Cyflogi cyn-droseddwyr

Equal Opportunities

Dan y Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr 1974 mae gan lawer o gyn-droseddwyr rai hawliau cyflogaeth penodol os yw eu collfarnau wedi’u disbyddu (‘spent’). Bydd unrhyw un sydd wedi’u collfarnu o drosedd ac nad yw’n cael ei gollfarnu o drosedd bellach yn ystod cyfnod penodol (sef y ‘cyfnod adsefydlu’) yn dod yn berson ‘adferedig’.

Mae hyn yn golygu bod:

  • Dim angen datgan y collfarn ar gyfer y rhan fwyaf o bwrpasau, fel ymgeisio am swydd 
  • Mae cyflogwyr yn cael eu diogelu yn erbyn diswyddo neu allgáu o unrhyw swydd, galwediaeth neu gyflogaeth (gyda rhai eithriadau) oherwydd collfarn wedi’i disbyddu 
  • Dydy cyflogwyr ddim yn cael gwahaniaethu yn erbyn rhywun mewn unrhyw fodd oherwydd collfarn wedi’i disbyddu

Dydy collfarn sy’n arwain at ddedfryd o garchar o fwy na 48 mis byth yn cael ei disbyddu. Mae rhai eithriadau i’r Ddeddf – yn ymwneud yn gyffredinol â gweithio gyda phlant, pobl sâl, anabl a gweinyddu cyfiawnder.

icon  Cyfeiriadur Cynghorau
Sgiliau Sector

Cyfeiriadur Cynghorau Sgiliau Sector</

Rhannu'r dudalen hon

Dewiswch symbol:

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English