Gyrfaoedd mewn TG a Thechnoleg

Ffynhonnell: Career Player

Rhagor o wybodaeth am y Sector Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu

Tech Future Careers

Tech future Girls

bcs

Tech City

CIO

 

 

Golwg ar

Dechnoleg Gwybodaeth
a Chyfathrebu


Ydych chi'n barod am Dechnoleg?

O ddiweddaru eich statws Facebook, uwchlwytho lluniau yn y Cwmwl neu deimlo’n ddiogel ar-lein, gwaith gweithiwr Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh) proffesiynol sydd y tu ôl i bron popeth a wnawn.

Mae gweithwyr TGCh proffesiynol yn gweithio mewn llawer o wahanol sectorau megis amddiffyn, addysg, manwerthu, trafnidiaeth, yswiriant a gofal iechyd.

Ceir llawer o swyddi ar bob lefel, yn amrywio o swyddog desg gymorth neu werthwr cyfrifiaduron i ddatblygwr meddalwedd neu beiriannydd data mawr.

Bydd angen11,000 o bobl yn y sector Technoleg Gwybodaeth yng Nghymru erbyn 2022
(Working Futures,
2012-2022)

Disgwylir i’r angen am arbenigwyr Technoleg yng Nghymru gynyddu 25% rhwng
2014-2024
(The Tech Partnership, 2015)
Erbyn 2019, mae'n bosibl y bydd angen 
4.5 miliwn
yn ychwanegol o arbenigwyr diogelwch seiber ledled y byd. 
(TechDragons, 2016)

Mae1.46 miliwn
o bobl yn cael eu cyflogi mewn cwmnïau digidol yn y DU
(Tech City UK, 2015) Mae1 o bob 45 o bobl yng Nghymru yn cael eu cyflogi yn y sector TGCh. 
(Llywodraeth Cymru, 2015)


Mae ar Gymru angen mwy o…


Rheolwyr Arbenigol TG, 
Technegwyr Gweithrediadau TG, Peirianwyr TG, 
Technegwyr Cymorth i Ddefnyddwyr TG, Peirianwyr Telathrebu,
Rhaglenwyr a Datblygwyr Meddalwedd,
Gweithwyr Proffesiynol TG a Thelathrebu, 
Rheolwyr Prosiectau a Rhaglenni TG,
Dadansoddwyr Busnes a Dylunwyr Systemau TG, 
Rheolwyr TGCh

Prif Ardaloedd Cyflogaeth

Caerdydd
5,200

 

Casnewydd
3,000

 

Abertawe
2,700

 

Rhondda Cynon Taff
2,600

 

Pen-y-bont ar Ogwr
2,200

 

Wrecsam
2,200

 

Sir y Fflint
1,200

 

Gwynedd
1,100

 

Powys
1,100

 

Sir Fynwy
800

 

Conwy
700

 

Tor-faen
700

 


Ffynhonnell: Llywodraeth Cymru, 2015

De Cymru yw un o’r 5 prif glwstwr sy’n tyfu gyflymaf yn y diwydiant technoleg ddigidol yn y DU. Enghreifftiau o gwmnïau proffil uchel sy’n cyflogi Arbenigwyr Technoleg yw Admiral, BBC Cymru a Pinewood Studios.
(Tech City UK, 2015)


Mae Eryri yng Ngogledd Cymru yn Ardal Fenter sy’n canolbwyntio ar y sectorau TGCh/Digidol. Mae Ardal Fenter yn annog busnesau i ymsefydlu yn yr ardal honno gyda chymhellion megis cyllid a swyddfa i weithio ynddi.

 


Cyfarfod â’r Cyflogwyr

Dyma rai o’r cyflogwyr Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu yng Nghymru:

Gaia Technologies
Cwmni atebion TGCh, Bangor


Siemens
Cwmni gwasanaethau peirianneg a thechnoleg byd-eang, Llanberis 


Invertek Design
Cwmni dylunio a gweithgynhyrchu, Y Trallwng


Tinopolis
Cynhyrchydd a dosbarthwr ar gyfer y cyfryngau, Llanelli

Livetech
Cwmni dylunio a marchnata’r we, Conwy


Advatek
Cwmni atebion TGCh, Wrecsam


Canolfan Dechnoleg SONY UK
Amrywiaeth o fusnesau ym maes Technoleg, y Cyfryngau a Hapchwarae Digidol, Pencoed


Sugar Creative Studio
CaerdyddBeth alla’i ei ennill?

