Mwy o wybodaeth am weithio a byw yn
Ne-orllewin a Chanolbarth Cymru

Regional Learning and Skills Partnership Logo

Carmarthenshire county council

Ceredigion county council logo

Neath Port Talbot county council Logo

Pembrokeshire county council Logo

Powys council Logo

Swansea county council Logo

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

 

Golwg ar

Dde-orllewin a Chanolbarth Cymru


Dyfodol disglair. Dewch o hyd i’ch dyfodol chi yn Ne-Orllewin a Chanolbarth Cymru.

Mae ardal Dde Orllewin a Chanolbarth Cymru yn cynnwys; Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro, Powys, Castell-nedd Port Talbot, Abertawe.

Beth yw fy opsiynau
o ran swyddi?
Pa swyddi fydd â’r galw mwyaf
amdanynt?Pa ddiwydiannau sy’n tyfu?
Pwy yw’r prif gyflogwyr?


Mae De-orllewin a Chanolbarth Cymru yn ardal sy’n llawn gwahaniaethau. Mae’n cynnwys ardaloedd diwydiannol Castell-nedd Port Talbot, De Caerfyrddin ac Ardal Menter Dyfrffordd y Daugleddau yn Sir Benfro ond mae ganddi hefyd ddau barc cenedlaethol; Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog a Pharc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro. Mae rhannau helaeth o’r ardal hon yn dirwedd wledig iawn ond mae yma hefyd mae dinas Abertawe a’i chysylltiadau trafnidiaeth, cyfleusterau manwerthu a hamdden a swyddi'r sector gwasanaethau. (Partneriaeth Dysgu a Sgiliau Rhanbarthol De-orllewin a Chanolbarth Cymru, 2016)

Mae tua thraean o boblogaeth, gweithlu a busnesau Cymru yn Ne-orllewin a Chanolbarth Cymru, (NOMIS, 2015). Mae Deunyddiau Datblygedig a Gweithgynhyrchu, Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Adeiladu ac Ynni a’r Amgylchedd yn ddiwydiannau pwysig yn yr ardal. Bydd prosiectau newydd cyffrous iawn yn dod i’r ardal felly mae galw am sgiliau technegol ar gyfer swyddi penodol, yn arbennig yn y sector Ynni a’r Amgylchedd.

Darllenwch ymlaen i ddarganfod beth sy’n digwydd yn Ne-orllewin a Chanolbarth Cymru nawr, a beth rydym yn rhagweld fydd yn digwydd yn y dyfodol. 

Mae’r Ganolfan Rhagoriaeth mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol Gwledig yn gweithio i wella Gwasanaethau
gofal iechyd yng
Nghanolbarth Cymru
(Canolfan Gydweithredol Gofal Iechyd Canolbarth
Cymru, 2017)

Ym Mhowys a Cheredigion, mae 3 o bob 10 o fusnesau yn y sector amaethyddiaeth, coedwigaeth a physgota 
(Partneriaeth Dysgu a Sgiliau Rhanbarthol De-orllewin a Chanolbarth Cymru, 2016)
Mae ARCH, y
Sefydliad Cydweithredol Rhanbarthol dros Iechyd, wedi nodi’r angen am rolau newydd ym maes Gofal Iechyd, er enghraifft Swyddog Cyswllt Meddygon
(ARCH, 2017)

Mae 
Bargen
Ddinesig Bae Abertawe
ac Arfordir y Rhyngrwyd yn anelu at greu hyd at 33,000
o swyddi yn ystod yr
20 mlynedd nesaf. 
(BBC, 2016)
Mae mwy nag
o bob10
fusnesau yn Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot yn fusnesau manwerthu. (Partneriaeth Dysgu a Sgiliau Rhanbarthol De-orllewin a Chanolbarth Cymru, 2016)
Gallai datblygiad
creadigol Yr Egin ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin greu 850 o swyddi
(Cyngor Sir
Gaerfyrddin, 2016)

