GYRFAOEDD MEWN
IEITHOEDD A DIWYLLIANT

Efallai eich bod yn credu mai bod yn gyfieithydd, dehonglydd neu athro yw’r dewisiadau gyrfa mwyaf tebygol os ydych yn astudio ieithoedd a diwylliant. Mewn gwirionedd, dim ond cyfran fach (ond 6%) o swyddi sy’n gofyn am ieithoedd yw’r swyddi ieithyddol arbenigol hynny (Languages: State of the Nation, 2013)

Gall meddu ar sgiliau iaith agor gymaint o ddrysau eraill i amrywiaeth eang o swyddi mewn cymaint o ddiwydiannau eraill. Gall sgiliau iaith eich galluogi i symud mwy o amgylch Ewrop a’r byd, gan agor cyfleoedd i astudio neu weithio dramor.

Mae dysgu iaith dramor fodern yn rhoi'r sgiliau cyfathrebu hynny i chi y mae pob cyflogwr eu heisiau. Bydd hefyd yn eich galluogi i ddysgu am wahanol ddiwylliannau yn eich gwlad chi ac mewn gwledydd eraill.

Mae Cymru a’r DU yn masnachu gyda thros 200 o wledydd ar draws y byd. Yn fyd-eang, mae’r galw am ieithoedd yn cynyddu ar gyfer swyddi ar bob lefel. Ar yr un pryd, mae llai o bobl ifanc yn astudio ieithoedd ar lefel TGAU a Safon Uwch. (Languages: State of the Nation, 2013)

Nid yw 75% o boblogaeth y byd yn siarad Saesneg
(Llwybrau at Ieithoedd Cymru,2015)

Mae dros
hanner (54%)

cyflogwyr y DU yn anfodlon ar sgiliau iaith dramor graddedigion 

(CBI,2015)

Ffrangeg, Almaeneg a Sbaeneg yw’r ieithoedd sydd â’r galw mwyaf gan gyflogwyr y DU 
(CBI,2015)

Mae 7 o bob 10
cwmni yn y DU yn credu y bydd angen i’w gweithredwyr yn y dyfodol feddu ar sgiliau mewn iaith dramor a phrofiad rhyngwladol
(British Academy: Born Global,2014)

BLE GALL IEITHOEDD FYND â MI?


Gall sgiliau ieithyddol eich cyflwyno i gymaint o swyddi mewn gwahanol ddiwydiannau:

Teithio a Thwristiaeth
Addysgu
Y Gwasanaeth Sifil
Llyfrgellyddiaeth
Gwyddoniaeth ac Ymchwil
Lletygarwch ac Arlwyo
Gwaith Patent
Gweithio mewn Maes Awyr

Y Gwasanaeth Cudd-wybodaeth
Newyddiaduraeth a Darlledu
Gwerthiannau ac Allforion
Marchnata a Chysylltiadau Cyhoeddus
Bancio a Chyfrifyddiaeth
Y Gwasanaeth Llysgenhadol
Cyfraith Ryngwladol
Gwaith Cymorth

Dim ond 6% o’r holl swyddi sy’n gofyn am ieithoedd yw swyddi dehonglwyr, cyfieithwyr ac athrawon.
(Languages State of the Nation, 2013)MAE IEITHOEDD YN EICH GWNEUD YN FWY CYFLOGADWY

Mae cael ail neu drydedd iaith yn amlwg yn eich gwneud yn gyfathrebydd da ar lafar ac yn ysgrifenedig. Bydd astudio iaith hefyd yn rhoi sgiliau ychwanegol i chi, neu sgiliau cyflogadwyedd, sy’n werthfawr i gyflogwyr, megis:

 • Ymwybyddiaeth ddiwylliannol
 • Hunanreolaeth a gallu i gwrdd â therfynau amser
 • Addasrwydd a Hyblygrwydd
 • Sgiliau ymchwil a chyflwyno
 • Gallu arwain trafodaethau, yn ogystal â gweithio mewn tîm
 • Mynegi barn a gallu awgrymu syniadau

"Nawr yn fwy nag erioed, mae angen i bobl ifanc ddatblygu sgiliau ieithyddol a rhyng-ddiwylliannol a fydd yn helpu i'w datblygu'n broffesiynol ac yn bersonol, ac i gystadlu ar y llwyfan fyd-eang" 
 (Yr Athro Claire Garrara,
Prosiect MFL, 2016)


PA IEITHOEDD MAE CYFLOGWYR EU HEISIAU?

