GYRFAOEDD YN Y
GWASANAETHAU BRYS

Dychmygwch yrfa lle byddwch yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl bob dydd. Dychmygwch swydd lle na fydd unrhyw ddeuddydd yr un peth. Os yw achub neu wella bywydau pobl yn apelio atoch, ac os ydych yn ysu am her, gallai gyrfa yn y sector gwasanaethau brys fod yn ddelfrydol i chi. Dewch i wybod am yr amrywiaeth eang o swyddi, y sgiliau y mae eu hangen, cyrsiau, a mwy!
Roedd yr Heddlu yn cyflogi 
11,300 

o bobl yng Nghymru ym mis Mawrth 2017 
(Y Swyddfa Gartref, 2017).

Mae cyflogaeth yn y gwasanaeth tân ac achub wedi disgyn 28%
ledled y DU yn ystod y deng mlynedd diwethaf
(Sgiliau er Cyfiawnder, 2016)

 

Bydd proffesiwn y parafeddygon yng Nghymru yn tyfu 24%
rhwng 2014 a 2024, gyda 1,059 o swyddi newydd yn cael eu creu.
(Working Futures, 2014-2024)


Roedd y sector Tân ac Achub yng Nghymru yn cyflogi tua 5,000 o bobl ym mis

Gorffennaf 2017

(Sgiliau er Cyfiawnder, 2017) ac roedd y Gwasanaeth Ambiwlans yn cyflogi

  3,000  ym mis Medi 2016.

(Stats Cymru, 2017)

PA SWYDDI Y GALLECH CHI EU GWNEUD?Mae'r sector hwn yn cynnwys y swyddi rheng flaen adnabyddus yr ydych eisoes yn gyfarwydd â nhw, ond peidiwch ag anghofio bod yr heddlu, y gwasanaeth tân a'r gwasanaeth ambiwlans hefyd yn gyflogwyr mawr y mae arnynt angen pob math o bobl er mwyn i'w gwasanaethau weithio. Mae yna swyddi mewn meysydd megis cyllid, adnoddau dynol, hyfforddi a datblygu, a chynnal a chadw, i enwi dim ond rhai.


 


Cofiwch mai sampl yn unig yw'r swyddi uchod; edrychwch ar wefannau'r gwasanaethau am swyddi gwag.

Y SGILIAU Y BYDD ARNOCH EU HANGEN


 

Bydd angen i chi fod yn unigolyn sy'n cyd-dynnu'n dda â phobl,
ond sydd hefyd yn drefnus ac yn ddyfeisgar. Mae sgiliau penodol
yn cynnwys:

 • Sgiliau cyfathrebu rhagorol, yn cynnwys egluro, trafod, a'r
  gallu i dawelu meddwl a chysuro.
 • Bod yn drefnus ac yn frwdfrydig.
 • Bod yn gorfforol ffit ac iach ar gyfer rolau'r rheng flaen.
 • Y gallu i ddelio â sefyllfaoedd anodd
 • Bod yn ymwybodol o ddiogelwch ac yn broffesiynol
 • Addysg gyffredinol o safon dda, er enghraifft TGAU graddau A*-C
 • Sgiliau eraill – sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid, y gallu i weithio yn rhan o dîm ac ar eich pen eich hun, sgiliau TG cyffredinol, sgiliau llythrennedd a rhifedd

DECHRAU ARNI


Ysgol neu Goleg

Fel arfer, er mwyn gweithio yn y sector gwasanaethau brys, bydd arnoch angen addysg gyffredinol dda, er enghraifft 5 TGAU graddau A*-C, yn cynnwys Saesneg neu Gymraeg Iaith, Mathemateg/Rhifedd ac weithiau un neu ddau bwnc gwyddonol.

I fod yn Swyddog yr Heddlu, efallai y bydd angen i chi fod wedi gwneud cymwysterau lefel 3 fel Lefel A neu BTEC Diploma Estynedig. Fodd bynnag, o 2020 bydd angen i bob un o Swyddogion newydd yr Heddlu fod wedi'u haddysgu hyd at lefel gradd. Bydd hyn yn golygu astudio ar gyfer gradd, cwblhau prentisiaeth gradd tair blynedd, neu ddilyn cwrs trosi ôl-radd. Felly, bydd angen cymwysterau lefel 3 arnoch o’r ysgol neu goleg i ddechrau arni.

Gall cwrs mewn gwasanaethau cyhoeddus roi dealltwriaeth sylfaenol i chi o'r gwasanaethau cyhoeddus mewn ffurfwisg, a gallai eich helpu i baratoi ar gyfer gwneud cais am swydd yn y maes hwnnw. Cyrsiau tebyg i'r canlynol.

Cyrsiau fel:

 • Diploma BTEC Lefel 2 mewn Gwasanaethau Cyhoeddus
 • Diploma BTEC Lefel 3 Estynedig mewn Gwasanaethau Cyhoeddus
 • Diploma BTEC Lefel 1 mewn Astudiaethau Galwedigaethol (Chwaraeon a'r Gwasanaethau Cyhoeddus)
 • Diploma BTEC Lefel 2 Diploma mewn Gwasanaethau mewn Ffurfwisg

CAP – Chwilio am gyrsiau llawn-amser mewn ysgolion a cholegau

 

Prentisiaethau

Mae prentisiaethau ar gael yn y sector hwn. Edrychwch ar wefan y cyflogwr am swyddi gwag, neu chwiliwch Gwasanaeth Paru Prentisiaethau Gyrfa Cymru. Bydd ddisgwyl i brentisiaethau gradd mewn Plismona fod ar gael yng Nghymru o 2019.