 Mae13 o'r50 o gwmnïau sy’n tyfu gyflymaf yng Nghymru yn 2016yn Ne-orllewin a Chanolbarth Cymru 
(Fastgrowth, 2016)

 • The PowerSite (Doc Penfro)
 • Morganstone (Lanelli)
 • Genpower (Doc Penfro)
 • Vizolution (Port Talbot)
 • character.com (Abertawe)
 • Facility Services Group (Abertawe)
 • CPR Global Tech (Abertawe)
 • Oldwalls (Gŵyr)
 • Evabuild (Y Drenewydd)
 • Trade Centre Wales (Castell-nedd)
 • Focused Recruitment (Ystrad Mynach)
 • Tatami Fightwear (Port Talbot)
 • Cuddy Environmental (Castell-nedd)


Y Diwydiannau Mwyaf yn Ne-orllewin a Chanolbarth Cymru

Nifer y bobl sy’n cael eu cyflogi (ffigurau wedi’u talgrynnu)

 

Iechyd a Gofal Cymdeithasol
57,200

 

Manwerthu a Gwerthu
39,300

 

Addysg
36,200

 

Gweithgynhyrchu
33,500

 

Llety a Bwyd
31,000

 

Gweinyddiaeth Gyhoeddus ac Amddiffyn
27,200

 

Adeiladu
17,800

 

Y Celfyddydau, Adloniant a Hamdden
17,300

 

Proffesiynol a Gwyddonol*
16,100

 

Trafnidiaeth a Storio
13,200

 

Cyfanwerthu
9,300

 

Diwydiant Modurol
8,200

 

Ariannol ac Yswiriant
6,600

 

Mwyngloddio, Chwareli a Chyfleustodau
5,800

 

Eiddo
5,300

 

TG
4,400

 

Amaethyddiaeth, Coedwigaeth a Physgota
1,800

 


Ffynhonnell: BRES,2015

*Y Gyfraith, Cyfrifeg, Pensaernïaeth a Thechnegol

Ble mae’r rhan fwyaf o
swyddi yn Ne-orllewin
a Chanolbarth Cymru?


Mae dros hanner, sef 57%, o'r swyddi yn Ne-orllewin a Chanolbarth Cymru ym meysydd Iechyd a Gofal, Manwerthu, Addysg, Gweithgynhyrchu neu Llety a Bwyd. (BRES, 2015)Iechyd yw’r diwydiant mwyaf yn Ne-orllewin a Chanolbarth Cymru, gan gyflogi 1 o bob 6 o’r bobl sy’n gweithio
(NOMIS BRES, 2015)


 

Y Diwydiannau sy’n Tyfu yn Ne-orllewin a Chanolbarth Cymru

Y diwydiannau sy'n tyfu yn y rhanbarth ac sy'n arbennig o bwysig i ddod a mwy o swyddi a mwy o gyfoeth i'r economi yw:

YNNI A’R AMGYLCHEDD

Os oes gennych ddiddordeb mewn diogelu ein hamgylchedd a gweithio i greu dulliau ynni cynaliadwy i Gymru, yna gallai gyrfa yn y sector ynni a’r amgylchedd fod yn ddelfrydol i chi.

Mae 43,300 o bobl eisoes yn gweithio yn y sector, a gallech chi ymuno â hwy felPeiriannydd Sifil, Peiriannydd Trydanol/Electroneg, Technegydd Peirianneg a Rhaglenwr/Datblygwr Meddalwedd.

Darllenwch: Golwg ar Ynni a’r Amgylchedd

DEUNYDDIAU A GWEITHGYNHYRCHU UWCH

Beth am weithio mewn diwydiant sy’n cynhyrchu unrhyw beth o geir i awyrennau? Neu fod yn rhan o ddylunio a chreu cynhyrchion y dyfodol? Mae’r sector deunyddiau a gweithgynhyrchu uwch yn tyfu yn ein rhanbarth, gyda mwy na 21,700 o bobl eisoes yn gweithio yn y diwydiant. Gallech chi fod yn un o’r bobl hyn.

