ar gyfer ymgeiswyr nad oes ganddynt y cymwysterau priodol mewn Mathemateg a Gwyddoniaeth. I astudio HNC, HND neu radd sylfaen perthnasol, bydd angen y canlynol arnoch fel arfer:

 • 1 Safon Uwch; mae mathemateg, ffiseg a gwyddor peirianneg ymhlith y pynciau dymunol.
 • cymhwyster TGAU ar radd C/4 neu uwch yn eich pwnc Safon Uwch.
 • 3/4 TGAU arall ar radd C/4 neu uwch, gan gynnwys Saesneg, mathemateg a phwnc gwyddoniaeth.
Mae rhai prifysgolion yn derbyn cymhwyster Bagloriaeth Cymru yn gyfwerth ag un Safon Uwch.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad bennu terfynau oedran ar gyfer mynediad i waith, addysg neu hyfforddiant, oni bai eu bod yn gallu dangos bod gwir angen am y terfynau hyn.

Sgiliau/profiad

Bydd pobl sydd heb ennill cymwysterau neu sgiliau perthnasol yn y diwydiant adeiladu neu fel peiriannydd technegol yn cael trafferth cael swydd.

Mae gan ymgeiswyr ar lefel technegydd peirianneg gyfleoedd da i symud ymlaen.

Cyrsiau

Os nad oes gennych y cymwysterau sydd eu hangen i astudio'r cwrs gradd neu HND o'ch dewis, hwyrach mai cwrs Mynediad coleg neu brifysgol (eg, Mynediad i Beiranneg) fydd y ffordd o gael mynediad.

Mae'r cyrsiau hyn wedi'u cynllunio ar gyfer pobl sydd heb ddilyn y llwybrau arferol i addysg uwch. Nid oes angen cymwysterau ffurfiol fel arfer, ond dylech gael cadarnhad o hynny gan golegau unigol.

Mae pobl sydd heb y cymwysterau academaidd arferol yn gallu dod yn aelod o Sefydliad y Peiranwyr Sifil (ICE) drwy'r Llwybr Adroddiad Technegol (TRR). Mae arweiniad am ofynion mynediad ar wefan ICE.

Mae nifer o sefydliadau'n cynnig cyrsiau ôl-raddedig perthnasol drwy ddysgu o bell.

Ariannu

Mae Ysgoloriaethau Ymchwil ICE ar gael ar gyfer ymgeiswyr sydd wedi cael cynnig amodol ar gyfer cwrs ICE achredig mewn peirianneg sifil.

Mae nawdd ar gyfer astudio ar lefel addysg uwch ar gael drwy'r cwmnïau adeiladu mawr.

Gwybodaeth Bellach

Sefydliadau proffesiynolDyma rôl sefydliadau proffesiynol:

 • Cynorthwyo eu haelodau.
 • Diogelu'r cyhoedd drwy gadw safonau'n uchel yn eu proffesiynau.

Sefydliad y Peirianwyr Sifil (ICE) yw'r prif sefydliad proffesiynol ar gyfer pobl sy'n gweithio mewn gyrfaoedd peirianneg sifil.

LGjobs

Local government vacancies

Gwefan www.lgjobs.com

myjobscotland: Scottish local government vacancies

Scottish enquiries

E-bost myjobscotland@cosla.gov.uk

Gwefan www.myjobscotland.gov.uk

Semta

Skills for science, engineering and manufacturing technologies

Cyfeiriad 14 Upton Road, Watford, Hertfordshire WD18 0JT

Ffôn 0845 6439001

E-bost customerservices@semta.org.uk

Gwefan www.semta.org.uk

The Engineer

Engineering technology news

E-bost customerservices@theengineer.co.uk

Gwefan www.theengineer.co.uk

Tomorrow's Engineers

Publisher: EngineeringUK and Royal Academy of Engineering

E-bost contactus@tomorrowsengineers.org.uk

Gwefan www.tomorrowsengineers.org.uk

GreenJobs

E-bost info@greenjobs.co.uk

Gwefan www.greenjobs.co.uk

CITB-ConstructionSkills

Skills for the construction industry

Cyfeiriad Bircham Newton, Kings Lynn, Norfolk PE31 6RH

Gwefan www.cskills.org

CITB-ConstructionSkills Northern Ireland

Irish enquiries

Cyfeiriad Nutts Corner Training Centre, 17 Dundrod Road, Crumlin, County Antrim BT29 4SR

Ffôn 028 9082 5466

E-bost info@citbcsni.org.uk

Gwefan www.citbcsni.org.uk

Construction Employers Federation (CEF)

Irish enquiries

Cyfeiriad 143 Malone Road, Belfast BT9 6SU

Ffôn 028 9087 7143

E-bost mail@cefni.co.uk

Gwefan www.cefni.co.uk

Construction Skills Certification Scheme (CSCS)

Cyfeiriad Bircham Newton, Kings Lynn, Norfolk PE31 6RH

Ffôn 0844 5768777

Gwefan www.cscs.uk.com

bConstructive

Publisher: CITB-ConstructionSkills

Ffôn 0344 994 4010

E-bost myapprenticeship@citb.co.uk

Gwefan www.bconstructive.co.uk

Association of Building Engineers (ABE)

Cyfeiriad Lutyens House, Billing Brook Road, Weston Favell, Northampton NN3 8NW

Ffôn 01604 404121

E-bost building.engineers@abe.org.uk

Gwefan www.abe.org.uk

Inside Careers

Specialists in graduate careers

Cyfeiriad Unit 6, The Quad, 49 Atalanta Street, Fulham, London SW6 6TU

Ffôn 020 7565 7900

Gwefan www.insidecareers.co.uk

Engineering Construction Industry Training Board (ECITB)

Cyfeiriad Blue Court, Church Lane, Kings Langley, Hertfordshire WD4 8JP

Ffôn 01923 260000

E-bost ecitb@ecitb.org.uk

Gwefan careers.ecitb.org.uk

Institution of Civil Engineers (ICE)

Cyfeiriad One Great George Street, Westminster, London SW1P 3AA

Ffôn 020 7222 7722

Gwefan www.ice.org.uk

Engineer Jobs

Publisher: Venture Marketing Group

E-bost ner@vmgl.com

Gwefan www.engineerjobs.co.uk

Getting into Engineering Courses

Author: James Burnett Publisher: Trotman

Gwefan www.mpw.ac.uk/university-guides/getting-into/engineering-courses/

Scottish Engineering

Scottish enquiries

Cyfeiriad 105 West George Street, Glasgow G2 1QL

Ffôn 0141 2213181

E-bost consult@scottishengineering.org.uk

Gwefan www.scottishengineering.org.uk

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English