Gwobr Yrfaoedd i Ysgol yn Abertawe

Mae ysgol uwchradd yn Abertawe yn dathlu ar ôl ennill gwobr glodwiw Marc Gyrfa Cymru am y tro cyntaf.

Rhoddwyd y wobr, sy'n cydnabod ymrwymiad i wella safonau'n barhaus mewn sefydliad addysgol, i Ysgol Pentrehafod am ei hymroddiad a'i brwdfrydedd wrth baratoi a chefnogi pobl ifanc sy'n mynd i fyd gwaith neu'n parhau â'u haddysg.

Gan weithio gyda Gyrfa Cymru, cynhaliodd yr ysgol archwiliad o'i chwricwlwm gyrfaoedd a byd gwaith a nododd feysydd ar gyfer gwella, a arweiniodd at greu cynllun datblygu. Roedd y cynllun datblygu yn cynnwys peilota'r Gyfnewidfa Addysg Busnes (CAB) sy'n cynorthwyo ysgolion i gyfoethogi'r cwricwlwm a dod â meysydd pwnc yn fyw drwy gysylltu ysgolion â chyflogwyr a sefydliadau.

Galluogodd yr adnodd CAB i Bentrehafod ddod ag ystod o gyflogwyr ar draws gwahanol sectorau i wahanol feysydd pwnc i gyflwyno gweithdai a gweithgareddau gyrfaoedd a chyflogadwyedd. Helpodd y gweithgareddau hyn y disgyblion i ddeall perthnasedd pynciau ysgol yn y gweithle, i ddysgu mwy am y sgiliau a'r agweddau sydd eu hangen ar gyfer pontio llwyddiannus o'r ysgol i fyd gwaith ac i annog pob disgybl i gyrraedd ei botensial.  

Dywedodd Jo Bamsey, Cydlynydd CA4: "Rydym yn falch iawn o dderbyn Marc Gyrfa Cymru sy'n cydnabod y cysylltiadau cryf sydd rhwng yr ysgol a'n partneriaid yn Gyrfa Cymru. Fel ysgol, rydym yn credu’n angerddol y dylai pob myfyriwr gyflawni ei botensial llawn, ac rydym yn ymrwymedig i weithio gyda Gyrfa Cymru er mwyn sicrhau bod addysg gyrfaoedd wedi'i gwreiddio ar draws y cwricwlwm, yn enwedig o ran ymgysylltiad â chyflogwyr."

Dywedodd Nikki Lawrence, Prif Weithredwr Gyrfa Cymru: "Rydym wrth ein bodd bod Ysgol Pentrehafod wedi ennill Marc Gyrfa Cymru sy'n dangos ymrwymiad clir i ddarparu addysg gyrfaoedd o safon uchel. Rydym yn arbennig o falch o'r ffordd y mae'r ysgol wedi gwneud defnydd effeithiol o'r Gyfnewidfa Addysg Busnes, sydd wedi'i galluogi i ymgysylltu â chyflogwyr blaenllaw er mwyn rhoi profiadau gwerthfawr o fyd gwaith i bobl ifanc. "

Am ragor o wybodaeth am Farc Gyrfa Cymru neu'r Gyfnewidfa Busnes Addysg (CAB), ewch i www.gyrfacymru.com neu ffoniwch 0800 028 4844 er mwyn siarad â'ch Cydlynydd Gyrfaoedd a Byd Gwaith Rhanbarthol.

 

Yn ol i Newyddion a Digwyddiadau

Cysylltu busnes ag addysg

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English