Mae angen y canlynol ar y rhanbarth: Rheolwyr a Chyfarwyddwyr Cynnyrch, Staff Cynhyrchu Gwaith Metel a Chynnal a Chadw, Rhaglenwyr a Datblygwyr Meddalwedd, Trydanwyr a Gosodwyr Trydanol.

Darllenwch: Golwg ar Ddeunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch


ADEILADU

Mae popeth o’n hamgylch wedi’i adeiladu gan weithiwr adeiladu medrus. Gallai gweithio yn y diwydiant adeiladu olygu eich bod yn adeiladu cartrefi ac ysgolion newydd y dyfodol. Neu hyd yn oed weithio ar rai o’r datblygiadau newydd cyffrous sy’n dod i’r rhanbarth, yn cynnwys Morlyn Llanw Abertawe.

Bydd galw yn y dyfodol am: Saer Coed a Saer Dodrefn, Syrfëwr Adeiladu, Swyddi Trydanol ac Electroneg, Plastrwyr, Gosodwyr Brics a Plymwyr a Pheirianwyr Gwresogi.

Darllenwch: Golwg ar Adeiladu

TGCH

Mae’r sector TGCh yn hollbwysig i Gymru. Mae’n bosibl gweld elfennau o’r sector hwn ym mhob rhan o’r economi, ac mae hyn yn un o’r rhesymau pam ei fod yn tyfu mor gyflym. Mae llawer o’r swyddi yn y sector hwn yn swyddi â chyflogau uchel ac yn swyddi medrus iawn sy’n darparu gyrfa fuddiol a sefydlog.

Gallech fod yn: Rheolwr TG ArbenigolRhaglennydd/Datblygwr Meddalwedd, Dadansoddwr Busnes neu’n Dechnegydd Cymorth Defnyddwyr TG.

Darllenwch: Golwg ar TGCh


Y DIWYDIANNAU CREADIGOL

Ydych chi’n greadigol? A oes gennych ddiddordeb mewn cerddoriaeth neu’r celfyddydau perfformio? Beth am ddylunio ffasiwn?

Gallai gyrfa yn y Diwydiannau Creadigol fod yn addas i chi. Mae’n sector sy’n tyfu yn y rhanbarth, a bydd datblygiadau fel ‘Yr Egin’ ac adleoli S4C i Gaerfyrddin ond yn atgyfnerthu’r sector hwn ymhellach.

Gallech fod yn: Ffotograffydd, Swyddog Gweithredol Marchnata, Actor/Actores, Cyflwynydd, Awdur, Cyfieithydd, Cyfarwyddwr, Golygydd neu Newyddiadurwr.

Darllenwch: Golwg ar y Diwydiannau Creadigol

BWYD A FFERMIO

Y sector Bwyd a Ffermio yw un o’r sectorau pwysicaf yn y rhanbarth a Chymru gyfan. Mae’n cwmpasu popeth o gynhyrchu bwyd i ffermio traddodiadol. Mae’r sector yn newid, a gallech fod yn rhan o’r newid hwn. Mae gan y sector hwn gyswllt agor â’r sector hamdden a thwristiaeth a gallai ddarparu llawer mwy o gyfleoedd i chi.

Mae galw penodol am y rolau canlynol: Garddwr a Thirluniwr, Ffermwr, Gweithiwr Gofal Anifeiliaid,Biolegydd,Biocemegydd a Gweithredwr Prosesu Bwyd a Diod.

Darllenwch: Golwg ar Fwyd a Ffermio


IECHYD A GOFAL CYMDEITHASOL

A hoffech chi gael gyrfa sy’n heriol ac sy’n rhoi boddhad? Os hoffech chi, yna gallai gyrfa ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol fod yn addas i chi. Mae’r sector yn tyfu pob blwyddyn ac yn darparu cyfleoedd gwych.

