Amgylchedd

Adroddiad Amgylcheddol

Mae CCDG yn sylweddoli bod ei ystod eang o weithgareddau a gwasanaethau'n dylanwadu er gwell ac er gwaeth ar yr amgylchedd ac mae'n awyddus i reoli a lliniaru hyn lle bynnag y bo modd. Er mwyn ein helpu i wireddu'r nod hon, rydym wedi rhoi Safon Amgylcheddol y Ddraig Werdd ar waith, safon sy'n cael ei harchwilio'n annibynnol. Mae'r prif egwyddorion i'w gweld yn ein polisi amgylcheddol a bydd y rhain yn cael eu rhoi ar waith a'u monitro drwy ddefnyddio system reoli amgylcheddol.

Sut y byddwn yn rheoli'r broses

Nod CCDG yw ceisio sicrhau bod y broses ar gyfer rheoli ein heffaith ar yr amgylchedd yn gwella o hyd. Er mwyn hwyluso'r broses wella hon, mae pob un o'n swyddfeydd bellach yn gyfrifol eu hunain am weithredu'r system reoli amgylcheddol. Mae hyn wedi caniatáu i bob swyddfa sefydlu cod gwyrdd unigryw sy'n gweddu orau i’w hamgylchedd ac i sicrhau gostyngiadau realistig yn yr adnoddau a reolir ganddynt. Bydd data monitro ar gyfer y defnydd o nwy, trydan a dŵr a data am deithiau'r staff yn cael eu casglu bob mis. Mae tri aelod o'r staff yn yr adran cyfleusterau yn gyfrifol am ddadansoddi'r data a chynnal archwiliadau chwe misol yn y swyddfeydd sydd o dan eu rheolaeth.

Mae'r holl ofynion cyfreithiol sy'n berthnasol i Gyrfa Cymru wedi'u dogfennu yn y Gofrestr Gyfreithiol Amgylcheddol sy'n cael ei diweddaru bob chwe mis. Mae'r holl nodiadau trosglwyddo gwastraff, asesiadau risg COSHH a thaflenni cynhyrchion MSD yn cael eu cadw'n lleol a bydd y rhain yn cael eu gwirio adeg archwiliadau mewnol. Bydd yr agweddau amgylcheddol mwyaf arwyddocaol yn cael eu dogfennu yn y Gofrestr Agweddau Amgylcheddol. Er mwyn dilyn y trywydd cenedlaethol a bennir yng Nghynllun Datblygu Cynaliadwy Llywodraeth Cymru, 'Cymru’n Un, Cenedl Un Blaned' ynghyd â Bil Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol, mae CCDG wedi nodi'r gweithgareddau sy'n cynhyrchu nwyon tŷ gwydr. Rydym wedi nodi dau faes: Carbon Deuocsid yn sgil teithio a’r defnydd o ynni. 

Perfformiad Amgylcheddol

Yn ystod y flwyddyn ariannol hon rydym wedi gwneud cynnydd gyda’n strategaeth ystadau gan arwain at gau ac adleoli nifer o swyddfeydd. Casglwyd y data CO2 amgylcheddol o’r 29 o swyddfeydd sydd o dan ein rheolaeth. Rydym wedi cynnwys data o’r swyddfeydd sydd wedi cau yn ystod y flwyddyn.  Eleni rydym wedi ennill gwobr Lefel 4 y Ddraig Werdd. 


2015-2016 2016-2017 2017-2018
Dŵr (Litrau) 3,399,000 2,897,000
2,901,000
Milltiroedd Busnes 895,771 846,956 789,422
KWH o Drydan 1,179,211 922,977 812,168
KWH o Nwy 2,064,155 1,740,895 1,750,295
Nwyon tŷ gwydr Tunelli o C02 1,103 928 870

Costiau Ariannol  £
Nwy 35,578 29,722 30,325
Trydan 142,111 109,109 101,731
Dŵr 16,437 16,288 16,053

 

Cyflawnwyd gostyngiad o 6.3% yn ein hallyriadau o 928 o dunelli i 870 o dunelli. Fodd bynnag, gwelwyd cynnydd bach yn y dŵr a ddefnyddiwyd gennym, ac rydym yn adolygu pob swyddfa ar hyn o bryd i bennu’r mesurau mwyaf effeithiol o arbed dŵr i’w cyflwyno. Y gwelliant mwyaf arwyddocaol oedd y trydan a ddefnyddiwyd. Gwnaethom hefyd gyflawni gostyngiad yn y milltiroedd busnes a byddwn yn parhau i ail-arfarnu’r dull trafnidiaeth y mae staff yn ei ddefnyddio, rydym wedi buddsoddi mewn cyfleusterau fideo-gynadledda yn ein swyddfeydd, rhoddwyd cyfleusterau skype i staff ac rydym wedi cyflwyno cynllun beicio i’r gwaith.

Yn y flwyddyn ariannol nesaf rydym wedi gosod targed uchelgeisiol i ni ein hunain i ostwng ein hallyriadau CO2 8%, rydym hefyd wedi targedu swyddfeydd penodol i wneud cais am wobr lefel 4 y Ddraig Werdd. Mae ein harchwiliadau wedi nodi’r pum swyddfa sy’n perfformio waethaf yn nhermau allyriadau CO2 a byddwn yn gwneud buddsoddiad eleni i leihau’r allbwn o’r swyddfeydd hyn.

Rydym wedi gosod yr amcanion canlynol ar gyfer 2018-19: 

  • Lleihau ein hôl troed carbon drwy adolygu’r holl eiddo gyda’r bwriad o weithredu strategaethau a fydd yn gwella eu dylanwad amgylcheddol.
  • Adolygu strategaeth fusnes i leihau teithio i staff.  
  • Asesu dichonoldeb cynyddu bioamrywiaeth yr holl ardaloedd allanol y mae gennym reolaeth effeithiol drostynt.
  • Gwella prosesau rheoli gwastraff drwy ein helpu i gyflawni lefelau uwch o ailgylchu gwastraff busnes.
  • Neilltuo cyfran o’n cyllideb flynyddol ar gyfer cynnal a chadw i sicrhau y gallwn gyflawni’r amcanion hyn. 

 

Darllenwch ein Polisi Amgylcheddol

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English