Newyddion a Digwyddiadau

Yma cewch wybodaeth am ein newyddion diweddaraf a'n digwyddiadau.

Newyddion


Ymgyrch #DyfodolBydGwaith newydd yn arddangos swyddi’r dyfodol i ddisgyblion  

Bydd grŵp o ddisgyblion Caerdydd yn dysgu am swyddi, sgiliau, a diwydiannau’r dyfodol mewn digwyddiad a gynhelir gan Gyrfa Cymru yn FabLab Prifysgol Metropolitan Caerdydd.

16/06/18


Gwobr Gyrfaoedd i Ysgol Syr Hugh Owen

Mae un o ysgolion uwchradd Gwynedd yn dathlu ar ôl ennill Marc anrhydeddus Gyrfa Cymru am yr tro gyntaf.

29/06/2018


Y nifer sy’n gadael ysgol yng Nghymru y mae’n hysbys nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant ar ei isaf ers chwe blynedd

Yn ôl ymchwil newydd a gyhoeddir heddiw gan Gyrfa Cymru, mae’r nifer sy’n gadael ysgol yng Nghymru y mae’n hysbys nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant ar ei isaf ers chwe blynedd.  

12/06/2018


Disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol yn cael gwybodaeth am yrfaoedd yn y dyfodol

Cafodd disgyblion o ogledd Cymru eu gwahodd i ddigwyddiad gyrfaoedd yn Ysgol y Gogarth, Llandudno yr wythnos hon i gael gwybodaeth am y gwahanol gyfleoedd gyrfa sydd ar gael iddyn nhw ar ôl iddyn nhw adael yr ysgol  

06/06/2018


Gwobr Yrfaoedd ar gyfer Ysgol Gyfun Olchfa

Mae un o ysgolion uwchradd Abertawe yn dathlu ar ôl ennill Marc anrhydeddus Gyrfa Cymru, un o’r ychydig ysgolion yn ne Cymru i wneud hynny. 

04/05/2018


Gwobr Gyrfaoedd i Ysgol Aberconwy

Mae un o ysgolion uwchradd Conwy yn dathlu ar ôl ennill Marc anrhydeddus Gyrfa Cymru am yr eildro.

03/05/2018Disgyblion lleol yn cystadlu mewn her adeiladu   

Mae myfyrwyr o Ysgol Tonyrefail wedi cael eu coroni'n enillwyr yr her dylunio ac adeiladu ryngranbarth gyntaf, a gynhaliwyd gan Gyrfa Cymru, Busnes yn y Gymuned a'r cwmni adeiladu a seilwaith, Morgan Sindall.

16/04/18Partneriaethau Busnes Gyrfa Cymru yn ffynnu yn ysgol arbennig Glyn Ebwy.   

Mae cymdeithas dai leol wedi darparu gweithdai cyfweld ar gyfer Ysgol Arbennig Pen y Cwm trwy ddefnyddio platfform Cyfnewidfa Addysg Busnes (CAB) newydd Gyrfa Cymru.

16/04/181,000 o bobl ifanc yn heidio i ffair swyddi   

 Cynhaliodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili a Gyrfa Cymru ail Ddigwyddiad Swyddi Gwag Byw, i gyd-fynd â'r wythnos Prentisiaethau Cenedlaethol. Roedd y digwyddiad wedi dwyn ynghyd fwy na 60 o gyflogwyr a darparwyr hyfforddiant, i gynnig prentisiaethau a chyfleoedd am swyddi i'r rhai hynny sydd rhwng 16 a 24 oed.

25/03/18Dyn o Aberdâr ar y trywydd iawn ar gyfer gyrfa addawol, diolch i Gyrfa Cymru.   

O ganlyniad i gael help ac arweiniad gan Gyrfa Cymru, mae dyn o Aberdâr, a oedd wedi cael trafferthion o ran dewis llwybr gyrfa, bellach ar y trywydd iawn ar gyfer dyfodol addawol yn y diwydiant chwaraeon..

25/03/18Daeth tua 3,500 o bobl ifanc o bob cwr o Bowys i ail GŴyl Gyrfaoedd Powys yn Llanfair-ym-Muallt.   

