Astudiaethau Achos

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae dyn yn sefyll nesaf at resel arddangos mewn siop. Mae'n hongian tapiau mesur ar y rhesel.

  Arddangos eitemau i'w gwerthu mewn siop cyflenwr adeiladwyr. Mae cyflenwyr adeiladwyr yn cyflenwi offer a deunyddiau i adeiladwyr.

 • Mae dyn yn sefyll y tu ôl i gownter mewn siop. Mae'n siarad ar y ffôn ac yn edrych ar sgrin gyfrifiadur.

  Defnyddio system gyfrifiadurol i weld pa stoc sydd ar gael ar gyfer cwsmer sydd ar y ffôn.

 • Mae dyn yn sefyll y tu ôl i gownter mewn siop. Mae'n rhoi rhai dogfennau wedi'u hargraffu i gwsmer, sy'n sefyll o flaen y cownter.

  Mae cyflenwyr adeiladwyr yn gwasanaethu masnachwyr ac aelodau'r cyhoedd.

 • Mae dyn yn sefyll y tu ôl i gownter mewn siop. Mae wedi agor til arian. Wrth ochr y til, mae dogfen ar bapur melyn yn dod allan o argraffydd.

  Delio â thaliad arian parod ac argraffu derbynneb.

 • Mae dyn yn sefyll y tu ôl i gownter mewn siop. Mae'n gwenu, ac yn rhoi rhai dogfennau wedi'u hargraffu i gwsmer, sy'n sefyll o flaen y cownter ond heb fod yn y llun.

  Mae gwasanaeth cwsmeriaid da yn bwysig iawn.

 • Mae dyn yn eistedd wrth ddesg mewn swyddfa. Mae'n defnyddio cyfrifiadur ac yn edrych ar y sgrin. Mae llyfr nodiadau a phen ar y ddesg o'i flaen.

  Defnyddio system gyfrifiadurol i archebu mwy o stoc.

 • Mae dyn yn sefyll wrth ymyl cwpwrdd ffeilio sydd ar agor. Mae'n edrych ar lyfryn y mae wedi'i dynnu allan o ffeil.

  Gwirio manylion cynnyrch er mwyn dod o hyd i'r hyn sydd ei angen ar y cwsmer.

 • Mae dyn yn sefyll wrth ymyl wal mewn swyddfa y tu ôl i'r cownter mewn siop. Mae'n edrych trwy rai dogfennau papur sy'n hongian wrth fachyn ar y wal.

  Cadw cofnod o ba bryd y disgwylir i ddeunyddiau gael eu danfon gan gyflenwyr.

 • Cyflenwr Adeiladwyr

Cyflenwr Adeiladwyr

Cyflwyniad

Mae cyflenwyr adeiladwyr yn gwerthu nwyddau masnach mewn swmp i'r diwydiant adeiladu, a nwyddau manwerthu i'r cyhoedd. Maent yn delio â chwsmeriaid a chyflenwyr, yn cadw cofnodion ariannol a chofnodion ynglyn â stoc, ac yn trafod deunyddiau adeiladu.

Gweithgareddau Gwaith

Fel Cyflenwr Adeiladwyr, byddwch yn cyflenwi'r eitemau sydd eu hangen ar grefftwyr adeiladu (fel Plymwyr, Adeiladwyr, Cynllunwyr Gerddi, a Thrydanwyr) er mwyn iddynt allu gwneud eu gwaith. Byddwch yn gwerthu'r cynhyrchion hyn i'r cyhoedd hefyd.

Rydych yn wahanol i'r siopau mawr sy'n darparu ar gyfer pobl sy'n gwneud crefft gartref (DIY) oherwydd y math o stoc sydd gennych a'r wybodaeth sydd gan eich staff am y cynnyrch. Mae'r rhan fwyaf o Gyflenwyr Adeiladwyr yn arbenigo mewn mathau penodol o gyflenwadau, fel pren, eitemau trydanol neu eitemau ar gyfer ystafelloedd ymolchi.

