Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae rhywun, sy'n gwisgo menig latecs, yn rhoi teclynnau theatr lawdriniaeth mewn blwch.

  Paratoi eitemau o offer i'w glanhau.

 • Mae dyn, sy'n gwisgo gwn amddiffynnol a mwgwd wyneb, yn gwthio tri hambwrdd metel i mewn i beiriant glanhau.

  Llwytho'r peiriant golchi.

 • Mae dyn yn edrych ar ddarn o offer meddygol.

  Archwilio offer sydd wedi cael ei olchi.

 • Mae dyn yn astudio rholyn hir o bapur, sydd wedi dod allan o beiriant ar y wal.

  Darllen data ar y sterilydd i wneud yn siwr ei fod yn gweithio'n iawn.

 • Mae dyn yn dadlwytho blancedi o dri hambwrdd, sydd wedi dod allan o beiriant mawr melyn.

  Dadlwytho'r sterilydd.

 • Mae dyn yn sefyll nesaf at res o silffoedd metel. Mae'r silffoedd yn llawn tywelion, blancedi a dillad gwely, sydd oll wedi'u lapio mewn polythen.

  Rhoi offer yn y storfa yn barod i'w ddefnyddio.

 • Mae rhywun yn defnyddio dyfais sganio â llaw i sganio rhan o destun ar ddarn o bapur i mewn i gyfrifiadur.

  Sganio rhestr o ddarnau o offer llawfeddygol sydd wedi cael eu defnyddio i mewn i gyfrifiadur. Bydd y rhestr hon yn cael ei holrhain a'i diweddaru trwy gydol y broses glanhau a sterileiddio.

 • Technegydd Gwasanaethau Sterileiddio

Technegydd Gwasanaethau Di-haint

Cyflwyniad

Mae technegwyr gwasanaethau di-haint yn gwneud yn siwr bod dyfeisiau meddygol y gellir eu hailddefnyddio (gan gynnwys offer llawfeddygol) yn ddi-haint. Maent yn ymwneud â'r broses gyfan, o dderbyn yr eitemau sydd wedi cael eu defnyddio i ddarparu offer di-haint sy'n barod i'w ddefnyddio. Maent yn cadw cofnodion cywir o bob cam o'r broses.

Adwaenir hefyd fel

 • Technegydd Gwasanaeth Dadheintio

Gweithgareddau Gwaith

Fel Technegydd Gwasanaethau Di-haint, chi fydd yn sicrhau bod dyfeisiau meddygol y gellir eu hailddefnyddio yn ddi-haint.

Yn gyntaf, byddwch yn derbyn yr offer sydd wedi cael ei ddefnyddio. Mae'n rhaid iddyn nhw drafod yr offer yn ofalus oherwydd fe allai fod yn fregus ac yn ddrud. Mae hefyd angen i chi ddiogelu eich hunain a staff eraill rhag unrhyw halogiad.

Mae technegwyr yn gwneud yn siwr bod yr offer sy'n cael ei dderbyn yn gyflawn. Os oes eitem ar goll, byddwch yn rhoi gwybod i'ch Goruchwyliwr. Mae cod yn cael ei roi i bob eitem neu set o eitemau, fel bod modd dod o hyd iddynt trwy gydol y system ailbrosesu.

Cyn glanhau, mae'n rhaid i chi dynnu pob eitem yn ddarnau. Yna, byddwch yn rhoi'r dyfeisiau mewn peiriant golchi a diheintio mecanyddol awtomataidd. Bydd hwn yn glanhau, diheintio a sychu'r offer.

Ar ôl i'r eitemau gael eu glanhau a'u diheintio, maen nhw'n cael eu trosglwyddo i'r ardal gynhyrchu lle byddwch chi'n eu harchwilio i sicrhau eu bod yn lân, yn sych ac yn gallu gweithio'n gywir at eu diben priodol. Chi hefyd fydd yn archwilio'r eitemau a'u rhoi'n ôl at ei gilydd lle y bo'r angen, cyn eu pacio, eu selio a'u labelu'n barod ar gyfer sterileiddio.

Yna, mae'r pecynnau'n cael eu trosglwyddo i'r ardal sterileiddio, lle byddwch yn eu llwytho i mewn i'r sterilydd.

Ar ôl sterileiddio, byddwch yn gadael i'r eitemau oeri. Pan fydd yr offer wedi oeri, byddwch yn eu rhoi yn y mannau priodol yn y storfa nwyddau wedi'u prosesu hyd nes y bydd angen ei ddosbarthu a'i ddefnyddio eto.

