GYRFAOEDD MEWN
DYLUNIO, CELF A CHREFFT

Oes gennych chi ddawn artistig?  Allwch chi droi eich syniadau’n ddarlun, arddangosfa, gemwaith neu’n hyd yn oed y nendwr nesaf?  Gyda mwy nag 8500 o swyddi ar gael rhwng 2014 a 2024 yng Nghymru, ewch amdani.  Gall gyrfa mewn dylunio, celf a chrefft fod yn addas i chi.  Gallwch gael gwybodaeth am y swyddi, y sgiliau sydd eu hangen, cyrsiau a mwy!Rhagwelir y bydd 25% 
yn fwy o ddylunwyr graffeg yn 2024 nag yn 2014 , gyda 1367 o swyddi ar gael.

(Working Futures, 2014-2024)
Roedd 39%
o arlunwyr gweledol yn gweithio’n rhan amser yng Nghymru rhwng 2012 a 13
(Creative and Cultural Skills,
2013)

Mae bron i 79%
o grefftwyr yng Nghymru yn gweithio fel unig fasnachwyr
(Arts Council of Wales, 2016)

PA SWYDDI Y GALLECH CHI EU GWNEUD?


 

Mae ystod eang o gyfleoedd yn y sector hwn.


Gallwch fod yn:

 

 Y SGILIAU BYDD EU HANGEN ARNOCH


Yn ogystal â bod yn dalentog iawn, bydd angen i chi fod yn hyblyg a gweithgar iawn hefyd.  Yn benodol, bydd angen i chi feddu ar:

 • Allu creadigol
 • Gallu technegol
 • Sgiliau digidol/meddalwedd
 • Sgiliau arweinyddiaeth ac entrepreneuraidd/busnes
 • Sgiliau eraill – sgiliau gwasanaethau cwsmeriaid, bod yn rhan o dîm a gallu gweithio ar eich pen eich hun, sgiliau TG cyffredinol, sgiliau llythrennedd a rhifedd.

Bydd yn amryddawn.  Ar ffurf siap-T!

“Mae gan y gweithiwr ‘siâp T’ arbenigedd mewn dylunio, ond gall hefyd weithio ar draws ystod eang o feysydd sy’n ymwneud â busnes mawr neu gorfforaeth fawr.” (Creative and Cultural Skills, 2015).


CAEL EICH DERBYN

Ysgol neu Goleg

Gallwch ddilyn cyrsiau celf, dylunio a Chrefftau yn yr ysgol neu’r goleg.  Cyrsiau megis.

Cyrsiau megis:

 • BTEC Lefel 1 mewn Celf a Dylunio
 • Diploma Sylfaen mewn Celf a Dylunio
 • Celf a Dylunio Safon Uwch
 • EDEXCEL  BTEC Lefel 3 Diploma Estynedig mewn Celf a Dylunio
 • OCR Caergrawnt Lefel 3 Diploma Estynedig mewn Celf a Dylunio – Ffotograffiaeth
 • Graffeg Safon Uwch/UG
 • Celfyddyd Gain Safon Uwch

CAP – Chwilio am gyrsiau ysgol a choleg amser llawn.

Dod o hyd i Gwrs

Prentisiaethau

Mae prentisiaethau creadigol ar gael weithiau.  Gweler y wefan Dewisiadau Creadigol ar gyfer cyfleoedd creadigol.

Dod o hyd i Gwrs

Addysg Uwch

 • BA(anrhydedd) mewn Celf a Dylunio
 • BA (anrhydedd) mewn Effeithiau Gweledol a Graffeg Symudol
 • BA (anrhydedd) mewn Dylunio Graffeg
 • BA (anrhydedd) mewn Dylunio Ffasiwn
 • MDes mewn Meistri Dylunio (ôl-raddedig)
 • BSC (anrhydedd) mewn Pensaernïaeth
 • MArch mewn Pensaernïaeth (Ôl-raddedig)

Mae mwy na hanner y bobl sy’n gweithio mewn swyddi creadigol yng Nghymru yn meddu ar gymhwyster Addysg Uwch, o gymharu â thua thraean y bobl ym mhob swydd (Cyngor Celfyddydau Cymru, 2016).

Dod o hyd i gwrs AU


Dechrau Rhwydweithio

Mae rhwydweithio ag eraill a chael profiad yn hanfodol er mwyn ymuno â’r byd dylunio, celf a chrefft, yn ogystal â chreu portffolio o waith creadigol.

 • Dylech greu portffolio o’ch gwaith personol, ar-lein os yn bosibl i’w ddangos i eraill
 • Rhowch eich gwaith ar eich gwefan bersonol
 • Peidiwch â rhoi cyhoeddusrwydd iddo ar y cyfryngau cymdeithasol yn unig, dilynwch weithwyr proffesiynol allweddol
 • Ymunwch â chymdeithasau sy’n gysylltiedig â chelf – yn arbennig os ydych yn y brifysgol
 • Dylech fynychu digwyddiadau a chynadleddau cenedlaethol pan fyddwch yn gallu gwneud hynny
 • Ymchwiliwch i swydd-ddisgrifiad
 • Chwiliwch am swyddi lleol i ddechrau – busnesau bach yw’r cwmnïau mwyaf creadigol.

Darllenwch y 6 ffordd allweddol i ddechrau arni
– gan weithiwr creadigol proffesiynol.  Darllenwch ein hawgrymiadau ar Rwydweithio a gwneud eich cysylltiadau personol

Dechrau
Rhwydweithio

YSTYRIWCH HUNANGYFLOGAETH

Ystyr Hunangyflogaeth yw gweithio i chi eich hun.  Roedd bron i bob arlunydd yng Nghymru yn gweithio iddo ef ei hun yn 2014 (95%) (Cyngor Celfyddydau Cymru, 2016).  Mae mwy na thri chwarter y crefftwyr yng Nghymru yn gweithio fel unig fasnachwyr (Bop, 2012).

Felly gallech fod yn gwneud pethau a’u gwerthu; dysgu sgiliau crefft mewn coleg lleol; ac yn rhedeg prosiect celf cymunedol hefyd.  Golyga hyn fod rhaid i chi fod yn hyblyg ac yn llawn cymhelliant i weithio yn y sector hwn.  I gael rhagor o wybodaeth am fod yn hunangyflogedig, edrychwch ar ein gwybodaeth ar Gweithio i chi’ch hun.

Mae llawer o bobl ar
draws y maes dylunio,
celf a chrefft yn gweithio
drwy bortffolio – gan ennill bywoliaeth drwy wneud
mwy nag un
gweithgaredd
(Creative Skillset, 2015)

Enillodd mwy na
hanner yr artistiaid lai
na chwarter eu hincwm
drwy eu gwaith celf –
maent yn dibynnu
ar incwm arall yn
bennaf.
(Creative Skillset, 2015)Cael eich ysbrydoli

Loading the player ...

Graphic Designer

Eisiau gwylio mwy o fideos?

Cael eich ysbrydoli

Loading the player ...

Artist

Eisiau gwylio mwy o fideos?

Cael eich ysbrydoli

Loading the player ...

Jewellery Designer

Eisiau gwylio mwy o fideos?


Mwy am y Diwydiannau Creadigol

Gwybod mwy am y sector creadigol gyda'n Golwg ar Ddiwydiannau Creadigol

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English