Mae'r fasnach wedi'i rhannu'n ddau faes. Mae'r 'ochr drom' yn cynnwys pethau fel tywod, sment, cynhyrchion toeon, pren, blociau concrit, brics a balast, ac mae'r 'ochr ysgafn' yn darparu ffitiadau plymwaith, ystafell ymolchi a chegin, offer pwer a chyfarpar addurno, er enghraifft.

Mae gwaith Cyflenwr Adeiladwyr yn cynnwys yr holl dasgau a wneir mewn gwaith dosbarthu cyffredinol. Un agwedd bwysig ar y gwaith yw archebu stoc, mewn swmp ac ar gyfer cwsmeriaid unigol.

Mewn sefydliadau mawr, caiff hyn ei wneud ar gyfrifiadur ac mae nwyddau'n cael eu hailarchebu'n awtomatig pan fyddant yn mynd o dan lefel benodol. Mewn cwmnïau llai, mae'n rhaid i'r stoc gael ei chyfrif â llaw ac mae'r gwaith papur cysylltiedig yn cael ei wneud â llaw hefyd.

Yn y naill achos a'r llall, bydd angen gwneud llawer o waith clercyddol a delio ag offer swyddfa a gweithdrefnau swyddfa. Hefyd, yn aml, byddwch yn cael trafodaethau hir gyda chyflenwyr am y math a'r swm priodol o stoc sydd ei angen. Bydd yr agwedd hon ar y swydd yn golygu gwneud rhywfaint o waith yn y warws, yn cofnodi eitemau, a'u storio a'u dosbarthu.

Mae Cyflenwyr Adeiladwyr yn cael llawer o gysylltiad â chwsmeriaid. Byddwch yn delio ag ymholiadau dros y ffôn ac yn cynorthwyo pobl wyneb yn wyneb. Mae llawer o hyn yn cynnwys rhoi cyngor ar ba nwyddau i'w prynu, fel y math gorau o dap i'w osod neu'r math priodol o bren ar gyfer diben penodol. Byddwch hefyd yn rhoi cyngor ar ba offer a ffitiadau i'w defnyddio.

Mae gwefan neu gronfa ddata gynhyrchion ar gael i'r rhan fwyaf o Gyflenwyr Adeiladwyr er mwyn iddyn nhw allu dod o hyd i brisiau, manylebau technegol a gwybodaeth iechyd a diogelwch i gwsmeriaid. Mae'n bosibl y bydd angen i chi roi amcangyfrif o bris a maint ar gyfer archebion mawr.

Ar ôl rhoi cyngor i'r cwsmer, bydd rhaid i chi gwblhau'r broses werthu. Gall hyn amrywio o gymryd ychydig geiniogau am ambell hoelen, i drafod cardiau credyd pan fydd yr hyn a brynir yn costio miloedd o bunnoedd.

Yn ogystal â gweithio'r til, chi fydd yn cwblhau derbynebau ac anfonebau manwl ac yn aml yn cyfrifo treth ar werth (TAW). Yn aml, bydd angen iddyn nhw drefnu bod nwyddau'n cael eu danfon i'r cwsmer neu i safle adeiladu, neu wneud yn siwr eu bod wedi cyrraedd yn iawn, er enghraifft.

Yn ogystal â'r dyletswyddau hyn, mae staff yn helpu yn yr iard weithiau, yn paratoi archebion a llwytho neu ddadlwytho cynhyrchion.

Mae'r gallu i ddarllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg yn gallu bod yn fantais wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

Er mwyn bod yn Gyflenwr Adeiladwyr, dylech fod ag:

 • agwedd hyderus a phroffesiynol wrth ddelio â chyflenwyr a chwsmeriaid. Mae llawer o gwsmeriaid yn fasnachwyr profiadol sy'n disgwyl cymorth arbenigol
 • safon dda o Saesneg ysgrifenedig a llafar
 • gwybodaeth ymarferol am TGCh (yn enwedig y rhyngrwyd a chronfeydd data)
 • safon dda o rifedd; bydd angen i chi wneud cyfrifiadau, amcangyfrif cost a maint nwyddau ac ymdopi á symiau mawr o arian
 • digon o stamina i dreulio amser hir yn sefyll a cherdded o gwmpas a gwneud rhywfaint o waith codi

Mae'n bosibl na fydd y gwaith yn addas os oes gennych chi alergedd i lwch neu anhwylder yn ymwneud â'r frest, yn ddibynol ar y math o gynhyrchion sy'n cael eu gwerthu, .