Gallech weithio fel: Meddyg,Bydwraig, Nyrs, Cwnselydd, Therapydd Iaith a Lleferydd, Gweithiwr Cymdeithasol, Deintydd, Fferyllydd, neu Barafeddyg.

MANWERTHU A GWERTHU

Os ydych yn berson pobl ac yn mwynhau amgylcheddau prysur yna gallech fod yn ased i’r sector manwerthu a gwerthu.

Mae swyddi ar gael yn y meysydd canlynol: Gweithrediadau siopau, Marchnatwr Manwerthu, Prynu,Adnoddau Dynol, Marchnata a Chysylltiadau Cyhoeddus, Logisteg a Chyllid.


TWRISTIAETH A HAMDEN

Mae gan Dde Orllewin a Chanolbarth Cymru nifer fawr o atyniadau twristaidd pwysig. Mae dros 41,000 o bobl yn gweithio yn y sector hamdden a thwristiaeth yn y rhanbarth. Mae galw arbennig o uchel ar gyfer sgiliau cogyddion ac arlwyo lefel uchel.

Gallwch weithio fel: Cogydd, Rheolwr Digwyddiad, Rheolwr Gwesty, Rheolwr Cyfryngau Cymdeithaso, Derbynnydd Gwesty a Rheolwr Hamdden.


 

Y 13 prif swydd a hysbysebwyd yn Ne-orllewin a Chanolbarth Cymru

Yn ystod y 12 mis diwethaf roedd dros 2000 o swyddi gwag ar-lein, gyda Nyrs y mwyaf cyffredin.

 

Nyrsys

 2,080

Gweithwyr Gofal

 978

Ymarferwyr Meddygol

 900

Rhaglenwyr a Datblygwyr Meddalwedd

 895

Rolau Gweinyddu

 798

Rheolwyr Manwerthu

 643

Swyddog Gweithredol Gwerthiannau

 630

Athrawon Cynradd a Meithrin

 549

Swyddi yn gysylltiedig â gwerthu

 524

Cynorthwywyr Addysgu

 523

Cogyddion

 497

Technegwyr Peirianneg

 423

Cynorthwywyr Gwerthu

 413


(Labour Insights, Rhagfyr 2016)
 


Mae’n debyg mai Gweithwyr Gofal a Gofalwyr Cartref fydd yr alwedigaeth sy’n datblygu gyflymaf yn y 5 mlynedd nesaf ar gyfer Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Powys, Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe(EMSI, 2016)


 

Datblygiadau Newydd; swyddi newydd yn Ne Orllewin a Chanolbarth Cymru

ARFORDIR Y RHYNGRWYD

 • Bydd ardal Abertawe yn datblygu i fod yn uwch-ganolfan ddigidol i’r DU
 • Bydd yn cynnwys datblygiadau i’r dechnoleg ddi-wifr a chwmwl
 • Bydd technoleg newydd ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol ac ynni yn cael ei hadeiladu yn Abertawe
 • Galli hyn olygu mwy o swyddi TG ar gyfer yr ardal

Rhanbarth y Bae Dinas Abertawe, 2016

CANOLFAN ARLOESI ADEILADWAITH CYMRU (CWIC)

Mae’r Ganolfan Arloesi Adeiladwaith Cymru (CWIC) yn ganolfan hyfforddi unigryw Bwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu sy’n cael ei hariannu ar draws Cymru gyfan, gyda’i chanolfan yn ffurfio rhan o gampws SA1 newydd Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn ardal Arloesedd Bae Abertawe. Mae’n cynnwys Colegau AB sy’n darparu hyfforddiant pwrpasol/arbenigol, yn cynnwys Sgaffaldio, ar draws holl sectorau a lefelau’r diwydiant adeiladu.

