Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Lluniau Swyddi

 • Mae menyw yn eistedd wrth ddesg fechan. Mae hi'n edrych ar wybodaeth ar sgrin gyfrifiadur.

  Mae cofnodion cyfrifiadurol yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

 • Mae menyw yn defnyddio peiriant ffacs mewn swyddfa. Mae hysbysfwrdd ar y wal, gyda llawer o bosteri a hysbysiadau arno.

  Mae anfon negeseuon ffacs yn golygu gallu defnyddio'r peiriant yn gywir a (weithiau) defnyddio system 'gofnodi' fel bod pobl yn gallu gweld beth sydd wedi'i anfon a'i dderbyn.

 • Mae menyw yn penlinio ac yn rhoi darn o bapur yn un o nifer o flychau llythyron sydd â labeli arnyn nhw. Mae ganddi fwy o bapurau yn ei llaw arall.

  Mae llawer o wahanol systemau ffeilio i ddod i arfer â nhw.

 • Mae menyw yn eistedd wrth ddesg o flaen silffoedd sy'n llawn ffeiliau papur. Mae menyw arall yn sefyll wrth ei hymyl hi, yn pwyntio at rywbeth ar ddarn o bapur. Mae'r ddwy ohonyn nhw'n edrych ar y papur.

  Mae'n bwysig gwirio cyfarwyddiadau os nad ydyn nhw'n glir.

 • Cynorthwyydd Gweinyddol

Cynorthwy-ydd Gweinyddol - Y Gwasanaeth Sifil

Cyflwyniad

Mae cynorthwywyr gweinyddol yn y Gwasanaeth Sifil yn gweithio mewn adrannau ac asiantaethau'r llywodraeth. Maent yn helpu i wneud yn siwr bod swyddfeydd yn gweithredu'n hwylus.

Er enghraifft, maent yn diweddaru, yn cofnodi ac yn storio gwybodaeth/dogfennau, yn ateb ymholiadau, yn delio â'r post ac yn diweddaru cyfrifon; efallai bydd ganddynt rywfaint o ddyletswyddau derbynfa hefyd.

Adwaenir hefyd fel

 • Cynorthwy-ydd Gweinyddol yn y Gwasanaeth Sifil

Gweithgareddau Gwaith

Mae'r Gwasanaeth Sifil yn cynnwys nifer fawr o adrannau ac asiantaethau'r llywodraeth. Mae'r adrannau'n llunio polisïau, er enghraifft:

 • yr Adran Addysg
 • yr Adran Iechyd
 • yr Adran Drafnidiaeth.

Mae'r asiantaethau'n rhoi'r polisïau ar waith, er enghraifft:

 • yr Asiantaeth Safonau Bwyd
 • yr Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau (DVLA)
 • y Gwasanaeth Hunaniaeth a Phasbortau.

Gallai cynorthwywyr gweinyddol weithio mewn unrhyw adran neu asiantaeth. Mae eu dyletswyddau'n amrywio'n fawr yn ôl lle maen nhw'n gweithio, ond maent yn aml yn cynnwys:

 • diweddaru cofnodion
 • delio â chwsmeriaid
 • defnyddio TG.

Gallai rhai cynorthwywyr gweinyddol gyflawni dyletswyddau fel:

 • agor ac anfon y post
 • anfon negeseuon e-bost
 • llungopïo
 • ffeilio
 • ateb ymholiadau dros y ffôn a chymryd negeseuon
 • archebu nwyddau
 • trefnu cyfarfodydd
 • helpu yn y dderbynfa.

Maen nhw'n aml yn prosesu ac yn cofnodi gwybodaeth trwy ddiweddaru ffeiliau cyfrifiadurol neu gronfeydd data. Mae rhai cynorthwywyr yn gyfrifol am systemau ffeilio a gwneud yn siwr bod dogfennau pwysig yn cael eu cofnodi a'u storio'n gywir.

Mae rhai cynorthwywyr gweinyddol yn gyfrifol am wneud cyfrifiadau, efallai'n paratoi ffigurau ar gyfer cyfrifon neu wybodaeth ystadegol, neu brosesu taliadau. Mae'n bosibl y byddent yn gyfrifol am gofnodion gweithwyr, fel taflenni amser, absenoldeb staff a dyddiadau gwyliau blynyddol, a ffurflenni hawlio treuliau.

