GYRFAOEDD MEWN
GWEINYDDIAETH A BUSNES

Mae angen staff Gweinyddol ar bob math o gwmni fwy neu lai. O weithgynhyrchu i ffermydd, o bractisau cyfreithiol i yswiriant, o fanwerthu i'r lluoedd arfog. Mewn llawer o fusnesau, bydd cyfle ichi weithio mewn rhannau eraill o'r cwmni. Bydd hyn yn rhoi'r cyfle ichi ehangu ystod eich sgiliau a'ch gwybodaeth. Dydych chi byth yn gwybod i ble y gallai hyn eich arwain chi.

Mae llawer o wahanol fathau o swyddi mewn Gweinyddiaeth a Busnes,
yn amrywio o'r rheini lle nad oes angen llawer o gymwysterau i swyddi sy'n gofyn am radd.

Gallwch ennill o £13,500 fel Cynorthwy-ydd Gweinyddol hyd at £180,000+ fel Ysgrifennydd Cwmni
(Cacaid,2016)

Y SGILIAU Y BYDD EU HANGEN ARNOCH CHI

Mewn Gweinyddiaeth a Busnes, bydd angen sgiliau fel hyn:

 • Trefnu
 • Rheoli amser
 • Cyfathrebu
 • Datrys Problemau
 • Sylw i fanylion
 • Gwasanaeth i gwsmeriaid
 • Sgiliau da ar y ffôn
 • Sgiliau TG cyffredinol er enghraifft e-bost, prosesu geiriau, cronfeydd data, taenlenni a meddalwedd cyflwyno

Bydd y rhan fwyaf o gyflogwyr am ichi gael sgiliau ysgrifennu da yn Saesneg neu Gymraeg ac mewn Mathemateg

Bydd angen recriwtio 4,300 o bobl newydd i’r maes Gweinyddu a Busnes erbyn 2022
(Working Futures,
2012-2022)


DECHRAU ARNI

Ydych chi wedi ystyried gwaith dros dro? Gall hyn fod yn ffordd dda o gael profiad ac fe allai arwain at swydd barhaol.

Mae profiad gwaith mewn Gweinyddiaeth a Busnes yn ddewis poblogaidd.

Astudiaethau Galwedigaethol

Gallwch ddilyn pynciau galwedigaethol yn yr ysgol neu yn y coleg.

Cyrsiau megis:

 • Astudiaethau Busnes Safon Uwch
 • Busnes a Gweinyddu Lefel 1-2

Hyfforddiant a Phrentisiaethau

Bydd llawer o bobl yn hyfforddi drwy raglenni prentisiaeth.

Cyrsiau megis:

 • Busnes a Gweinyddu Lefel 1-3
 • Gweinyddu Ariannol Lefel 3
 • Gweinyddu Cyfreithiol Lefel 2-3
 • Cyfrifyddu (AAT) Tystysgrif neu Ddiploma Lefel 2-4
 • Gwasanaeth i Gwsmeriaid Lefel 2 neu 3

Gallwch hyd yn oed wneud prentisiaethau ar Lefel Gradd a gwneud gradd wrth ichi weithio

Chwilio am Brentisiaethau Chwilio am gwrs


Cymwysterau Uwch

Gallwch hefyd fynd yn eich blaen i astudio am gymwysterau uwch.

Cyrsiau megis:

 • Busnes a Gweinyddu Lefel 4/5
 • Rheoli Busnes BA (Anrh)
 • Diploma mewn Rheoli Lefel 4
 • Diploma mewn Rheoli Busnes a Gweinyddu Lefel 5/6

Dod o hyd i gwrs AU

Bydd 12%
o Gynorthwywyr Gweinyddol yn gweithio dros dro.
(Cascaid 2016)

 

Astudiaethau Busnes a Gweinyddu yw'r pwnc mwyaf poblogaidd sy'n cael ei ddewis ar gyfer gradd yn y Deyrnas Unedig
(HESE, 2016)


YMHLE Y GALLECH CHI WEITHIO?

Gallwch weithio ym maes Gweinyddu a Busnes i amrywiaeth eang o fusnesau gan gynnwys mewn ffatrïoedd, ym maes peirianneg, manwerthu, i gynghorau ac i'r gwasanaethau cyhoeddus.

Efallai y bydd clercod warws yn gweithio mewn cwmnïau gweithgynhyrchu, cwmnïau warysau a dosbarthu, y gwasanaeth iechyd, y lluoedd arfog, llywodraeth ganolog a llywodraeth leol. Bydd Gweinyddwyr Amaethyddol yn gweithio ar ffermydd. Bydd angen staff gweinyddol ar Bractisau Cyfreithiol, manwerthwyr, a chwmnïau Yswiriant.

Mae 28% o fusnesau'n credu y byddent ar eu helw o gael mwy o staff sy'n gallu cyfathrebu yn Gymraeg.
(Llywodraeth Cymru, 2014)


BETH Y GALLWN I FOD YN EI WNEUD?

Bydd tasgau gweinyddol yn amrywio, a dibynnu ar y math o gwmni y byddwch yn gweithio iddo. Efallai y byddwch chi'n gweithio yn y dderbynfa, yn trefnu ac yn ffeilio, yn llungopïo, yn teipio dogfennau, yn helpu i drefnu digwyddiadau, yn gwneud ymchwil, yn ateb y ffôn, y rheoli dyddiadur, yn trefnu apwyntiadau a chyfarfodydd.


I BLE Y GALLAI HYN ARWAIN?

Gall dechrau mewn swydd weinyddol arwain at ragor o gyfleoedd ym musnes y cyflogwr. Gallech gamu ymlaen i fod yn Rheolwr Gweinyddu, yn Rheolwr Ymarfer, yn Ysgrifennydd Cwmni.

Cael eich ysbrydoli

Loading the player ...

Administrator

Eisiau gwylio mwy o fideos?

Cael eich ysbrydoli

Loading the player ...

Compliance and Risk Manager

Eisiau gwylio mwy o fideos?

Cael eich ysbrydoli

Loading the player ...

Event administrator

Eisiau gwylio mwy o fideos?

Cael eich ysbrydoli

Loading the player ...

HR Manager

Eisiau gwylio mwy o fideos?

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English