Gall cyflogau amrywio yn ôl eich profiad, y cyflogwr a ble rydych chi’n byw. Gall cyflogau uwch gael eu talu ar gyfer swyddi uwch. Mae cyflogau’n amrywio hefyd ar gyfer gweithwyr hunangyflogedig.

Yn 2015, roedd
1 o bob 7 (14%)
gweithiwr yn y DU
yn hunangyflogedig
(Tech Partnership, 2016)

Yng Nghymru gall Arbenigwr
Technoleg ennill £31,100ar gyfartaledd.
Gall Arbenigwyr Technoleg yn Llundain ennill £43,600
(Tech Partnership, 2015)


Ystod Cyflog Swyddi yn dibynnu ar brofiad(£)


£14,000 - £22,000


£17,000 - £34,500


£17,000 - £35,500


£18,000 - £30,000


£18,000 - £32,000


£18,000 - £37,500


£18,000 - £37,500


£18,500 - £40,000


£20,000 - £38,000


£20,000 - £40,000


£20,000 - £52,000


£21,000 - £35,000


£22,000 - £45,000


£22,000 - £52,000


£24,000 - £46,000


£24,000 - £46,000


£24,000 - £46,000


£24,000 - £46,000


£26,000 - £55,000


£26,000 - £55,000


£26,000 - £55,000


£30,000 - £63,500


Ffynhonnell: CASCAID, 2015


 

Dechrau arni

Mae gwahanol lwybrau gyrfa ym maes Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu.

Dyma rai enghreifftiau:

 • BTEC Lefel 1 i Ddefnyddwyr TGCh
 • Lefel 2 Cyfryngau Newydd – Dylunio a Datblygu
 • Lefel 2 TGCh a Datblygu Meddalwedd
 • Diploma BTEC mewn TG Lefel 3


Chwilio am Brentisiaethau Dod o hyd i gwrs

‘Bydd 1 o bob 3 
o fusnesau technoleg
ddigidol yn y DU yn
dod o hyd i’w talent
mewn Prifysgolion lleol’

(Tech City UK, 2016)

 


‘Dywedodd 81% o gyflogwyr mewn arolwg yn y DU y byddant yn ‘debygol’ o recriwtio prentis yn ystod y blynyddoedd nesaf
(The Tech Partnership, 2015)

Ar gyfer swyddi mwy proffesiynol yn y sector, bydd cyflogwyr yn chwilio am sgiliau ar lefel uwch felly efallai y bydd angen gradd arnoch chi:

 • BSc (Anrhydedd) Datblygu Gemau Cyfrifiadurol
 • BSc (Anrhydedd) Rheoli Diogelwch Seiber
 • FdSc Peirianneg Meddalwedd a Datblygu Gemau Cyfrifiadurol
 • BSc (Anrhydedd) Cyfrifiadureg
 • BSc (Anrhydedd) Deallusrwydd Artiffisial
 • MSc Dadansoddeg Setiau Data Mawr

Rhowch gynnig ar ein Chwiliad Gyrfa Dod o hyd i Gwrs Addysg UwchAwgrym! Sicrhewch eich bod yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am yr hyn sy’n newydd yn y sector. Mae gwefan BBC Technology yn lle gwych i ddarganfod beth sy’n digwydd!

 

Ewch ati i rwydweithio!

Mae rhwydweithio ac argymhelliad personol yn hynod bwysig ym maes Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu. Gallwch ddod i adnabod pobl a busnesau eraill, wyneb yn wyneb, a thrwy gyfryngau cymdeithasol.
Gallwch greu eich rhwydwaith o gysylltiadau er mwyn gwerthu eich hun a’ch syniadau.

Rhwydweithio! Rhwydweithio! Rhwydweithio!

Mynnwch brofiad!

Dylech geisio cael cymaint o brofiad gwaith ag y gallwch. Diffyg profiad gwaith.


Mae gan 58% o’r rhai sy’n gweithio ym maes TGCh gymhwyster Lefel 4 neu uwch. 
Er enghraifft, Tystysgrif Genedlaethol Uwch (HNC) neu’n uwch.

