Astudiaeth Achos: Athro Cerdd - Archie

Beth ydych chi'n ei wneud?

Dw i'n athro piano. Fy ngwaith yw helpu myfyrwyr i ddysgu'r sgiliau a chael y cefndir i fynegi eu hunain yn gerddorol. Dw i'n addysgu myfyrwyr o bob oedran a lefel, mewn ysgolion yn ogystal â mewn gwersi preifat.

Dw i'n hoffi i'm myfyrwyr ddatblygu eu steil eu hunain a mynegi eu hunain, yn hytrach na dim ond dysgu'r pethau technegol.

Beth yw'ch cefndir?

Cefais fy ngeni i deulu cerddorol. Roedd fy nhad yn bianydd proffesiynol, gydag enw da yn rhyngwladol am gyfeilio i gantorion, ac roedd fy mam yn bianydd talentog hefyd. Daeth fy nau frawd hyn yn gerddorion mewn cerddorfa a dechreuais i chwarae'r feiolin pan oeddwn i'n 6 oed, yna'r piano pan oeddwn i'n 11 oed.

Astudiais gerddoriaeth yn y brifysgol ac mewn ysgol gerddoriaeth, yna dechreuais addysgu. Roeddwn i'n gwybod fy mod i'n dymuno dal ati i weithio gyda cherddoriaeth, ond doeddwn i ddim eisiau bod yn athro cerdd llawn amser mewn ysgol uwchradd, felly fe wnes i ddod yn athro preifat. Dyma wnaeth fy rhieni, ac roedden nhw wrth eu bodd. Fe wnaeth dilyn cwrs hyfforddiant i athrawon, fy ngalluogi i roi gwersi mewn ysgolion, sydd hefyd wedi rhoi hwb i'm gyrfa.

Pa nodweddion sydd eu hangen i fod yn llwyddiannus yn eich swydd chi?

Mae gofyn i unrhyw un sy'n ymwneud â cherddoriaeth fod yn amryddawn er mwyn gwneud bywoliaeth. Dw i'n chwarae'r organ yn ogystal â'r piano. Mae hyn yn fy ngalluogi i wneud mwy o addysgu, a chwarae mewn priodasau a seremonïau crefyddol. Mae hefyd yn bwysig cael talent gerddorol a llawer iawn o amynedd.

Pa swyddi eraill allech chi ei wneud gan ddefnyddio'r sgiliau o'r swydd hon?

Gall athrawon cerdd berfformio yn broffesiynol mewn digwyddiadau fel priodasau a derbyniadau. Rydyn ni'n gweithio'n agos gyda phobl ac yn dysgu bod yn amyneddgar ac yn ddyfal, felly gallai rhai ohonom ni fod yn dda am werthu pethau.

Pa newidiadau fydd yn y dyfodol?

Mae newidiadau mewn technoleg yn effeithio ar yr ymchwil a'r technegau sy'n cael eu defnyddio i addysgu cerddoriaeth, ac mae'n rhaid i ni addasu i'r newidiadau hyn. Fodd bynnag, dw i ddim yn credu y bydd technoleg yn effeithio ar y galw am athrawon cerdd. Dw i'n credu y bydd galw am athrawon cerdd, sy'n gerddorion cymwys eu hunain, yn hytrach nag arbenigwyr cyfrifiaduron.

Beth yw heriau mwyaf eich swydd?

Y peth mwyaf heriol am fod yn athro cerdd yw datblygu hyder myfyriwr yn ei allu a'i dalent. Mae athrawon yn codi ofn ar nifer o fyfyrwyr, oherwydd bod y myfyrwyr yn credu bod yn rhaid iddyn nhw eu hefelychu. Mae'n rhaid i mi argyhoeddi'r disgyblion hyn fod eu dehongliad nhw o'r gerddoriaeth yn ddilys.

Gall y diffyg sicrwydd swydd fod yn heriol hefyd. Mae pob mis Medi fel dechrau newydd - dyna pryd byddwch chi'n darganfod sawl myfyriwr sy'n dod yn ôl am flwyddyn arall, a sawl myfyriwr newydd y byddwch chi'n eu haddysgu. Dydy'r rhan fwyaf o blant ddim yn cael gwersi dros yr haf oherwydd eu bod i ffwrdd o'r ysgol neu i ffwrdd ar wyliau.