 

 


RHAGLEN GYDWEITHREDOL RANBARTHOL AR GYFER IECHYD (ARCH)

 • Mae byrddau iechyd lleol, prifysgolion a cholegau yn cydweithio i drawsnewid gwasanaethau gofal iechyd
 • Mae canolfan iechyd newydd yn cael ei chynllunio ym Morlan Elli, Llanelli
 • Bydd pobl sy’n byw mewn ardaloedd gwledig yn cael mynediad haws i fwy o wasanaethau iechyd
 • Mae ARCH yn ceisio sicrhau technoleg feddygol leol newydd a swyddi gwyddorau bywyd eraill

Gwybodaeth bellach

Prifysgol Abertawe, 2016

FFOWNDRI GYFRIFIADUROL

 • Mae gwyddoniaeth gyfrifiadurol yn defnyddio technoleg gyfrifiadurol ac efelychu i ymchwilio i broblemau yn y byd go iawn.
 • Mae’r Ffowndri Gyfrifiadurol wedi’i lleoli ar Gampws y Bae Prifysgol Abertawe, ac mae’n ceisio bod yn gyfleuster ymchwil o’r radd flaenaf.
 • Gallai rhagor o swyddi gael eu creu a fyddai’n gofyn am sgiliau TG a gwyddoniaeth cadarn.

Gwybodaeth bellach

Prifysgol Abertawe, 2016

 


YR EGIN

 • Mae S4C yn symud i Ganolfan Yr Egin yng Nghaerfyrddin
 • Mae canolfan newydd Yr Egin ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin yn anelu at fod yn ganolfan greadigol i’r rhanbarth
 • Disgwylir iddi agor yn 2018
 • Bydd 98 o swyddi newydd yn cael eu creu
 • Bydd clwstwr creadigol yn cael ei sefydlu yn yr ardal, a fydd yn golygu rhagor o swyddi digidol a chreadigol
 • Bydd mwy na 500 o swyddi cadwyn gyflenwi a mwy nag 80 o swyddi yn cael eu creu

Partneriaeth Dysgu a Sgiliau Rhanbarthol De-orllewin a Chanolbarth Cymru, 2016 a Chyngor Sir Gaerfyrddin, 2016

CAMPWS IBERS - ABERYSTWYTH

 • Mae Athrofa y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig yn cynnal ymchwil i faterion yn cynnwys diogelwch bwyd a newid yn yr hinsawdd
 • Mae’n adnabyddus yn rhyngwladol ac mae’n cynhyrchu mwy na £12 i’r economi am bob £1 sy’n cael ei gwario.

Gwybodaeth bellach

Ffynhonnell: Partneriaeth Dysgu a Sgiliau Rhanbarthol De-orllewin a Chanolbarth Cymru, 2016

 


CAMPWS ARLOESI A MENTER – ABERYSTWYTH

 • Bydd cyfleuster ymchwil newydd yn Aberystwyth yn canolbwyntio ar feysydd fel bwyd cynaliadwy, ynni adnewyddadwy ac iechyd
 • Bydd angen rhagor o sgiliau gwyddonol

Gwybodaeth bellach

Partneriaeth Dysgu a Sgiliau Rhanbarthol De-orllewin a Chanolbarth Cymru, 2016

CANOLBWYNT MILFEDDYGOL ABERYSTWYTH

 • Mae’n ceisio dod ag arbenigedd yn y gwyddorau milfeddygol at ei gilydd
 • Datblygu ysgol ar gyfer y gwyddorau milfeddygol yng Nghymru

Ffynhonnell: Partneriaeth Dysgu a Sgiliau Rhanbarthol De-orllewin a Chanolbarth Cymru, 2016

 


