Stop Don't Drop

Wyt ti...

Yn ystyried gyrfa wahanol sy’n anaddas i dy gwrs erbyn hyn?  

Ddim yn mwynhau’r cwrs? 

Yn meddwl bod y cwrs yn rhy anodd neu’n rhy hawdd? 

Yn cael dy effeithio gan reswm personol sy’n dy atal rhag mwynhau’r coleg? 

Ddim wedi ymgartrefu ym mywyd coleg? 
Cyn i ti ystyried gadael coleg......Stopia. Paid rhoi’r gorau iddi!

Y peth pwysig ar yr adeg hon yw peidio â rhuthro i wneud penderfyniad y gallet ti ei ddifaru nes ymlaen.

Dyma rai cwestiynau y dylet ti fod yn gofyn i ti dy hun cyn i ti roi’r gorau i dy gwrs coleg:

 • 1. Ydw i wedi archwilio’n llawn y gefnogaeth sydd ar gael i fy helpu cyn i mi wneud fy mhenderfyniad terfynol i adael?

  Efallai dy fod ti’n teimlo’n ansicr am bethau a allai gael eu datrys yn hawdd, felly dylet ystyried cael sgwrs gyda dy diwtor, dy deulu a’th ffrindiau, gwasanaethau dysgwr/ myfyrwyr neu gynghorydd gyrfa i weld sut alli di aros yn y coleg. 

  Weithiau, y ffordd hawsaf o ddod i benderfyniad yw trwy ysgrifennu rhestr o blaid ac yn erbyn ar gyfer pob un o dy opsiynau. Meddylia am:

  • Y pethau cadarnhaol am bob opsiwn
  • Y pethau negyddol am bob opsiwn
  • At beth y gallai pob opsiwn arwain

   

  Edrycha dros dy restr ac ystyria pa mor bwysig yw pob pwynt i ti. Erbyn y diwedd bydd gen ti well syniad o’r hyn sy’n bwysig i ti a pha ddewis fyddai orau.

 • 2. A fydd gadael coleg nawr yn effeithio ar fy uchelgais gyrfa hirdymor, neu’n achosi oedi iddo?

  Os oes gen ti yrfa benodol o dan sylw yna bydd gadael coleg nawr yn achosi oedi wrth i ti gyflawni dy nod, yn enwedig os wyt ti ar gwrs sy’n siwtio dy yrfa ar hyn o bryd. Efallai fod angen i ti gymryd cam yn ôl i asesu dy flaenoriaethau. 

  Wyt ti’n barod i aros ar y cwrs i gyflawni dy nod terfynol? 
  neu
  Wyt ti’n teimlo yr hoffet ti ddilyn llwybr arall er mwyn cyflawni dy nod gyrfa? 

  Defnyddia’r Chwiliad Gyrfa i ddysgu am y cymwysterau a’r llwybrau ar gyfer cymhwyso ar gyfer wahanol swyddi.

  Siarada gyda chynghorydd gyrfa, fydd yn gallu dy gynghori ar y camau nesaf i dy helpu i gyflawni dy uchelgais o ran gyrfa. 

 • 3. Sut fyddai gadael coleg, heb ddim cam nesaf, yn edrych i gyflogwyr yn y dyfodol?

  Fel arfer, bydd angen esbonio unrhyw fylchau mewn addysg neu waith ar CV neu ffurflen gais. Mae’n bwysig meddwl am oblygiadau gadael coleg nawr ar y dyfodol. 

  Os wyt ti’n penderfynu mai gadael coleg yw’r dewis gorau i ti, yna gallet ti wirfoddoli neu ddod o hyd i waith rhan amser wrth i ti benderfynu ar y camau nesaf. Gall ein Cynghorwyr Gyrfa roi cyngor ac arweiniad i ti ynghylch pa opsiynau sydd ar gael i ti. 

 • 4. A fydd gadael coleg yn effeithio arna i’n ariannol?

  Efallai dy fod ti’n derbyn Lwfans Cynhaliaeth Addysg (LCA) tra dy fod yn y coleg, a fydd yn dod i ben os wyt ti’n penderfynu gadael. Gallai gadael coleg hefyd effeithio ar unrhyw Lwfans Plant y mae dy rieni / gofalwyr yn ei dderbyn. Mae hi’n werth holi gwasanaethau i fyfyrwyr/dysgwyr yn dy goleg, ac edrych ar safle Budd-daliadau Plant

  Cofia, fe allet ti dderbyn cymorth ariannol pe baet ti’n gwneud prentisiaeth neu hyfforddeiaeth, neu wrth i ti chwilio am waith, felly paid â phoeni.

 • 5. Beth yw fy opsiynau os ydw i’n penderfynu fy mod i eisiau gadael coleg?

  Mae llwybrau amrywiol y gelli di eu hystyried os wyt ti eisiau gadael coleg. Fe allet ti ddod o hyd i waith, gwneud hyfforddeiaeth, neu wneud cais am brentisiaeth, ond mae angen cynllunio ar gyfer pob un o’r rhain. 

  Ystyria beth sydd o blaid ac yn erbyn pob dewis a thrafoda dy syniadau gyda’r teulu a thrwy siarad ag un o’n Cynghorwyr Gyrfa. Cofia! Gelli di gynllunio dy gamau nesaf cyn i ti benderfynu gadael coleg, a thrwy wneud hynny, rwyt ti’n cadw pob drws ar agor.

  Edrycha ar bob un o’r opsiynau y gallet ti eu hystyried. 

Mae Gyrfa Cymru yma i helpu

Pam yr wyf yn cael amheuon ynghylch y cwrs?Pam yr wyf yn cael amheuon ynghylch y cwrs?

6 rheswm cyffredin dros feddwl am adael ysgol neu goleg (a chyngor am beth i’w wneud) – efallai y bydd atebion a datrysiadau nad oeddech wedi’u disgwyl!


Beth yw fy nodau ar gyfer y dyfodol?Beth yw fy nodau ar gyfer y dyfodol?

Gallwch wneud gwell penderfyniadau pan fyddwch yn gwybod beth yw'r holl opsiynau. Dewch i gael gwybod am swyddi, prentisiaethau, ffyrdd eraill o hyfforddi, a mwy...


O le y gallaf gael yr help a'r wybodaeth y mae arnaf eu hangen?O le y gallaf gael yr help a'r wybodaeth y mae arnaf eu hangen?

Dewch i gael gwybod pwy a all eich helpu, a sut y gallant helpu.

Meddwl am adael coleg? Cyngor gan Gynghorydd Gyrfa

Cyn gwneud eich penderfyniad olaf, siaradwch â Chynghorydd Gyrfa i wybod yr holl opsiynau a chyfleoedd  sydd ar gael i chi

phone icon Ffôn: 0800 028 4844

mobile icon Ffôn symudol: 029 2090 6800

email icon E-bost

our centres Ein canolfannau

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English