Newyddion a Digwyddiadau

Yma cewch wybodaeth am ein newyddion diweddaraf a'n digwyddiadau.

Newyddion


Prentisiaethau Dewiswch Eich Dyfodol  

Cyfarfu dros 700 o ddisgyblion o gymoedd Gwent, 38 o gyflogwyr a 12 o ddarparwyr hyfforddiant yng Nghanolfan Hamdden Rhisga yn ddiweddar ar gyfer y digwyddiad Prentisiaethau Dewiswch Eich Dyfodol cyntaf i’w gynnal yn y rhanbarth.

08/12/18Cydnabyddiaeth i gyflogwyr am roi cymorth gyrfaoedd gwerthfawr i bobl ifanc  

Mae dros 50 o gwmnïau o Gymru wedi cael cydnabyddiaeth am helpu disgyblion ysgol ledled Cymru i baratoi am eu darpar yrfaoedd.  

28/11/18Mae'r Wobr Partner Gwerthfawr yn cydnabod y cyfraniad pwysig a wneir gan cyflogwyr  

Mae’r Wobr Partneriaid Gwerthfawr yn cydnabod y cyfraniad pwysig a wneir gan y sawl sydd bob amser yn barod i gefnogi gweithlu’r dyfodol.

16/11/18Coleg Caerdydd a’r Fro yn ennill Marc Gyrfa Cymru am ei ymrwymiad i gyflogadwyedd.   

Mae’r Coleg wedi ennill Marc Gyrfa Cymru. Bwriad y wobr yw cydnabod ymrwymiad i wella ansawdd parhaus mewn sefydliadau addysgiadol i gwrdd â gofynion Llywodraeth Cymru a nodwyd yn y cyhoeddiad Gyrfaoedd a’r Byd Gwaith: fframwaith i bobl ifanc 11 i 19 oed yng Nghymru.

28/08/18Herio disgyblion ysgol mewn sialens robot Dosbarth Busnes.  

Bu timau o ddisgyblion o ysgolion yn Nhorfaen a Sir Fynwy yn cymryd rhan mewn cyfres o heriau busnes mewn digwyddiad Gyrfa Cymru a gynhaliwyd yng Nghanolfan Addysg Eden yn Abertyleri.

23/07/18Y swydd prentis gyntaf erioed yn cael ei chreu i fachgen o Abergynolwyn diolch i Gyrfa Cymru

Mae bachgen o Abergynolwyn oedd ar raglen addysg amgen ers iddo fod yn 14 oed wedi cael ei swydd ddelfrydol diolch i Gyrfa Cymru.

23/07/18Disgyblion Abertawe yn profi swyddi’r dyfodol gyda Realaeth Estynedig  

Mae dros 3,000 o ddisgyblion Abertawe wedi bod yn dysgu am opsiynau posibl am yrfaoedd y dyfodol mewn digwyddiad a gynhaliwyd yn Amgueddfa’r Glannau a chanolfan hamdden LC2 Abertawe.

28/06/18Ymgyrch #DyfodolBydGwaith newydd yn arddangos swyddi’r dyfodol i ddisgyblion  

Bydd grŵp o ddisgyblion Caerdydd yn dysgu am swyddi, sgiliau, a diwydiannau’r dyfodol mewn digwyddiad a gynhelir gan Gyrfa Cymru yn FabLab Prifysgol Metropolitan Caerdydd.

16/06/18


Gwobr Gyrfaoedd i Ysgol Syr Hugh Owen

Mae un o ysgolion uwchradd Gwynedd yn dathlu ar ôl ennill Marc anrhydeddus Gyrfa Cymru am yr tro gyntaf.

29/06/2018


Y nifer sy’n gadael ysgol yng Nghymru y mae’n hysbys nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant ar ei isaf ers chwe blynedd

Yn ôl ymchwil newydd a gyhoeddir heddiw gan Gyrfa Cymru, mae’r nifer sy’n gadael ysgol yng Nghymru y mae’n hysbys nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant ar ei isaf ers chwe blynedd.  