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Mae'r cyfraddau cyflog sy'n cael eu rhoi isod yn rhai bras.

 • Cychwynnol: £23,000
 • Gyda phrofiad: £25,500

Oriau gwaith

Fel rheol, mae staff yn gweithio 40 awr yr wythnos, sy'n cynnwys dydd Sadwrn fel arfer, gydag amser i ffwrdd yn ystod yr wythnos yn lle hynny. Mae dechrau'n gynnar yn gyffredin.

Ble allen i weithio?

Mae cyflogwyr yn cynnwys cwmnïau Cyflenwyr Adeiladwyr lleol a chenedlaethol.

Mae cyfleoedd ar gyfer Cyflenwyr Adeiladwyr ar gael mewn trefi a dinasoedd ar draws y Deyrnas Unedig, lle maen nhw'n aml wedi'u lleoli ar ystadau diwydiannol.

Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu?

Mae swyddi'n cael eu hysbysebu mewn papurau newydd lleol, ar fyrddau swyddi a gwefannau cyflogwyr mawr, ar Dod o Hyd i Swydd ac yn y Ganolfan Byd Gwaith. Bwrdd Gwaith ar gyfer y rhai sydd â diddordeb mewn gyrfaoedd gwyrdd yw GreenJobs: www.greenjobs.co.uk/browse-jobs/construction/

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Gellwch ymuno â'r yrfa hon trwy wneud cais yn uniongyrchol am swyddi gyda chwmnïau Cyflenwyr Adeiladwyr. Byddai rhywfaint o wybodaeth am waith adeiladu yn ddefnyddiol. Gallai Prentisiaethau Lefel Canolradd a Phrentisiaethau Lefel Uwch fod ar gael yn eich ardal chi. Edrychwch ar ein herthygl wybodaeth 'Prentisiaethau – Sut mae gwneud cais’, am fwy o fanylion am ymgeisio am brentisiaethau.

Hyfforddiant Bydd gweithwyr newydd yn hyfforddi yn y gweithle o dan oruchwyliaeth staff profiadol. Os hoffech gael hyfforddiant, gallech weithio tuag at y dystysgrif lefel 2 mewn gwaith warws a storio. Mae gan y cwrs hwn amrediad o unedau, gan gynnwys:

 • dewis nwyddau mewn gweithredoedd logisteg
 • lapio a phacio nwyddau mewn gweithredoedd logisteg
 • rhoi nwyddau i’w storio mewn gweithredoedd logisteg
 • cynnal glanweithdra offer mewn gweithredoedd logisteg
 • cadw ardaloedd gweithio yn lân mewn gweithredoedd logisteg
 • symud a/neu drafod nwyddau
 • defnyddio offer i symud nwyddau
 • defnyddio llwythwr fforch godi ochrol
 • defnyddio wagen fforch godi ddiwydiannol
 • defnyddio peiriant codi
 • defnyddio craen bach
 • cynnal lefelau angenrheidiol stoc
 • gwirio lefelau stoc a chofnodion stoc
Gallai cyrsiau eraill fod ar gael yn eich ardal chi. Bydd y rhan fwyaf o'r hyfforddiant yn digwydd yn y gwaith, ond fe allai fod cyfleoedd i ddilyn cyrsiau byr, fel gwerthu, gwybodaeth am gynnyrch, rheolaeth a TGCH. Gellir gwneud rhywfaint o hyfforddiant ar gynnyrch ar-lein trwy'r Ffederasiwn Cyflenwyr Adeiladwyr (BMF).

Profiad Gwaith Byddai profiad blaenorol o weithio mewn adeiladu, neu weithio fel Cynorthwy-ydd Warws neu Gynorthwy-ydd Iard Adeiladwyr yn ddefnyddiol iawn ar gyfer yr yrfa hon. Gallai sgiliau mewn gwerthiant adwerthol, gwasanaeth cwsmeriaid a thrafod arian hefyd fod yn gymorth mawr yn yr yrfa hon.

