Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dyn sy'n gwisgo gwasgod lachar fflworoleuol yn dewis bar concrid o resel mewn iard adeiladwyr.

  Cario bar concrid i gwsmer.

 • Mae lori'n bacio'n ôl i'r safle priodol ger pentwr o dywod a gro mewn iard cyflenwr adeiladwyr. Mae dyn sy'n gwisgo gwasgod lachar fflworoleuol yn sefyll yn agos i'r lori ac yn ei gwylio.

  Goruchwylio llwyth o nwyddau sy'n cyrraedd. Mae'r cynorthwy-ydd iard yn dweud wrth y gyrrwr lori ble i ddadlwytho.

 • Mae dyn sy'n gwisgo gwasgod lachar fflworoleuol yn sefyll nesaf at bentwr o dywod mewn iard adeiladwyr. Mae'n rhoi dogfen bapur i bwyso ar bigau wagen fforch godi ac yn edrych arni.

  Gwirio llwyth o nwyddau sy'n cyrraedd a llofnodi amdano.

 • Wagen fforch godi a lori mewn iard adeiladwyr. Mae craen bach ar gefn y lori, ynghyd â sawl sach fawr wedi'u llenwi.  Mae pentyrrau taclus o ddeunyddiau adeiladu y tu ôl i'r wagen fforch godi.

  Mae iardiau adeiladwyr yn fannau prysur; mae iechyd a diogelwch yn bwysig iawn. Mae'n rhaid i gynorthwywyr iard adeiladwyr gadw'r iard yn daclus.

 • Mae dyn sy'n gwisgo gwasgod lachar fflworoleuol yn gyrru wagen fforch godi mewn iard adeiladwyr. Mae sach fawr wen yn llawn tywod wedi'i chlymu wrth bigau'r wagen.

  Defnyddio wagen fforch godi i symud deunyddiau o gwmpas yr iard.

 • Mae dau ddyn yn cerdded ochr yn ochr ar draws iard adeiladwyr. Mae un o'r dynion yn gwisgo gwasgod lachar fflworoleuol.

  Helpu cwsmer i ddod o hyd i'r hyn y mae arno ei eisiau.

 • Mae dyn sy'n gwisgo gwasgod lachar fflworoleuol yn sefyll rhwng pentwr o dywod a wagen fforch godi mewn iard adeiladwyr. Mae'n clymu sach wen fawr wrth bigau wagen fforch godi.

  Paratoi i lenwi sach â thywod a gro. Mae'r wagen fforch godi yma'n pwyso'r sach a'i chynnwys yn awtomatig.

 • Mae dyn sy'n gwisgo gwasgod lachar fflworoleuol yn llwytho bar concrid i mewn i fan mewn iard adeiladwyr.

  Llwytho fan cwsmer.

Cynorthwy-ydd Iard Adeiladwyr

Cyflwyniad

Mae cynorthwywyr iard adeiladwyr yn trafod deunyddiau adeiladu, yn amrywio o dywod a sment i ffitiadau ystafell ymolchi. Gallai rhai ddelio â chwsmeriaid a gyrwyr sy'n danfon nwyddau yn yr iard. Maent yn llwytho, dadlwytho, symud ac arddangos nwyddau, ac yn mesur, pwyso a thorri nwyddau i'w gwerthu.

Adwaenir hefyd fel

 • Cynorthwy-ydd Iard - Cyflenwr Adeiladwyr

Gweithgareddau Gwaith

Mae cyflenwyr adeiladwyr yn cyflenwi'r eitemau sydd eu hangen ar grefftwyr (fel plymwyr, trydanwyr ac adeiladwyr) er mwyn iddynt allu gwneud eu gwaith. Mae iardiau adeiladwyr wedi'u cysylltu â safleoedd cyflenwyr adeiladwyr.

Mae dyletswyddau cynorthwy-ydd yn amrywio ychydig yn ôl y math o nwyddau mae'r cyflenwr adeiladwyr yn eu gwerthu. Mae 'ochr drom' y diwydiant yn delio gyda phethau fel brics, sment a phren i'r fasnach adeiladu. Mae'r 'ochr ysgafn' yn cynnwys pethau fel deunyddiau paentio ac addurno a ffitiadau ystafell ymolchi.

Mae cynorthwywyr iard yn gweithio y tu allan yn bennaf, yn helpu i gofnodi a dadlwytho nwyddau. Maent yn eu symud a'u gosod mewn pentyrrau yn y mannau priodol, ac yn cadw'r iard yn daclus ac yn ddiogel.

Pan fyddan nhw'n agor yr iard bob bore, fel arfer mae'n rhaid i gynorthwywyr arddangos y cynhyrchion a'r deunyddiau y tu allan fel bod y cwsmeriaid yn gallu gweld beth sydd ar gael. Maent yn symud nwyddau i mewn ac allan o'r storfa, weithiau gan ddefnyddio trolïau, grisiau, wagenni fforch godi a mathau eraill o offer cynorthwyol.

