Astudiaethau Achos

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dyn sy'n gwisgo gwisg pen-cogydd ddu yn sefyll mewn cegin, yn torri darn mawr o bysgodyn gyda chyllell finiog.

  Mae pen-cogyddion a chogyddion yn gweithio mewn ceginau o bob maint. Mae angen iddyn nhw allu defnyddio cyllyll yn fedrus. Mae'r pen-cogydd yma'n torri pysgodyn yn ddognau o'r un maint.

 • Mae dyn yn plygu o flaen oergell, gan roi cynhwysydd plastig ynddi.

  Pan fydd bwyd wedi cael ei baratoi, mae'n rhaid ei gadw mewn oergell hyd nes y bydd ei angen.

 • Mae dyn mewn cegin, yn arllwys ychydig o siwgr i mewn i gynhwysydd plastig ar glorian cegin.

  Pwyso mesur o siwgr i wneud pwdin. Mae angen i ben-cogyddion roi sylw i fanylion.

 • Mae dyn sy'n gwisgo gwisg pen-cogydd ddu yn sefyll wrth sinc cegin, yn golchi ei ddwylo.

  Mae hylendid da yn bwysig iawn yn y gegin. Mae angen i ben-cogyddion a chogyddion olchi eu dwylo rhwng tasgau.

 • Mae dyn sy'n gwisgo gwisg pen-cogydd ddu yn sefyll wrth ochr menyw mewn bwyty tafarn. Maen nhw'n edrych ar gerdyn y mae'r pen-cogydd yn ei ddal.

  Mynd trwy fwydlen heddiw gydag aelod o'r staff gweini.

 • Mae dyn yn sefyll mewn cegin yn edrych ar lyfr nodiadau sydd ar agor.

  Gwirio'r rysáit ar gyfer pwdin.

 • Mae dau ddyn mewn cegin. Mae un yn arllwys ychydig o olew ar hambwrdd o bupurau coch, ac mae'r llall yn troi rhywbeth mewn sosban ar y cwcer.

  Dechrau coginio'r prif gyrsiau ar gyfer yr eisteddiad amser cinio.

 • Mae dyn mewn cegin, yn rhoi bwyd ar un o dri phlât ar blât poeth metel. Mae golau'n disgleirio ar y plât poeth.

  Rhoi bwyd bar ar blât poeth.

 • Cogydd

Cogydd

Cyflwyniad

Ydy coginio a bwyta bwyd yn agos at eich calon? Os felly, ydych chi erioed wedi ystyried dod yn Gogydd? Fel Cogydd byddwch yn goruchwylio'r broses o baratoi a choginio bwyd a phrydau i sefydliadau fel gwestai, bwytai, ffreuturau neu ysbytai.

Adwaenir hefyd fel

 • Arlwywr
 • Cogydd

Fideo - David: Pen-cogydd

Fideo - Troy: Cogydd

Fideo - Paul: Prif Ben-cogydd

Fideo - Craig: Dirprwy Brif Ben-cogydd (Sous Chef)

Fideo - Adam: Cogydd

Fideo - :

Gweithgareddau Gwaith

Fel Cogydd gallech weithio ym mhob math o leoedd gwahanol, o dafarnau i longau mordeithio ac o ysgolion i'r lluoedd arfog. Mewn rhai lleoedd, er enghraifft, ysgolion, gallech gael eich galw'n Goginiwr (Cook). Byddwch yn gyfrifol am baratoi a choginio prydau bwyd.

Mewn rhai ceginau (er enghraifft, mewn tafarn fach), efallai y byddwch yn gweithio ar eich pen ei hun neu gyda chymorth un neu ddau aelod o staff yn unig. Ond mae rhai ceginau (er enghraifft, mewn gwestai mawr) yn enfawr, ac fe allai fod ganddynt ddwsinau o staff, a nifer o Gogyddion arbenigol yn gweithio o dan Brif Gogydd.

Gan fod cymaint o amrywiaeth yn y diwydiant arlwyo, mae'n amhosibl disgrifio diwrnod gweithio arferol Cogydd. Er enghraifft, gallech arbenigo mewn prydau llysieuol, neu fwyd ethnig penodol (fel bwyd Thai neu Indiaidd). Ceir gwahanol fathau a lefelau o Gogyddion hefyd. Mewn cegin fawr, gallech fod yn:

 • Chef patissier (Cogydd teisennau).
 • Chef saucier (Cogydd sawsiau a phrif gyrsiau).
 • Chef poissonier (Cogydd pysgod).
 • Chef entremettier (Cogydd llysiau).

