Newyddion a Digwyddiadau

Yma cewch wybodaeth am ein newyddion diweddaraf a'n digwyddiadau.

Newyddion


Coleg Caerdydd a’r Fro yn ennill Marc Gyrfa Cymru am ei ymrwymiad i gyflogadwyedd.   

Mae’r Coleg wedi ennill Marc Gyrfa Cymru. Bwriad y wobr yw cydnabod ymrwymiad i wella ansawdd parhaus mewn sefydliadau addysgiadol i gwrdd â gofynion Llywodraeth Cymru a nodwyd yn y cyhoeddiad Gyrfaoedd a’r Byd Gwaith: fframwaith i bobl ifanc 11 i 19 oed yng Nghymru.

28/08/18Herio disgyblion ysgol mewn sialens robot Dosbarth Busnes.  

Bu timau o ddisgyblion o ysgolion yn Nhorfaen a Sir Fynwy yn cymryd rhan mewn cyfres o heriau busnes mewn digwyddiad Gyrfa Cymru a gynhaliwyd yng Nghanolfan Addysg Eden yn Abertyleri.

23/07/18Y swydd prentis gyntaf erioed yn cael ei chreu i fachgen o Abergynolwyn diolch i Gyrfa Cymru

Mae bachgen o Abergynolwyn oedd ar raglen addysg amgen ers iddo fod yn 14 oed wedi cael ei swydd ddelfrydol diolch i Gyrfa Cymru.

23/07/18Disgyblion Abertawe yn profi swyddi’r dyfodol gyda Realaeth Estynedig  

Mae dros 3,000 o ddisgyblion Abertawe wedi bod yn dysgu am opsiynau posibl am yrfaoedd y dyfodol mewn digwyddiad a gynhaliwyd yn Amgueddfa’r Glannau a chanolfan hamdden LC2 Abertawe.

28/06/18Ymgyrch #DyfodolBydGwaith newydd yn arddangos swyddi’r dyfodol i ddisgyblion  

Bydd grŵp o ddisgyblion Caerdydd yn dysgu am swyddi, sgiliau, a diwydiannau’r dyfodol mewn digwyddiad a gynhelir gan Gyrfa Cymru yn FabLab Prifysgol Metropolitan Caerdydd.

16/06/18


Gwobr Gyrfaoedd i Ysgol Syr Hugh Owen

Mae un o ysgolion uwchradd Gwynedd yn dathlu ar ôl ennill Marc anrhydeddus Gyrfa Cymru am yr tro gyntaf.

29/06/2018


Y nifer sy’n gadael ysgol yng Nghymru y mae’n hysbys nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant ar ei isaf ers chwe blynedd

Yn ôl ymchwil newydd a gyhoeddir heddiw gan Gyrfa Cymru, mae’r nifer sy’n gadael ysgol yng Nghymru y mae’n hysbys nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant ar ei isaf ers chwe blynedd.  

12/06/2018


Disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol yn cael gwybodaeth am yrfaoedd yn y dyfodol

Cafodd disgyblion o ogledd Cymru eu gwahodd i ddigwyddiad gyrfaoedd yn Ysgol y Gogarth, Llandudno yr wythnos hon i gael gwybodaeth am y gwahanol gyfleoedd gyrfa sydd ar gael iddyn nhw ar ôl iddyn nhw adael yr ysgol  

06/06/2018


Gwobr Yrfaoedd ar gyfer Ysgol Gyfun Olchfa

Mae un o ysgolion uwchradd Abertawe yn dathlu ar ôl ennill Marc anrhydeddus Gyrfa Cymru, un o’r ychydig ysgolion yn ne Cymru i wneud hynny. 

04/05/2018


Gwobr Gyrfaoedd i Ysgol Aberconwy

Mae un o ysgolion uwchradd Conwy yn dathlu ar ôl ennill Marc anrhydeddus Gyrfa Cymru am yr eildro.

03/05/2018Disgyblion lleol yn cystadlu mewn her adeiladu   

Mae myfyrwyr o Ysgol Tonyrefail wedi cael eu coroni'n enillwyr yr her dylunio ac adeiladu ryngranbarth gyntaf, a gynhaliwyd gan Gyrfa Cymru, Busnes yn y Gymuned a'r cwmni adeiladu a seilwaith, Morgan Sindall.

16/04/18Partneriaethau Busnes Gyrfa Cymru yn ffynnu yn ysgol arbennig Glyn Ebwy.   

Mae cymdeithas dai leol wedi darparu gweithdai cyfweld ar gyfer Ysgol Arbennig Pen y Cwm trwy ddefnyddio platfform Cyfnewidfa Addysg Busnes (CAB) newydd Gyrfa Cymru.

16/04/18


Am ragor o wybodaeth cysylltwch â 
marketing@careerswales.com 

Digwyddiadau


15
TACH

Dewis eich Dyfodol - Prentisiaethau, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Ffordd y Gogledd, Caerdydd, CF10 3ER.

Amser: 10 - 1

Wedi’i anelu at: 17-18 oed ac â diddordeb mewn Prentisiaeth.

Mae Gyrfa Cymru’n falch o’ch gwahodd chi i Dewiswch Eich Dyfodol - Prentisiaethau, digwyddiad prentisiaethau, gyrfa a sgiliau rhyngweithiol cyntaf ym Mwrdeistref Islwyn, wedi’i drefnu mewn partneriaeth â Chris Evans AS dros.


20
TACH

Ffair Gyrfaoedd Llwybrau Creadigol, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Ffordd y Gogledd, Caerdydd, CF10 3ER.

Amser: 10 - 2.30

Wedi’i anelu at: Ddisgyblion Ysgolion Uwchradd rhwng 14 a 18 oed a myfyrwyr Colegau Addysg Bellach.

Hoffai Gyrfa Cymru eich gwahodd i ddigwyddiad Llwybrau Creadigol Dewiswch Eich Dyfodol, digwyddiad gyrfa rhyngweithiol sy’n canolbwyntio ar y Sector Creadigol. Caiff ei gynnal yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, un o ganolfannau diwylliannol a chreadigol mwyaf eiconig Caerdydd.


23
TACH

Beth Nesa’? Dewis eich Dyfodol Merthyr, Canolfan Hamdden Merthyr Tudful, CF48 1UT

Time: 9.30 - 1.00

Wedi’i anelu at: Disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol.

Bydd cyflogwyr, colegau a darparwyr hyfforddiant lleol wrth law er mwyn i’r disgyblion roi cynnig ar weithgareddau a fydd yn helpu i wella hyder, datblygu sgiliau newydd a chynyddu eu dealltwriaeth o’r byd gwaith. 


Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English