Dilyniant Gallai staff profiadol symud ymlaen i swyddi rheoli ar ôl cwblhau cyrsiau hyfforddiant rheolaeth y BMF neu ddiploma mewn cyflenwi ar gyfer adeiladwyr. Gellir gwneud gradd sylfaen y BMF mewn cyflenwi ar gyfer adeiladwyr ar ôl y diploma. Mae'n cael ei chynnal mewn partneriaeth â Phrifysgol Gorllewin Lloegr, ac yn cynnwys prosiect dysgu seiliedig ar waith.

Mae'r BMF hefyd yn cynnig cymwysterau rheoli a gefnogir gan y Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth (ILM). Mae Prifysgol Dinas Birmingham yn cynnig gradd sylfaen mewn cyflenwi ar gyfer adeiladwyr i reolwyr a rheolwyr cynorthwyol yn Jewson.

Cymwysterau

Mae angen safon dda o addysg gyffredinol. Mae'n well gan y rhan fwyaf o gyflogwyr os oes gan ymgeiswyr gymwysterau TGAU mewn Saesneg a mathemateg. Efallai y bydd rhai yn gofyn am 5 TGAU ar radd C/4 neu uwch.

Gallai rhai cymwysterau eraill cysylltiedig â gwaith, fel cymhwyster BTEClefel 2, gael eu derbyn hefyd.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad bennu terfynau oedran ar gyfer mynediad i waith, addysg neu hyfforddiant, oni bai eu bod yn gallu dangos bod gwir angen am y terfynau hyn.

Mynediad

Mae rhai gweithwyr newydd wedi datblygu sgiliau trwy weithio yn y fasnach adeiladu, neu drwy weithio fel cynorthwy-ydd warws neu gynorthwy-ydd iard adeiladwyr. Mae gan rai sgiliau mewn gwerthiannau manwerthu, gwasanaeth cwsmeriaid a thrafod arian parod.

Gallai Prentisiaethau Lefel Canolradd a Phrentisiaethau Lefel Uwch fod ar gael yn eich ardal chi.

Ystadegau

 • Mae 21% o'r bobl sy'n gweithio fel cyflenwr adeiladwyr yn gweithio'n rhan-amser.
 • Mae 9% yn gweithio oriau hyblyg.
 • Mae 5% o weithwyr yn gweithio ar sail dros dro.

Gwybodaeth Bellach

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

Skills Development Scotland - Modern Apprenticeships

Ffôn 0800 9178000

E-bost info@skillsdevelopmentscotland.co.uk

Gwefan www.myworldofwork.co.uk/modernapprenticeships

CITB-ConstructionSkills

Skills for the construction industry

Cyfeiriad Bircham Newton, Kings Lynn, Norfolk PE31 6RH

Gwefan www.cskills.org

CITB-ConstructionSkills Northern Ireland

Irish enquiries

Cyfeiriad Nutts Corner Training Centre, 17 Dundrod Road, Crumlin, County Antrim BT29 4SR

Ffôn 028 9082 5466

E-bost info@citbcsni.org.uk

Gwefan www.citbcsni.org.uk

Construction Employers Federation (CEF)

Irish enquiries

Cyfeiriad 143 Malone Road, Belfast BT9 6SU

Ffôn 028 9087 7143

E-bost mail@cefni.co.uk

Gwefan www.cefni.co.uk

Construction Skills Certification Scheme (CSCS)

Cyfeiriad Bircham Newton, Kings Lynn, Norfolk PE31 6RH

Ffôn 0844 5768777

Gwefan www.cscs.uk.com

bConstructive

Publisher: CITB-ConstructionSkills

Ffôn 0344 994 4010

E-bost myapprenticeship@citb.co.uk

Gwefan www.bconstructive.co.uk

Builders Merchants Federation (BMF)

Cyfeiriad 15 Soho Square, London W1D 3HL

Ffôn 020 7439 1753

E-bost info@bmf.org.uk

Gwefan www.bmf.org.uk

Engineering Construction Industry Training Board (ECITB)

Cyfeiriad Blue Court, Church Lane, Kings Langley, Hertfordshire WD4 8JP

Ffôn 01923 260000

E-bost ecitb@ecitb.org.uk

Gwefan careers.ecitb.org.uk

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English