Mae gan lawer o gynorthwywyr gweinyddol ddyletswyddau prosesu geiriau, er enghraifft, paratoi llythyron, adroddiadau, datganiadau i'r wasg neu gylchlythyron.

Gallai darllen, ysgrifennu a siarad Cymraeg fod o fantais wrth chwilio am waith yng Nghymru.

Rhinweddau Personol a Sgiliau

Bydd angen i chi fod â'r sgiliau canlynol:

 • Ysgrifennu a rhif.
 • Sgiliau TG a bysellfwrdd, yn aml yn cynnwys sgiliau defnyddio e-bost, prosesu geiriau, taenlen neu gronfa ddata.
 • Sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu.
 • Defnyddio offer cyffredin mewn swyddfa, fel llungopïwyr.

Cyflog a Chyfleoedd

Cyflog

Mae'r cyfraddau cyflog sy'n cael eu rhoi isod yn rhai bras.

Mae'r rhan fwyaf o bobl yn yr yrfa hon yn ennill rhwng £15,000 ac £20,000.

Oriau gwaith

Fel arfer, mae cynorthwywyr gweinyddol yn gweithio 36 i 42 awr, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Mae trefniadau gweithio hyblyg yn cynnwys gwaith rhan-amser a rhannu swydd.

Ble allen i weithio?

Mae dros 40 o adrannau ac asiantaethau'r llywodraeth yn cyflogi cynorthwywyr gweinyddol, er enghraifft, y rhwydwaith Canolfannau Byd Gwaith, y Gwasanaeth Hunaniaeth a Phasbortau, a Chyllid a Thollau Ei Mawrhydi. Mae tua 70% o weision sifil yn cael eu cyflogi y tu allan i Lundain a de-ddwyrain Lloegr.

Beth sy'n digwydd yn y maes gwaith hwn?

Oherwydd y dirwasgiad, fe wnaeth y llywodraeth gyhoeddi ei bod yn atal y rhan fwyaf o recriwtio allanol gan y Gwasanaeth Sifil am y tro, er mwyn arbed arian. Hefyd, mae diwygiadau i'r Gwasanaeth Sifil yn anelu at leihau maint y gweithlu.

Fodd bynnag, mae swyddi ar y llinell flaen a swyddi sy'n hanfodol ar gyfer busnes yn gallu bod yn eithriadau i'r penderfyniad i atal recriwtio allanol.

Ble mae swyddi'n cael eu hysbysebu?

Mae swyddi'n cael eu hysbysebu ar wefan swyddi'r Gwasanaeth Sifil, mewn papurau newydd lleol/cenedlaethol, ar Universal Jobmatch, ac mewn Canolfannau Byd Gwaith.

Llwybrau Mynediad a Hyfforddiant

Llwybrau mynediad

Gellwch ddechrau yn yr yrfa hon trwy wneud cais uniongyrchol am swyddi hyfforddeion.

I weithio fel cynorthwy-ydd gweinyddol yn y Gwasanaeth Sifil, gall fod angen i chi fodloni rhai gofynion cenedligrwydd, yn dibynnu ar y swydd a'r adran.

Gall fod angen i chi basio prawf ysgrifenedig neu brawf ar-lein.

Mae Prentisiaeth Lefel Ganolradd yn lle da i ddechrau hefyd.

Hyfforddiant

Mae'r rhan fwyaf o waith hyfforddi cynorthwywyr gweinyddol yn cael ei wneud yn y gwaith gan staff mwy profiadol. Efallai hefyd y byddwch chi'n mynd ar rai cyrsiau hyfforddi, er enghraifft, mewn TG.

Gellwch hefyd gael cyfle i gwblhau cymwysterau trwy gyrsiau lle cewch eich rhyddhau o'r gwaith am y dydd. Gallai fod yn bosibl i chi weithio tuag at:

 • Ddyfarniad NVQ mewn Busnes a Gweinyddu ar lefel 1 neu 2
 • Tystysgrif NVQ mewn Busnes a Gweinyddu ar lefel 1-3
 • Diploma NVQ mewn Busnes a Gweinyddu ar lefel 2-3
 • Tystysgrif NVQ mewn Gwasanaeth Cwsmeriaid ar lefel 1 neu 2
 • Diploma NVQ mewn Gwasanaeth Cwsmeriaid ar lefel 3.