Mae'n rhaid iddynt hefyd drafod a storio nwyddau yn y ffordd iawn, fel pentyrru pren fel ei fod yn aros yn sych ac nad yw'n camdroi. Mae'n bosibl y bydd yn rhaid iddynt wirio'r nwyddau a ddanfonwyd yn erbyn rhestrau archebion, a gwneud nodiadau os nad yw eitemau wedi'u hanfon yn gywir. Mae rhai cynorthwywyr yn helpu i gyfrif stoc yn rheolaidd.

Mae cyfarfod â chwsmeriaid yn rhan arall o waith cynorthwywyr iard. Maent yn dangos iddynt ba nwyddau sydd ar gael ac mae'n bosibl y bydd angen iddynt fesur, pwyso neu dorri eitemau i'r maint neu'r swm sydd ei angen ar y cwsmer. Ar ôl hyn, maen nhw weithiau'n helpu i becynnu'r archeb a'i llwytho ar fan, lori neu gludiant y cwsmer ei hun.

Fe allent hefyd ddelio gyda nwyddau sydd wedi'u dychwelyd gan gwsmeriaid, naill ai oherwydd eu bod wedi archebu gormod neu oherwydd bod y nwyddau'n ddiffygiol neu wedi'u difrodi. Mae'n bosibl y bydd angen i gynorthwywyr lwytho nwyddau sy'n ddiffygiol neu wedi'u difrodi yn ôl ar lorïau cyflenwyr.

Mae cynorthwywyr iard adeiladwyr hefyd yn gyfrifol am wneud yn siwr bod yr ardal yn cael ei sgubo, ei glanhau ac, os oes angen, ei golchi'n rheolaidd. Maent yn gwisgo dillad cynnes, gwrth-ddwr, a menig ac esgidiau diogelwch.

Mae’r gallu i ddarllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg yn gallu bod yn fantais wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

Fel cynorthwy-ydd iard adeiladwyr, bydd angen i chi fod:

 • Yn ffit ac yn gryf gan fod y gwaith yn cynnwys llawer o sefyll a chodi pethau trwm.
 • Yn barod i weithio y tu allan ym mhob math o dywydd.
 • Yn gallu cymryd archebion a gweithio dan oruchwyliaeth.
 • Yn barod i wneud rhai tasgau ailadroddus, brwnt.
 • Yn gwrtais ac yn barod i helpu cwsmeriaid ac aelodau eraill o staff.

Dylech fod â:

 • Saesneg sylfaenol a llawysgrifen ddealladwy.
 • Sgiliau rhif ar gyfer cyfrif stoc a hefyd ar gyfer amcangyfrif, mesur a chyfrifo meintiau a phwysau.
 • Y gallu i weithio'n dda fel rhan o dîm.

Gall iard adeiladwyr fod yn fan peryglus, felly mae'n rhaid i chi ddefnyddio synnwyr cyffredin a bod yn ofalus wrth ddilyn gweithdrefnau iechyd a diogelwch, yn enwedig pan fyddwch yn symud llwythi trwm neu'n defnyddio offer. Gall rhai iardiau fod yn llychlyd ac mae'n bosibl na fyddant yn addas os oes gennych chi asthma neu anhwylderau ar y frest.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Mae'r cyfraddau cyflog sy'n cael eu rhoi isod yn rhai bras.

Mae cynorthwywyr iard adeiladwyr yn ennill £13,000 - £15,000 y flwyddyn, gan gynyddu i £18,000 - £22,500 y flwyddyn. Mae cyflog o fwy na £23,000 y flwyddyn yn bosibl ar gyfer rolau goruchwylio uwch.

Oriau gwaith

Mae staff fel arfer yn gweithio 40 awr yr wythnos, gan gynnwys dydd Sadwrn fel rheol, gydag amser i ffwrdd yn ystod yr wythnos yn lle hynny. Mae dechrau'n gynnar yn y bore yn gyffredin.

Ble allen i weithio?

Mae cyflogwyr yn cynnwys cwmnïau cyflenwyr adeiladwyr lleol a chenedlaethol.

Mae cyfleoedd ar gyfer cynorthwywyr iard adeiladwyr ar gael ym mhob tref a dinas ar draws y Deyrnas Unedig.

Beth sy'n digwydd yn y maes gwaith hwn?

Manwerthu

Mae'r dirwasgiad wedi achosi i rai siopau manwerthu proffil uchel gau a swyddi gael eu colli. Ond, mewn gwirionedd, mae'r diwydiant wedi goroesi'r argyfwng mewn cyflwr gwell nag a ddisgwyliwyd yn y lle cyntaf. Mae llawer o swyddi manwerthu newydd wedi'u cyhoeddi ar gyfer y tair blynedd nesaf.

Serch hynny, disgwylir i ddefnyddwyr barhau i ymddwyn yn bwyllog, hyd yn oed pan fydd yr economi a lefelau incwm personol yn dychwelyd i'r hyn yr oeddent cyn y dirwasgiad. Bydd hyn yn effeithio ar faint yr elw manwerthu, ac felly polisïau recriwtio manwerthu yn y dyfodol.