Yn anffodus, mae athrawon cerdd ar drugaredd yr economi; yn ystod cyfnodau anodd yn economaidd, mae rhieni'n tueddu i ganslo gwersi ychwanegol ar gyfer eu plant. Gall hyn fod yn eithaf heriol.

Oes nifer o gyfleoedd i fynd i mewn i'r yrfa hon?

Mae yna bob amser gyfleoedd i athrawon cerdd. Os oes gennych chi ddiddordeb, dylech weithio ar eich sgiliau cerddorol eich hun. Ceisiwch ddysgu dau offeryn, ac ymarfer darllen cerddoriaeth yn ogystal â chwarae.

Beth ydych chi'n ei hoffi am eich swydd?

Dw i wrth fy modd yn gweithio gyda cherddoriaeth, wrth gwrs. Ond yn bwysicach na hynny, yw'r bobl. Dw i wrth fy modd yn delio gyda phobl, yn enwedig mewn gwersi unigol. Mae gan bawb ffordd unigryw o gyfleu ei hun yn gerddorol. Dw i'n mwynhau eu helpu i wneud hynny.

Peth arall, i mi, yw'r ffaith nad yw'r gwaith byth yn ddiflas. Pan fyddaf i mewn gwers, dw i'n canolbwyntio'n llwyr ar yr unigolyn a'r gerddoriaeth. Efallai y bydd y wers yn un flinedig, ond mae bob amser yn symbylol.

Beth nad ydych chi'n ei hoffi am eich swydd?

Os ydych chi'n hoffi'r gerddoriaeth a'r bobl, does dim llawer i chi beidio â'i hoffi am y gwaith.

Ond, mae yna lawer o ansicrwydd ariannol yn y busnes. Os nad oes gennych chi gleientiaid, fyddwch chi ddim yn cael eich talu. Does dim sicrwydd swydd fel athro preifat. Er enghraifft, mewn un flwyddyn, collais 40% o'm cleientiaid, ac roedd yn anodd dal dau ben llinyn ynghyd.

Pa gyngor fyddwch chi'n ei rhoi i rywun sydd â diddordeb yn eich gyrfa chi?

Datblygwch gymaint o sgiliau y gallwch eu marchnata â phosib, fel perfformio, cyfansoddi, neu addysgu offeryn arall, oherwydd allwch chi byth ddibynnu ar un peth yn unig yn y busnes yma.

Diwrnod ym mywyd

9:00 yb - 11:00 yb

Ymarfer piano; gweithio ar brosiect, sef chwarae pob darn o 'Etudes' gan Chopin - os gallwch chi chwarae'r rhain, gallwch chi chwarae unrhyw beth.

11:00 yb - 2:00 yh

Bwyta cinio; gwneud negesi; gwneud gwaith papur.

2:00 yh - 3:00 yh

Paratoi ar gyfer dosbarthiadau; marcio gwaith cartref theori; gwneud nodiadau am gynnydd myfyrwyr.

3:00 yh - 5:00 yh

Addysgu gwersi mewn ysgol leol (pump neu chwech o fyfyrwyr ac un piano); mynd dros theori cerddoriaeth mewn gwerslyfr; gofyn i'r myfyrwyr wneud ymarferion ar y piano (fel graddfeydd), neu adael iddyn nhw wneud pethau'n ddifyfyr.

5:00 yh - 5:30 yh

Teithio i dy myfyriwr i roi gwers breifat.

5:30 yh - 7:30 yh

Addysgu dau blentyn yn eu cartrefi; eu gwylio'n chwarae'r graddfeydd; gofyn iddyn nhw eu chwarae mewn gwahanol gyweiriau; eu helpu i weithio drwy rannau anodd y darnau maen nhw wedi bod yn eu hymarfer.

7:30 yh - 8:00 yh

Teithio i'r wers nesaf.

8:00 yh - 9:00 yh

Addysgu myfyriwr lefel uwch; gofyn iddo berfformio darn y mae wedi bod yn ei ymarfer; mynd dros y rhannau anodd a thrafod ffyrdd o roi sylw i bwyntiau anodd, fel defnyddio gwahanol fysedd ar gyfer nodau.

Croeso i Gyrfa Cymru

Dewiswch iaith

Cymraeg

Welcome to Careers Wales

Please select your language

English