Bydd eich union ddyletswyddau yn dibynnu ar ba fath o Gogydd ydych chi. Bydd Cogydd Pysgod yn archebu stoc newydd, ei harchwilio pan fydd yn cyrraedd a'i pharatoi ar gyfer coginio. Bydd angen i Gogyddion Cig a Physgod fod yn barod i dynnu perfedd a glanhau anifeiliaid. Fel Cogydd Llysiau, efallai y bydd angen i chi dreulio oriau'n crafu a thorri llysiau.

Fodd bynnag, pan fyddwch yn Gogyddion dan Hyfforddiant neu'n Gynorthwyydd Cegin byddwch yn tueddu i wneud y tasgau mwy arferol hyn. Gallai gymryd ychydig funudau neu ychydig oriau i goginio pryd bwyd, felly mae amseru a gwaith tîm yn hollbwysig.

Ceir gwahanol raddau o Gogyddion hefyd, sef Commis Chef (dan hyfforddiant), Chef de Partie (arweinydd adran), Sous Chef (dirprwy brif gogydd/ail gogydd) a'r Chef de Cuisine (prif gogydd). Ceir Chefs Patron hefyd, sef cogyddion sy'n berchen ar eu bwytai eu hunain.

Mae'r Cogyddion uwch yn goruchwylio'r rhai is ac fe allai fod ganddynt ddyletswyddau eraill hefyd, gan gynnwys pethau fel cadw cyfrifon a chyllidebu, trefnu hyfforddiant a rheoli stoc. Y Prif Gogydd sydd fel arfer yn gyfrifol am gynllunio bwydlenni a recriwtio. Fel Cogydd is, yn enwedig dan hyfforddiant, byddwch yn gwneud llawer o waith paratoi bwyd, yn ogystal â thasgau fel glanhau lloriau a gwagio biniau.

Mewn cegin fach, lle mae dim ond un neu ddau o Gogyddion, byddwch yn tueddu i wneud yr holl waith paratoi ac yn coginio amrywiaeth o brydau bwyd, o gyrsiau cyntaf i bwdinau. Byddwch hefyd yn gwneud mwy o'r gwaith gweinyddol.

Ond waeth pa fath o le ydyw, y fwydlen a safon y coginio yw'r pethau a fydd yn denu pobl i fwyta yno. Felly, bydd angen i chi ystyried tueddiadau bwyta presennol, ffasiwn bwyd a gwybodaeth am faeth, er mwyn creu bwydlenni a fydd yn denu cwsmeriaid. Bydd angen i chi ddilyn rheoliadau iechyd a diogelwch a hylendid llym.

Efallai y bydd gallu darllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg o fantais i chi wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I ddod yn Chef, bydd angen i chi:

 • fwynhau coginio a gallu ymdopi â gwres y gegin
 • bod â llawer o stamina
 • gallu aros yn ddigynnwrf o dan bwysau
 • bod yn drefnus a gallu meddwl yn gyflym
 • gallu edrych i'r tymor hir, gan fod yr hyfforddiant yn gallu cymryd amser hir
 • gweithio'n dda fel rhan o dîm
 • bod â sgiliau cyfathrebu da
 • bod â'r gallu creadigol a'r dychymyg i feddwl am syniadau newydd ar gyfer bwydlen a chyflwyno bwyd
Mae'n bosibl y bydd angen sgiliau busnes a sgiliau rhif arnoch hefyd.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Cyfraddau cyflog bras yw'r cyfraddau isod.

 • Cychwynnol: £16,500 - £18,000
 • Gyda phrofiad: £19,500 - £22,000
 • Safleoedd uwch: £24,500 - £26,500

Oriau gwaith

Fel Cogydd gallwch ddisgwyl gweithio 37-40 awr yr wythnos, a allai gynnwys gwaith sifft, shifftiau rhanedig, dechrau'n gynnar, gorffen yn hwyr a gweithio ar y penwythnos. Mae goramser ar gael fel arfer. Efallai y bydd yn ofynnol i chi weithio ar wyliau cyhoeddus. Mae gwaith rhan-amser, dros dro a thymhorol yn bosibl.