12/06/2018


Disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol yn cael gwybodaeth am yrfaoedd yn y dyfodol

Cafodd disgyblion o ogledd Cymru eu gwahodd i ddigwyddiad gyrfaoedd yn Ysgol y Gogarth, Llandudno yr wythnos hon i gael gwybodaeth am y gwahanol gyfleoedd gyrfa sydd ar gael iddyn nhw ar ôl iddyn nhw adael yr ysgol  

06/06/2018


Gwobr Yrfaoedd ar gyfer Ysgol Gyfun Olchfa

Mae un o ysgolion uwchradd Abertawe yn dathlu ar ôl ennill Marc anrhydeddus Gyrfa Cymru, un o’r ychydig ysgolion yn ne Cymru i wneud hynny. 

04/05/2018


Gwobr Gyrfaoedd i Ysgol Aberconwy

Mae un o ysgolion uwchradd Conwy yn dathlu ar ôl ennill Marc anrhydeddus Gyrfa Cymru am yr eildro.

03/05/2018Disgyblion lleol yn cystadlu mewn her adeiladu   

Mae myfyrwyr o Ysgol Tonyrefail wedi cael eu coroni'n enillwyr yr her dylunio ac adeiladu ryngranbarth gyntaf, a gynhaliwyd gan Gyrfa Cymru, Busnes yn y Gymuned a'r cwmni adeiladu a seilwaith, Morgan Sindall.

16/04/18Partneriaethau Busnes Gyrfa Cymru yn ffynnu yn ysgol arbennig Glyn Ebwy.   

Mae cymdeithas dai leol wedi darparu gweithdai cyfweld ar gyfer Ysgol Arbennig Pen y Cwm trwy ddefnyddio platfform Cyfnewidfa Addysg Busnes (CAB) newydd Gyrfa Cymru.

16/04/18Ffrindiau o Ysgol Basaleg yn ennill prentisiaethau Lloyds gyda chymorth rhaglen Dosbarth Busnes   

Mae dwy ffrind 16 mlwydd oed, sy'n gyn-ddisgyblion o Ysgol Basaleg, wedi cael cynnig prentisiaethau gyda Banc Lloyds, diolch i bartneriaeth unigryw rhwng y busnes a'r ysgol.

15/03/18


Am ragor o wybodaeth cysylltwch â 
marketing@careerswales.com 

Digwyddiadau


22
ION

Dewis eich Dyfodol - Cwmbrân, Stadiwm Cwmbrân, Ffordd Henllys, NP44 3YS.

Amser: 9.30 - 2.30

Wedi’i anelu at:  ddisgyblion ysgol a myfyrwyr coleg a chanddynt anghenion dysgu ychwanegol.

Bydd cyflogwyr lleol, colegau, darparwyr hyfforddiant, grwpiau cymunedol ac asiantaethau cymorth wrth law er mwyn i ddisgyblion roi cynnig ar weithgareddau a fydd yn helpu i wella eu hyder, datblygu sgiliau newydd a chynyddu eu dealltwriaeth o’r byd gwaith.


Gweminar


15
ION

Dewch i drafod Iechyd a Gofal Cymdeithasol. .  Ymunwch â’n Gweminar.

Amser: 1.45 - 2.30

Wedi'i anelu at: Mae’r sesiwn wedi’i hanelu at ddisgyblion Bl 10+ sy’n astudio Iechyd a Gofal Cymdeithasol, ond hefyd unrhyw un sydd â diddordeb yn y sector.

Mae Gyrfa Cymru yn eich gwahodd i weminar i ddysgu rhagor am y gwahanol yrfaoedd a swyddi sydd ar gael ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol.Bydd y weminar yn Saesneg ond bydd gennym siaradwr Cymraeg ar y panel, felly gellir gofyn ac ateb cwestiynau yn Gymraeg.

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English