Amgylchedd

Perfformiad Amgylcheddol

Mae'n bleser gan Gyrfa Cymru gyhoeddi ein bod wedi derbyn achrediad ar lefel 3 o safon Amgylcheddol y Ddraig Werdd

Mae Gyrfa Cymru wedi monitro ei effaith ar yr amgylchedd ers 2013 drwy ddefnyddio system reoli amgylcheddol sydd wedi ein galluogi i roi strategaethau ar waith i ysgogi gwelliannau ar draws yr ystâd gyfan. Ar hyn o bryd mae CCDG yn gweithredu o 37 o swyddfeydd - rydym yn parhau i adolygu ein hystadau ac yn sgil hynny caewyd dwy swyddfa ym mis Mawrth 2017. Mae cynaliadwyedd yn un o'r meini prawf sy'n cael eu gwerthuso yn ein holl gontractau cyflenwyr. 


2014-2015 2015-2016 2016-2017
Dŵr (Litrau) 2,990,000 3,399,000 2,897,000
Milltiroedd Busnes 1,184,887 895,771 846,956
KWH o Drydan 1,014,928 1,179,211 922,977
KWH o Nwy 1,945,909 2,064,155 1,740,895
Nwyon tŷ gwydr Tunelli o C02 1,231 1,268 1,059

 

Mae ein hamcanion ar gyfer 2017/18 fel a ganlyn

  • lleihau ein hôl troed carbon drwy adolygu pob eiddo gyda'r nod o roi strategaethau ar waith a fydd yn lleihau eu heffaith ar yr amgylchedd
  • adolygu'r strategaeth fusnes i leihau teithio gan staff
  • asesu ymarferoldeb cynyddu bioamrywiaeth pob ardal allanol y mae gennym reolaeth drosti
  • gwella prosesau rheoli gwastraff drwy ein helpu i ailgylchu mwy o wastraff busnes
  • neilltuo cyfran o'n cyllideb cynnal a chadw flynyddol er mwyn sicrhau ein bod yn gallu cyflawni'r amcanion hyn 

Gyda'r nod o leihau ein defnydd o ddŵr 5% a sicrhau gostyngiad o 3% yn ein hallyriadau CO2 

 

Darllenwch ein Polisi Amgylcheddol

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English