Gallai darllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg fod o fantais wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

I fod yn Dechnegydd Gwasanaethau Di-haint, bydd arnoch angen:

 • y gallu i roi sylw i fanylion a ffordd ofalus o weithio.
 • y gallu i ddilyn gweithdrefnau'n gywir ar bob cam o'r broses.
 • y gallu i wneud peth o'ch gwaith heb oruchwyliaeth.
 • sgiliau gwaith tîm.
 • y gallu i weithio'n gyflym ac yn gywir o dan bwysau, fel bod offer yn barod i'w ddefnyddio pan fydd ei angen.
 • ffitrwydd corfforol; mae'r gwaith yn golygu gwthio trolïau a rhywfaint o godi.
 • sgiliau cadw cofnodion

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Mae gweithwyr y GIG yn cael eu talu ar raddfa gynyddol o fewn bandiau cyflog sydd wedi cael eu diffinio, yn unol â'u sgiliau a'u cyfrifoldebau. Mae'r cyfraddau cyflog sy'n cael eu rhoi isod yn rhai bras.

 • Cychwynnol - Band 2: £17,652 - £19,020
 • Gyda Phrofiad - Band 3: £18,813 - £20,795
 • Uwch-dechnegwyr Gwasanaethau Di-haint - Band 4: £21,089 - £23,761

Oriau gwaith

Mae Technegwyr Gwasanaethau Di-haint fel arfer yn gweithio 36.5 awr yr wythnos, o ddydd Llun i ddydd Gwener, a allai gynnwys dechrau'n gynnar, gwaith sifft a chael eu galw allan.

Ble allen i weithio?

Mae cyflogwyr yn cynnwys ysbytai'r GIG ac ysbytai preifat, a'r lluoedd arfog. Mae cyfleoedd ar gyfer Technegwyr Gwasanaethau Di-haint ar gael mewn ysbytai ar draws y Deyrnas Unedig.

Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu?

Mae swyddi'n cael eu hysbysebu ar wefan y Sefydliad Gwyddorau Dadhalogi (IDSc), gwefan swyddi'r GIG ac ar fyrddau swyddi, yn ogystal â phapurau newydd lleol, yn y Ganolfan Byd Gwaith ac ar y wefan Dod o Hyd i Swydd.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Gellwch wneud cais am swyddi ac yna cael hyfforddiant yn y gwaith.

Hyfforddiant

Mae Technegwyr yn gweithio tuag at dystysgrif technegol, sy'n cael ei chymeradwyo gan y Sefydliad Gwyddorau Dadhalogi (IDSc) a'i hachredu gan gorff academaidd neu gorff hyfforddi cymeradwy arall. Yn y swydd hon, efallai bydd angen i chi ennill tystysgrif gofal cyn cychwyn y gwaith. Darllenwch ein erthygl wybodaeth tystysgrifau gofal am ragor o wybodaeth.

Dilyniant

Gall hyfforddiant ychwanegol gynnwys tystysgrifau goruchwylio, diplomâu rheoli a chymwysterau ôl-raddedig.

Profiad Gwaith Byddai profiad blaenorol o weithio mewn amgylchedd gofal megis cartref gofal neu ysbyty yn ddefnyddiol iawn ar gyfer yr yrfa hon.

Cymwysterau

I fod yn dechnegydd gwasanaethau di-haint, fel arfer bydd arnoch angen cymwysterau TGAU, gan gynnwys Saesneg, Mathemateg a gwyddoniaeth, neu gymwysterau cyfwerth.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad bennu terfynau oedran ar gyfer mynediad i waith, addysg neu hyfforddiant, oni bai eu bod yn gallu dangos bod gwir angen am y terfynau hyn.

Ystadegau

 • Mae 7% o'r bobl sy'n gweithio fel technegydd gwasanaethau di-haint yn gweithio'n rhan-amser.
 • Mae 16% yn gweithio oriau hyblyg.

Gwybodaeth Bellach

Sefydliadau proffesiynol

Mae sefydliadau proffesiynol yn gwneud y canlynol:

 • Cefnogi eu haelodau.
 • Diogelu'r cyhoedd trwy gadw safonau'n uchel yn eu proffesiynau.

Y Sefydliad Gwyddorau Dadhalogi (IDSc) yw'r sefydliad proffesiynol ar gyfer yr yrfa hon.

NHS Wales Careers Information

Publisher: National Leadership and Innovation Agency for Healthcare

E-bost abm.wedsteam@wales.nhs.uk

Gwefan www.wales.nhs.uk/sitesplus/829/page/36090

NHS Jobs

Gwefan www.jobs.nhs.uk

Step into the NHS

NHS careers

Ffôn 0345 6060655

Gwefan www.stepintothenhs.nhs.uk

Skills for Health

Skills for the health sector

Cyfeiriad Goldsmiths House, Broad Plain, Bristol BS2 0JP

Ffôn 0117 9221155

E-bost office@skillsforhealth.org.uk

Gwefan www.skillsforhealth.org.uk

Institute of Decontamination Sciences (IDSc)

Cyfeiriad c/o Fitwise Management Ltd, Blackburn House, Redhouse Road, Seafield, Bathgate EH47 7AQ

Ffôn 01506 811077

E-bost idsc@fitwise.co.uk

Gwefan www.idsc-uk.co.uk

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English