Ble allwn i weithio?

Mae cyflogwyr yn cynnwys gwestai, bwytai, tafarnau, cantinau mewn gweithleoedd ac ysgolion, ysbytai a'r lluoedd arfog. Mae canolfannau cynadledda, llongau mordeithio a gwasanaethau hamdden eraill yn cyflogi pen-cogyddion/cogyddion hefyd.

Mae rhai swyddi'n codi gydag arlwywyr dan gontract, sy'n darparu bwyd i amrywiaeth o wahanol gwsmeriaid.

Mae cyfleoedd ar gyfer Cogyddion ar gael mewn trefi, dinasoedd ac ardaloedd gwledig ar draws y Deyrnas Unedig.

Hunangyflogaeth

Mae cyfleoedd ar gael i Gogyddion profiadol agor eu bwyty eu hunain; ond mae angen buddsoddi llawer o arian i wneud hyn.

Ble mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu?

Mae swyddi gwag yn cael eu hysbysebu mewn papurau newydd lleol/cenedlaethol, mewn cylchgronau masnach fel Caterer and Hotelkeeper, ar Dod o Hyd i Swydd ac yn y Ganolfan Byd Gwaith.

Gellir dod o hyd i swyddi gwag trwy asiantaethau recriwtio arbenigol hefyd ac ar fyrddau swyddi fel Caterer.com.

Mae gan lawer o'r sefydliadau arlwyo mwy o faint (fel cadwyni gwestai a bwytai) eu gwefan eu hunain, ac maen nhw fel arfer yn hysbysebu swyddi wrth iddynt godi.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

I fod yn Gogydd, gallech ddewis cwrs coleg mewn paratoi bwyd a choginio neu goginio proffesiynol. Mewn rhai colegau, gallwch arbenigo mewn teisennau a melysion.

Os yw'n well gennych ddysgu drwy weithio, gallai Prentisiaethau Canolradd neu Uwch fod yn addas i chi. Fel arall, os cewch chi swydd Cynorthwy-ydd Cegin neu Gogydd dan Hyfforddiant, fe allech gael cymorth gan eich cyflogwr i astudio cwrs rhan-amser ar yr un pryd.

Hyfforddiant

Pan fyddwch yn dechrau gweithio, byddwch yn datblygu eich sgiliau trwy weithio ochr yn ochr â phen-cogyddion mwy profiadol neu fynd i'r coleg yn rhan-amser. Mae'n bosibl y bydd angen i chi wneud cyrsiau byr fel tystysgrif hylendid bwyd yn gyntaf.

Os penderfynwch yn ddiweddarach eich bod am ddatblygu sgiliau arbenigol mewn gwneud bara, cigyddiaeth neu wneud selsig, er enghraifft, gallech ddilyn cwrs byr.

Camu ymlaen yn eich gyrfa

Mae angen pen-cogyddion mewn bwytai, gwestai a chaffis, ond hefyd yn y GIG, mewn ysgolion ac yn y Lluoedd Arfog.

Gallai Cogyddion profiadol symud i swyddi Prif Gogydd. Gallent hefyd symud ymlaen i ddarlithio neu addysgu, gan hyfforddi pobl mewn meysydd fel maeth neu dechnoleg bwyd.

Mae rhai Cogyddion yn datblygu diddordeb yn ochr fusnes arlwyo ac yn symud i faes rheoli lletygarwch. Gallai eraill ddechrau eu bwyty neu fusnes arlwyo eu hunain.

