HYSBYSIAD PWYSIG

Yn dilyn ad-drefnu mewnol gwasanaeth Gyrfa Cymru yn ddiweddar, at bwrpas y Ddeddf Diogelu Data 1998, mae Career Choices Dewis Gyrfa yn masnachu fel Careers Wales Gyrfa Cymru, wedi mabwysiadu rôl y Rheolydd Data gan Gymdeithas Gyrfa Cymru o ran yr holl Ddata Personol a gesglir trwy’r Wefan hon.

Amdanom ni

Gyrfa Cymru’n penodi prif weithredwr dros dro

Mae Gyrfa Cymru wedi cyhoeddi bod Graham Bowd wedi’i benodi’n brif weithredwr dros dro.

Mae gan Graham 32 blynedd o brofiad yn y sector, ac mae wedi treulio 17 mlynedd mewn rolau ar lefel cyfarwyddwr gweithredol. Oherwydd ei fod wedi codi drwy’r rhengoedd o fod yn Gymhorthydd Gyrfa, mae gan Graham brofiad o weithio mewn sawl rôl o fewn y sefydliad, gan gynnwys fel rheolwr tîm a rheolwr busnes.

Fe’i penodwyd hefyd yn Gyfarwyddwr Rhanbarthol dros Dde-ddwyrain Cymru rhwng 2012 a 2015, cyn dod yn Gyfarwyddwr Gwella Busnes, yn gyfrifol am ansawdd, ymchwil, gwerthuso, adrodd, dysgu a datblygu, a rheoli risg.

Yn dilyn ymadawiad Richard Spear, bydd Graham yn gweithredu fel prif weithredwr dros y chwe mis nesa, cyn penodi rhywun parhaol i’r rôl.

Mae gan Graham radd mewn hanes o Brifysgol Bangor a diploma ôl-raddedig mewn Cyngor Gyrfaoedd o Brifysgol Canolbarth Lloegr ym Mirmingham.

Meddai Graham am ei benodiad: “Rwy’n ymrwymedig i gyflawni’r hyn y mae’r sefydliad ei angen ac i weithio’n adeiladol gyda rhanddeiliaid a staff. Rwy’n credu bod fy nealltwriaeth uniongyrchol o waith Gyrfa Cymru wedi rhoi cydbwysedd cadarn iawn i mi o wybodaeth weithredol, rheoli ansawdd ac ymwybyddiaeth dda o fusnes.


“Mae’r sefydliad yn wynebu agenda drawsnewid bwysig i brofi y gall gyflawni “Newid Bywydau – Gweledigaeth ar gyfer Gyrfa Cymru” a sicrhau bod ein capasiti a’n darpariaeth ddigidol yn ddeinamig ac yn addas at y diben. Edrychaf ymlaen at yr her hon, a hoffwn helpu i baratoi’r cwmni ar gyfer yr hyn sy’n ei wynebu drwy wneud cynnydd priodol rhwng ymadawiad un prif weithredwr a phenodi un newydd.”

Pwy ydym ni

Mae Career Choices Dewis Gyrfa Cyf (CCDG) yn is-gwmni sydd ym mherchnogaeth lwyr Llywodraeth Cymru a ffurfiwyd ar 1 Ebrill 2013. Rydym ni’n masnachu fel Gyrfa Cymru Careers Wales, ac yn darparu gwasanaeth gwybodaeth, cyngor a chyfarwyddyd gyrfaoedd sy’n annibynnol a diduedd i bobl o bob oed yng Nghymru.

Rydym ni’n darparu cylch gwaith sydd wedi’i bennu gan y Gweinidog Addysg a Sgiliau ac yn cefnogi amcanion strategol Llywodraeth Cymru fel y nodir yn y Rhaglen Lywodraethu ac ym mholisïau cysylltiedig Llywodraeth Cymru, fel y Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid (YEPF). Nod cyffredinol ein gwasanaeth yw helpu pobl i wneud penderfyniadau effeithiol a rheoli eu gyrfaoedd yn annibynnol. Mae hyn yn cynnwys gwneud penderfyniadau a chynlluniau gyrfa realistig, a sicrhau cynnydd llwyddiannus a chanlyniadau cadarnhaol ar gyfer unigolion yr ydym yn eu cynorthwyo i gael hyfforddiant priodol, dysgu pellach neu gyflogaeth. Mae ein gwaith yn helpu i ddatblygu sylfaen sgiliau’r genedl a chefnogi effeithiolrwydd y gwariant ar addysg a hyfforddiant, gan felly gyfrannu at les economaidd a chymdeithasol Cymru. 

Mae Gyrfa Cymru yn rhan o “Deulu Gyrfaoedd” ehangach yng Nghymru sy’n cynnwys Gwasanaethau Cynghori ar Yrfaoedd Addysg Uwch Cymru, Ysgolion Uwchradd, Sefydliadau Addysg Bellach, Darparwyr Dysgu sy’n Seiliedig ar Waith, Gwasanaethau Ieuenctid Awdurdodau Lleol, Hyfforddwyr Dysgu, Canolfan Byd Gwaith, Gwasanaethau Prawf a Throseddwyr Ifanc ac eraill. 

Pam rydym ni’n bodoli

Mae penderfyniadau gyrfa yw rhai o’r penderfyniadau pwysicaf y mae pobl yn eu gwneud gydol eu bywydau a gall gwybodaeth, cyngor ac arweiniad gyrfa helpu i:

  • wella gwybodaeth ac ymwybyddiaeth o gyfleoedd dysgu a’r farchnad lafur;
  • gwella hunanymwybyddiaeth, codi dyheadau unigol a chefnogi pobl i wneud penderfyniadau effeithiol am eu gyrfaoedd;
  • cynyddu mynediad i ddysgu a’r cyfraddau cwblhau;
  • ysgogi pobl i reoli eu gyrfaoedd, gwella sgiliau cyflwyno ceisiadau a chyfweld a bod yn wydn wrth addasu eu cynlluniau pan fo amgylchiadau’n newid;
  • mynd i’r afael ag anghydraddoldeb drwy ganolbwyntio ar anghenion grwpiau nad ydynt yn cael eu cynrychioli’n ddigonol ym maes cyflogaeth, dysgu neu hyfforddiant a thrwy herio stereoteipio;
  • gwella effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd y farchnad lafur, er enghraifft drwy wella’r ffordd y mae’r broses o gyflenwi sgiliau yn cyfateb i’r galw amdanynt.

Cyrchfannau disgyblion o ysgolion yng Nghymru 2017

Mae'r ffigurau hynt disgyblion diweddaraf ar-lein!

Rydym wedi cael y wobr '2 dic Yn gadarn o blaid pobl anabl'

Cael gwybod mwy am y wobr hon  >

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English