CANOLFAN RAGORIAETH AR GYFER GOFAL IECHYD GWLEDIG

 • Bydd y Ganolfan Ragoriaeth yn cynnal ymchwil er mwyn gwella gwasanaethau gofal iechyd yng Nghanolbarth Cymru
 • Bydd hefyd yn gwella mynediad i hyfforddiant i weithwyr iechyd proffesiynol lleol

Ffynhonnell: Partneriaeth Dysgu a Sgiliau Rhanbarthol De-orllewin a Chanolbarth Cymru, 2016

GWASANAETHAU GOFAL WEDI’U GALLUOGI GAN DECHNOLEG

 • Bydd Ysbyty Cyffredinol Bronglais General yn dod yn Ganolfan Ragoriaeth ar gyfer datblygu gwasanaethau gofal iechyd sy’n seiliedig ar dechnoleg

Partneriaeth Dysgu a Sgiliau Rhanbarthol De-orllewin a Chanolbarth Cymru, 2016

 


 

Cwrdd â’r Cyflogwyr

Dyma rai o’r cyflogwyr allweddol yn Ne-orllewin a Chanolbarth Cymru:


BTG Protherics UK Ltd,  
Ceredigion 


Rachel's Dairy,  
Ceredigion 


Tinopolis Cyf   
Sir Gaerfyrddin


RWE,
Sir Benfro  


Valero
Sir Benfro

Control Techniques Drives Cyf  Powys 


Packaging Coordinators Inc,   
Powys


Tata Steel
Castell-nedd Port Talbot


Admiral Group Plc, Abertawe


Grŵp Dawnus, Abertawe


Mae tua 27,000
o bobl yn cymudo bob dydd i Abertawe

(Dinas a Sir Abertawe, 2016)

Y GIG
yw'r prif gyflogwr sy'n recriwtio
yn Ne-orllewin a
Chanolbarth Cymru
(Labour Insights, 2016)

Mae 84%
o fusnesau yn y rhanbarth yn ficro fusnesau, felly maent yn cyflogi llai na 10 o bobl
(RLSP De-orllewin a Chanolbarth Cymru, 2016)

Hunangyflogaeth

A oes gennych syniad gwych? Ydych chi’n hoffi gwneud penderfyniadau? Ydych chi’n llawn cymhelliant? Gallech ddewis gweithio i chi’ch hun…

Mae rhai o’r lefelau uchaf o hunangyflogaeth yng Nghymru i’w gweld yn Ne-orllewin a Chanolbarth Cymru: 

Powys
 29%

Ceredigion
 26%

Sir Benfro
 20%

Sir Gaerfyrddin
 16%

Cymru
 14%

 

Darllenwch fwy am Weithio i chi’ch Hun.

Beth alla’i ei ennill?

Beth gallech ei ennill fel cyflog yn Ne-orllewin a Chanolbarth Cymru?

Os ydych yn ystyried gyrfa newydd neu ddod o hyd i swydd, dylech ystyried pa mor bwysig yw cyflog i chi. Gallai potensial cyflog swydd ar gyfer y dyfodol fod yn bwysig i chi hefyd, wrth i chi benderfynu ar yrfa.

Gall cyflogau amrywio’n fawr yn ôl eich profiad, y cyflogwr a lle’r ydych chi’n byw. Gellir dyfarnu cyflogau uwch ar gyfer swyddi uwch. Mae cyflogau hefyd yn amrywio ar gyfer gweithwyr hunangyflogedig.


Ystod cyflogau ar gyfer swyddi a dibynnu ar brofiad(£)


£10,000 - £25,000


£11,000 - £18,000


£12,500 - £20,000


£13,000 - £27,000


£13,000 - £21,000


£15,000 - £20,000


£17,000 - £43,000


£18,000 - £31,000


£18,000 - £37,000


£20,000 - £33,000


£21,000 - £34,000


£23,000 - £45,000


£23,000 - £45,000


£23,500 - £50,500


£24,000 - £46,000


£24,000 - £27,000


£28,000 - £54,000


£30,000 - £40,000


£30,000 - £60,000


£54,000 - £82,000


(Cascaid, 2016)Dysgu a Hyfforddiant yn Ne Orllewin a Chanolbarth Cymru

Mae De Orllewin a Chanolbarth Cymru yn le gwych i ddysgu a hyfforddi. Ochr yn ochr neu ar ôl addysg ysgol, mae llawer o opsiynau i barhau i ddysgu a hyfforddi bydd yn addas i’ch arddull dysgu a’ch sgiliau a’ch diddordebau.