Galw am sgiliau

Mae gan 50% o’r holl fusnesau sy’n cyflogi arbenigwyr technoleg fylchau sgiliau yn y gweithlu, sef 182,000 o fusnesau ledled y DU.
(The Tech Partnership, 2015)

Mae llawer o alw am y sgiliau arbenigol canlynol:

 • Diogelwch seiber
 • Data mawr / Dadansoddeg
 • Datblygu meddalwedd
 • Cyfrifiadura symudol
 • Dylunwyr cylched
 • Codio
 • Gwyddonwyr Data
 • Rheoli cronfeydd data
 • Datblygu Apiau
 • Rheoli gwasanaethau
 • Cyfrifiadura cwmwl
 • Sgiliau technolegol allweddol
 • Rheoli busnes a TG

Erbyn 2020 bydd tua 56,000 o swyddi yn y DU ym maes data mawr.
(The Tech Partnership, 2015)

Yn ôl cyflogwyr yn y maes data mawr mae 77% o’u swyddi data mawr yn anodd ‘iawn’ neu’n ‘eithaf’ anodd eu llenwi.
(The Tech Partnership, 2015)

 


Yn newydd yn y sector...

Mae technoleg yn newid drwy’r amser. Dyma ychydig o feysydd newydd sy’n datblygu yn y sector Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu:

 • Data Mawr - Casglu llawer o ddata i’w dadansoddi er budd busnesau

 • Cyfrifiadura Cwmwl – Storio a chael data dros y rhyngrwyd yn hytrach nag ar eich cyfrifiadur

 • Systemau Diogelwch Seiber – Technoleg er mwyn diogelu data, rhwydweithiau a rhaglenni rhag ymosodiadau

 • Cyfrifiadura Symudol – Diogelu ffonau clyfar, gliniaduron a chyfrifiaduron llechen rhag bygythiadau ac ymosodiadau

Wyddech chi?

Mae menywod yn cael graddau uwch na dynion yn gyson mewn pynciau sy’n gysylltiedig â TG, ond dim ond 16% o fenywod sy’n arbenigwyr technoleg, a dim ond 1 o bob 10 ohonynt sy’n Rhaglenwyr a Datblygwyr Meddalwedd. Felly, be ydych chi'n disgwyl amdano? Edrychwch ar y gyrfaoedd cyffrous ar TechFuture Girls (The Tech Partnership, 2016)

Erbyn 2019, bydd 42% o gwmnïau mawr yn defnyddio Data Mawr Dadansoddeg. (The Tech Partnership, 2015)


A oes angen sgiliau Cymraeg arnaf?

Os ydych yn gweithio yng Nghymru, gall medru siarad ac ysgrifennu yn Gymraeg a Saesneg fod o fantais i chi yn y gweithle, yn arbennig os ydych yn gweithio mewn ardal Gymraeg ei hiaith a bod angen i chi gyfathrebu â phobl fel rhan o’ch swydd.   

Yn y sector TGCh

 Mae18%
o’r gweithlu Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu yn siarad Cymraeg
(Census, 2011)


 

Beth am y dyfodol?

Erbyn 2020 disgwylir i’r angen am weithwyr TGCh yng Nghymru gynyddu 1.37% y flwyddyn sydd ddwywaith mor gyflym â thwf cyflogaeth ar gyfartaledd.

Y swyddi Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu sy’n tyfu gyflymaf yng Nghymru, wedi’u dangos fel canran o’r twf.

 Dylunwyr a Datblygwyr y We
25%


 Rheolwyr Prosiectau a Rhaglenni TG
19%


 Gweithwyr Telathrebu TG Proffesiynol
16%


 Dadansoddwyr Busnes, Penseiri a Dylunwyr Systemau TG
15%


 Rheolwyr TGCh
15%


 Rheolwyr TG Arbenigol
15%


 Cyfarwyddwyr TG a Thelathrebu
15%


 Rhaglenwyr a Datblygwyr Meddalwedd
13%


 Technegwyr Gweithrediadau TG
7%


 Technegwyr Cymorth i Ddefnyddwyr TG
6% Y twf cyffredinol a ragwelir ar gyfartaledd yng Nghymru
4%


Ffynhonnell: Working Futures 2012-2022


Yn ôl i Tueddiadau SwyddiYn ôl i’r frig y dudalen

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English