HYSBYSIAD PWYSIG

Yn dilyn ad-drefnu mewnol gwasanaeth Gyrfa Cymru yn ddiweddar, at bwrpas y Ddeddf Diogelu Data 1998, mae Career Choices Dewis Gyrfa yn masnachu fel Careers Wales Gyrfa Cymru, wedi mabwysiadu rôl y Rheolydd Data gan Gymdeithas Gyrfa Cymru o ran yr holl Ddata Personol a gesglir trwy’r Wefan hon.

Amdanom ni

Gyrfa Cymru’n penodi prif weithredwr dros dro

Cyhoeddodd Gyrfa Cymru fod Nikki Lawrence wedi’i phenodi fel prif weithredwr interim, i gymryd lle Graham Bowd.

Cyfrifydd cymwysedig (ACMA) yw Nikki ac mae ganddi dros ugain mlynedd o brofiad mewn swyddi uwch yn y sector cyhoeddus a’r sector preifat, a bu’n gweithio i’r GIG ac yn y diwydiant adeiladu a gweithgynhyrchu cyn ymuno â Gyrfa Cymru.

Ymunodd â Gyrfa Cymru 14 mlynedd yn ôl, ac ers hynny llwyddodd i weithio mewn ystod lawn o swyddi corfforaethol gan gynnwys Cyllid, Adnoddau Dynol, TG ac Ansawdd a Chynllunio. 

Ymunodd Nikki â’r gwasanaeth gyrfaoedd fel Rheolwr Gwasanaethau Corfforaethol Gyrfa Cymru Gogledd-orllewin Cymru i ddechrau.  Fe’i penodwyd yn Bennaeth Cyllid pan unodd y cwmnïau gyrfaoedd i sefydlu Career Choices Dewis Gyrfa (CCDG), ac yna cafodd swydd fel Cyfarwyddwr Adnoddau ac yna’n fwy diweddar fel Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol.

Yn dilyn ymadawiad Graham Bowd, bydd Nikki yn gweithredu fel y prif weithredwr hyd y caiff prif weithredwr parhaol ei benodi.

Mae Nikki yn byw yng Ngogledd Cymru ac yn hoff iawn o redeg elltydd gan  gymryd rhan mewn marathon mynydd yn ogystal â marathon ar y ffordd. 

Dywedodd Nikki am ei phenodiad: "Mae Gyrfa Cymru wedi mynd drwy newidiadau sylweddol ers i mi ymuno â’r sefydliad dros 14 mlynedd yn ôl.  Rwyf wedi cael cipolwg uniongyrchol a gwerthfawr o’r sefydliad ar adegau allweddol o’i ddatblygiad drwy weithio mewn amrywiaeth o swyddi arweiniol ar draws y cwmni yn ystod y cyfnodau hyn. 


“Fy mlaenoriaeth i ddechrau yw sicrhau fy mod yn symud i’r rôl yn ddidrafferth, ac rwy’n edrych ymlaen at weithio gyda rhanddeiliaid a staff mewn ffordd adeiladol er mwyn helpu i dywys y gwasanaeth drwy’r bennod nesaf.  Bydd angen arweinyddiaeth gref ar draws y sefydliad ar gyfer yr agenda trawsnewid sylweddol sydd ar ddod, ac rwy’n edrych ymlaen at helpu i baratoi gwasanaeth gyrfa cenedlaethol Cymru ar gyfer y dyfodol.”

Pwy ydym ni

Mae Career Choices Dewis Gyrfa Cyf (CCDG) yn is-gwmni sydd ym mherchnogaeth lwyr Llywodraeth Cymru a ffurfiwyd ar 1 Ebrill 2013. Rydym ni’n masnachu fel Gyrfa Cymru Careers Wales, ac yn darparu gwasanaeth gwybodaeth, cyngor a chyfarwyddyd gyrfaoedd sy’n annibynnol a diduedd i bobl o bob oed yng Nghymru.

Rydym ni’n darparu cylch gwaith sydd wedi’i bennu gan y Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes ac yn cefnogi amcanion strategol Llywodraeth Cymru fel y nodir yn y Rhaglen Lywodraethu ac ym mholisïau cysylltiedig Llywodraeth Cymru, fel y Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid (YEPF). Nod cyffredinol ein gwasanaeth yw helpu pobl i wneud penderfyniadau effeithiol a rheoli eu gyrfaoedd yn annibynnol. Mae hyn yn cynnwys gwneud penderfyniadau a chynlluniau gyrfa realistig, a sicrhau cynnydd llwyddiannus a chanlyniadau cadarnhaol ar gyfer unigolion yr ydym yn eu cynorthwyo i gael hyfforddiant priodol, dysgu pellach neu gyflogaeth. Mae ein gwaith yn helpu i ddatblygu sylfaen sgiliau’r genedl a chefnogi effeithiolrwydd y gwariant ar addysg a hyfforddiant, gan felly gyfrannu at les economaidd a chymdeithasol Cymru. 

Mae Gyrfa Cymru yn rhan o “Deulu Gyrfaoedd” ehangach yng Nghymru sy’n cynnwys Gwasanaethau Cynghori ar Yrfaoedd Addysg Uwch Cymru, Ysgolion Uwchradd, Sefydliadau Addysg Bellach, Darparwyr Dysgu sy’n Seiliedig ar Waith, Gwasanaethau Ieuenctid Awdurdodau Lleol, Hyfforddwyr Dysgu, Canolfan Byd Gwaith, Gwasanaethau Prawf a Throseddwyr Ifanc ac eraill. 

Pam rydym ni’n bodoli

Mae penderfyniadau gyrfa yw rhai o’r penderfyniadau pwysicaf y mae pobl yn eu gwneud gydol eu bywydau a gall gwybodaeth, cyngor ac arweiniad gyrfa helpu i:

  • wella gwybodaeth ac ymwybyddiaeth o gyfleoedd dysgu a’r farchnad lafur;
  • gwella hunanymwybyddiaeth, codi dyheadau unigol a chefnogi pobl i wneud penderfyniadau effeithiol am eu gyrfaoedd;
  • cynyddu mynediad i ddysgu a’r cyfraddau cwblhau;
  • ysgogi pobl i reoli eu gyrfaoedd, gwella sgiliau cyflwyno ceisiadau a chyfweld a bod yn wydn wrth addasu eu cynlluniau pan fo amgylchiadau’n newid;
  • mynd i’r afael ag anghydraddoldeb drwy ganolbwyntio ar anghenion grwpiau nad ydynt yn cael eu cynrychioli’n ddigonol ym maes cyflogaeth, dysgu neu hyfforddiant a thrwy herio stereoteipio;
  • gwella effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd y farchnad lafur, er enghraifft drwy wella’r ffordd y mae’r broses o gyflenwi sgiliau yn cyfateb i’r galw amdanynt.

Cyrchfannau disgyblion o ysgolion yng Nghymru 2018

Mae'r ffigurau hynt disgyblion diweddaraf ar-lein!


Rydym wedi cael y wobr '2 dic Yn gadarn o blaid pobl anabl'

Cael gwybod mwy am y wobr hon  >

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English