Daeth myfyrwyr o ysgolion uwchradd, ysgolion arbennig a cholegau addysg pellach i ŵyl 2018 a drefnwyd gan Grŵp Llwybrau Positif Powys. Yno caethon nhw gyfle i siarad â mwy na 110 o arddangoswyr.

25/03/18Ffrindiau o Ysgol Basaleg yn ennill prentisiaethau Lloyds gyda chymorth rhaglen Dosbarth Busnes   

Mae dwy ffrind 16 mlwydd oed, sy'n gyn-ddisgyblion o Ysgol Basaleg, wedi cael cynnig prentisiaethau gyda Banc Lloyds, diolch i bartneriaeth unigryw rhwng y busnes a'r ysgol.

15/03/18Gŵyl Yrfaoedd Dewiswch Eich Dyfodol ym Mhrifysgol Aberystwyth   

Croesawodd Prifysgol Aberystwyth ddisgyblion o bob ysgol uwchradd yng Ngheredigion ddydd Mawrth 27 Chwefror, ar gyfer digwyddiad sgiliau a gyrfaoedd rhyngweithiol.   

27/02/18Gwobr Gyrfaoedd i Ysgol Hafod Lon   

Llwyddiant arbennig i un o ysgolion uwchradd Gwynedd wrth iddi ennill gwobr fawreddog Marc Gyrfa Cymru.    

20/02/18Gyrfa Cymru yn cydweithio â Nissan i ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o arloeswyr   

Cafodd y genhedlaeth nesaf o arloeswyr ifanc talentog eu herio mewn digwyddiad gan Gyrfa Cymru i annog gyrfaoedd STEM.      

20/02/18Entrepreneuriaid ifanc yn cael eu rhoi ar brawf yn nigwyddiad CRE8 Dosbarth Busnes   

Mae timau o ddisgyblion Blwyddyn 9 o ysgolion lleol wedi cymryd rhan mewn cyfres o heriau busnes mewn digwyddiad gan Gyrfa Cymru a gynhaliwyd ym Mhrifysgol Glyndŵr, Wrecsam.  

05/02/18Gweinidog yn penodi Dau Aelod i Fwrdd Gyrfa Cymru 

Mae Eluned Morgan, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, wedi cyhoeddi ei bod wedi penodi Liz Harris a Emma Richards yn Aelodau o gwmni Career Choices Dewis Gyrfa Ltd, sy’n masnachu fel Bwrdd Gyrfa Cymru.

30/01/18Profiad sy'n gweddu i bawb: Gyrfa Cymru yn treialu model newydd i ymgysylltu â chyflogwyr  

Mae disgyblion yng Nghymru ar fin manteisio ar lwyfan newydd a fydd yn cysylltu miloedd o gyflogwyr Cymreig ag ysgolion, er mwyn hwyluso'r cyfleoedd parhaus sydd ar gael i ymgysylltu â chyflogwyr.

23/01/18


Am ragor o wybodaeth cysylltwch â 
marketing@careerswales.com 

Digwyddiadau


21
MEH

Digwyddiad Swyddi Gwag Byw, Hamdden Sue Noake, Ystrad Mynach, 10yb – 2.30yp. Ydych chi rhwng 16 a 24 oed ac yn pendroni beth i'w wneud â'ch dyfodol?  Yna dewch i'n DIGWYDDIAD SWYDDI GWAG BYW.  Gyda thua 50 o gwmnïau o bob cwr o'r rhanbarth yn bresennol yn y digwyddiad undydd, cewch gyfle i gwrdd â chyflogwyr wyneb yn wyneb ac i gael gwybod am Hyfforddiant, Prentisiaethau, Prentisiaethau Uwch a swyddi.  


3
AWST

Ffair Swyddi Abertawe, Gwesty’r Dragon, Abertawe, 10-2.Mae mynediad am ddim i’r cyhoedd ac nid oes angen cofrestru ar gyfer y digwyddiad o flaen llaw.Bydd dros 25 o gyflogwyr lleol yn ceisio recriwtio ar gyfer swyddi lleol y diwrnod hwnnw ar gyfer diwydiannau sy’n cynnwys Addysg, Gwasanaethau Cwsmeriaid, Gwerthu, Arlwyo, Nyrsio, a mwy...


Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English