Mae 5 o’r 14 colegau yng Nghymru yn y rhanbarth.
 

Addysg Bellach

1,895 o ddysgwyr
8,045 o ddysgwyr

 


14,170 o ddysgwyr
12,270 o ddysgwyr

 


6,815 o ddysgwyr


 (RLSP South West and Mid Wales, 2016)

Chwilio am gwrs


Y PUM PRIF SWYDD WAG TWF CYMRU A HYSBYSEBWYD
YN NE-ORLLEWIN A CHANOLBARTH CYMRU

Maes Gwaith
% o holl Swyddi Twf Swyddi Cymru


Gweinyddu Busnes a Gwaith Swyddfa 20%

 

Manwerthu a Gwasanaethau Cwsmeriaid14%

 

Arlwyo a Lletygarwch 10%

 

Marchnata a Hysbysebu 9%

 

Adeiladu8%

 

(Gyrfa Cymru, 2016)
 

Y PRIF SWYDDI GWAG I BRENTISIAID


Maes Gwaith
% hysbysebu dros y 12 mis diwethaf


Gweinyddu Busnes a Gwaith Swyddfa29%

 

Manwerthu a Gwasanaethau Cwsmeriaid16%

 

Peirianneg 13%

 

Adeiladu9%

 

Gofal iechyd 6%

 

(Gyrfa Cymru, 2016)


Gwybod mwy am Brentisiaethau  Gwybod mwy am Twf Swyddi Cymru  

Chwilio am Brentisiaethau a swyddi gwag Twf Swyddi Cymru  
Dewch o hyd i gyflogwyr sy'n cynnig rhaglenni prentisiaeth


Addysg Uwch

Prifysgolion yn Ne-orllewin a Chanolbarth Cymru

Mae mwy na 36,000 o fyfyrwyr prifysgol yn astudio yn Ne-orllewin a Chanolbarth Cymru  
(Partneriaeth Dysgu a Sgiliau Rhanbarthol De-orllewin a Chanolbarth Cymru, 2016)

 

16,000 o ddysgwyr

10,500 o ddysgwyr


10,000 o ddysgwyr

200,000 o fyfyrwyr sy’n astudio’n uniongyrchol neu drwy bartneriaid. Mae 20,000 o’r rhain yn byw y tu allan i’r DU . (Croeso Cymru, 2015)


 

Y pynciau mwyaf poblogaidd i’w hastudio ymhlith israddedigion mewn sefydliadau AU yn Ne-orllewin
a Chanolbarth Cymru 2014-15

Peirianneg a Thechnoleg  
3,560 o fyfyrwyr

 

Gwyddorau Biolegol   
3,030 o fyfyrwyrAstudiaethau Busnes a Gweinyddiaeth    2,930 o fyfyrwyr

Addysg  
2,905 o fyfyrwyr


(Partneriaeth Dysgu a Sgiliau Rhanbarthol De-orllewin a Chanolbarth Cymru, 2016)

Dod o hyd i gwrs AU


Hyfforddiant a Dysgu yn seiliedig ar waith

Mae amryw o ffyrdd y gallwch hyfforddi yn y swydd a hyd yn oed cael eich talu wrth i chi ddysgu:

cyfle am swydd 6 miss a thal


Lefel 1


Lefel 2 i Level 3


Lefel 4 i Raddau Sylfaen ac Anrhydedd

Sut gallaf ddysgu
tra’n ennill cyflog?