Dod o hyd i Gwrs

Cyrsiau Eraill


Mae'r Dystysgrif mewn Gwybodaeth am Blismona (Saesneg yn unig) yn gwrs lefel 3 byr sy'n gallu rhoi gwybodaeth sylfaenol i unigolion am faterion plismona. Fel arfer, caiff y cwrs ei gwblhau yn rhan-amser dros nifer o wythnosau. Mae'n ofynnol gan rai heddluoedd bod ymgeiswyr newydd yn meddu ar y cymhwyster hwn. Gallwch gael rhagor o wybodaeth ar wefan y Coleg Plismona (Saesneg yn unig).

Dod o hyd i GwrsAddysg Uwch

Ni fydd arnoch angen gradd i wneud y rhan fwyaf o swyddi'r rheng flaen,
ond bydd angen i chi astudio ar y lefel hon i fod yn barafeddyg. Hefyd, bydd
cael gradd yn dod yn bwysicach wrth wneud cais i fod yn Swyddog yr heddlu
yn y dyfodol. Fodd bynnag, gall cyrsiau gradd roi'r wybodaeth a'r sgiliau perthnasol i chi, a allai eich helpu i gael y swydd honno. Dyma enghreifftiau:

 • BSc (Anrh) Gwyddorau'r Heddlu (gall hyn gynnwys y Dystysgrif mewn Gwybodaeth am Blismona)
 • BA (Anrh) Plismona
 • FBSc Plismona (gradd sylfaen)
 • BSc (Anrh) Gwyddor Fforensig
 • DipHE Gwyddorau Parafeddygol (Diploma Addysg Uwch dwy flynedd)
 • HND Gwasanaethau Cyhoeddus

Dod o hyd i gwrs Addysg Uwch (Saesneg yn unig)

 

Search vacancies

Roedd 100% o'r rheiny a raddiodd mewn Gwyddorau Parafeddygol o Brifysgol Abertawe wedi cael swyddi parafeddygol perthnasol o fewn chwe mis i raddio (Unistats, 2016).

CYFLOG A CHYFLEOEDD


Mae gan y rheiny sy'n ymuno â'r gwasanaethau brys, ni waeth ar ba lefel, ddewis i hyfforddi a datblygu, felly gall eu cyflog a'u cyfrifoldebau gynyddu dros amser. Cofiwch fod yna amrywiaeth o swyddi ar gael, o TG i gyllid, o gynnal a chadw ac arlwyo i reoli. Dyma rai enghreifftiau o gyflogau rheng flaen:


Swyddog Heddlu

£19,500 - £37,000 y flwyddyn, neu gallech ddechrau ar £22,500 gydag ychydig o brofiad


Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu

£16,000 - £18,000, gan godi i £22,000 - £26,000


Ymchwilydd Safle Trosedd

£19,000 - £34,000


Diffoddwr Tân

Mae hyfforddeion yn dechrau ar tua £21,000 a phan fyddant yn gymwys, mae hyn yn codi i tua £28,000 y flwyddyn. Mae swyddi uwch yn ennill mwy.


Parafeddyg

£12,200 - £27,600 (Band 5 y GIG) er bod hwn ar fin codi i fand 6 (Llywodraeth Cymru, 2017); gall hyn fod yn wahanol os byddwch yn gweithio yn y sector preifat.


Cynorthwyydd Gofal Brys

£16, 100 - £19,100


Gweithredwr Ystafell Rheoli Brys

£14,000-£17,500, gan godi i £20,000-£26,000


Cascaid, 2017

 

Gwirfoddoli


Gall bod yn wirfoddolwr roi profiad a sgiliau perthnasol i chi y bydd cyflogwyr yn unrhyw sector yn falch ohonynt. Yn yr Heddlu, gallwch ddod yn Gwnstabl Arbennig. Mae'r cwnstabliaid arbennig yn heddweision gwirfoddol, yn ddynion ac yn ferched, sy'n rhoi o'u hamser eu hunain i wasanaethu'r gymuned. Darganfyddwch fwy ar safle Allech Chi? Yr Heddlu (Saesneg yn unig). Rhaid i chi fod yn 18 oed cyn ymuno. Os ydych chi o dan 18, gallech ddod yn Gadet yr Heddlu. Darganfyddwch fwy trwy eich Heddlu lleol.

Mae yna rolau gwirfoddoli eraill ar gael yn yr Heddlu ac yn y gwasanaeth ambiwlans, er enghraifft ym maes cyfathrebu a gweinyddu, cynorthwyo'r cyhoedd, neu hyd yn oed gwirio dalfeydd i sicrhau bod y rheiny sy'n cael eu cadw yn cael eu trin yn dda. Cysylltwch â'r gwasanaeth y mae gennych ddiddordeb ynddo i gael rhagor o wybodaeth.

CWRDD Â'R CYFLOGWYR

 

 


Heddlu

           


Gwasanaeth Tân

Gwasanaeth Ambiwlans


Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English