Ffrangeg, Almaeneg a Sbaeneg yw’r ieithoedd Ewropeaidd y mae cyflogwyr eu hangen fwyaf. Ffrangeg yw’r iaith fwyaf defnyddiol yn ôl 50% o gyflogwyr y DU a dywedodd 49% ohonynt mai Almaeneg sydd fwyaf defnyddiol.

Y 4 iaith sydd fwyaf poblogaidd gan gyflogwyr y DU

% o gyflogwyr

Ffynhonnell: CBI, Arolwg Addysg a Sgiliau 2016


Prif Ieithoedd i'w dysgu i Beirianwyr

Mandarin

Tsieineaidd

Ffrangeg

Almaeneg

Sbaeneg

Arabeg

Saesneg

Rwsieg

Portiwgaleg


(interestingengineering.com, 2016)

DECHRAU ARNI

Mae cymaint o wahanol ffyrdd o ddysgu iaith; amser llawn neu ran-amser. Efallai y byddwch yn dewis astudio ail iaith ar lefel TGAU neu Safon Uwch yn yr ysgol neu’r coleg. Gallech hefyd astudio NVQ neu efallai fynd i ddosbarth no.

CAP - Chwilio am gwrs llawn amser yn yr ysgol a’r coleg

Chwilio am gwrs


Addysg Uwch

Mae amrywiaeth eang o gyrsiau iaith, ieithyddol ac astudiaethau diwylliannol ar gael ar lefel uwch. Gallwch astudio un iaith neu ddewis o amrywiaeth eang o gyrsiau sy’n cyfuno mwy nag un iaith neu iaith gyda phwnc arall.

Mae nifer y disgyblion o Gymru sy'n astudio iaith dramor ar lefel TGAU wedi gostwng 44% rhwng 2002 a 2015
(British Council Wales, 2016)

Dyma rai enghreifftiau:

 • Ieithoedd Modern, Cyfieithu a Dehongli BA (Anrhydedd)
 • Ieithyddiaeth BA (Anrhydedd)
 • Cyfieithu BA (Anrhydedd)
 • Ffrangeg a Ieithyddiaeth BA (Anrhydedd)
 • Almaeneg a Gwleidyddiaeth BA (Anrhydedd)
 • Cyfrifeg a Chyllid gyda Ffrangeg BSc (Anrhydedd)
 • Gradd Addysg sy’n arwain at SAC neu ôl-radd ar ôl gradd perthnasol sy’n arwain at SAC
 • Saesneg a TEFL (Dysgu Saesneg fel Iaith dramor) BA (Anrhydedd)
Chwilio am gwrs Addysg Uwch

GALL IEITHOEDD FYND A CHI I WAHANOL LEFYDD

Beth am wirfoddoli, gweithio, astudio neu deithio dramor i ymarfer eich sgiliau ieithyddol

Ffyrdd gwych o wella eich sgiliau ieithyddol yw gwirfoddoli, gweithio, astudio neu deithio dramor. Gallwch gymryd rhan mewn rhaglen gyfnewid dramor yn eich ysgol, eich coleg neu brifysgol, gweithio fel au pair neu dywysydd cyrchfan gwyliau, gwirfoddoli neu deithio.


Chwiliwch am gyfleoedd


Neu gallwch siarad â ni i gael rhagor o gymorth a syniadau. 

Ehangu eich gorwelion – Bethan

LlwybrauCymru

Ehangu eich Gorwelion – Samual

LlwybrauCymru

Prosiect Mentora Myfyrwyr Ieithoedd Modern 2016

Efallai y byddwch yn medru cymryd rhan. Gofynnwch yn eich ysgol.

Yn Saesneg yn unig.

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English