Galw am sgiliau

Gyda’r datblygiadau newydd yn y rhanbarth mae cyflogwyr angen pobl sydd â sgiliau arbenigol a thechnegol sy’n benodol i’r swydd. Sgiliau megis:

 • Sgiliau Peirianneg ac ynni adnewyddadwy
 • Sgiliau adeiladu
 • Sgiliau TG arbenigol, yn enwedig codio a rhaglennu
 • Sgiliau creadigrwydd a’r Cyfryngau
 • Sgiliau Gwyddonol

 

Mae cyflogwyr hefyd yn chwilio am sgiliau trosglwyddadwy da:

 • Sgiliau cyfathrebu
 • Sgiliau cynllunio a threfnu
 • Sgiliau ysgrifennu
 • Gwaith tîm
 • Sgiliau gofal cwsmer
 • Sgiliau TGA oes angen sgiliau Cymraeg arnaf?

Os ydych yn gweithio yng Nghymru, gall medru siarad ac ysgrifennu yn Gymraeg a Saesneg fod o fantais i chi yn y gweithlu, yn arbennig os ydych yn gweithio mewn ardal Gymraeg ei hiaith. Mae bron i hanner y bobl yng Ngheredigion a Sir Gaerfyrddin yn siarad Cymraeg.

% O BOBL SY’N GALLU SIARAD CYMRAEG


Ceredigion 47%

 

Sir Gâr44%

 

Sir Penfro19%

 

Powys19%

 

Neath Port Talbot 15%

 

Abertawe 11%

(Partneriaeth Dysgu a Sgiliau Rhanbarthol De-orllewin a Chanolbarth Cymru, 2016)

 

Y PRIF DDIWYDIANNAU I SIARADWYR CYMRAEG

% o gyflogwyr sy’n dweud bod
sgiliau yn y Gymraeg yn bwysig


Gofal plant84%

 

Amaethyddiaeth a Bwyd46%

 

Gofal Cymdeithasol43%

 

Y Diwydiannau Creadigol39%

 

Lletygarwch35%

 

Manwerthu26%

 

Cyllid26%

 

Adeiladu25%

 

(Llywodraeth Cymru, 2014)

 


 Mae 39%
o gyflogwyr De Orllewin a Chanolbarth Cymru yn ystyried bod sgiliau Iaith Gymraeg yn bwysig
(Llywodraeth Cymru, 2016)


Beth am y dyfodol?

Mae gan ardal De-orllewin a Chanolbarth Cymru boblogaeth sy’n heneiddio. Mae hyn yn golygu y daw swyddi ar gael pan fydd pobl yn ymddeol. Wrth i’r boblogaeth heneiddio, bydd mwy o bobl yn defnyddio’r gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, a fydd yn golygu cynnydd tebygol yn nifer y swyddi ym meysydd iechyd a gofal cymdeithasol. (Partneriaeth Dysgu a Sgiliau Rhanbarthol De-orllewin a Chanolbarth Cymru, 2016).

Pa swyddi y bydd
galw amdanynt?


gweithiwyr newydd sydd eu hangen bob blwyddyn

 

Gweithwyr Gofal
770


Cynorthwywyr Gwerthu
640


Ffermwyr
520


Nyrsys
500


Staff Cegin
390


Staff gweinyddol
360


Glanhawyr
350


Athrawon Cynradd a Meithrin
300


Cynorthwywyr Nyrsio
260


Cynorthwywyr Addysgu
260


Gweinyddol, Llywodraeth Genedlaethol
260


Athrawon Ysgolion Uwchradd
260


Staff Bar
240


Gweinyddwyr
230


Ceidwaid Cyfrifon, Rheolwyr y Gyflogres
210


Ffynhonnell: EMSI, 2016


Yn ôl i Tueddiadau SwyddiYn ôl i’r frig y dudalen

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English