Adeiladu

Disgwylir i'r diwydiant ddechrau adfer o'r dirwasgiad diweddar, gyda chyflogaeth yn dechrau cynyddu. Y sector adeiladu preifat sydd wedi teimlo'r ergyd fwyaf ac mae adeiladu diwydiannol wedi dymchwel i bob pwrpas yn y tymor byr.

Bydd y diwydiant cyfan yn parhau i brofi effaith colli swyddi am beth amser eto.

Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu?

Mae swyddi'n cael eu hysbysebu mewn papurau newydd lleol, ar fyrddau swyddi a gwefannau cyflogwyr mawr, ar Universal Jobmatch ac yn y Ganolfan Byd Gwaith.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Gellwch ymuno â'r yrfa hon trwy wneud cais yn uniongyrchol am swyddi gyda chwmnïau cyflenwyr adeiladwyr. Byddai rhywfaint o wybodaeth am y fasnach adeiladu yn ddefnyddiol.

Gallai Prentisiaethau Lefel Canolradd a Phrentisiaethau Lefel Uwch fod ar gael yn eich ardal chi.

Hyfforddiant

Bydd gweithwyr newydd yn cael hyfforddiant yn y gwaith yn bennaf, a bydd yn cynnwys pethau fel gwybodaeth am gynhyrchion, ac iechyd a diogelwch. Fe allech gael eich rhyddhau am y dydd i fynd i'r coleg.

Mae'n bosibl y bydd hyfforddeion yn gallu gweithio tuag at gymwysterau perthnasol cysylltiedig â gwaith mewn, er enghraifft:

 • gwaith warws a storio, ar lefelau 1 a 2
 • gwasanaeth cwsmeriaid, ar lefelau 1 i 3.

Bydd angen i gynorthwywyr iard adeiladwyr sy'n gyrru wagen fforch godi gael hyfforddiant sy'n arwain at gymhwyster cydnabyddedig mewn gweithredu wagen fforch godi.

Dilyniant

Gall cynorthwywyr iard adeiladwyr symud ymlaen i swyddi arweinydd tîm a goruchwyliwr. Fe allai fod cyfleoedd i hyfforddi ar gyfer swyddi gwerthu y tu ôl i gownter hefyd.

Cymwysterau

Mae angen safon dda o addysg gyffredinol. Mae'n well gan rai cyflogwyr os oes gan ymgeiswyr TGAU mewn Saesneg a Mathemateg o leiaf.

Mae'n bosibl y bydd cymwysterau eraill cysylltiedig â gwaith, fel cymhwyster Cyntaf Lefel 2 Edexcel (BTEC), yn cael eu derbyn hefyd.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad bennu terfynau oedran ar gyfer mynediad i waith, addysg neu hyfforddiant, oni bai eu bod yn gallu dangos bod gwir angen am y terfynau hynny.

Mynediad

Mae cefndir yn y fasnach adeiladu yn ddefnyddiol. Bydd rhai gweithwyr newydd wedi datblygu sgiliau perthnasol trwy weithio fel cynorthwy-ydd mewn warws neu storfa.

Gallai Prentisiaethau Lefel Canolradd a Phrentisiaethau Lefel Uwch fod ar gael yn eich ardal chi.

Ystadegau

 • Mae 8% o'r bobl sy'n gweithio fel cynorthwy-ydd iard adeiladwyr yn gweithio'n rhan-amser.
 • Mae 4% yn gweithio oriau hyblyg.
 • Mae 8% o weithwyr yn gweithio ar sail dros dro.

Gwybodaeth Bellach

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

Skills Development Scotland - Modern Apprenticeships

Ffôn 0800 9178000

E-bost info@skillsdevelopmentscotland.co.uk

Gwefan www.myworldofwork.co.uk/modernapprenticeships

CITB-ConstructionSkills

Skills for the construction industry

Cyfeiriad Bircham Newton, Kings Lynn, Norfolk PE31 6RH

Gwefan www.cskills.org

CITB-ConstructionSkills Northern Ireland

Irish enquiries

Cyfeiriad Nutts Corner Training Centre, 17 Dundrod Road, Crumlin, County Antrim BT29 4SR

Ffôn 028 9082 5466

E-bost info@citbcsni.org.uk

Gwefan www.citbcsni.org.uk

Construction Employers Federation (CEF)

Irish enquiries

Cyfeiriad 143 Malone Road, Belfast BT9 6SU

Ffôn 028 9087 7143

E-bost mail@cefni.co.uk

Gwefan www.cefni.co.uk

Construction Skills Certification Scheme (CSCS)

Cyfeiriad Bircham Newton, Kings Lynn, Norfolk PE31 6RH

Ffôn 0844 5768777

Gwefan www.cscs.uk.com

bConstructive

Publisher: CITB-ConstructionSkills

Ffôn 0344 994 4010

E-bost myapprenticeship@citb.co.uk

Gwefan www.bconstructive.co.uk

Builders Merchants Federation (BMF)

Cyfeiriad 15 Soho Square, London W1D 3HL

Ffôn 020 7439 1753

E-bost info@bmf.org.uk

Gwefan www.bmf.org.uk

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English