Dilyniant

Gallai cynorthwywyr gweinyddol gael dyrchafiad mewnol i radd swyddog gweinyddol ar ôl cael profiad perthnasol.

Cymwysterau

Fel arfer, mae adrannau ac asiantaethau'r Gwasanaeth Sifil yn chwilio am gymwyseddau perthnasol mewn cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig, rheoli baich gwaith, defnyddio TG, meithrin perthynas waith, hunanddatblygiad ac, weithiau, gwasanaeth cwsmeriaid.

Fel arfer, i gael lle ar Brentisiaeth Ganolradd, bydd angen 5 TGAU arnoch chi. Gallai rhai ohonynt ofyn am o leiaf 2 TGAU gradd C neu uwch, gan gynnwys Iaith Saesneg. Gallai rhai ohonynt ofyn am TGAU mewn Mathemateg hefyd, yn dibynnu ar y swydd. Ar gyfer rhai swyddi, gall fod angen hyd at 5 TGAU neu gymwysterau cyfwerth arnoch chi. Mae rhai yn cynnig prawf ysgrifenedig neu brawf ar-lein, p'un ai bod yr ymgeisydd yn bodloni'r gofynion mynediad academaidd neu beidio.

Gall fod angen cymwysterau prosesu geiriau ar gyfer rhai swyddi.

Fodd bynnag, mae gan bob adran ei gofynion mynediad ei hun. Gallai cymwysterau eraill fod yn dderbyniol, fel cymhwyster Cyntaf Edexcel (BTEC) Lefel 2.

Cyfleoedd i Oedolion

Terfynau oedran

Mae'n anghyfreithlon i unrhyw sefydliad bennu terfynau oedran ar gyfer mynediad i waith, addysg neu hyfforddiant, oni bai eu bod yn gallu dangos bod gwir angen am y terfynau hyn.

Mynediad

Gallai rhai pobl fod â chefndir mewn gweinyddu swyddfa neu waith clercyddol. Gall cymwysterau perthnasol cysylltiedig â gwaith mewn busnes a gweinyddu fod yn ddefnyddiol.

Mae'n bosibl y gallwch wneud Prentisiaeth Lefel Ganolradd neu Brentisiaeth Lefel Uwch mewn Busnes a Gweinyddu.

Fel arfer, mae adrannau'n gofyn am o leiaf 2 TGAU gradd C neu uwch, gan gynnwys Saesneg ac weithiau Mathemateg, neu gymhwyster cyfwerth. Mae rhai adrannau'n cynnig prawf ysgrifenedig i bobl sydd heb y cymwysterau gofynnol yn lle hynny.

Gwybodaeth Bellach

Apprenticeships

National Apprenticeship Service (NAS)

Ffôn 0800 015 0400

E-bost nationalhelpdesk@findapprenticeship.service.gov.uk

Gwefan www.apprenticeships.org.uk

Skills Development Scotland - Modern Apprenticeships

Ffôn 0800 9178000

E-bost info@skillsdevelopmentscotland.co.uk

Gwefan www.myworldofwork.co.uk/modernapprenticeships

Civil Service Jobs

Gwefan www.civilservice.gov.uk/jobs

Institute of Administrative Management (IAM)

Ffôn 020 7091 2600

E-bost info@instam.org

Gwefan www.instam.org

Work for Scotland

Scottish enquiries

E-bost recruitment@scotland.gsi.gov.uk

Gwefan www.work-for-scotland.org

Careers Wales - Welsh Apprenticeships

Ffôn 0800 028 4844

Gwefan ams.careerswales.com/

Northern Ireland Civil Service (NICS) Recruitment

Northern Ireland Enquiries

Gwefan irecruit-ext.hrconnect.nigov.net/default.aspx

People Exchange Cymru (PEC)

Public sector recruitment portal for Wales

E-bost peopleexchangecymru@gov.wales

Gwefan www.peopleexchangecymru.org.uk/home

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English