Cymwysterau

I gael lle ar Brentisiaeth Lefel Ganolradd neu Uwch, fel arfer bydd arnoch angen pum cymhwyster TGAU ar radd C/4 neu uwch, yn cynnwys Saesneg a mathemateg o bosibl. Mae nifer mawr o gyrsiau perthnasol ar gael, felly mae'r gofynion o ran mynediad yn amrywio'n sylweddol. Mae'r rhan fwyaf o sefydliadau'n gofyn am safon dda o addysg gyffredinol. Gallai rhai cymwysterau TGAU fod yn ddefnyddiol, fel TGAU mewn Lletygarwch ac Arlwyo. Gallai'r cymwysterau canlynol eich helpu i ddilyn yr yrfa hon:

 • BTEC lefel 2 a lefel 3 – 'lletygarwch ac arlwyo' neu 'ddiogelwch bwyd'
 • City & Guilds lefel 2 a lefel 3 – sgiliau coginio
Os ydych yn gwneud cais i ddilyn cwrs, rhaid i chi allu dangos eich cymhelliad a'ch ymroddiad i'r diwydiant arlwyo. Edrychwch ar wefannau colegau yn ofalus i gael rhagor o fanylion.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad bennu terfynau oedran ar gyfer mynediad i waith, addysg neu hyfforddiant, oni bai eu bod yn gallu dangos bod gwir angen am y terfynau hyn.

Mynediad

Gallai Prentisiaethau Lefel Canolradd a Phrentisiaethau Lefel Uwch mewn Lletygarwch ac Arlwyo fod ar gael yn eich ardal chi.

Cyrsiau

Mae amrywiaeth eang o gyrsiau coleg ar gael mewn coginio a pharatoi bwyd y gellir eu dilyn ar sail ran-amser (yn ystod y dydd neu gyda'r nos) mewn colegau addysg bellach lleol.

Bydd colegau fel arfer yn ystyried ceisiadau gan ymgeiswyr nad ydynt yn bodloni eu gofynion mynediad arferol. Dylech ddarllen polisi derbyniadau colegau unigol.

Cyllid

Gall ymgeiswyr wneud cais i Ymddiriedolaeth Addysgol Savoy ar gyfer cymorth ariannol i astudio cyrsiau sy'n ymwneud â'r diwydiant lletygarwch.

Ystadegau

 • Mae 10% o ben-cogyddion/cogyddion yn hunangyflogedig.
 • Mae 28% yn gweithio'n rhan-amser.
 • Mae 5% yn gweithio oriau hyblyg.
 • Mae 3% o weithwyr yn gweithio ar sail dros dro.

Gwybodaeth Bellach

Sefydliadau proffesiynolMae sefydliadau proffesiynol yn gwneud y canlynol:

 • Cefnogi eu haelodau.
 • Diogelu'r cyhoedd trwy gadw safonau'n uchel yn eu proffesiynau.

I gael rhagor o wybodaeth am y sefydliad(au) sy'n berthnasol i'r yrfa hon, gweler y cysylltiadau isod.

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

LGjobs

Local government vacancies

Gwefan www.lgjobs.com

Skills Development Scotland - Modern Apprenticeships

Ffôn 0800 9178000

E-bost info@skillsdevelopmentscotland.co.uk

Gwefan www.myworldofwork.co.uk/modernapprenticeships

myjobscotland: Scottish local government vacancies

Scottish enquiries

E-bost myjobscotland@cosla.gov.uk

Gwefan www.myjobscotland.gov.uk

The Appointment

Retail, fashion and hospitality industries

Ffôn 020 8340 3366

E-bost help@jobsite.co.uk

Gwefan www.theappointment.co.uk

Improve Ltd

Skills for food and drink industries

E-bost info@nsafd.co.uk

Gwefan www.improveltd.co.uk

Tasty Careers

Food and drink careers

E-bost info@tastycareers.org.uk

Gwefan tastycareers.org.uk

University of Ulster

Irish enquiries

Ffôn 028 7012 3456

Gwefan www.ulster.ac.uk

Hospitality Guild (People 1st)

Gwefan www.hospitalityguild.co.uk

Springboard UK Ltd

Ffôn 020 7529 8610

E-bost info@springboarduk.org.uk

Gwefan springboard.uk.net

British Hospitality Association (BHA)

Ffôn 020 7404 7744

E-bost bha@bha.org.uk

Gwefan www.bha.org.uk

Caterer and Hotelkeeper

E-bost info@thecaterer.com

Gwefan www.caterersearch.com

Caterer: Hospitality careers

Publisher: Totaljobs Group Ltd

Gwefan www.caterer.com/careers-advice

Institute of Hospitality (IoH)

Cyfeiriad Trinity Court, 34 West Street, Sutton, Surrey SM1 1SH

Ffôn 020 8661 4900

Gwefan www.instituteofhospitality.org

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English